Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/11

Rīgā 2017.gada 30.martā (prot. Nr.13, 4.p.)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 11.jūnija lēmumā Nr. 1/10 "Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika"

Izdoti saskaņā ar Enerģētikas likuma 6.panta 3.1 daļu
un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
9.panta pirmās daļas 2.punktu un 25.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 11.jūnija lēmumā Nr. 1/10 "Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 96.nr.; 2011, 97.nr.; 2011, 103.nr.; 2012, 53.nr.; 2013, 193.nr.; 2014, 23.nr.; 2015, 38.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt ar 2.2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.2.1 dabasgāzes cena - dabasgāzes gala cena, kas ietver iepirktās dabasgāzes cenu, sistēmas un tirdzniecības pakalpojumu izmaksas;";

1.2. izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Komersants, kas ražošanas procesā izmanto dabasgāzi, tarifus aprēķina (aprēķinu norāda tabulas veidā) pie dažādām dabasgāzes cenām 30 cenas zem un 30 cenas virs aktuālās dabasgāzes cenas, ar dabasgāzes cenas soli 0,5 EUR/MWh.";

1.3. papildināt ar 14.1 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Komersants tarifu projektā iekļauj saimnieciski izdevīgāko kurināmā cenas piedāvājumu, to pamatojot, kā arī iesniedzot attiecīgā kurināmā piegādes līguma kopiju.";

1.4. svītrot 39. un 42.punktu;

1.5. papildināt ar 39.1 līdz 39.10 punktu šādā redakcijā:

"39.1 Tarifu projektu Regulators izvērtē likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajos termiņos.

39.2 Regulators apstiprina vai noraida tarifus, izvērtējot to veidojošo izmaksu pamatojumu.

39.3 Regulators pēc savas iniciatīvas vai komersanta pieprasījuma var noteikt tarifu piemērošanas kārtību un kārtību, kādā komersants informē lietotājus, attiecīgo pašvaldību un Regulatoru par piemērojamiem tarifiem.

39.4 Tarifu projekta izvērtēšanas laikā komersants var iesniegt tarifu projekta labojumus un papildinājumus.

39.5 Komersants var iesniegt Regulatoram pamatotu pieprasījumu atļaut pašam noteikt tarifus saskaņā ar šo metodiku.

39.6 Regulators pēc savas iniciatīvas vai komersanta pieprasījuma, atbilstoši Enerģētikas likuma 6.panta 3.1 daļai var dot uz noteiktu termiņu atļauju komersantam pašam noteikt tarifus saskaņā ar šo metodiku, ja mainījusies kurināmā cena vai saražotās elektroenerģijas pārdošanas cena. Atļaujā Regulators nosaka atskaites periodu komersanta iesniedzamajai informācijai par kurināmā izmaksu un pārdotās elektroenerģijas ieņēmumu izmaiņām.

39.7 Ja komersants ir saņēmis 39.6 punktā minēto atļauju un komersants pieņem lēmumu par jauniem tarifiem, tad ne vēlāk kā 30 dienas pirms jauno tarifu spēkā stāšanās brīža komersants publicē tarifus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās mājaslapā internetā un publicē savā mājaslapā internetā, ja tāda ir, un vienlaikus iesniedz Regulatoram pamatojumu jaunajiem tarifiem, iesniedzot šādu informāciju:

39.71. tarifu aprēķinu (arī Excel formā), kas aprēķināts, pamatojoties uz spēkā esošajā tarifā iekļautajām izmaksām, izmainot tikai kurināmā izmaksas un ieņēmumus par pārdoto elektroenerģiju, kas pamatotas ar kurināmā cenas un saražotās elektroenerģijas pārdošanas cenas izmaiņām;

39.72. iepriekšējā perioda piemēroto tarifu atbilstošās kurināmā cenas, saražotās elektroenerģijas pārdošanas cenas un iepriekšējā perioda faktiskās kurināmā cenas, saražotās elektroenerģijas pārdošanas cenas, šo datu salīdzinājumu un faktisko kurināmā patēriņu un pārdoto elektroenerģijas apjomu;

39.73. pamatojumu kurināmā cenas izmaiņām un pamatojošos dokumentus, ja pamatojošie dokumenti nav jau iepriekš iesniegti Regulatorā;

39.74. citus dokumentus, kuri pamato jauno tarifu nepieciešamību.

39.8 Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas izvērtē iesniegto tarifu aprēķina atbilstību šai metodikai un iesniegto tarifu pamatojumu.

39.9 Ja Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas nav pieņēmis lēmumu par iesniegto tarifu neatbilstību šai metodikai vai nav noraidījis kurināmā cenas izmaiņu un saražotās elektroenerģijas pārdošanas cenas izmaiņu pamatojumu, tad tarifi stājas spēkā komersanta noteiktajā laikā.

