Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā

Izdarīt Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 23. nr.; 1997, 14. nr.; 1998, 23. nr.; 2004, 2. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 102. nr.; 2015, 201. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļa" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "rajonu (pilsētu) tiesu zemesgrāmatu nodaļa" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt likuma ievaddaļu šādā redakcijā:

"Šis likums attiecas uz rajonu (pilsētu) tiesu, to zemesgrāmatu nodaļu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas tiesnešiem (turpmāk arī - tiesneši), nosaka viņu disciplinārās atbildības pamatu un regulē disciplinārlietu ierosināšanas un izskatīšanas kārtību. Likums regulē arī ģenerālprokurora lēmumu un piemēroto disciplinārsodu (turpmāk - ģenerālprokurora lēmums) pārsūdzības un izskatīšanas kārtību Disciplinārtiesā Prokuratūras likumā noteiktajos gadījumos."

3. 2. pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāju un viņa vietnieku ievēlē tiesnešu disciplinārkolēģija no savu locekļu vidus.";

aizstāt sestajā daļā vārdus "finansiāli nodrošina Augstākā tiesa" ar vārdiem "nodrošina Tiesu administrācija".

4. 2.1 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu un Prokuratūras likumā noteiktajos gadījumos ģenerālprokurora lēmumu tiesiskuma izvērtēšanai saskaņā ar šo likumu Augstākajā tiesā tiek sasaukta Disciplinārtiesa.";

izslēgt otrajā daļā vārdu "Senāta".

5. Izteikt 3. panta pirmās daļas 2. un 3. punktu šādā redakcijā:

"2) tieslietu ministrs - par rajonu (pilsētu) tiesu, to zemesgrāmatu nodaļu un apgabaltiesu tiesnešiem visos šā likuma 1. pantā norādītajos gadījumos;

3) apgabaltiesu priekšsēdētāji - par rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešiem, rajonu (pilsētu) tiesu zemesgrāmatu nodaļu tiesnešiem un apgabaltiesu tiesnešiem - visos šā likuma 1. pantā norādītajos gadījumos;".

6. Izteikt 4. pantu šādā redakcijā:

"4. pants. Disciplinārsoda uzlikšanas un disciplinārlietas izskatīšanas termiņi

(1) Disciplinārsodu tiesnesim var uzlikt triju mēnešu laikā pēc disciplinārlietas ierosināšanas dienas, neskaitot tiesneša pagaidu prombūtnes laiku, bet ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc disciplinārā vai administratīvā pārkāpuma izdarīšanas dienas. Par pagaidu prombūtnes laiku tiek uzskatīts atvaļinājums, pārejošas darbnespējas laiks vai laiks, kad tiesnesis nepilda amata pienākumus citu attaisnojošu iemeslu dēļ. Par pagaidu prombūtni šā likuma izpratnē netiek uzskatīts laiks, kurā tiesnesis ir atstādināts no amata.

(2) Disciplinārlietu izskata mēneša laikā pēc tās saņemšanas Tiesnešu disciplinārkolēģijā. Ja tiesnesis, pret kuru ierosināta disciplinārlieta, atrodas pagaidu prombūtnē, izskatīšanas laiks pagarinās par attiecīgo laikposmu."

7. Aizstāt 7. panta otrās daļas 2. punktā vārdus "izlemšanai par krimināllietas ierosināšanu" ar vārdiem "lemšanai par kriminālprocesa uzsākšanu".

8. 9. pantā:

aizstāt pirmās daļas pirmajā teikumā vārdu "trīs" ar vārdu "septiņu";

aizstāt otrās daļas pirmajā teikumā vārdu "triju" ar vārdu "septiņu";

aizstāt otrās daļas otrajā teikumā vārdu "triju" ar vārdu "piecu" un vārdu "pieņemšanas" - ar vārdiem "spēkā stāšanās".

9. 11.1 pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"11.1 pants. Tiesnešu disciplinārkolēģijas un ģenerālprokurora lēmumu pārsūdzēšana";

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ģenerālprokurora lēmumu prokurors, uz kuru tas attiecas, septiņu dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas var pārsūdzēt Disciplinārtiesā."

10. 11.3 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ne vēlāk kā 14 dienas pirms sūdzības izskatīšanas Disciplinārtiesas sēdē par sēdes laiku un vietu paziņo tiesnesim, kas iesniedzis sūdzību, vai prokuroram, kas pārsūdzējis ģenerālprokurora lēmumu (turpmāk - sūdzības iesniedzējs), un personai, kas ierosinājusi disciplinārlietu.";

izteikt otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Sēdi vada Disciplinārtiesas priekšsēdētājs vai viņa norīkots Disciplinārtiesas loceklis.";

izteikt ceturto, piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(4) Sūdzības iesniedzējs piedalās sēdē.

