Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"

Izdarīt likumā "Par privātajiem pensiju fondiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 14. nr.; 1998, 2., 19. nr.; 1999, 13. nr.; 2000, 13. nr.; 2002, 22. nr.; 2004, 2., 9. nr.; 2005, 8., 24. nr.; 2008, 13., 23. nr.; 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2012, 56. nr.; 2013, 142., 187. nr.; 2014, 119. nr.; 2015, 208. nr.; 2016, 31. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1. pantu ar 28. punktu šādā redakcijā:

"28) regulētais tirgus - tirgus Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē."

2. Papildināt 6. panta otro daļu ar 3. punktu šādā redakcijā:

"3) ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kura ir saņēmusi licenci pārvaldes pakalpojumu sniegšanai dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī."

3. 14. pantā:

papildināt pantu ar 6.1 daļu šādā redakcijā:

"(61) Pensiju fonds nodrošina, ka gan pensiju fonda valdē, gan padomē vismaz vienai trešdaļai no valdes un padomes locekļiem vai divām personām atkarībā no tā, kurš no šiem skaitļiem ir mazāks, nav interešu konflikta šā likuma izpratnē saistībā ar pensiju fonda pensiju plānu līdzekļu pārvaldīšanu vai turēšanu.";

papildināt pantu ar piecpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(15) Par pensiju fonda darbinieku nedrīkst būt vienā grupā ar pensiju fondu esoša uzņēmuma darbinieks, kas vienā grupā ar pensiju fondu esošā uzņēmumā tieši pilda funkcijas saistībā ar pensiju fonda pensiju plānu līdzekļu pārvaldīšanas vai turēšanas līgumu izpildi."

4. Izteikt 22.1 panta 7.1 daļu šādā redakcijā:

"(71) Pensiju fonds, kas piedāvā tikai noteikto iemaksu plānu bez garantēta ienesīguma vai šajā plānā neparedz biometrisko risku segumu, nodrošina šādu nosacījumu izpildi:

1) atklātā pensiju fonda apmaksātais pamatkapitāls ir ne mazāks par 400 000 euro;

2) ja pensiju fonda zaudējumi pārsniedz pusi no pensiju fonda pamatkapitāla, pensiju fonds nekavējoties par to informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un ne vēlāk kā 10 dienu laikā iesniedz saskaņošanai Finanšu un kapitāla tirgus komisijā finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānu, norādot veicamās darbības un to izpildes termiņus."

5. 23. pantā:

papildināt trešo daļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"31) valsts un starptautisko finanšu institūciju emitētajos vai garantētajos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos, kuri neatbilst šīs daļas 1., 2. un 3. punkta prasībām, bet ir iekļauti dalībvalstī organizētā regulētajā tirgū;";

izteikt trešās daļas 4., 5. un 6. punktu šādā redakcijā:

"4) akcijās un citos kapitāla vērtspapīros, ja tie ir iekļauti dalībvalstī vai šīs daļas 2. punktā minētajā valstī organizētā regulētajā tirgū;

5) komercsabiedrību parāda vērtspapīros, ja tie ir iekļauti dalībvalstī vai šīs daļas 2. punktā minētajā valstī organizētā regulētajā tirgū;

6) komercsabiedrību kapitāla un parāda vērtspapīros, ja tie nav iekļauti regulētajā tirgū, bet attiecīgo vērtspapīru emisijas noteikumos ir paredzēts, ka vērtspapīri gada laikā no dienas, kad uzsākta parakstīšanās uz tiem, tiks iekļauti dalībvalstī vai šīs daļas 2. punktā minētajā valstī organizētā regulētajā tirgū;";

izteikt trešās daļas 8. punktu šādā redakcijā:

"8) ieguldījumu fondos;";

papildināt trešo daļu ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"81) alternatīvo ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopīgo ieguldījumu uzņēmumos, kuri reģistrēti šīs daļas 1. vai 2. punktā minētajā valstī un kuru ieguldītāji ir tiesīgi bez ierobežojumiem atsavināt savas ieguldījumu daļas;";

papildināt ceturto daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) ieguldījumu kopsumma šā panta trešās daļas 3.1 punktā minētajos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos nedrīkst pārsniegt 10 procentus no pensiju plāna aktīviem;";

izteikt 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Vismaz 70 procentus no pensiju plāna kopējiem ieguldījumiem vērtspapīros, naudas tirgus instrumentos, ieguldījumu fondu, alternatīvo ieguldījumu fondu vai tiem pielīdzināmu kopīgo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu daļās un riska kapitāla tirgū iegulda tādos ieguldījumu objektos (finanšu instrumentos), kuri ir iekļauti dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī organizētā regulētajā tirgū.";

izteikt astotās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

"4) darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem veic šā panta trešās daļas 4. punktā minētajā valstī organizētā regulētajā tirgū vai atvasināto finanšu instrumentu darījumu partneris ir kredītiestāde, kura atbilst šā panta trešās daļas 7. punkta prasībām;".

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Atklātais pensiju fonds, kuram Finanšu un kapitāla tirgus komisija šajā likumā noteiktajā kārtībā ir izsniegusi licenci līdz šā likuma 22.1 panta 7.1 daļas, kas izteikta jaunā redakcijā, spēkā stāšanās datumam un kurš piedāvā tikai noteikto iemaksu plānu bez garantēta ienesīguma vai šajā plānā neparedz biometrisko risku segumu, nodrošina prasības attiecībā uz apmaksātā pamatkapitāla apmēru līdz 2017. gada 1. novembrim."

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 18. maijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 31. maijā

14.06.2017