Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā

Izdarīt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā (Latvijas Vēstnesis, 2009, 199., 200. nr.; 2010, 12., 66., 99., 174., 206. nr.; 2011, 103., 204. nr.; 2012, 190., 203. nr.; 2013, 51., 191., 232., 234., 252. nr.; 2014, 206., 228., 257. nr.; 2015, 248. nr.; 2016, 182., 241. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā, izņemot pārejas noteikumu 8.14 punktu, vārdus "Saeimas Kanceleja" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Saeimas Administrācija" (attiecīgā locījumā).

2. 3. pantā:

izteikt devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Valsts vai pašvaldības institūcija tās mājaslapā internetā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā publisko informāciju par:

1) amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām;

2) šā likuma 15. panta vienpadsmitajā daļā minētajām speciālajām piemaksām, norādot to apmēru un būtisko funkciju vai stratēģiski svarīgo mērķi, kura ietvaros šī piemaksa noteikta.";

papildināt pantu ar 9.1 un 9.2 daļu šādā redakcijā:

"(91) Papildus šā panta devītajā daļā noteiktajam cita informācija par amatpersonai (darbiniekam) izmaksāto darba samaksas apmēru ir pieejama valsts un pašvaldības institūcijas mājaslapā internetā Ministru kabineta noteiktajā apjomā. Lai aizsargātu amatpersonu (darbinieku) tiesības uz privāto dzīvi vai valsts drošību, Ministru kabinets ir arī tiesīgs noteikt informāciju par izmaksāto darba samaksas apmēru un attiecīgo amatpersonu (darbinieku), kura valsts un pašvaldības institūcijas mājaslapā internetā netiek publiskota.

(92) Informāciju par šā likuma 9. un 10. pantā minēto amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru publiskot aizliegts.";

aizstāt vienpadsmitajā daļā vārdus "par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām" ar vārdiem un skaitli "kā arī šā panta 9.1 daļā minētās informācijas apjomu un tās publiskošanas kārtību".

3. Papildināt 5. panta pirmo daļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"31) pašvaldības domes komitejas priekšsēdētāja vietniekam - līdz 1,9;".

4. 14. pantā:

izteikt pirmās daļas ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Karavīrs saņem piemaksu par pedagoģisko darbu militārajā izglītības iestādē, ja viņa amata pienākumos neietilpst pedagoģiskā darba veikšana, un šī piemaksa nedrīkst būt lielāka par 50 procentiem no karavīram noteiktās mēnešalgas.";

izteikt otrās daļas trešo un ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, kura saskaņā ar šā panta pirmo daļu saņem piemaksu par pedagoģisko darbu un vēl citu šā panta pirmajā daļā minēto piemaksu, piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt amatpersonai noteikto mēnešalgu. Karavīram, kurš saskaņā ar šā panta pirmo daļu saņem piemaksu par pedagoģisko darbu militārajā izglītības iestādē un vēl citu šā panta pirmajā daļā minēto piemaksu, piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt karavīram noteikto mēnešalgu."

5. 26. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Amatpersonām (darbiniekiem) var kompensēt mācību izdevumus, ja tās pēc institūcijas iniciatīvas vai savstarpējas vienošanās sekmīgi mācās valsts akreditētā augstākās izglītības iestādē vai ārvalsts mācību iestādē, kuras izdotie diplomi tiek atzīti Latvijā, lai iegūtu amata (dienesta) pienākumu izpildei nepieciešamās speciālās zināšanas. Amatpersonām (darbiniekiem) mācību izdevumu segšanai izmaksājamās kompensācijas apmēru nosaka institūcijas vadītājs. Ja izglītības iegūšana prasa amata (dienesta, darba) pienākumu pilnīgu vai daļēju pārtraukšanu uz laiku, valsts vai pašvaldības institūcija un amatpersona (darbinieks), vienojoties par mācību maksas kompensācijas piešķiršanu, vienojas arī par mēnešalgas saglabāšanu un tās nosacījumiem.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pašvaldību amatpersonām (darbiniekiem) mācību izdevumu segšanai izmaksājamās kompensācijas apmēru, tās piešķiršanas kārtību, kritērijus, atmaksāšanas nosacījumus un kārtību, kā arī gadījumus, kad šādus izdevumus neatmaksā, nosaka attiecīgās pašvaldības dome."

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 35. punktu šādā redakcijā:

"35. Grozījumi šā likuma 3. pantā, ar kuriem devītā daļa izteikta jaunā redakcijā, pants papildināts ar 9.1 daļu un vienpadsmitajā daļā aizstāti vārdi "par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām", stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī."

7. Izteikt 1.pielikuma 55. punktu šādā redakcijā:

"55. Nacionālo bruņoto spēku darbinieki

Šajā saimē ietilpst civilie amati, kuru pildītāji nodrošina Nacionālo bruņoto spēku darbību atbilstoši NATO standartiem un kolektīvās aizsardzības sistēmai un zināšanu un atbildības jomā ir pielīdzināmi instruktoru un virsnieku sastāvam."

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 20. aprīlī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 10. maijā

24.05.2017