Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās Padomes protokolu, ar kuru groza Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās Padomes 2002. gada 31. janvārī noslēgto konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem

1. pants. 2016. gada 2. novembrī parakstītais Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās Padomes protokols, ar kuru groza Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās Padomes 2002. gada 31. janvārī noslēgto konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem (turpmāk - Protokols), ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Protokolā paredzēto saistību izpildi koordinē Finanšu ministrija.

3. pants. Protokols stājas spēkā tā 14. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

4. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Protokols latviešu un angļu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 11. maijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 29. maijā

 

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS
UN
ŠVEICES FEDERĀLĀS PADOMES
PROTOKOLS,
AR KURU GROZA LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN
ŠVEICES FEDERĀLĀS PADOMES
2002. GADA 31. JANVĀRĪ
NOSLĒGTO KONVENCIJU
PAR NODOKĻU DUBULTĀS UZLIKŠANAS
NOVĒRŠANU ATTIECĪBĀ UZ IENĀKUMA UN
KAPITĀLA NODOKĻIEM

Latvijas Republikas valdība

un

Šveices Federālā Padome,

vēloties noslēgt Protokolu, lai grozītu Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās Padomes 2002.gada 31.janvārī noslēgto konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem (turpmāk - Konvencija),

ir vienojušās par turpmāko.

I. pants

1. Konvencijas nosaukums tiek izslēgts un aizstāts ar šādu nosaukumu:

"LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN ŠVEICES FEDERĀLĀS PADOMES KONVENCIJA PAR NODOKĻU DUBULTĀS UZLIKŠANAS NOVĒRŠANU ATTIECĪBĀ UZ IENĀKUMA UN KAPITĀLA NODOKĻIEM UN IZVAIRĪŠANĀS NO NODOKĻU MAKSĀŠANAS UN NODOKĻU NEMAKSĀŠANAS NOVĒRŠANU"

2. Preambula tiek izslēgta un aizstāta ar šādu preambulu:

"LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBA

UN

ŠVEICES FEDERĀLĀ PADOME

APLIECINĀDAMAS vēlēšanos turpināt attīstīt to ekonomiskās attiecības un stiprināt to sadarbību nodokļu jomā,

NOLŪKĀ noslēgt Konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem, lai novērstu nodokļu neuzlikšanas vai samazinātas nodokļu uzlikšanas iespējas, izmantojot nodokļu nemaksāšanu vai ļaunprātīgu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas (tai skaitā nodokļu konvenciju ar labvēlīgākiem noteikumiem izmantošanu (treaty-shopping) ar mērķi trešo valstu rezidentiem netiešā veidā izmantot Konvencijā noteiktos atvieglojumus)."

II. pants

Konvencijas 3.panta (Vispārīgās definīcijas) 1.punkta b) apakšpunkts tiek izslēgts un aizstāts ar šādu apakšpunktu:

"b) termins "Šveice" nozīmē Šveices Konfederācijas teritoriju, kā tā ir definēta tās likumdošanas aktos saskaņā ar starptautiskajām tiesībām;"

III. pants

Konvencijas 3.panta (Vispārīgās definīcijas) 1.punkta h) (ii) apakšpunkts tiek izslēgts un aizstāts ar šādu apakšpunktu:

"(ii) Šveicē, Finanšu Federālā departamenta vadītājs vai tā pilnvarots pārstāvis;"

IV. pants

Konvencijas 3.panta (Vispārīgās definīcijas) 1.punkts tiek papildināts ar j) apakšpunktu šādā redakcijā:

"j) termins "pensiju fonds" nozīmē jebkādu plānu, shēmu, fondu, nodibinājumu, trastu vai citu veidojumu, kas izveidots Līgumslēdzējā Valstī, ko:

(i) regulē un, kas vispārējā kārtībā ir atbrīvots no ienākuma nodokļa šajā Valstī; un kas

(ii) izveidots galvenokārt, lai administrētu vai nodrošinātu pensijas vai pensionēšanās pabalstus vai, lai viena vai vairāku šādu fondu labā gūtu ienākumu."

V. pants

Konvencijas 10.pants (Dividendes) tiek izslēgts un aizstāts ar šādu pantu:

"10.pants

Dividendes

1. Dividendēm, ko sabiedrība - Līgumslēdzējas Valsts rezidents, izmaksā otras Līgumslēdzējas Valsts rezidentam, var uzlikt nodokļus šajā otrajā valstī.

2. Tomēr šīm dividendēm var uzlikt nodokļus arī atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas aktiem tajā Līgumslēdzējā Valstī, kuras rezidents ir sabiedrība, kas izmaksā dividendes, bet, ja šo dividenžu īstenais īpašnieks ir otras Līgumslēdzējas Valsts rezidents, nodoklis nepārsniedz 15 procentus no dividenžu kopapjoma.

3. Neatkarīgi no 2.punkta noteikumiem, Līgumslēdzēja Valsts, kuras rezidents ir sabiedrība, atbrīvo šīs sabiedrības izmaksātās dividendes no nodokļa uzlikšanas, ja dividenžu īstenais īpašnieks ir:

a) sabiedrība (kas nav personālsabiedrība), kas ir otras Līgumslēdzējas Valsts rezidents un tai vismaz vienu gadu pirms dividenžu izmaksas tieši pieder vismaz 10 procenti no kapitāla sabiedrībā, kas izmaksā dividendes; vai

b) pensiju fonds; vai

c) otras valsts Centrālā banka."

