Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.12

Jūrmalā 2017.gada 16.februārī (prot. Nr.5, 66.p.)

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 "Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu"

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
17.panta pirmo un 2.4daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 "Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu" šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums).

2. Izteikt 4.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums).

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja R.Sproģe

 

1.pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2017.gada 16.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.12
(prot. Nr.5, 66.p.)

Pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamā vidējo izmaksu aprēķins, atbilstoši 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

Nr. Nosaukums EKK Izmaksas vienam audzēknim mēnesī 2016.gadā
1. Atalgojums 1100 134.77
2. Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1200 42.10
3. Komandējumi un dienesta braucieni 2100 0.06
4. Pakalpojumi 2200 18.80
4.1. Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 2210 0.41
4.2. Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 14.56
4.3. Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 2230 0.57
4.4. Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 2240 2.79
4.5. Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi 2250 0.09
4.6. Īres un nomas maksa 2260 0.38
5. Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs 2300 5.75
5.1. Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 2.10
5.2. Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 0.91
5.3. Zāles, ķimikālijas, laboratorijas 2340 0.08
5.4. Kārtējā remonta un iestādes uzturēšanas materiāli 2350 1.56
5.5. Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus) (EKK2363)) 2360 0.65
5.6. Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 2370 0.45
6. Izdevumi periodikas iegādei 2400 0.00
7. Kopā pašvaldības līdzekļi   201.48
8. Pamatlīdzekļu nolietojums   14.87
9. Kopējie izdevumi   216.35
10. Valsts mērķdotācija   19.48
11. Izglītojamo skaits kopā   1 417
11.1. Izglītojamo skaits no pusotra līdz četru gadu vecumam 1.septembrī   951
11.2. Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī   466
13. Izmaksas vienam izglītojamam no pusotra līdz četru gadu vecumam   235.84
14. Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā   176.59

 

2.pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2017.gada 16.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.12
(prot. Nr.5, 66.p.)

__________________________________ (iestādes nosaukums), reģistrācijas Nr.________________,
___________________________________________ (juridiskā adrese)

_______. gada izmaksu tāme pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem,
atbilstoši izdevumu klasifikācijai pa ekonomiskajām kategorijām (EKK)

Nr. Nosaukums EKK Izdevumi _____. pārskata gads
1 Atalgojums
(Aprēķinātā bruto darba samaksa visiem darbiniekiem)
1100  
2 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1200  
3 Komandējumi un dienesta braucieni
(komandējuma dienas nauda, transporta, viesnīcas izmaksas)
2100  
4 Pakalpojumi
(piemēram, komunālie maksājumi, sakaru, pasta izdevumi, transporta pakalpojumi, noma, reklāma, apsardze, remonts, apdrošināšana, tīrīšana, atkritumu savākšana, grāmatvedības, juridiskie, banku pakalpojumi u.tml.)
2200  
4.1. no tiem: izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220  
5 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs
(izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli uzņēmuma darbības nodrošināšanai, mazvērtīgais inventārs, kā arī citas preces uzņēmuma vajadzībām)
2300  
5.1. no tiem: ēdināšanas izdevumi 2363  
6 Izdevumi periodikas iegādei 2400  
7 Pamatlīdzekļu nolietojums    
8 Izdevumi kopā:
(8.r.=1.r.+2.r.+3.r.+4.r.+5.r.+6.r.+7.r.)

 

 

9 Izdevumi kopā, neieskaitot ēdināšanas izdevumus:
(8.r.=1.r.+2.r.+3.r.+4.r.+5.r.-5.1.r.+6.r.+7.r.)

 

 

10 Valsts budžeta mērķdotācija

 

 

(pedagogu atalgojumam, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, mācību līdzekļu iegādei)
11 Izglītojamo skaits pārskata gada 1.septembrī (11.r.=11.1.r.+11.2.r.)   0
11.1. no tiem: 1,5-4 gadi    
11.2. no tiem: izglītojamo skaits, kuriem īsteno obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei    
12 Izmaksas uz vienu audzēkni pārskata gada 1 mēnesī pa vecuma grupām:   X
12.1. 1,5-4 gadi (12.1.r.= (9.r.+10.r.)/11.r./12)    
12.2. Izglītojamie, kuriem īsteno obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei (12.2.r.= (((9.r.+10.r.)/11.r.*11.2.r.)-10.r.)/11.2.r./12)    

Apliecinu, ka uzrādītie dati ir pareizi, pilnīgi un atbilst uzņēmuma gada pārskata datiem, kas tiek iesniegti Valsts ieņēmumu dienestā

 

Paskaidrojuma raksts
Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada 16.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.12 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 "Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka jaunu Jūrmalas pilsētas pašvaldības atbalsta apmēra noteikšanas kārtību pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanai Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētā privātajā izglītības iestādē, un ir izstrādāta jauna privāto izglītības iestāžu tāme, kurā ir iestrādātas formulas, lai iestādēm atvieglotu darbu, aizpildot tāmi.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums 2016.gada 13.decembrī ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.787 "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programma izmaksas privātai izglītības iestādei", kas pašvaldībām nosaka jaunu vienam izglītojamajam nepieciešamo vidējo izmaksu aprēķina kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 2017.gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldības atbalsta apmērs mēnesī par vienu izglītojamo no pusotra gada līdz četru gadu vecumam palielinās, savukārt par obligātā izglītības vecuma bērnu samazinās, līdz ar to kopējais finansējums, kas 2017.gadā piešķirts privāto izglītības iestāžu atbalstam, var palielināties, taču ņemot vērā, ka nav iespējams paredzēt jaunu noslēgto līgumu skaitu 2017.gadā, precīzu ietekmi uz pašvaldības budžetu nav iespējams noteikt.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi labvēlīgi ietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, jo pašvaldības atbalsts 2017.gadā par vienu izglītojamo no pusotra gada līdz četru gadu vecumam būs lielāks.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvalde, Budžeta nodaļa un Centralizētā grāmatvedība.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav nepieciešamas, jo saistošie noteikumi ir labvēlīgi privātpersonām.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja R.Sproģe

11.03.2017