Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 366

Rīgā 2017. gada 27. jūnijā (prot. Nr. 32 30. §)
Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisijas nolikums
I. Vispārīgais jautājums

1. Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisija (turpmāk – komisija) ir koleģiāla valsts institūcija, kuras mērķis ir koordinēt darbības, lai nodrošinātu cilvēku tiesības dzīvot tīrā un labvēlīgā, ar tabakas izstrādājumu un augu smēķēšanas produktu dūmiem, kā arī ar elektronisko smēķēšanas ierīču tvaiku nepiesārņotā vidē.

II. Komisijas funkcijas, uzdevumi un tiesības

2. Komisijas funkcijas ir:

2.1. koordinēt darbības, kas saistītas ar smēķēšanas ierobežošanas politiku un tās īstenošanu;

2.2. veicināt valsts un pašvaldību institūciju, kā arī juridisko personu sadarbību jomā, kas saistīta ar tabakas izstrādājumiem, augu smēķēšanas produktiem, jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem, elektroniskajām smēķēšanas ierīcēm un to šķidrumiem.

3. Komisijas uzdevumi ir:

3.1. koordinēt darbības, kas saistītas ar tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, jaunieviestu tabakas izstrādājumu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu lietošanas profilaksi un ierobežošanu, kā arī ārstēšanu no nikotīna atkarības;

3.2. koordinēt to valsts un pašvaldību institūciju sadarbību, kuras Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā (turpmāk – likums) noteiktajā kārtībā kontrolē tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, jaunieviestu tabakas izstrādājumu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu apriti un to smēķēšanu publiskās vietās un telpās, kā arī citu personu klātbūtnē;

3.3. rosināt atbildīgajai ministrijai izvērtēt nepieciešamību izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos un politikas plānošanas dokumentos attiecībā uz tabakas izstrādājumiem, augu smēķēšanas produktiem, jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem, elektroniskajām smēķēšanas ierīcēm un to šķidrumiem, ievērojot uz pierādījumiem balstītus Pasaules Veselības organizācijas un citu institūciju ieteikumus un ņemot vērā arī citu valstu pieredzi;

3.4. rosināt izvērtēt nepieciešamos pasākumus smēķēšanas ierobežošanai (tai skaitā smēķēšanas profilakses pasākumiem), kā arī tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, jaunieviestu tabakas izstrādājumu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites un lietošanas ierobežošanai;

3.5. izvērtēt un sniegt priekšlikumus par Veselības ministrijas un citu institūciju sagatavotajiem politikas plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu projektiem smēķēšanas ierobežošanas jomā.

4. Komisijai ir tiesības:

4.1. uzaicināt uz komisijas sēdi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, juridisko personu pārstāvjus, kā arī fiziskās personas, kuras iesniegušas komisijai priekšlikumus vai kuras var sniegt komisijai nepieciešamo informāciju;

4.2. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī juridiskajām personām informāciju par likuma un citu normatīvo aktu ievērošanu jautājumos, kas saistīti ar smēķēšanas ierobežošanu, kā arī tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, jaunieviestu tabakas izstrādājumu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu apriti;

4.3. informēt plašsaziņas līdzekļus par jautājumiem, kas saistīti ar smēķēšanas ierobežošanu un tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, jaunieviestu tabakas izstrādājumu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu apriti;

4.4. atbilstoši kompetencei veidot darba grupas atsevišķu jautājumu padziļinātai izpētei.

III. Komisijas darba kārtība

5. Komisijas darbu organizē un vada tās priekšsēdētājs.

6. Komisijas sēdes sasauc ne retāk kā divas reizes gadā. Sēdes laiku un vietu nosaka komisijas priekšsēdētājs. Komisijas sēdes ir atklātas, ja vien ar īpašu komisijas lēmumu nav noteikts citādi.

7. Komisijas priekšsēdētājs pēc savas vai komisijas locekļu iniciatīvas ir tiesīgs sasaukt ārkārtas sēdi.

8. Komisijas sekretariāts ne vēlāk kā 10 darbdienas, bet ārkārtas sēdes gadījumā ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms komisijas sēdes par to elektroniski informē komisijas locekļus, norādot sēdes norises vietu, laiku un darba kārtību.

9. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no komisijas locekļiem. Ja komisija nav lemttiesīga, piecu darbdienu laikā komisijas sēdi sasauc atkārtoti.

10. Ja komisijas loceklis nevar piedalīties sēdē, viņa vietā ar balsstiesībām var piedalīties cita pilnvarota persona.

11. Komisijas lēmumus pieņem sēdē, atklāti balsojot, ar klātesošo komisijas locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

12. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs.

13. Komisijas loceklim ir tiesības pieprasīt, lai tā viedoklis tiktu ierakstīts protokolā.

14. Komisijas sēdes protokolu komisijas sekretariāts nosūta komisijas locekļiem 10 darbdienu laikā pēc komisijas sēdes.

15. Komisijas locekļi atalgojumu par darbu komisijā nesaņem.

16. Komisiju materiāltehniski nodrošina un tās sekretariāta funkcijas veic Veselības ministrija.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Veselības ministre Anda Čakša
30.06.2017