4. 2. un 3.punkts neietekmē nodokļu uzlikšanu sabiedrības peļņai, no kuras izmaksā dividendes.

5. Termins "dividendes" šajā pantā nozīmē ienākumu no akcijām vai citām no parādu saistībām neizrietošām tiesībām piedalīties sabiedrības peļņas sadalē, kā arī tādu ienākumu no citām tiesībām, uz ko saskaņā ar tās valsts likumdošanas aktiem, kuras rezidents ir sabiedrība, kas veic peļņas sadali, attiecas tāds pats nodokļu uzlikšanas režīms kā uz ienākumu no akcijām.

6. 1., 2. un 3.punkta noteikumus nepiemēro, ja dividenžu īstenais īpašnieks, kurš ir Līgumslēdzējas Valsts rezidents, veic uzņēmējdarbību otrā Līgumslēdzējā Valstī, kuras rezidents ir dividendes izmaksājošā sabiedrība, izmantojot tur esošo pastāvīgo pārstāvniecību, vai arī sniedz neatkarīgus individuālos pakalpojumus šajā otrā valstī, izmantojot tajā izvietoto pastāvīgo bāzi, un ja līdzdalība, par kuru tiek izmaksātas dividendes, ir faktiski saistīta ar šo pastāvīgo pārstāvniecību vai pastāvīgo bāzi. Šajā gadījumā atkarībā no apstākļiem piemēro 7. vai 14.panta noteikumus.

7. Ja sabiedrība - Līgumslēdzējas Valsts rezidents, gūst peļņu vai ienākumu otrā Līgumslēdzējā Valstī, šī otra valsts nedrīkst nedz uzlikt jebkādus nodokļus šīs sabiedrības izmaksātajām dividendēm, izņemot, ja dividendes tiek izmaksātas otras valsts rezidentam vai ja līdzdalība, par kuru tiek izmaksātas dividendes, ir faktiski saistīta ar pastāvīgo pārstāvniecību vai pastāvīgo bāzi šajā otrā valstī, nedz arī uzlikt nodokli sabiedrības nesadalītajai peļņai pat tad, ja izmaksātās dividendes vai nesadalītā peļņa pilnīgi vai daļēji sastāv no otrā valstī gūtās peļņas vai ienākuma."

VI. pants

1. Konvencijas 11.panta (Procenti) 2.punkts tiek izslēgts un aizstāts ar šādu punktu:

"2. Tomēr šiem procentiem var uzlikt nodokļus atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas aktiem tajā Līgumslēdzējā Valstī, kurā tie rodas, bet, ja šo procentu īstenais īpašnieks ir otras Līgumslēdzējas Valsts rezidents, tad nodoklis nedrīkst pārsniegt:

a) 0 procentus no procentu kopapjoma, ja procentus izmaksā sabiedrība, kas ir Līgumslēdzējas Valsts rezidents, sabiedrībai, kas ir otras Līgumslēdzējas Valsts rezidents (kas nav personālsabiedrība) un kas ir procentu īstenais īpašnieks;

b) 10 procentus no procentu kopapjoma visos pārējos gadījumos."

2. Konvencijas 11.panta (Procenti) 3.punkts tiek papildināts ar e) un f) apakšpunktiem šādā redakcijā:

"e) procentiem, kas rodas Līgumslēdzējā Valstī un izmaksāti otras Līgumslēdzējas Valsts pensiju fondam, kas ir to īstenais īpašnieks, nodokli uzliek tikai šajā otrā valstī;

f) procentiem, kas rodas Līgumslēdzējā Valstī un tiek izmaksāti otras Līgumslēdzējas Valsts rezidentam, kas ir to īstenais īpašnieks, nodokli uzliek tikai šajā otrā valstī, ja šādi procentu maksājumi tiek maksāti par jebkāda veida aizdevumu, ko piešķīrusi banka."

VII. pants

Konvencijas 12.panta (Autoratlīdzības) 2.punkts tiek izslēgts un aizstāts ar šādu punktu:

"2. Tomēr šādai autoratlīdzībai var arī uzlikt nodokļus atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas aktiem tajā Līgumslēdzējā Valstī, kurā tā rodas, bet, ja autoratlīdzības īstenais īpašnieks ir otras Līgumslēdzējas Valsts rezidents, nodoklis nepārsniedz:

a) 0 procentus no autoratlīdzības kopapjoma, ja autoratlīdzību izmaksā sabiedrība, kas ir Līgumslēdzējas Valsts rezidents, otras Līgumslēdzējas Valsts sabiedrībai (kas nav personālsabiedrība), kas ir otras Līgumslēdzējas Valsts rezidents, un ir autoratlīdzības īstenais īpašnieks;

b) 5 procentus no autoratlīdzības kopapjoma visos pārējos gadījumos."

VIII. pants

Konvencijas 17.panta (Mākslinieki un sportisti) 3.punkts tiek izslēgts un aizstāts ar šādu punktu:

"3. 1. un 2. punkta noteikumus nepiemēro ienākumam, ko izpildītājmākslinieki vai sportisti gūst par Līgumslēdzējā Valstī veiktu darbību, ja izpildītājmākslinieku vai sportistu darbības tieši vai netieši, pilnībā vai galvenokārt tiek finansētas no otras Līgumslēdzējas Valsts vai tās politiski administratīvo vienību vai pašvaldību publiskā finansējuma līdzekļiem. Šādā gadījumā ienākumam tiek uzlikti nodokļi tikai tajā Līgumslēdzējā Valstī, kuras rezidents ir izpildītājmākslinieks vai sportists."