(5) Ja sūdzības iesniedzējs ir atvaļinājumā, viņam ir pārejoša darbnespēja vai viņš nav darbā citu attaisnojošu iemeslu dēļ, sūdzības izskatīšanu var atlikt uz attiecīgu laikposmu, kas netiek ieskaitīts likumā noteiktajā disciplinārsoda uzlikšanas termiņā.

(6) Ja sūdzības iesniedzējs bez attaisnojoša iemesla neierodas uz sēdi vai ir lūdzis sūdzību izskatīt bez viņa klātbūtnes, sūdzību var izskatīt, viņam klāt neesot.

(7) Sūdzības izskatīšanā sūdzības iesniedzējam ir tiesības pieaicināt pārstāvi.";

izteikt devītās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Līdz sūdzības izskatīšanas sākumam sūdzības iesniedzējs var pieteikt Disciplinārtiesas loceklim noraidījumu.";

izteikt desmitās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Pēc tam uzklausa sūdzības iesniedzēja, kā arī, ja nepieciešams, citu uz sēdi uzaicināto personu paskaidrojumus, iepazīstas ar disciplinārlietas materiāliem un citiem dokumentiem.";

izteikt vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) Sūdzības iesniedzējs jebkurā sēdes brīdī, pirms Disciplinārtiesa aiziet apspriesties lēmuma pieņemšanai, var sniegt paskaidrojumus un pieteikt lūgumus."

11. 11.4 pantā:

izslēgt otrās daļas ievaddaļā vārdus "par Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu disciplinārlietā";

izteikt otrās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) grozīt lēmumu, nepasliktinot sūdzības iesniedzēja stāvokli.";

izteikt ceturtās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) sūdzības iesniedzēja vārdu un uzvārdu.";

izteikt piektās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) pārsūdzētā lēmuma būtību;";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Disciplinārtiesas lēmuma motīvu daļā norāda argumentus, kuru dēļ sūdzība noraidīta, vai argumentus, kuru dēļ atcelts pārsūdzētais lēmums. Ja Disciplinārtiesa, izskatot sūdzību, atzīst, ka pārsūdzētajā lēmumā ietvertais pamatojums ir pareizs un pilnībā pietiekams, tā sava lēmuma motīvu daļā var norādīt, ka pievienojas pārsūdzētā lēmuma motivācijai. Šādā gadījumā izvērstāks argumentu izklāsts nav nepieciešams.";

papildināt pantu ar 9.1 daļu šādā redakcijā:

"(91) Šā panta devītajā daļā minētā lēmuma norakstu, ja tas pieņemts, izskatot sūdzību par ģenerālprokurora lēmumu, 10 dienu laikā no lēmuma sastādīšanas dienas izsniedz vai nosūta prokuroram, kas pārsūdzējis ģenerālprokurora lēmumu, un ģenerālprokuroram."

12. 11.6 pantā:

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Tiesneša disciplinārlietā pieņemto lēmumu pēc tā spēkā stāšanās nosūta visiem tiesu priekšsēdētājiem.";

papildināt pantu ar 6.1 un 6.2 daļu šādā redakcijā:

"(61) Disciplinārlietā pieņemto lēmumu, izņemot šā likuma 7. panta otrās daļas 2. punktā minēto lēmumu, vienas dienas laikā pēc tā spēkā stāšanās publicē tīmekļvietnē, aizsedzot to informācijas daļu, kas atklāj personas datus, tai skaitā sensitīvus personas datus. Publicējot disciplinārlietā pieņemto lēmumu tīmekļvietnē, lēmumā pie atbildības sauktās personas vārds un uzvārds netiek aizsegts.

(62) Publicēto lēmumu no tīmekļvietnes dzēš vienas dienas laikā pēc viena gada no tā spēkā stāšanās dienas. Ja disciplinārsods noņemts pirms termiņa, publicēto lēmumu no tīmekļvietnes dzēš vienas darba dienas laikā no lēmuma par disciplinārsoda noņemšanu pieņemšanas. Ja Saeima nobalso pret tiesneša atcelšanu no amata un disciplinārlieta tiek nodota atpakaļ Tiesnešu disciplinārkolēģijai tās atkārtotai izskatīšanai, publicēto lēmumu no tīmekļvietnes dzēš vienas dienas laikā pēc disciplinārlietas materiālu saņemšanas Tiesnešu disciplinārkolēģijā."

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 5. jūlijā

19.07.2017