Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 25

Talsos 2012. gada 15. novembrī (prot. Nr. 22, 21. p., lēmums Nr. 813)

Par grozījumiem 29.04.2010. saistošajos noteikumos Nr. 23 "Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Talsu novadā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41. panta pirmās daļas 1. punktu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
9. panta pirmo daļu un 35. panta trešo, ceturto un piekto daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
14. panta sesto daļu

Izdarīt Talsu novada domes 29.04.2010. saistošajos noteikumos Nr. 23 "Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu" šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2.2.1. punktā skaitli "162" ar skaitli "178".

2. Aizstāt 2.2.2. punktā skaitli "153" ar skaitli "168".

3. Aizstāt 2.2.3. punktā skaitli "144" ar skaitli "158".

4. Aizstāt 2.2.4. punktā skaitli "135" ar skaitli "148".

5. Aizstāt 2.2.5. punktā skaitli "126" ar skaitli "138".

6. Aizstāt 2.2.6. punktā skaitli "108" ar skaitli "118".

7. Izteikt 4.1. punktu šādā redakcijā:

"4.1. Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek noteikts uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem".

8. Saistošie noteikumi stājas spēkā 01.01.2013.

Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks A.Dedzis

 

15.11.2012. saistošo noteikumu Nr. 25 "Par grozījumiem 29.04.2010. saistošajos noteikumos Nr. 23 "Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Talsu novadā""
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Pamatojoties uz Ministru kabineta 29.05.2012. noteikumiem Nr. 366 "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu"", kas stājās spēkā 2012. gada 1. jūnijā, izstrādātais Talsu novada domes saistošo noteikumu projekts "Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 23 "Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu"" (turpmāk - noteikumu projekts) paredz šādas izmaiņas:
1) Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tā atbilst sekojošiem kritērijiem:
a. vientuļš pensionārs vai invalīds, kuram nav likumīgu apgādnieku, kurš saņem vecuma pensiju vai invaliditātes pensiju un kura ienākumi mēnesī nepārsniedz 178 latus;
b. kopā dzīvojoši pensionāri un invalīdi, kuriem nav likumīgu apgādnieku, kuru vienīgie ienākumi ir valsts piešķirtā vecuma pensija vai invaliditātes pensija un kuru ienākums uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 168 latus;
c. atsevišķi dzīvojošs pensionārs vai invalīds, kura likumīgie apgādnieki dzīvo atsevišķi, kurš saņem vecuma pensiju vai invaliditātes pensiju un kura ienākumi mēnesī nepārsniedz 158 latus;
d. kopā dzīvojoši pensionāri un invalīdi, kuru likumīgie apgādnieki dzīvo atsevišķi, un kuru vienīgie ienākumi ir valsts piešķirtā vecuma pensija vai invaliditātes pensija un kuru ienākums uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz 148 latus;
e. nestrādājoši invalīdi un/vai pensionāri, kuri dzīvo kopā ar apgādnieku - nestrādājošu invalīdu vai pensionāru, kuru ienākums uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz 138 latus;
f. ģimene (persona), kura nav atzīta par trūcīgu, bet tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 118 latus.
2) Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek noteikts uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene (persona), kuras deklarētā dzīvesvieta ir Talsu novada administratīvā teritorija, tiek atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Noteikumu projekts paredz nepalielināt budžeta izdevumus, tos saglabājot 2012. gada apmērā, taču budžeta līdzekļu izlietojuma apjoms atkarīgs no kopējās sociālās situācijas attīstības valstī un pašvaldībā - trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu (personu) skaita nākamajā gadā.
2012.gada 10 mēnešos trūcīgas personas statuss tika noteikts 3033 personām (1151 ģimenēm) un maznodrošinātas personas statuss 376 personām (253 ģimenēm).
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Talsu novada sociālais dienests veic saistošo noteikumu piemērošanu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks A.Dedzis

01.01.2013