Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 18

Talsos 2015. gada 1. oktobrī (prot. Nr. 22, 10. p., lēmums Nr. 432)

Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41. panta pirmās daļas 1. punktu un likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta trešo daļu

1. Izdarīt Talsu novada domes 11.02.2010. saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā" grozījumus un izteikt 2.4. punktu šādā redakcijā:

"2.4. Par zemes vienību, uz kuras atrodas dzīvojamā māja, un īpašumā esošu vienģimenes vai divģimeņu dzīvojamo māju vai daudzdzīvokļu māju (to daļām) neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana un kuras (kuru daļas) netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai..

2.4.1. personai vai to aizbildnim, kurai ir kopīga deklarētā dzīves vieta ar bērnu invalīdu - 70 % no nekustamā īpašuma nodokļa summas;

2.4.2. vientuļam 1. grupas invalīdam - 70 % no nekustamā īpašuma nodokļa summas;

2.4.3. vientuļam 2. grupas invalīdam - 50 % no nekustamā īpašuma nodokļa summas;

2. Izteikt saistošo noteikumu Nr. 6 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā" 2.5.1. punktu šādā redakcijā:

"2.5.1. Talsu novadā reģistrētiem komersantiem vai komersantu struktūrvienībām, kuras darbojas Talsu novadā un kuru darbības veids saskaņā ar Eiropas Savienības saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. Redakciju ir "Apstrādes rūpniecība" (C sadaļa)."

3. Papildināt saistošos noteikumus Nr. 6 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā" ar 2.9. punktu šādā redakcijā:

"2.9. Par īpašumā esošu vienģimenes vai divģimeņu dzīvojamo māju vai daudzdzīvokļu māju (to daļām) neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, personai, kurai deklarēta dzīves vieta nekustamā īpašumā, kurš cietis ugunsgrēka nelaimē - 90 % no nekustamā īpašuma nodokļa summas."

4. Papildināt saistošo noteikumu Nr. 6 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā" 3.1.5. punktu šādā redakcijā:

"ar nākamo mēnesi pēc iesnieguma iesniegšanas un ne vairāk kā 36 mēnešus pēc ugunsgrēka nelaimes, ja 2.9. punktā minētā persona iesniedz 4.9. punktā noteikto dokumentu."

5. Papildināt saistošos noteikumus Nr. 6 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā" ar 4.9. punktu šādā redakcijā:

"4.9. Punktā 2.9. minēto personu iesniegumam pievienojama izziņa no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) par to, ka īpašumā noticis ugunsgrēks."

6. Saistošie noteikumi piemērojami no 2016. taksācijas gada.

7. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus

 

Saistošo noteikumu Nr. 18 "Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā""
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta 3. daļa paredz, ka pašvaldības var izdot saistošos noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām. Talsu novada pašvaldība ir izvērtējusi, ka nepieciešams papildināt šo nodokļu maksātāju loku.
2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumu projekts paredz grozīt un papildināt esošos saistošos noteikumus, mainot atvieglojumu piešķiršanas kritērijus, un to saņemšanai nepieciešamos dokumentus. Tiek noteikts jauns personu loks, kuri varēs pretendēt uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Ietekme uz pašvaldības budžetu ir minimāla.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Administratīvās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus

01.01.2016