IX. pants

Konvencija tiek papildināta ar 22.a.pantu (Tiesības uz atvieglojumiem) šādā redakcijā:

"22.a. pants

Tiesības uz atvieglojumiem

1. Neatkarīgi no citiem šīs konvencijas noteikumiem, šajā konvencijā paredzētais atvieglojums netiek piešķirts attiecībā uz ienākuma vai kapitāla veidu, ja, ņemot vērā visus atbilstošos faktus un apstākļus, ir pamats uzskatīt, ka atvieglojuma saņemšana bija viens no jebkuras vienošanās vai darījuma galvenajiem mērķiem, kā rezultātā tieši vai netieši tika saņemts šis atvieglojums, ja vien netiek konstatēts, ka šī atvieglojuma piešķiršana šajos apstākļos ir saskaņā ar šīs konvencijas attiecīgo noteikumu objektu un mērķi.

2. Ja saskaņā ar 1.punktu personai netiek piešķirts atvieglojums saskaņā ar šo konvenciju, Līgumslēdzējas Valsts kompetentā iestāde, kas citādi šo atvieglojumu būtu piešķīrusi, tomēr uzskata šo personu par tādu, kam ir tiesības uz šo atvieglojumu vai atšķirīgiem atvieglojumiem attiecībā uz noteiktu ienākuma vai kapitāla veidu, ja šī kompetentā iestāde, pēc šīs personas pieprasījuma un pēc atbilstošo faktu un apstākļu izvērtēšanas, konstatē, ka šādi atvieglojumi būtu piešķirami šai personai vai citai personai, ja nepastāvētu 1.punktā minētais darījums vai vienošanās. Līgumslēdzējas Valsts kompetentā iestāde, kurai iesniegts pieprasījumus, konsultējas ar otras valsts kompetento iestādi pirms pieprasījuma, ko iesniedzis otras valsts rezidents saskaņā ar šo punktu, noraidīšanas."

X. pants

Konvencijas 23.panta (Nodokļu dubultās uzlikšanas novēršana) 2.punkta a) apakšpunkts tiek izslēgts un aizstāts ar šādu apakšpunktu:

"a) Ja Šveices rezidents gūst ienākumu vai tam pieder kapitāls, kam saskaņā ar šo konvenciju var uzlikt nodokļus Latvijā, tad Šveice saskaņā ar b) apakšpunktu atbrīvo šādu ienākumu vai kapitālu no nodokļu uzlikšanas, bet, aprēķinot nodokli par šī rezidenta pārējo ienākumu vai kapitālu, var piemērot tādu nodokļa likmi, kāda būtu piemērojama, ja šis ienākums vai kapitāls netiktu atbrīvots no nodokļu uzlikšanas. Tomēr šādu atbrīvojumu atbilstoši 13.panta 4.punktā noteiktajam kapitāla pieaugumam piemēro tikai, ja ir pierādīts, ka Latvijā faktiski notiek nodokļu uzlikšana šādam kapitāla pieaugumam."

XI. pants

Konvencijas 25.pants (Savstarpējās saskaņošanas procedūra) tiek papildināts ar 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"5. Ja,

a) saskaņā ar 1.punktu persona ir iesniegusi sūdzību Līgumslēdzējas Valsts kompetentajai iestādei, pamatojoties uz to, ka vienas vai abu Līgumslēdzēju Valstu darbību rezultātā šai personai ir uzlikti nodokļi šīs konvencijas noteikumiem neatbilstošā veidā, un

b) kompetentās iestādes, saskaņā ar 2.punktu trīs gadu laikā no sūdzības iesniegšanas otras Līgumslēdzējas Valsts kompetentajai iestādei, nevar panākt vienošanos, lai atrisinātu šo lietu,

jebkuri neatrisinātie jautājumi šajā lietā tiek iesniegti izskatīšanai arbitrāžā, ja šī persona to pieprasa. Tomēr, neatrisinātie jautājumi netiek iesniegti izskatīšanai arbitrāžā, ja par šo jautājumu kādas valsts tiesa vai administratīvais tribunāls jau ir pieņēmis lēmumu. Ja vien persona, uz kuru tieši attiecas lieta, neakceptē savstarpējo vienošanos, ar kuru tiek ieviests arbitrāžas lēmums, vai kompetentās iestādes un personas, uz kurām tieši attiecas lieta, vienojas par atšķirīgu risinājumu sešu mēnešu laikā no brīža, kad lēmums tām ir paziņots, tad arbitrāžas lēmums ir saistošs abām valstīm, un tas ir jāizpilda neatkarīgi no jebkādiem laika ierobežojumiem, kādi noteikti šo valstu nacionālajos likumdošanas aktos. Līgumslēdzēju Valstu kompetentās iestādes savstarpēji vienojoties nosaka šī punkta piemērošanas veidu.

6. Līgumslēdzējas Valstis var izpaust arbitrāžas padomei, kas izveidota saskaņā ar 5.punkta noteikumiem, tādu informāciju, kas ir nepieciešama arbitrāžas procesa nodrošināšanai. Arbitrāžas padomes locekļi ir pakļauti informācijas izpaušanas ierobežojumiem, kas norādīti 26.panta 2.punktā attiecībā uz šādi izpaužamo informāciju. "

XII. pants

Konvencijas 26.pants (Informācijas apmaiņa) tiek izslēgts un aizstāts ar šādu pantu:

"26.pants

Informācijas apmaiņa

1. Līgumslēdzēju Valstu kompetentās iestādes veic tādas informācijas apmaiņu, kas ir paredzami svarīga šīs konvencijas noteikumu piemērošanai vai nacionālo likumdošanas aktu administrēšanai vai izpildīšanai attiecībā uz visu veidu un nosaukumu nodokļiem, kas uzlikti Līgumslēdzēju Valstu vai to politiski administratīvo vienību vai pašvaldību labā, ciktāl šāda nodokļu uzlikšana nav pretrunā ar Konvenciju. Konvencijas 1. un 2.pants neierobežo informācijas apmaiņu.

