Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.12

Daugavpilī 2017.gada 13.aprīlī (prot. Nr.8, 31.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu un
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
26.panta otro daļu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām" (Latvijas Vēstnesis, 2016., Nr.254 (5826)) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2.8.apakšpunktā vārdus "krīzes situācija" ar vārdiem "neparedzētais gadījums".

2. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "krīzes situācija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "neparedzētiem gadījumiem" (attiecīgā locījumā).

3. Svītrot 13.punktā vārdus un skaitli "(izņemot šo noteikumu 15.nodaļā noteiktos gadījumus)".

4. Aizstāt 35.3.5.apakšpunktā vārdus "transporta pakalpojumu kompensācijai" ar vārdiem "ārstniecības pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai".

5. Papildināt saistošos noteikumus ar 60.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"60.6. personas, kuras sasniegušas Latvijas Republikas vecuma pensijas vecumu - 50% apmērā no pirts apmeklējumu izdevumu summas, pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sadzīves pakalpojumu kombināts", reģistrācijas Nr.41503002428 (turpmāk - SIA "SPK"), īpašumā esošajās pirtīs Daugavpilī: Stacijas ielā 63, Tautas ielā 60 un Sēlijas ielā 18.".

6. Papildināt saistošo noteikumu 9.nodaļu ar 61.1 punktu šādā redakcijā:

"61.1 60.6.apakšpunktā minēto atbalstu administrē SIA "SPK", bet Dienests izmaksā atbalstu pārskatījuma veidā uz SIA "SPK" norēķinu kontu kredītiestādē, pamatojoties uz SIA "SPK" sniegto informāciju.".

7. Saistošo noteikumu 101.1.apakšpunktā:

7.1. Papildināt aiz vārdiem "priekšlaicīgo vecuma pensiju" ar vārdiem "vai pensiju ar atvieglotiem noteikumiem par darbu sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos vai kaitīgos un smagos darba apstākļos".

7.2. Svītrot 101.1.apakšpunktā vārdus "un kuras ienākumi mēnesī nepārsniedz 228,00 euro".

8. Aizstāt 101.2.apakšpunktā vārdu un skaitli "228,00 euro" ar vārdiem un skaitli "nepārsniedz 80% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas".

9. 102.punktā svītrot skaitli un vārdu "101.1. un".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

 

Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 13.aprīļa saistošo noteikumu Nr.12 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ņemot vērā to, ka 2017.gada 9.februārī stājās spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, nepieciešams precizēt saistošajos noteikumos lietoto terminoloģiju. Kā arī nodrošinot mazaizsargāto personu tiesības saņemt atbalstu pirts izdevumu segšanai un braukšanai sabiedriskajā transportā, nepieciešams paplašināt atbalsta saņēmēju loku.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem tiek precizēts saistošo noteikumu teksts un paplašināts atbalsta pirts izdevumu segšanai un braukšanai sabiedriskajā transportā saņēmēju loks.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Prognozētā saistošo noteikumu projekta ietekme uz budžetu plānota 60 698 EUR apmērā:

- 60.6.apakšpunkta ietekme uz budžetu plānota 38 124,00 euro apmērā (900 cilv. x 3,53 euro x 50% atlaidi x 2 reizes x 12 mēn.);

- 101.1.apakšpunkta ietekme uz budžetu plānota 19 349 euro apmērā (300 cilv.x 12 mēn.x 14 braucieni x 0,3839 euro).

- 101.2.apakšpunkta ietekme uz budžetu plānota 3 225 euro apmērā (50 cilv.x 12 mēn.x 14 braucieni x 0,3839 euro.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Noteikumu izpildi nodrošinās Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests" un pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sadzīves pakalpojumu kombināts", reģistrācijas Nr.41503002428.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Notika konsultācijas ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" klientiem.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

11.05.2017