Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.17-4

Jelgavā 2017.gada 23.februārī (prot. Nr.3/1)

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-19 "Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35.panta piekto daļu, likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
25.pantu, 25.2 panta pirmo un piekto daļu,
Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857
"Noteikumi par sociālajām garantijām bērniem un
bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās" 27., 30. un 31.punktu

Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-19 "Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi" (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumu Nr.14/5) (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumu 28.punktu aiz vārda "apmaksai" ar vārdiem "nepārsniedzot faktiskās pakalpojumu izmaksas".

2. Papildināt noteikumu 28.2.apakšpunktu aiz vārda "(personai)" ar vārdiem "un maznodrošinātai ģimenei ar bērniem".

3. Svītrot noteikumu 30.punktu.

4. Izteikt noteikumu 31.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.2. 164,00 euro apmērā maznodrošinātai ģimenei (personai)."

5. Aizstāt noteikumu 55.punktā vārdu "vecumam" ar vārdiem "vecuma sasniegšanai".

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.17-4 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-19 "Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi tiek izdoti, lai paplašinātu iespēju saņemt dzīvokļa pabalstu jaunai mērķa grupai - maznodrošinātai ģimenei ar bērniem. Tiek precizēta dzīvokļa pabalsta piešķiršanas kārtība, nosakot, ka dzīvokļa pabalstu piešķir, nepārsniedzot faktiskās izmaksas, kas saistītas ar dzīvojamās telpas lietošanu un 12 (divpadsmit) mēnešus kalendārajā gadā. Pašreiz uz dzīvokļa pabalstu var pretendēt 9 (deviņus) mēnešus kalendārajā gadā.

Tiek precizēta terminoloģija pabalstam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un turpina mācības, nosakot, ka pabalsts tiek piešķirts līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecuma sasniegšanai.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi nepieciešami, lai nodrošinātu maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem iespējas saņemt dzīvokļa pabalsta veidus:

• 57,00 euro (piecdesmit septiņi euro) uz trim mēnešiem, ja ģimene dzīvo dzīvoklī, kas nav pieslēgts Jelgavas pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai;

• 164,00 euro (viens simts sešdesmit četri euro) vienu reizi kalendārajā gadā individuālās apkures nodrošināšanai.

Nepieciešams nodrošināt iespēju trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) saņemt dzīvokļa pabalstu nepārtraukti kalendārā gadā, kas mazinās parādus par dzīvojamās telpas lietošanas apmaksu, precizējot, ka dzīvokļa pabalstu piešķir, nepārsniedzot faktiskās izmaksas, kas saistītas ar dzīvojamās telpas lietošanu.

Tiek precizēta terminoloģija pabalstam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un turpina mācības, nosakot, ka pabalsts tiek piešķirts līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecuma sasniegšanai.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu realizēšanai tiek plānoti naudas līdzekļi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk - JSLP) 2017.gada budžetā.

Tiek prognozēts, ka dzīvokļa pabalsta nodrošināšanai 2017.gadā papildus nepieciešams 84252,00 euro (astoņdesmit četri tūkstoši divi simti piecdesmit divi euro), tajā skaitā:

• 58176,00 euro (piecdesmit astoņi tūkstoši viens simts septiņdesmit seši euro) (404 (četri simti četras) trūcīgas/maznodrošinātas (personas) un ģimenes bez bērniem X 144,00 euro (viens simts četrdesmit četri euro) uz trim mēnešiem);

• 26076,00 euro (divdesmit seši tūkstoši septiņdesmit seši euro) (164 (viens simts sešdesmit četras) trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes ar bērniem X 159,00 euro (viens simts piecdesmit deviņi euro) uz trim mēnešiem).

Dzīvokļa pabalsta piešķiršanai maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem, kuri dzīvo dzīvoklī, kas nav pieslēgts Jelgavas pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai, 2017.gadā tiek paredzēts 6200,00 euro (seši tūkstoši divi simti euro) tajā skaitā:

• 4560,00 euro (četri tūkstoši pieci simti sešdesmit euro) (20 (divdesmit) maznodrošinātas ģimenes ar bērniem X 57,00 euro (piecdesmit septiņi euro) X 4 reizes kalendārajā gadā);

• 1640,00 euro (viens tūkstotis seši simti četrdesmit euro) (10 (desmit) maznodrošinātas ģimenes ar bērniem X 164,00 euro (viens simts sešdesmit četri euro) individuālās apkures nodrošināšanai vienu reizi kalendārajā gadā).

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās JSLP un sadarbības partneri.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu projekts apspriests Jelgavas pilsētas domes Sociālo lietu konsultatīvajā komisijā.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

16.03.2017