2. Jebkura informācija, ko saskaņā ar 1.punktu, saņem Līgumslēdzēja Valsts, ir jāuzskata par tikpat slepenu kā informācija, kas tiek iegūta saskaņā ar šīs valsts likumdošanas aktiem un var tikt izpausta tikai tām personām vai varas iestādēm (ieskaitot tiesas un administratīvās iestādes), kas ir iesaistītas 1.punktā minēto nodokļu aprēķināšanā vai iekasēšanā, piespiedu līdzekļu lietošanā vai lietu iztiesāšanā, vai apelāciju izskatīšanā. Šīs personas vai iestādes šo informāciju izmanto vienīgi iepriekšminētajos nolūkos. Tās var izpaust šo informāciju atklātās tiesas sēdēs vai tiesas nolēmumos. Neatkarīgi no iepriekš minētā, informācija, ko saņem Līgumslēdzēja Valsts, var tikt izmantota citiem nolūkiem, ja šāda informācija var tikt izmantota šādiem citiem nolūkiem saskaņā ar abu Valstu likumdošanas aktiem, un informācijas sniedzējas valsts kompetentā iestāde atļauj šādu izmantošanu.

3. Nekādā gadījumā 1.un 2.punkta noteikumi nav interpretējami tādējādi, ka tie uzliktu Līgumslēdzējai Valstij pienākumu:

a) veikt administratīvus pasākumus, kas neatbilst šīs vai otras Līgumslēdzējas Valsts likumdošanas aktiem un administratīvajai praksei;

b) sniegt informāciju, kas nav pieejama saskaņā ar šīs vai otras Līgumslēdzējas Valsts likumdošanas aktiem vai parasti piemērojamo administratīvo praksi;

c) sniegt informāciju, kas var atklāt jebkuru tirdzniecības, uzņēmējdarbības, ražošanas, komerciālo vai profesionālo noslēpumu vai darījuma procesu, vai arī sniegt informāciju, kuras izpaušana būtu pretrunā ar sabiedrības interesēm (ordre public).

4. Ja Līgumslēdzēja Valsts saskaņā ar šo pantu pieprasa sniegt informāciju, otra Līgumslēdzēja Valsts pieprasītās informācijas iegūšanai izmanto savus informācijas iegūšanas līdzekļus, pat ja pieprasītā informācija otrai valstij nav nepieciešama savām nodokļu uzlikšanas vajadzībām. Iepriekšējā teikumā ietvertais pienākums ir pakļauts 3.punktā noteiktajiem ierobežojumiem, bet nekādā gadījumā šie ierobežojumi nav interpretējami tādējādi, ka tie atļautu Līgumslēdzējai Valstij atteikties sniegt informāciju vienīgi tādēļ, ka tai šāda informācija nav nepieciešama savām nodokļu uzlikšanas vajadzībām.

5. Nekādā gadījumā 3.punkta noteikumi nav interpretējami tādējādi, ka tie Līgumslēdzējai Valstij atļautu atteikties sniegt informāciju vienīgi tādēļ, ka informācijas turētāja ir banka, cita finanšu institūcija, pārstāvis vai persona, kura darbojas uz pilnvarojuma vai uzticības pamata, vai tāpēc, ka tas saistīts ar īpašumtiesībām otrā personā."

XIII. PANTS

1. Protokola nosaukums tiek izslēgts un aizstāts ar šādu Protokola nosaukumu:

"PROTOKOLS

Attiecībā uz starp Latvijas Republikas valdību un Šveices Federālo Padomi noslēgto konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, puses ir vienojušās, ka šādi noteikumi ir Konvencijas neatņemama sastāvdaļa.".

2. Konvencijas Protokols tiek papildināts ar jaunu 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Attiecībā uz 3.panta 1.punkta j) apakšpunktu

Tiek saprasts, ka termins "pensiju fonds" ietver šādus un jebkurus identiskus vai pēc būtības līdzīgus fondus, kas ir izveidoti saskaņā ar likumdošanas aktiem, kas ieviesti pēc šī protokola parakstīšanas datuma:

a) Latvijā, jebkuru pensiju fondu, kas darbojas saskaņā ar:

(i) 1995.gada 2.novembra likumu "Par valsts pensijām";

(ii) 1997.gada 5.jūnija likumu "Par privātajiem pensiju fondiem";

b) Šveicē, jebkuru pensiju fondu, kas darbojas saskaņā ar:

(i) 1946.gada 20.decembra Federālo likumu par vecuma un apgādnieka zaudējuma apdrošināšanu;

(ii) 1959.gada 19.jūnija Federālo likumu par personu ar invaliditāti apdrošināšanu;

(iii) 2006.gada 6.oktobra Federālo likumu par papildu pensijām attiecībā uz vecuma, apgādnieka zaudējuma un personu ar invaliditāti apdrošināšanu;

(iv) 1952.gada 25.septembra Federālo likumu par ienākumu kompensācijas pabalstiem obligātā dienesta un maternitātes gadījumā;

(v) 1982.gada 25.jūnija Federālo likumu par vecuma, apgādnieka zaudējuma un personu ar invaliditāti apdrošināšanas maksājumiem attiecībā uz nodarbinātību un pašnodarbinātību, tai skaitā nereģistrētos pensiju fondus, kas piedāvā nodarbinātības pensiju plānus un pensiju fondus, kas piedāvā individuālus atzītus pensiju plānus, kas salīdzināmi ar nodarbinātības pensiju plāniem.".

