Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.24

Daugavpilī 2017.gada 26.jūnijā (prot. Nr.15, 5.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2017.gada 26.jūnija lēmumu Nr.349

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums" (turpmāk - nolikums) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Dome uz savu pilnvaru laiku no deputātu vidus ievēl Domes priekšsēdētāju, Domes priekšsēdētāja 1.vietnieku, divus Domes priekšsēdētāja vietniekus un pastāvīgo komiteju locekļus".

2. Izteikt 17.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"17. Dome ievēl priekšsēdētāja 1.vietnieku un divus priekšsēdētāja vietniekus, kuru atbildību par pašvaldības funkciju izpildi ar rīkojumu nosaka Domes priekšsēdētājs un kuri:".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš

 

Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 26.jūnija saistošo noteikumu Nr.24 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 20.panta pirmo daļu domes priekšsēdētājam var būt vairāki vietnieki.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem tiek precizēts nolikuma 4. un 17.punkts, nosakot, ka Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājam ir 1.vietnieks un divi vietnieki.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš

27.06.2017