Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 21

Talsos 2014. gada 11. decembrī (prot. Nr. 26, 2. p., lēmums Nr. 575)

Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Talsu novada pašvaldības nodevām"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14. panta trešo daļu,
likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 10. punktu
un Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldības nodevas" 15. punktu

Izdarīt Talsu novada pašvaldības 2011. gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Talsu novada pašvaldības nodevām" (protokols Nr. 1, lēmums Nr. 10) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu Nr. 2 "Par Talsu novada pašvaldības nodevām" 29. punktu šādā redakcijā:

Nodevas objekts

Pilna nodevas likme, euro

Nodeva 50% apmērā pēc būvatļaujas saņemšanas būvvaldes noteiktajā termiņā, euro

Atlikušie 50% no nodevas likmes pirms dokumentu iesniegšanas būvvaldē par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi, euro

Fiziskas personas

Juridiskas personas

Fiziskas personas

Juridiskas personas

Fiziskas personas

Juridiskas personas

29.1. Mazstāvu dzīvojamās ēkas, palīgēkas, atsevišķi dzīvokļi

30,00

60,00

15,00

30,00

15,00

30,00

29.2. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

40,00

130,00

20,00

65,00

20,00

65,00

29.3. Darījumu un sabiedrisko iestāžu objekti līdz 250 m2

40,00

130,00

20,00

65,00

20,00

65,00

29.4. Darījumu un sabiedrisko iestāžu objekti virs 250 m2

70,00

210,00

35,00

105,00

35,00

105,00

29.5. Darījumu un sabiedrisko iestāžu objekti virs 1000 m2

100,00

280,00

50,00

140,00

50,00

140,00

29.6. Lauku saimniecību nedzīvojamas ēkas līdz 250 m2

20,00

40,00

10,00

20,00

10,00

20,00

29.7. Lauku saimniecību nedzīvojamas ēkas virs 250 m2

40,00

70,00

20,00

35,00

20,00

35,00

29.8. Rūpnieciskās un ražošanas ēkas līdz 1000 m2

70,00

210,00

35,00

105,00

35,00

105,00

29.9. Rūpnieciskās un ražošanas ēkas virs 1000 m2

100,00

280,00

50,00

140,00

50,00

140,00

29.10. Teritorijas labiekārtošana

20,00

60,00

10,00

30,00

10,00

30,00

29.11. Ēku vai būvju nojaukšana

20,00

60,00

10,00

30,00

10,00

30,00

29.12. Inženierbūves

40,00

130,00

20,00

65,00

20,00

65,00

2. Izteikt saistošo noteikumu Nr. 2 "Par Talsu novada pašvaldības nodevām" 34. punktu šādā redakcijā:

"34. Šajos noteikumos paredzētās pašvaldības nodevas euro fiziskās un juridiskās personas maksā pirms dokumentu un atļauju saņemšanas vai noteikto darbību veikšanas, izņemot saistošo noteikumu 29. punktā noteiktajos gadījumos."

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus

 

Saistošo noteikumu Nr. 21 "Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Talsu novada pašvaldības nodevām""
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar 2014. gada 1. maiju stājas spēkā jauns būvniecības process, kas izriet no 2013. gada 9. jūlijā Saeimā pieņemtā jaunā Būvniecības likuma - būvatļauja tiek izsniegta, pamatojoties uz būvniecības ieceres iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā, kas ir izstrādāts atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktajām prasībām, tādējādi būvvaldei nebūs jāizdod plānošanas un arhitektūras uzdevums.
Noteikumu projekts nosaka pašvaldības nodevas par būvatļaujas izsniegšanu maksāšanas kārtību atbilstoši jaunajam būvniecības regulējumam.
Atbilstoši Būvniecības likuma 14. pantam, izskatot būvniecības ieceres iesniegumu, būvvalde lemj par būvatļaujas izdošanu.
2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumu projekts paredz precizēt nodevu objektus un apmērus un nosaka, ka nodeva 50% apmērā maksājama pēc būvatļaujas saņemšanas būvvaldes noteiktajā termiņā, savukārt atlikušos 50% no nodevas samaksā pirms dokumentu iesniegšanas būvvaldē par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus

03.02.2015