3. Konvencijas Protokols tiek papildināts ar jaunu 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Attiecībā uz 4.panta 1.punktu

Attiecībā uz 4.panta 1.punktu tiek saprasts, ka termins "Līgumslēdzējas Valsts rezidents" īpaši ietver:

a) pensiju fondu, kas izveidots šajā valstī; un

b) organizāciju, kas ir izveidota un darbojas ar mērķi veikt reliģiskus, labdarības, zinātniskus, kultūras, sporta vai izglītojošus pasākumus un kas ir šīs valsts rezidents saskaņā ar tās likumdošanas aktiem, neatkarīgi no tā, vai viss tās ienākums vai kapitāls vai tā daļa var būt atbrīvota no nodokļa uzlikšanas saskaņā ar šīs valsts likumdošanas aktiem.".

4. Konvencijas Protokola esošos 2., 3. un 4.punktus pārnumurē atbilstoši par 4., 5. un 6.punktiem.

5. Konvencijas Protokols tiek papildināts ar jaunu 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Attiecībā uz 10.panta 2. un 3.punktu

Ja minimālā turējuma perioda nosacījums, ko paredz 10.panta 3.punkta a) apakšpunkts, dividenžu izmaksas brīdī netiek izpildīts, un tāpēc izmaksas brīdī tiek ieturēts 10.panta 2.punktā noteiktais nodoklis, un minimālā turējuma perioda nosacījums tiek izpildīts pēc tam, tad dividenžu īstenais īpašnieks ir tiesīgs uz ieturētā nodokļa atmaksu.".

6. Konvencijas Protokola esošais 7.punkts tiek izslēgts.

7. Konvencijas Protokola esošais 5.punkts tiek pārnumurēts par 8.punktu.

8. Konvencijas Protokols tiek papildināts ar jaunu 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Attiecībā uz 11.panta 3.punkta f) apakšpunktu

Tiek saprasts, ka termins "banka" ir banka, kuras darbību regulē otras Līgumslēdzējas Valsts likumdošanas akti.".

9. Konvencijas Protokola esošais 6.punkts tiek pārnumurēts par 10.punktu.

10. Konvencijas Protokols tiek papildināts ar jaunu 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Attiecībā uz 18. un 24.pantiem

Kas attiecas uz 18.pantu un 24.pantu, uz iemaksām Līgumslēdzējas Valsts pensiju fondā, ko veic fiziskā persona, kas sniedz pakalpojumus otrajā Līgumslēdzējā Valstī vai ko veic fiziskās personas labā, lai noteiktu fiziskās personas maksājamo nodokli un uzņēmuma peļņu, kam var uzlikt nodokļus šajā otrā Valstī, attiecas tie paši noteikumi un tās ir pakļautas tādiem pašiem nosacījumiem un ierobežojumiem kā iemaksas, kas veiktas šīs otras Līgumslēdzējas Valsts pensiju fondā, ar nosacījumu, ka šī fiziskā persona nebija šīs valsts rezidents, un bija pensiju fonda dalībnieks uzreiz pirms tā sāka sniegt pakalpojumus šajā otrā Valstī.".

11. Konvencijas Protokols tiek papildināts ar jaunu 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Attiecībā uz 26.pantu:

a) Tiek saprasts, ka informācijas apmaiņa tiek pieprasīta vienīgi, ja pieprasītāja Līgumslēdzēja Valsts ir izsmēlusi visus parastos informācijas avotus, kas pieejami saskaņā ar nacionālo nodokļu uzlikšanas kārtību.

b) Tiek saprasts, ka, iesniedzot informācijas pieprasījumu saskaņā ar 26.pantu, pieprasītājas valsts nodokļu iestāde sniedz šādu informāciju pieprasījuma saņēmējas valsts nodokļu iestādei:

(i) personas, par kuru tiek veikta pārbaude vai izmeklēšana, identitāte;

(ii) laika periods, par kuru tiek pieprasīta informācija;

(iii) pieprasītās informācijas izklāstījums, tai skaitā tās būtība un veids, kādā pieprasītāja valsts vēlas saņemt informāciju no pieprasījuma saņēmējas valsts;

(iv) nodokļu mērķis, kādam informācija tiek pieprasīta;

(v) tik lielā mērā, cik tas ir zināms, jebkuras personas vārds un adrese, par kuru tiek uzskatīts, ka tās rīcībā ir pieprasītā informācija.

c) Tiek saprasts, ka atsauce uz "paredzamu svarīgumu" ir paredzēta, lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku informācijas apmaiņu nodokļu jomā, vienlaikus precizējot, ka dalībvalstīm nav atļauts veikt pierādījumu meklēšanu pēc nejaušības principa ("fishing expeditions") vai pieprasīt informāciju, kas, visticamāk, nav saistīta ar attiecīgā nodokļu maksātāja nodokļu jautājumiem. Lai gan b) apakšpunktā ir paredzētas svarīgas procedūras prasības, kuru mērķis ir nodrošināt, lai netiktu veikta pierādījumu meklēšana pēc nejaušības principa, b) apakšpunkta (i) līdz (v) noteikumi nav jāinterpretē tādā veidā, kas traucētu efektīvu informācijas apmaiņu.

