Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par valsts meža zemes nodošanu Valmieras pilsētas pašvaldībai

1. pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir sekmēt Valmieras pilsētas un Vidzemes plānošanas reģiona integrētu attīstību un ekonomisko izaugsmi, kā arī paaugstināt reģiona iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

2. pants. Likuma darbības joma

Šis likums paredz:

1) valsts meža zemes ar kadastra numuru 9662 002 0772, kas reģistrēta Valmieras pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000551053 ar nosaukumu "Industriālais parks", nodošanas nosacījumus Valmieras pilsētas pašvaldībai;

2) nododamās valsts meža zemes izmantošanas nosacījumus.

3. pants. Valsts meža zemes nodošana

(1) Valsts bez atlīdzības nodod Valmieras pilsētas pašvaldībai nekustamo īpašumu "Industriālais parks" ar kadastra numuru 9662 002 0772, kura kopējā platība ir 102,54 hektāri (turpmāk — Nekustamais īpašums).

(2) Nekustamais īpašums ierakstāms zemesgrāmatā uz Valmieras pilsētas pašvaldības vārda.

(3) Nekustamais īpašums nav atsavināms trešajām personām un nav apgrūtināms ar ķīlas tiesību vai reālnastu.

(4) Nostiprinot īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme, ka Valmieras pilsētas pašvaldībai Nekustamais īpašums bez atlīdzības jānodod valstij, ja tas vairs netiek izmantots atbilstoši šā likuma 4. panta pirmajā daļā noteiktajam.

4. pants. Nekustamā īpašuma izmantošana

(1) Nekustamais īpašums tiek nodots industriālā parka infrastruktūras izveidei (tai skaitā būvniecībai), lai:

1) veicinātu inovatīvu produktu ražošanu un attīstību;

2) sekmētu jaunuzņēmumu darbību;

3) dažādotu reģiona ekonomiku, ievērojot pašvaldības ilgtermiņa attīstības dokumentos un Nacionālajā attīstības plānā 2014.—2020. gadam noteiktās prioritātes.

(2) Valmieras pilsētas pašvaldība saistošajos noteikumos paredz industriālā parka (teritorijas un infrastruktūras) izmantošanas un pārvaldīšanas nosacījumus, kā arī personām, kas pretendē uz attiecīgās teritorijas izmantošanu, izvirzāmos kritērijus.

5. pants. Pašvaldības pienākumi

(1) Valmieras pilsētas pašvaldībai ir pienākums veikt Nekustamajā īpašumā meža inventarizāciju un mežaudzes novērtēšanu.

(2) Izdevumus, kas saistīti ar dokumentu sagatavošanu un Nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, sedz Valmieras pilsētas pašvaldība.

(3) Nekustamā īpašuma atmežošanas rezultātā iegūtie kokmateriāli ir atsavināmi un iegūtie līdzekļi izmantojami tikai industriālā parka infrastruktūras izveidei.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 15. jūnijā.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2017. gada 29. jūnijā
30.06.2017