Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Bāriņtiesu likumā

Izdarīt Bāriņtiesu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 15. nr.; 2007, 3. nr.; 2009, 2., 13., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 193., 205. nr.; 2011, 112., 132. nr.; 2012, 200. nr.; 2013, 112., 188. nr.; 2014, 41., 98. nr.; 2015, 227. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4. panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks, bāriņtiesas loceklis un bāriņtiesas darbinieki, pildot amata pienākumus, ievēro bāriņtiesas darbinieku vispārējos ētikas principus un uzvedības standartus, kurus izstrādā Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija."

2. Aizstāt 10. panta trešās daļas otrajā teikumā vārdus "pirmajai daļai" ar vārdiem un skaitli "pirmās daļas 1. punktam".

3.  26. pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus "Pagaidu aizbildni" ar vārdiem "Aizbildni uz laiku";

izslēgt ceturtās daļas 4. punktu.

4. Aizstāt 27. panta ceturtajā daļā vārdus "pagaidu aizbildņa" ar vārdiem "aizbildņa uz laiku".

5. Izslēgt 33. panta pirmajā daļā skaitli "3.".

6. 34. pantā:

izslēgt pirmās daļas 1.1 punktu;

izslēgt 2.1 daļu.

7. Papildināt likumu ar 43.1 pantu šādā redakcijā:

"43.1 pants. Aizgādnības informācijas sistēma

(1) Informācijas apstrādi par aizgādnībā esošām personām un aizgādņiem bāriņtiesas veic Aizgādnības informācijas sistēmā, kas ir valsts informācijas sistēmas "Integrētā iekšlietu informācijas sistēma" sastāvdaļa.

(2) Aizgādnības informācijas sistēmas mērķis ir veicināt aizgādnībā esošo personu personisko un mantisko interešu aizstāvību.

(3) Tiesības saņemt un izmantot Aizgādnības informācijas sistēmā iekļauto informāciju, tai skaitā personas datus, reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei saistībā ar aizgādnībā esošajām personām ir arī šādām institūcijām un personām:

1) Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai, lai nodrošinātu bāriņtiesu darba uzraudzību aizgādnībā esošo personu tiesību aizsardzības jomā;

2) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, lai nodrošinātu aizgādnībā esošo personu statusu raksturojošās informācijas aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā;

3) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, lai nodrošinātu pieņemto lēmumu paziņošanu un izpildi;

4) pašvaldības sociālajam dienestam, lai nodrošinātu informācijas paziņošanu.

(4) Ziņas par tiesu nolēmumiem aizgādnības lietās iekļaušanai Aizgādnības informācijas sistēmā sniedz tiesas, bet ziņas par notariālajiem aktiem par aizgādnības nodibināšanu - zvērināti notāri.

(5) Ministru kabinets nosaka Aizgādnības informācijas sistēmā iekļaujamo datu apjomu, to iekļaušanas, saņemšanas un apstrādes kārtību.

(6) Aizgādnības informācijas sistēmas pārzinis ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

(7) Aizgādnības informācijas sistēmā iekļaujamos datus par aizgādņa iecelšanu pilngadīgajām personām ar ierobežotu rīcībspēju, aizgādņa atcelšanu vai atlaišanu no pienākumu pildīšanas Aizgādnības informācijas sistēmā glabā piecus gadus pēc aizgādnības izbeigšanās.

(8) Aizgādnības informācijas sistēmā iekļaujamos datus par aizgādņa iecelšanu promesošo vai pazudušo personu mantai vai mantojumam, lietas par aizgādņa atcelšanu vai atcelšanu no pienākumu pildīšanas Aizgādnības informācijas sistēmā glabā 15 gadus pēc aizgādnības izbeigšanās."

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 18. un 19. punktu šādā redakcijā:

"18. Grozījumi šā likuma 4. panta trešajā daļā par bāriņtiesas darbinieku vispārējo ētikas principu un uzvedības standartu ievērošanu stājas spēkā 2017. gada 1. septembrī.

19. Šā likuma 43.1 pants stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī."

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 15. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 29. jūnijā

13.07.2017