d) Tiek saprasts, ka 26.pants Līgumslēdzējām Valstīm neuzliek pienākumu veikt automātisko informācijas apmaiņu vai informācijas apmaiņu pēc savas iniciatīvas.

e) Tiek saprasts, ka informācijas apmaiņas gadījumā turpina piemērot administratīvās procedūras noteikumus par nodokļu maksātāju tiesībām, kas noteiktas pieprasījuma saņēmējas Līgumslēdzējā Valstī. Papildus tiek saprasts, ka šo noteikumu mērķis ir godīgas procedūras nodrošināšana nodokļu maksātājam, nevis informācijas apmaiņas procesa traucēšana vai nepamatota kavēšana.".

XIV. PANTS

1. Katra Līgumslēdzēja Valsts informē otru pa diplomātiskiem kanāliem par to, ka ir izpildītas tās likumdošanas aktos noteiktās procedūras, kas nepieciešamas, lai šis protokols stātos spēkā. Protokols stājas spēkā datumā, kurā ir saņemts pēdējais no šiem paziņojumiem.

2. Protokola noteikumi tiek piemēroti:

a) attiecībā uz nodokļiem, ko ietur ienākuma izmaksas brīdī par samaksātajām vai ieskaitītajām summām - janvāra pirmajā dienā vai pēc tās, kalendārajā gadā, kas seko gadam, kurā Protokols stājas spēkā;

b) attiecībā uz pārējiem nodokļiem - ar jebkuru taksācijas gadu, kas sākas janvāra pirmajā dienā vai pēc tās, kalendārajā gadā, kas seko gadam, kurā Protokols stājas spēkā;

c) attiecībā uz 25.panta 5. un 6.punktiem, savstarpējās saskaņošanas procedūrām, kas:

(i) nav pabeigtas starp Līgumslēdzēju Valstu kompetentajām iestādēm Protokola spēkā stāšanās datumā (šādos gadījumos trīs gadu periods saskaņā ar 5.punkta b) apakšpunktu sākas ar šī Protokola spēkā stāšanos), vai

(ii) uzsāktas pēc šī datuma;

d) attiecībā uz 26.pantu - uz informāciju, kas attiecas uz finanšu gadiem, kas sākas janvāra pirmajā dienā vai pēc tās kalendārajā gadā, kas seko Protokola spēkā stāšanās datumam.

To apliecinot, būdami pienācīgi pilnvaroti, šo protokolu ir parakstījuši.

Sastādīts Rīgā divos eksemplāros 2016.gada 2.novembrī latviešu, vācu un angļu valodā, turklāt visi teksti ir vienlīdz autentiski. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.


Latvijas Republikas valdības vārdā

Finanšu ministre


Šveices Federālās Padomes vārdā

Konfederācijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā

Dana Reizniece -Ozola

Markuss Niklauss Pauls Dutli

 

PROTOCOL
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE SWISS FEDERAL COUNCIL AMENDING THE CONVENTION OF 31 JANUARY 2002 BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE SWISS FEDERAL COUNCIL FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL

The Government of the Republic of Latvia

and

The Swiss Federal Council

Desiring to conclude a Protocol to amend the Convention of 31 January 2002 between the Government of the Republic of Latvia and the Swiss Federal Council for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income and on Capital (hereinafter referred to as "the Convention"),

Have agreed as follows:

ARTICLE I

1. The title of the Convention shall be deleted and replaced by the following title:

"CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE SWISS FEDERAL COUNCIL FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL AND THE PREVENTION OF TAX EVASION AND AVOIDANCE"

2. The preamble shall be deleted and replaced by the following preamble:

"THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA

AND

THE SWISS FEDERAL COUNCIL

DESIRING to further develop their economic relationship and to enhance their cooperation in tax matters,

INTENDING to conclude a Convention for the elimination of double taxation with respect to taxes on income and on capital without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this Convention for the indirect benefit of residents of third States)"

ARTICLE II

Subparagraph b) of paragraph 1 of Article 3 (General definitions) of the Convention shall be deleted and replaced by the following subparagraph:

"b) the term "Switzerland" means the territory of the Swiss Confederation as defined by its laws in accordance with international law;"

ARTICLE III

Clause (ii) of subparagraph h) of paragraph 1 of Article 3 (General definitions) of the Convention shall be deleted and replaced by the following clause:

"(ii) in Switzerland, the Head of the Federal Department of Finance or his authorised representative;"

ARTICLE IV

The following subparagraph j) shall be added to paragraph 1 of Article 3 (General definitions) of the Convention:

"j) the term "pension fund" means any plan, scheme, fund, foundation, trust or other arrangement established in a Contracting State which is:

(i) regulated by and generally exempt from income taxation in that State; and

(ii) operated principally to administer or provide pension or retirement benefits or to earn income for the benefit of one or more such funds."

ARTICLE V

Article 10 (Dividends) of the Convention shall be deleted and replaced by the following Article:

"Article 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the dividends.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, the Contracting State of which the company is a resident shall exempt from tax dividends paid by that company, if the beneficial owner of the dividends is:

a) a company (other than a partnership) which is resident of the other Contracting State which holds directly at least 10 per cent of the capital in the company paying the dividends for at least one year prior to the payment of the dividend; or

b) a pension fund; or

c) the central bank of the other State.

