Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 262

Daugavpilī 2017. gada 16. maijā (prot. Nr. 25 18. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta divdesmit otrās
daļas 1., 2. un 3. punktu, 17. panta divpadsmito daļu, 39. panta
trešo daļu, 42. panta trīspadsmito daļu, Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 44. panta trešo daļu,
48. panta četrpadsmito daļu un Publiskās un privātās
partnerības likuma 19. panta trešo daļu un 37. panta trīspadsmito daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 45. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta divdesmit otrās daļas 1., 2. un 3. punktu, 17. panta divpadsmito daļu, 39. panta trešo daļu, 42. panta trīspadsmito daļu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 44. panta trešo daļu, 48. panta četrpadsmito daļu un Publiskās un privātās partnerības likuma 19. panta trešo daļu un 37. panta trīspadsmito daļu".

2. Izteikt 1.1., 1.2. un 1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. informācijas sistēmu, kurā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta devītās daļas 1. punktu un 42. panta devīto daļu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta trīspadsmito daļu un Publiskās un privātās partnerības likuma 37. panta trīspadsmito daļu iegūstama informācija, lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā vai koncesijas procedūrā un vai kandidāts vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā;

1.2. Publisko iepirkumu likuma 9. panta devītās daļas 1. punktā, 42. panta devītās daļas 1. punktā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta trīspadsmitās daļas 1. punktā un Publiskās un privātās partnerības likuma 37. panta devītās daļas 1. punktā pārbaudāmās informācijas apstrādes mērķi un apjomu;

1.3. tos normatīvos aktus un to pantus, kuri atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta pirmajā daļā, kā arī Publiskās un privātās partnerības likuma 37. panta pirmajā daļā noteiktajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas gadījumiem un par kuros paredzētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem veicama pārbaude šo noteikumu 2.7. apakšpunktā minētajā sistēmā;".

3. Izteikt 2.8., 2.9. un 2.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.8. e-izziņa - elektroniskā izziņa, kurā elektroniskā veidā apkopota reģistros pieejamā informācija, lai pārbaudītu kandidāta vai pretendenta atbilstību Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 1., 2. un 4. punktā, 42. panta pirmās un otrās daļas 2. punktā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta pirmās un otrās daļas 2. punktā, kā arī Publiskās un privātās partnerības likuma 37. panta pirmās un otrās daļas 2. punktā minētajām prasībām;

2.9. reģistrs - informācijas sistēma, kurā apstrādāto informāciju izmanto e-izziņu sagatavošanai atbilstoši Publisko iepirkumu likumā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā un Publiskās un privātās partnerības likumā noteiktajam mērķim;

2.10. e-izziņas pieprasītājs - pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, publiskais partneris vai publiskā partnera pārstāvis, kas iepirkuma, iepirkuma procedūras vai koncesijas procedūras ietvaros iegūst informāciju par kandidātiem vai pretendentiem, vai piegādātājs, kas iegūst informāciju par sevi;".

4. Izteikt 2.19. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.19. e-konkursu apakšsistēma - e-iepirkumu sistēmas apakšsistēma, kas pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un publiskajiem partneriem nodrošina iepirkumu, metu konkursu un iepirkuma vai koncesijas procedūru rīkošanu, pieteikumus, metus un piedāvājumus iesniedzot elektroniski;".

5. Izteikt 3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2. reģistrē pasūtītājus, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējus, publiskos partnerus un piegādātājus e-iepirkumu sistēmā;".

6. Papildināt noteikumus ar 4.1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1.5. personai, kurai saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likumu ir publiskā partnera vai, ja publiskais partneris sistēmā nav reģistrējams, publiskā partnera pārstāvja statuss, lai iegūtu e-izziņas un rīkotu elektroniskas koncesijas procedūras;".

