Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.17-5

Jelgavā 2017.gada 23.februārī (prot. Nr.3/2)

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto daļu

Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi" (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumu Nr.14/6) (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Svītrot noteikumu 8.punktu.

2. Aizstāt visā noteikumu tekstā vārdus un skaitļus "persona ar invaliditāti līdz 18 gadiem" ar vārdiem un skaitļiem "persona ar invaliditāti līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai" (attiecīgā locījumā).

3. Izteikt noteikumu 78.punktu šādā redakcijā:

"78. Pabalsta pieprasītājs JSLP uzrāda Ieslodzījuma vietu pārvaldes izziņu par atbrīvošanu no brīvības atņemšanas iestādes vai tiesas nolēmumu. Gadījumos, kad pabalsta pieprasītājs no brīvības atņemšanas iestādes atbrīvots citā valstī, viņš iesniedz attiecīgās valsts kompetentās institūcijas izdotu izziņu, kas ir iztulkota latviešu valodā."

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.17-5 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nodrošinās daudzbērnu ģimenes definīcijas atbilstību augstāka juridiska spēka tiesību aktam.
Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1.panta 16.punktā noteikto daudzbērnu ģimene ir ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 (divdesmit četru) gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.
Tiek precizēta terminoloģija Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstam personai ar invaliditāti līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecuma sasniegšanai ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei.
Tiek precizēta kārtība, kā saņemt vienreizējo pabalstu personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes gadījumos, kad pabalsta pieprasītājs no brīvības atņemšanas iestādes atbrīvots citā valstī. Personai jāiesniedz attiecīgās valsts kompetentās institūcijas izdota izziņa par atbrīvošanu no brīvības atņemšanas iestādes vai tiesas nolēmums, kas ir tulkots latviešu valodā.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi nepieciešami, lai turpmāk piemērotu atbilstoši hierarhiski augstākā ārējā normatīvajā aktā noteiktu daudzbērnu ģimenes definīciju.
Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1.panta 16.punktā noteikto daudzbērnu ģimene ir ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 (divdesmit četru) gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.
Nepieciešams precizēt terminoloģiju Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstam personai ar invaliditāti līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecuma sasniegšanai ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei.
Tiek precizēta kārtība, kā saņemt vienreizējo pabalstu personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes gadījumos, kad pabalsta pieprasītājs no brīvības atņemšanas iestādes atbrīvots citā valstī. Personai jāiesniedz attiecīgās valsts kompetentās institūcijas izdota izziņa par atbrīvošanu no brīvības atņemšanas iestādes vai tiesas nolēmums, kas ir tulkots latviešu valodā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu realizēšanai tiek plānoti naudas līdzekļi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk - JSLP) 2017.gada budžetā.
Palielināsies daudzbērnu ģimeņu - Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu pieprasītāju skaits. Tiek prognozēts, ka saistošo noteikumu realizēšanai ir nepieciešams vidēji 15765,00 euro (piecpadsmit tūkstoši septiņi sešdesmit pieci euro) (15 (piecpadsmit) daudzbērnu ģimenes X 1051,00 euro (viens tūkstotis piecdesmit viens euro) vidējais pabalstu apmērs vienai daudzbērnu ģimenei kalendārajā gadā).
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās JSLP un sadarbības partneri.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu projekts apspriests Jelgavas pilsētas domes Sociālo lietu konsultatīvajā komisijā.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

08.03.2017