4. Paragraphs 2 and 3 shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

5. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

6. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

7. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State."

ARTICLE VI

1. Paragraph 2 of Article 11 (Interest) of the Convention shall be deleted and replaced by the following paragraph:

"2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

a) 0 per cent of the gross amount of the interest, if the interest is paid by a company that is a resident of a Contracting State to a company (other than a partnership) that is a resident of the other Contracting State and is the beneficial owner of the interest;

b) 10 per cent of the gross amount of the interest in all other cases."

2. The following subparagraphs e) and f) shall be added to paragraph 3 of Article 11 (Interest) of the Convention:

"e) interest arising in a Contracting State and paid to a pension fund of the other Contracting State who is the beneficial owner thereof shall be taxable only in that other State;

f) interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State who is the beneficial owner thereof shall be taxable only in that other State to the extent that such interest is paid on any loan of whatever kind granted by a bank."

ARTICLE VII

Paragraph 2 of Article 12 (Royalties) of the Convention shall be deleted and replaced by the following paragraph:

"2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

a) 0 per cent of the gross amount of the royalties, if the royalties are paid by a company that is a resident of a Contracting State to a company (other than a partnership) that is a resident of the other Contracting State and is the beneficial owner of the royalties;

b) 5 per cent of the gross amount of the royalties in all other cases."

ARTICLE VIII

Paragraph 3 of Article 17 (Artistes and Sportsmen) of the Convention shall be deleted and replaced by the following paragraph:

"3. Paragraphs 1 and 2 shall not apply to income from activities performed in a Contracting State by entertainers or sportsmen if the activities of the entertainer or sportsman are funded, directly or indirectly, wholly or mainly from public funds of the other Contracting State, a political subdivision or a local authority thereof. In such a case, the income shall be taxable only in the Contracting State of which the entertainer or sportsman is a resident."

ARTICLE IX

The following Article 22a (Entitlement to benefits) shall be added to the Convention:

"Article 22a

Entitlement to benefits

1. Notwithstanding the other provisions of this Convention, a benefit under this Convention shall not be granted in respect of an item of income or capital if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of this Convention.

2. Where a benefit under this Convention is denied to a person under paragraph 1, the competent authority of the Contracting State that would otherwise have granted this benefit shall nevertheless treat that person as being entitled to this benefit, or to different benefits with respect to a specific item of income or capital, if such competent authority, upon request from that person and after consideration of the relevant facts and circumstances, determines that such benefits would have been granted to that person, or to another person, in the absence of the transaction or arrangement referred to in paragraph 1. The competent authority of the Contracting State to which the request has been made will consult with the competent authority of the other State before rejecting a request made under this paragraph by a resident of that other State."

ARTICLE X

Subparagraph a) of paragraph 2 of Article 23 (Elimination of double taxation) shall be deleted and replaced by the following subparagraph:

"a) Where a resident of Switzerland derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Latvia, Switzerland shall, subject to the provisions of subparagraph b), exempt such income or capital from tax but may, in calculating tax on the remaining income or capital of that resident, apply the rate of tax which would have been applicable if the exempted income or capital had not been so exempted. However, such exemption shall apply to gains referred to in paragraph 4 of Article 13 only if actual taxation of such gains in Latvia is demonstrated."

ARTICLE XI

The following paragraphs shall be added to Article 25 (Mutual agreement procedure) of the Convention:

"5. Where,

a) under paragraph 1, a person has presented a case to the competent authority of a Contracting State on the basis that the actions of one or both of the Contracting States have resulted for that person in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, and

b) the competent authorities are unable to reach an agreement to resolve that case pursuant to paragraph 2 within three years from the presentation of the case to the competent authority of the other Contracting State,

any unresolved issues arising from the case shall be submitted to arbitration if the person so requests. These unresolved issues shall not, however, be submitted to arbitration if a decision on these issues has already been rendered by a court or administrative tribunal of either State. Unless a person directly affected by the case does not accept the mutual agreement that implements the arbitration decision or the competent authorities and the persons directly affected by the case agree on a different solution within six months after the decision has been communicated to them, the arbitration decision shall be binding on both States and shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic laws of these States. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this paragraph.

6. The Contracting States may release to the arbitration board, established under the provisions of paragraph 5, such information as is necessary for carrying out the arbitration procedure. The members of the arbitration board shall be subject to the limitations of disclosure described in paragraph 2 of Article 26 with respect to the information so released."

ARTICLE XII

Article 26 (Exchange of information) of the Convention shall be deleted and replaced by the following Article:

"Article 26

Exchange of information

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person."

ARTICLE XIII

1. The Title of the Protocol shall be deleted and replaced by the following Title of the Protocol:

"PROTOCOL

With respect to the Convention concluded between the Government of the Republic of Latvia and the Swiss Federal Council for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital and the prevention of tax evasion and avoidance, the undersigned have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Convention."

2. The following new paragraph 2 shall be added to the Protocol to the Convention:

"2. ad Article 3 paragraph 1 j)

It is understood that the term "pension fund" includes the following and any identical or substantially similar funds which are established pursuant to legislation introduced after the date of signature of this Protocol:

a) in Latvia, any pension fund covered by:

(i) the Law on State Pensions, of 2 November 1995;

(ii) the Law On Private Pension Funds, of 5 June 1997;

b) in Switzerland, any pension fund covered by:

(i) the Federal Act on old age and survivors' insurance, of 20 December 1946;

(ii) the Federal Act on disabled persons' insurance of 19 June 1959;

(iii) the Federal Act on supplementary pensions in respect of old age, survivors' and disabled persons' insurance of 6 October 2006;

(iv) the Federal Act on income compensation allowances in case of service and in case of maternity of 25 September 1952;

(v) the Federal Act on old age, survivors' and disabled persons' insurance payable in respect of employment or self-employment of 25 June 1982, including the non-registered pension funds which offer occupational pension plans and the pension funds which offer individual recognised pension plans comparable with occupational pension plans."

