Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā

Izdarīt Dzīvnieku aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2. nr.; 2002, 2. nr.; 2003, 6., 16. nr.; 2005, 10. nr.; 2007, 3. nr.; 2008, 3. nr.; 2009, 21. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 62., 205. nr.; 2012, 50. nr.; 2014, 123. nr.) šādus grozījumus:

1.  1. pantā:

izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8) izmēģinājumu dzīvnieka audzētājs - persona, kas audzē šā likuma pielikumā minētos dzīvniekus izmantošanai procedūrās vai to audu vai orgānu izmantošanai zinātniskiem mērķiem vai kas galvenokārt šiem mērķiem audzē citus dzīvniekus, gūstot vai negūstot no tā peļņu;";

izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15) procedūra - dzīvnieka invazīva vai neinvazīva tāda izmantošana eksperimentālam vai citam zinātniskam mērķim ar zināmu vai nezināmu iznākumu vai izglītības mērķiem, kura var dzīvniekam izraisīt sāpes, ciešanas, diskomfortu vai ilgstošu kaitējumu, kas līdzinās tam, ko izraisa adatas ievadīšana atbilstīgi veterinārmedicīniskajai praksei, vai pārsniedz to. Tas ietver jebkuras darbības, kas izraisa vai var izraisīt dzīvnieka piedzimšanu vai izšķilšanos vai jaunas ģenētiski modificētas dzīvnieku līnijas rašanos un uzturēšanu šādos apstākļos, taču neattiecas uz dzīvnieku nogalināšanu tikai tādēļ, lai izmantotu to orgānus vai audus;".

2. Izteikt 4. panta pirmās daļas 10. punktu šādā redakcijā:

"10) dzīvnieka izmantošana, liekot tam veikt darbības, kas attiecīgajam dzīvniekam nav raksturīgas dabiskā vidē un pārsniedz tā dabiskās spējas, kā arī var kaitēt dzīvnieka veselībai un radīt tam ciešanas;".

3.  10. pantā:

izslēgt 4. punkta "c" apakšpunktā vārdus "izmēģinājuma projekta";

izslēgt 15. punktu;

papildināt pantu ar 24. punktu šādā redakcijā:

"24) valsts nodevas apmēru un kārtību, kādā veicama samaksa par atļaujas izsniegšanu atbildīgajai personai par izmēģinājuma, izmēģinājumā iesaistīto personu un izmēģinājumu dzīvnieku pārraudzību."

4. Izteikt 17. panta 1. punktu šādā redakcijā:

"1) izmantot darbam par vilcējspēku (izņemot suņus speciālā aizjūgā);".

5. Izteikt 23. pantu šādā redakcijā:

"23. pants. Persona drīkst izmantot sporta, darba vai atrakciju dzīvnieku, ja tā pārzina un ievēro attiecīgās dzīvnieku sugas turēšanu, apmācību un izmantošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par labturības prasībām sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās."

6. Papildināt V nodaļu ar 23.1 un 23.2 pantu šādā redakcijā:

"23.1 pants. Izmēģinājumu dzīvnieka lietotājs procedūras vietā vienmēr, kad vien iespējams, izmanto zinātniski apmierinošu metodi vai testēšanas stratēģiju, kas nav saistīta ar dzīvu dzīvnieku izmantošanu.

23.2 pants. Izmēģinājumu dzīvnieka audzētājs, piegādātājs un lietotājs pilnveido dzīvnieku audzēšanas, turēšanas, kopšanas un procedūrās izmantojamās metodes, lai likvidētu vai līdz minimumam samazinātu jebkuras iespējamās sāpes, ciešanas, diskomfortu vai ilgstošu kaitējumu dzīvniekiem."

7. Izteikt 24. panta 2. punktu šādā redakcijā:

"2) dzīvus dzīvniekus, ja vajadzīgo rezultātu iegūšanai Eiropas Savienībā zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības jomā ir atzīta cita zinātniska metode vai testēšanas stratēģija un normatīvajos aktos zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības jomā, ar kuriem aizliedz noteiktus metožu veidus, nav noteikts citādi;".

8. Izteikt 25. panta 3. punktu šādā redakcijā:

"3) zāļu, pārtikas, barības un citu vielu vai produktu izstrāde, ražošana vai kvalitātes, efektivitātes un drošības pārbaude šā panta 2. punktā minētajos nolūkos;".

9. 26.1 pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Izmēģinājuma projekta atļauju Pārtikas un veterinārais dienests izdod 40 darbdienu laikā pēc tam, kad saņemti visi nepieciešamie dokumenti, kuri sagatavoti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un kuros pilnīgi ietverta ar normatīvajiem aktiem pieprasītā informācija. Atļaujas izsniegšanas termiņu var pagarināt vienu reizi uz laiku līdz 15 darbdienām, ja tas pamatots ar izmēģinājuma projekta sarežģītību vai daudzdisciplināro būtību.";

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Izmēģinājuma projekta atļaujas izsniegšana ir maksas pakalpojums.

(5) Maksas apmēru un samaksas kārtību par izmēģinājuma projekta atļaujas izsniegšanu, grozīšanu un atjaunošanu, kā arī maksas apmēru un samaksas kārtību par izmēģinājuma projekta izvērtēšanā nepieciešamo ekspertu (pētnieku) piesaisti nosaka Ministru kabinets."

10. Papildināt 27. pantu pēc vārda "Savvaļas" ar vārdiem "abiniekus, rāpuļus".

11. Papildināt likumu ar 27.1 pantu šādā redakcijā:

"27.1 pants. Savvaļas sugas dzīvnieku (gan savvaļā iegūtu, gan nebrīvē audzētu) aizliegts apmācīt un izmantot kā atrakciju dzīvnieku un to izrādīt publiski kā atrakciju dzīvnieku."

12. Papildināt pārejas noteikumus ar 18., 19. un 20. punktu šādā redakcijā:

"18. Grozījums šā likuma 10. pantā par 15. punkta izslēgšanu stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

19. Šā likuma 10. panta 24. punkts un 26.1 panta ceturtā daļa stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

20. Šā likuma 10. panta 24. punktā un 26.1 panta piektajā daļā minētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2017. gada 31. decembrim."

13. Papildināt likumu ar pielikumu šādā redakcijā:

"Dzīvnieku aizsardzības likuma pielikums

Dzīvnieku sugas, ko atļauts izmantot procedūrās tikai tādā gadījumā, ja tie audzēti izmēģinājumu dzīvnieku audzēšanas uzņēmumā

Nr.
p. k.

Dzīvnieku suga

Latīniskais nosaukums

1.

Pele Mus musculus

2.

Žurka Rattus norvegicus

3.

Jūrascūciņa Cavia porcellus

4.

Zeltainais kāmis Mesocricetus auratus

5.

Ķīnas kāmis Cricetulus griseus

6.

Smilšu pele Meriones unguiculatus

7.

Trusis Oryctolagus cuniculus

8.

Suns Canis familiaris

9.

Kaķis Felis catus

10.

Visu sugu primāti, izņemot cilvēku ģints primātus  

11.

Varde Xenopus (laevis, tropicalis)
Rana (temporaria, pipiens)

12.

Zebras zivs Danio rerio"

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 15. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 29. jūnijā

13.07.2017