39.10 Ja Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas pieņem lēmumu par iesniegto tarifu neatbilstību šai metodikai vai noraida kurināmā cenas izmaiņu un saražotās elektroenerģijas pārdošanas cenas izmaiņu pamatojumu, tad tarifi nestājas spēkā komersanta noteiktajā laikā. Pieņemto lēmumu Regulators septiņu dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta komersantam, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par pieņemto lēmumu, kurā atsauc tarifu spēkā stāšanos, un nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās mājaslapā internetā.";

1.6. izteikt 46. punktu šādā redakcijā:

"46. Komersants, kas ražošanas procesā izmanto dabasgāzi un kuram elektroenerģijas tarifs tiek noteikts saskaņā ar šo metodiku, pie aprēķinātajiem siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifiem pieskaita dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti saražotajai siltumenerģijai KAKCsilt un dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti saražotajai elektroenerģijai KAKCel. Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti saražotajai siltumenerģijai (EUR/MWh) aprēķina saskaņā ar formulu KAKCsilt = Y x (KPQ+KPQpašp + KPŪK) / RQ. Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti saražotajai elektroenerģijai (EUR/MWh) aprēķina saskaņā ar formulu KAKCel = Y x (KPKOĢNETO + KPKOĢpašp) / EKOĢNETO. Apzīmējums Y ir dabasgāzes akcīzes nodokļa likme EUR/MWh.";

1.7. izteikt 46.1 punktu šādā redakcijā:

"46.1 Komersants, kura koģenerācijas stacijā uzstādītā elektriskā jauda ir mazāka par 4 MW un kas ražošanas procesā izmanto dabasgāzi un elektroenerģijas cenu nosaka saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem, pie aprēķinātā siltumenerģijas tarifa pieskaita dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti saražotajai siltumenerģijai KAKCsilt. Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti (EUR/MWh) aprēķina saskaņā ar formulu KAKCsilt = Y x (KP + KPŪK)/ RQ, kur Y ir dabasgāzes akcīzes nodokļa likme EUR/MWh.";

1.8. izteikt 46.2 punktu šādā redakcijā:

"46.2 Komersants, kura koģenerācijas stacijā uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par 4 MW un kas ražošanas procesā izmanto dabasgāzi un elektroenerģijas cenu nosaka saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem, pie aprēķinātā siltumenerģijas tarifa pieskaita dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti saražotajai siltumenerģijai KAKCsilt. Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti (EUR/MWh) aprēķina saskaņā ar formulu KAKCsilt = Y x (KPQ+KPQpašp + KPŪK) / RQ, kur Y ir dabasgāzes akcīzes nodokļa likme EUR/MWh.";

1.9. izteikt 47.punktu šādā redakcijā:

"47. Komersants tarifu projekta aprēķinā iekļauj iepriekšējā perioda, kas nav ilgāks par diviem gadiem, neparedzētos ieņēmumus un ir tiesīgs iekļaut neparedzētās izmaksas. Neparedzētās izmaksas un ieņēmumus veido nodokļu un nodevu izmaiņas, kurināmā cenas un pārdotās elektroenerģijas cenas izmaiņas. Iepriekšējā perioda neparedzētās izmaksas vai ieņēmumus komersants sadala uz laika periodu, ne ilgāku par diviem gadiem, aprēķinot siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu uz attiecīgo laika posmu. Vienlaicīgi komersants aprēķina saražotās siltumenerģijas tarifu projektu bez neparedzētajām izmaksām vai ieņēmumiem.";

1.10. papildināt ar 57.punktu šādā redakcijā:

"57. Tarifu projektam, kuru komersants iesniedzis Regulatorā līdz 2017.gada 3.aprīlim un kura izvērtēšana nav pabeigta, komersants iesniedz saimnieciski izdevīgāko kurināmā cenas piedāvājumu, to pamatojot, kā arī iesniedz attiecīgā kurināmā piegādes līguma kopiju. Ja komersants nevar pamatot saimnieciski izdevīgāko kurināmā cenas piedāvājumu, Regulators nosaka tarifu atbilstoši komersanta aprēķinātajam saražotās siltumenerģijas tarifam, kas atbilst dabasgāzes apgādes komersanta pēdējai publicētajai dabasgāzes tirdzniecības cenai."; 

1.11. papildināt ar 58.punktu šādā redakcijā:

"58. Komersantam, kuram Regulators līdz 2017.gada 3.aprīlim ir apstiprinājis tarifus pie dažādām dabasgāzes tirdzniecības cenām, Regulators pēc savas iniciatīvas vai komersanta pieprasījuma var noteikt apstiprināto tarifu piemērošanas kārtību. Komersants no 2017.gada 3.aprīļa līdz dienai, kad atbilstoši Regulatora noteiktajai piemērošanas kārtībai sāk piemērot apstiprināto tarifu vai stājas spēkā jauns tarifs, piemēro Regulatora apstiprināto tarifu, kas atbilst dabasgāzes apgādes komersanta pēdējai publicētajai dabasgāzes tirdzniecības cenai.".

2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis

04.04.2017