3. The following new paragraph 3 shall be added to the Protocol to the Convention

"3. ad Article 4 paragraph 1

In respect of paragraph 1 of Article 4, it is understood that the term "resident of a Contracting State" includes in particular:

a) a pension fund established in that State; and

b) an organisation that is established and is operated for religious, charitable, scientific, cultural, sporting, or educational purposes and that is a resident of that State according to its laws, notwithstanding that all or part of its income or gains may be exempt from tax under the domestic law of that State."

4. Existing paragraphs 2, 3 and 4 of the Protocol to the Convention shall be renumbered accordingly paragraphs 4, 5 and 6.

5. The following new paragraph 7 shall be added to the Protocol to the Convention:

"7. ad Article 10 paragraph 2 and paragraph 3

Where the minimum holding period laid down in subparagraph a) of paragraph 3 of Article 10 was not met at the time of the payment of the dividend and, therefore, the tax stipulated in paragraph 2 of Article 10 was withheld at the moment of the payment, and the condition of the minimum holding period is met subsequently, then the beneficial owner of the dividend shall be entitled to a refund of the tax withheld."

6. Existing paragraph 7 of the Protocol to the Convention shall be deleted.

7. Existing paragraph 5 of the Protocol to the Convention shall be renumbered paragraph 8.

8. The following new paragraph 9 shall be added to the Protocol to the Convention:

"9. ad. Article 11 paragraph 3 f)

It is understood that the term "bank" means a bank regulated under the law of the other Contracting State."

9. Existing paragraph 6 of the Protocol to the Convention shall be renumbered paragraph 10.

10. The following new paragraph 11 shall be added to the Protocol to the Convention:

"11. ad Articles 18 and 24

As regards Article 18 and Article 24 contributions to a pension fund of a Contracting State that are made by or on behalf of an individual who renders services in the other Contracting State shall, for the purposes of determining the individual's tax payable and the profits of an enterprise which may be taxed in that State, be treated in that State in the same way and subject to the same conditions and limitations as contributions made to a pension fund in that Contracting State, provided that the individual was not a resident of that State, and was participating in the pension fund, immediately before beginning to provide services in that State."

11. The following new paragraph 12 shall be added to the Protocol to the Convention:

"12. ad Article 26

a) It is understood that an exchange of information will only be requested once the requesting Contracting State has exhausted all regular sources of information available under the internal taxation procedure.

b) It is understood that the tax authorities of the requesting State shall provide the following information to the tax authorities of the requested State when making a request for information under Article 26:

(i) the identity of the person under examination or investigation;

(ii) the period of time for which the information is requested;

(iii) a statement of the information sought including its nature and the form in which the requesting State wishes to receive the information from the requested State;

(iv) the tax purpose for which the information is sought;

(v) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of the requested information.

c) It is understood that the reference to "foreseeable relevance" is intended to provide for exchange of information in tax matters to the widest possible extent and, at the same time, to clarify that the Contracting States are not at liberty to engage in "fishing expeditions" or to request information that is unlikely to be relevant to the tax affairs of a given taxpayer. While subparagraph b) contains important procedural requirements that are intended to ensure that fishing expeditions do not occur, clauses (i) through (v) of subparagraph b) nevertheless are not to be interpreted in a way to frustrate effective exchange of information.

d) It is understood that Article 26 does not require the Contracting States to exchange information on an automatic or a spontaneous basis.

e) It is understood that in case of an exchange of information, the administrative procedural rules regarding taxpayers' rights provided for in the requested Contracting State remain applicable. It is further understood that these provisions aim at guaranteeing the taxpayer a fair procedure and not at preventing or unduly delaying the exchange of information process."

ARTICLE XIV

1. Each Contracting State shall notify to the other, through diplomatic channels, the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Protocol. The Protocol shall enter into force on the date on which the later of those notifications has been received.

2. The provisions of the Protocol shall have effect:

a) in respect of taxes withheld at source on amounts paid or credited on or after the first day of January of the calendar year next following the entry into force of the Protocol;

b) in respect of other taxes for taxation years beginning on or after the first day of January of the calendar year next following the entry into force of the Protocol;

c) in respect to Article 25 paragraphs 5 and 6, to mutual agreement procedures that are:

(i) pending between the competent authorities of the Contracting States at the entry into force of the Protocol (in such cases the three year period under subparagraph b) of paragraph 5 begins with the entry into force of this Protocol), or

(ii) initiated after that date;

d) in respect to Article 26, to information that relates to fiscal years beginning on or after the first day of January of the calendar year next following the entry into force of the Protocol.

In witness whereof the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Protocol.

Done in duplicate at Riga this 2nd day of November, 2016 in the Latvian, German and English languages, all texts being equally authentic. In the case of divergence of interpretation the English text shall prevail.


For the Government of

the Republic of Latvia

Minister of Finance


For the Swiss Federal Council

Ambassador of Switzerland to Latvia

Dana Reizniece-Ozola

Markus Niklaus Paul Dutly

30.05.2017