7. Izteikt 4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2. piegādātājam, lai tas iegūtu e-izziņu par sevi, piekļūtu elektroniski izsludinātajām iepirkuma vai koncesijas procedūrām (tai skaitā aģentūras un citu centralizēto iepirkumu institūciju rīkotajām centralizētajām iepirkuma procedūrām preču vai pakalpojumu piedāvāšanai e-pasūtījumu apakšsistēmā), iepirkumiem, metu konkursiem vai izsolēm;".

8. Papildināt 14. punktu aiz vārdiem "nav izslēdzams no dalības iepirkumā" ar vārdiem "vai koncesijas procedūrā".

9. Izteikt 18. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"18. Ja e-izziņas pieprasītājs ir pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai publiskais partneris, lai saņemtu e-izziņu, e-izziņas pieprasītāja lietotājs, kas veicis elektronisko identifikāciju izvēlētajā e-izziņu sistēmas piekļuves vietā, veic šādas darbības:".

10. Papildināt 18.1. apakšpunkta ievaddaļu aiz vārdiem "vai iepirkuma" ar vārdiem "vai koncesijas".

11. Izteikt 18.2. apakšpunktu un 18.3. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"18.2. norāda vienu vai vairākus reģistrus, kuros veicama pārbaude, kā arī izvēlas pārbaudei smagos profesionālās darbības pārkāpumus, kuri kā izslēgšanas iemesls bija norādīti paziņojumā par līgumu vai koncesiju vai iepirkuma vai koncesijas procedūras dokumentos;

18.3. atlasa attiecīgā iepirkuma vai iepirkuma vai koncesijas procedūras pretendentus, kandidātus vai citas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 4. punktā vai 42. panta pirmās daļas 9., 10. un 11. punktā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta pirmās daļas 9., 10. un 11. punktā vai Publiskās un privātās partnerības likuma 37. panta pirmās daļas 9., 10. un 11. punktā minētās ar pretendentu vai kandidātu saistītās personas šādā kārtībā:".

12. Izteikt 18.3.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.3.1.3. personas dalības veids attiecīgajā publiskajā iepirkumā vai koncesijas procedūrā (pretendents vai kandidāts; persona, uz kuras iespējām pretendents vai kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai koncesiju vai iepirkuma vai koncesijas procedūras dokumentos noteiktajām prasībām; apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma vai koncesijas līguma vērtības; personālsabiedrības biedrs, ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība);".

13. Izteikt 19.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.3. norāda savu dalības veidu publiskajā iepirkumā vai koncesijas procedūrā (pretendents vai kandidāts; persona, uz kuras iespējām pretendents vai kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai koncesiju vai iepirkuma vai koncesijas procedūras dokumentos noteiktajām prasībām; apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma vai koncesijas līguma vērtības; personālsabiedrības biedrs, ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība);".

14. Izteikt 26.1. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"26.1. ja tas ir pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai publiskais partneris, kas vēlas pārbaudīt, vai kandidāts vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma vai koncesijas procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. pantu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. pantu vai Publiskās un privātās partnerības likuma 37. pantu, no reģistriem pieprasa informāciju par Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu:".

15. Izteikt 26.1.4. un 26.1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.1.4. pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma vai koncesijas līguma vērtības;

26.1.5. personu, uz kuras iespējām pretendents vai kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai koncesiju vai iepirkuma vai koncesijas procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī minētās personas valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt šo personu, uz kuras iespējām pretendents vai kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai koncesiju vai iepirkuma vai koncesijas procedūras dokumentos noteiktajām prasībām darbībās, kas saistītas ar filiāli;".

16. Izteikt 27.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.1. iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. pantu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. pantu vai Publiskās un privātās partnerības likuma 37. pantu no reģistriem pieprasa informāciju par sevi, savu Latvijā reģistrēto vai pastāvīgi dzīvojošo valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt piegādātāju darbībās, kas saistītas ar filiāli;".

17. Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra
noteikumiem Nr. 108

Preču un pakalpojumu grupas
un tām piesaistītās centralizēto iepirkumu institūcijas

1. Biroja papīrs un kancelejas preces:

1.1. dokumentu uzglabāšanas preces;

1.2. biroja papīrs un papīra preces;

1.3. rakstāmgalda piederumi;

1.4. datu nesēji un datortehnikas tīrāmie piederumi;

1.5. prezentāciju un biroja piederumi, par ko centralizēto publisko iepirkuma procedūru vai procedūras rīkojusi aģentūra.

2. Datortehnika un datortehnikas uzstādīšana:

2.1. galda datori (darba stacijas);

2.2. planšetdatori;

2.3. portatīvie datori;

2.4. monitori;

2.5. nepārtrauktās barošanas avoti;

2.6. datortehnikas uzstādīšana, par ko centralizēto publisko iepirkuma procedūru vai procedūras rīkojusi aģentūra.

3. Demonstrācijas iekārtas un demonstrācijas iekārtu uzstādīšana:

3.1. interaktīvās tāfeles un ekrāni;

3.2. interaktīvo tāfeļu un ekrānu uzstādīšana;

3.3. audio, video un foto iekārtas;

3.4. demonstrācijas iekārtu papildierīces un piederumi, par ko centralizēto publisko iepirkuma procedūru vai procedūras rīkojusi aģentūra.

4. Drukas un kopēšanas iekārtas:

4.1. digitālās kopēšanas iekārtas;

4.2. daudzfunkcionālās lāzerdrukas iekārtas;

4.3. daudzfunkcionālās tintes drukas iekārtas;

4.4. lāzerdrukas iekārtas;

4.5. tintes drukas iekārtas;

4.6. platformāta drukas iekārtas;

4.7. specializētās drukas iekārtas, par kurām centralizēto publisko iepirkuma procedūru vai procedūras rīkojusi aģentūra.

5. Drukas iekārtu piederumi:

5.1. toneri;

5.2. tintes kasetnes;

5.3. citi piederumi, par kuriem centralizēto publisko iepirkuma procedūru vai procedūras rīkojusi aģentūra.

6. Medikamenti un medicīnas preces, par kurām centralizēto publisko iepirkuma procedūru vai procedūras rīkojusi veselības aprūpes nozares centralizētā iepirkumu institūcija, ievērojot aģentūras e-pasūtījumu sistēmai izstrādātās tehniskās specifikācijas veidnes un darījumu noteikumus.

7. Mēbeles:

7.1. biroja un apmeklētāju krēsli;

7.2. biroja komplektējamās mēbeles;

7.3. izglītības iestāžu mēbeles;

7.4. metāla mēbeles, par kurām centralizēto publisko iepirkuma procedūru vai procedūras rīkojusi aģentūra.

8. Programmatūra un programmatūras izmantošanas apmācības:

8.1. biroja programmatūra;

8.2. operētājsistēmas programmatūra;

8.3. programmatūras izmantošanas apmācību kursi;

8.4. serveru standarta programmatūra un tās atbalsts, par ko centralizēto publisko iepirkuma procedūru vai procedūras rīkojusi aģentūra.

9. Saimniecības preces:

9.1. papīra higiēnas preces;

9.2. sadzīves ķīmija;

9.3. telpu uzturēšanas un uzkopšanas preces, par kurām centralizēto publisko iepirkuma procedūru vai procedūras rīkojusi aģentūra.

10. Servertehnika un datu glabātavas, kā arī servertehnikas un datu glabātavu uzstādīšana:

10.1. standarta serverstatnē ievietojamie serveri un serveru statnes;

10.2. komutatori;

10.3. asmeņserveri un asmeņserveru statnes;

10.4. datu glabātavas;

10.5. nepārtrauktās barošanas avoti;

10.6. servertehnikas un datu glabātavu uzstādīšana un konfigurēšana, par ko centralizēto publisko iepirkuma procedūru vai procedūras rīkojusi aģentūra.

11. Veselības apdrošināšanas pakalpojumi, par kuriem centralizēto publisko iepirkuma procedūru vai procedūras rīkojusi aģentūra."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

24.05.2017