Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.20

Daugavpilī 2017.gada 8.jūnijā (prot. Nr.13, 18.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu
un likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
26.panta otro daļu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām" (Latvijas Vēstnesis, 2016., Nr.254 (5826), 2017., Nr.90 (5917)) šādus grozījumus:

1. Papildināt ar 5.16.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.16.1 atbalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem;"

2. Papildināt ar 5.16.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.16.2 atbalsts "Zelta kāzu" jubileju sasniegušiem."

3. Papildināt ar 18.1 nodaļu šādā redakcijā:

"18.1 Atbalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.

"100.1 Tiesības saņemt vienreizēju atbalstu 100,00 EUR apmērā kalendārajā gadā ir Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.

100.2 Atbalstu piešķir pamatojoties uz personas iesniegumu un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecību, bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas.

100.3 Atbalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē vai skaidrā naudā.".

4. Papildināt ar 18.2 nodaļu šādā redakcijā:

"18.2 Atbalsts "Zelta kāzu" jubileju sasniegušiem."

100.4 Tiesības saņemt vienreizēju atbalstu 100,00 EUR apmērā ir vienam no laulātājiem, kuri laulībā nodzīvojuši 50 gadus.

100.5 Atbalstu piešķir pamatojoties uz personas iesniegumu bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas.

100.6 Atbalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē vai skaidrā naudā.".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

 

Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 8.jūnija saistošo noteikumu Nr.20 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešajai daļai dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Nodrošinot atbalstu mazaizsargātajām personām, nepieciešams paplašināt materiālā atbalsta veidus.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem tiek paplašināts atbalsta saņēmēju loks ar mērķi sniegt atbalstu:
- Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem;
- personām, kas laulībā nodzīvojušas 50 gadus, "Zelta kāzu" jubilejā. Tiesības saņemt vienreizēju atbalstu būs vienam no laulātajiem, kuri laulībā nodzīvojuši 50 gadus. Atbalsts tiks piešķirts, pamatojoties uz personas iesniegumu bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas. Sniegtās ziņas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests" pārbaudīs laulības reģistrā;
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Prognozētā saistošo noteikumu grozījumu projekta ietekme uz budžetu plānota 4100,00 EUR apmērā:
(36 personas x 100,00 eiro + 5 ģimenes (personas) x 100,00 eiro).
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Noteikumu izpildi nodrošinās Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Notika konsultācijas ar Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" klientiem.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

27.06.2017