Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 117

Rīgā 2017. gada 28. februārī (prot. Nr. 10 15. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 4., 111., 172., 254. nr.; 2016, 82., 169. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 4.1.2. apakšpunktā vārdus un skaitļus "tai skaitā līdz 2018. gada 31. decembrim - 14 500".

2. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Specifiskā atbalsta plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir ne mazāks kā 96 428 049 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 81 963 841 euro, valsts budžeta finansējums - 12 185 719 euro un privātais līdzfinansējums, ko veido šo noteikumu 17.3.6. apakšpunktā minētās izmaksas, - ne mazāks kā 2 278 489 euro. Projekta iesniegumā kopējo attiecināmo finansējumu plāno ne mazāk kā 91 482 269 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējumu - 77 759 928 euro apmērā, valsts budžeta finansējumu - 11 560 715 euro apmērā un privāto līdzfinansējumu - ne mazāk kā 2 161 626 euro apmērā, paredzot iznākuma rādītāju un rezultāta rādītāju plānojumu atbilstoši šo noteikumu 4.1. un 4.2. apakšpunktā minētajam apjomam."

3. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota. Maksimālais projekta īstenošanai pieejamais publiskais attiecināmais finansējums līdz 2018. gada 31. decembrim ir 89 320 643 euro. No 2019. gada 1. janvāra atbildīgā iestāde pēc Eiropas Komisijas lēmuma par snieguma ietvara izpildi var ierosināt palielināt projektam pieejamo attiecināmo finansējumu līdz šo noteikumu 7. punktā minētajam specifiskā atbalsta plānotajam kopējam attiecināmajam finansējumam."

4. Izteikt 15.2. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"15.2. profesionālā apmācība, pārkvalifikācija, kvalifikācijas paaugstināšana un ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana, kas ietver:".

5. Papildināt noteikumus ar 15.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.2.3. pirmajam, otrajam vai trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstošas ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu, organizējot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Novērtēšanu nodrošina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto profesionālo kompetenci;".

6. Svītrot 15.3. apakšpunktā vārdus "un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenus".

7. Papildināt noteikumus ar 15.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.3.1 transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācības, kas ietver noslēguma pārbaudījumu organizēšanu, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenu kārtošanu un attiecīgas kategorijas vadītāja apliecības ieguvi saskaņā ar transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju tiesību ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem;".

8. Izteikt 17.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.2. mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas:

17.2.1. finanšu atlīdzība šo noteikumu 15.7. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai atbilstoši apmācību ilgumam (ja bezdarbnieks piedalās šo noteikumu 15.2.1., 15.2.2., 15.3., 15.3.1 un 15.4. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās) transporta izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz apmācību vai prakses vietu un atpakaļ un izdevumiem par dzīvojamās telpas īri vai dienesta viesnīcu atbilstoši normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību, apmēru un pasākumu īstenotāju izvēles principiem;

17.2.2. finanšu atlīdzība šo noteikumu 15.2.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai, ko sedz finansējuma saņēmējs atbilstoši profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādim, normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem;".

9. Aizstāt 17.3.4. apakšpunktā vārdus un skaitļus "15.2. un 15.3. apakšpunktā" ar vārdiem un skaitļiem "15.2., 15.3. un 15.3.1 apakšpunktā".

10. Izteikt 17.3.5.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.3.5.2. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no algas dotācijas daļas, ko aģentūra līdzfinansē par pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību, apmēru un pasākumu īstenotāju izvēles principiem, ja darba devējs, kas noslēdzis līgumu par pasākuma īstenošanu, ir biedrība vai nodibinājums;".

11. Papildināt 17.3.5.3. apakšpunktu aiz vārda "apmēra" ar vārdiem "proporcionāli dienām mēnesī, kurās bezdarbnieks iesaistījies praktiskajā apmācībā".

12. Papildināt noteikumus ar 17.1 9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.1 9. atbalsta personas piesaistes izmaksas darbā ar bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem šo noteikumu 15.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ja tās vienīgais uzdevums ir palīdzība bezdarbniekam ar invaliditāti. Atbalsta personas piesaistes izmaksas nepārsniedz 4,50 euro par vienu pakalpojuma sniegšanas stundu, un tās aprēķina proporcionāli bezdarbnieka nostrādāto stundu skaitam, nepārsniedzot 40 darba stundas nedēļā."

13. Papildināt 20. un 21. punktu un 27.5. apakšpunktu aiz skaitļa "15.3." ar skaitli "15.3.1".

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministrs Jānis Reirs

03.03.2017
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.