Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.22

Daugavpilī 2017.gada 21.jūnijā (prot.Nr.14, 12.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu,
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma
14.panta trešo daļu
un likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
26.panta otro daļu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām" (Latvijas Vēstnesis, 2016., Nr.254 (5826), 2017., Nr.90 (5917)) (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 5.16.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.16. atbalsts politiski represētajām, komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem, Otrā pasaules kara un Afganistānas kara dalībniekiem".

2. Papildināt noteikumu 85.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Deviņu mēnešu termiņā tiek iekļauts laika periods, kad atbalsta pieprasītāja dzīvesvieta bija reģistrēta ārvalstīs.".

3. Izteikt noteikumu 18.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"18. Atbalsts politiski represētajām, komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem, Otrā pasaules kara un Afganistānas kara dalībniekiem".

4. Aizstāt noteikumu 96.punktā vārdus "politiski represētajām un komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajām personām" ar vārdiem "politiski represētajām, komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajām personām, Otrā pasaules kara un Afganistānas kara dalībniekiem".

5. Aizstāt noteikumu 97.punktā skaitli "15,00" ar skaitli "100,00".

6. Aizstāt noteikumu 98.punktā vārdus "bez personas iesnieguma" ar vārdiem "pamatojoties uz personas iesnieguma".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

 

Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 21.jūnija saistošo noteikumu Nr.22 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešajai daļai, dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 6.panta piektā daļa noteic, ja personas dzīvesvieta ir ārvalstī, dzīvesvietas deklarēšanas pienākums ir izpildīts, ja dzīvesvietas deklarētājs sniedzis ziņas par dzīvesvietu Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā.
Veicinot personu atgriešanos no ārvalstīm Daugavpils pilsētā un jauno ģimeņu veidošanos, kā arī atbalstot Otrā pasaules kara un Afganistānas kara dalībniekus, nepieciešams paplašināt atbalsta saņēmēju loku.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem:
- atbalsta bērna piedzimšanas gadījumā saņemšanai deviņu mēnešu termiņā tiek iekļauts laika periods, kad atbalsta pieprasītāja dzīvesvieta bija reģistrēta ārvalstīs;
- paredzēts materiālais atbalsts Otrā pasaules kara un Afganistānas kara dalībniekiem;
- palielināts materiālais atbalsts politiski represētajām, komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem, ieviests atbalsts arī Otrā pasaules kara un Afganistānas kara dalībniekiem un precizēti tā saņemšanas nosacījumi.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Prognozējamie izdevumi sastādīs 46000 EUR gadā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Noteikumu izpildi nodrošinās Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas notika ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" klientiem, vecākiem, kuri bija uz laiku izbraukuši ārvalstīs un atgriezušies ģimenes veidošanai Daugavpils pilsētā.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

04.07.2017