Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 100

Rīgā 2017. gada 21. februārī (prot. Nr. 9 24. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta 3.1 un ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 253. nr.; 2014, 65., 150., 184., 247. nr.; 2015, 39., 105., 169., 172., 242. nr.; 2016, 19., 59., 240. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā skaitli un vārdu "15. februārim" ar skaitli un vārdu "1. martam".

2. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Atbalsts 2017. gadā ietver finansējumu 8 723 490 euro apmērā šādiem atbalsta pasākumiem:

2.1. lopkopības attīstībai - 5 786 473 euro:

2.1.1. ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai - 3 366 741 euro:

2.1.1.1. ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības nozarē - 1 930 232 euro (tai skaitā ciltsgrāmatas uzturēšanai - 56 915 euro, pirmās un trešās laktācijas govju lineārai vērtēšanai - 426 860 euro);

2.1.1.2. ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē - 337 931 euro (tai skaitā ciltsgrāmatas uzturēšanai - 11 380 euro, pirmās un trešās vai ceturtās laktācijas zīdītājgovju lineārai vērtēšanai - 133 915 euro);

2.1.1.3. ciltsdarba pasākumiem cūkkopības nozarē - 332 393 euro;

2.1.1.4. ciltsdarba pasākumiem zirgkopības nozarē - 170 745 euro (tai skaitā ciltsgrāmatas uzturēšanai - 4260 euro, vaislas ērzeļu un vaislas ķēvju eksterjera vērtēšanai - 5690 euro);

2.1.1.5. ciltsdarba pasākumiem aitkopības nozarē - 112 962 euro (tai skaitā ciltsgrāmatas uzturēšanai - 2560 euro);

2.1.1.6. ciltsdarba pasākumiem kazkopības nozarē - 21 272 euro (tai skaitā ciltsgrāmatas uzturēšanai - 850 euro);

2.1.1.7. ciltsdarba pasākumiem netradicionālajās nozarēs - 274 356 euro;

2.1.1.8. dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumiem - 186 850 euro;

2.1.2. dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanai un piena šķirņu govju un kazu virspārraudzības nodrošināšanai - 366 683 euro;

2.1.3. dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai - 916 693 euro;

2.1.4. dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanai, transportēšanai un pārstrādei - 85 372 euro;

2.1.5. veterinārās ekspertīzes izmaksu daļējai segšanai - 170 745 euro;

2.1.6. biškopības nozares attīstībai - 703 189 euro;

2.1.7. lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai - 177 050 euro;

2.2. augkopības attīstībai - 614 522 euro:

2.2.1. augu gēnu bankas, centrālās datubāzes un molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanai - 39 129 euro;

2.2.2. kultūraugu genofonda saglabāšanai un šķirnes identitātes pārbaudei - 108 372 euro;

2.2.3. augsnes minerālā slāpekļa monitoringa īstenošanai - 64 221 euro;

2.2.4. kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai - 129 609 euro;

2.2.5. selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas, - 273 191 euro;

2.3. starptautiskai un savstarpējai sadarbībai - 701 920 euro:

2.3.1. lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu savstarpējās sadarbības veicināšanai un dalībai starptautiskajās organizācijās - 494 206 euro;

2.3.2. tehniskajam atbalstam lauksaimniecības nozarē - 207 714 euro;

2.4. tirgus veicināšanai - 354 530 euro;

2.5. pārtikas kvalitātes shēmām - 479 650 euro:

2.5.1. dalībai pārtikas kvalitātes shēmās - 429 650 euro;

2.5.2. nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas veicināšanai - 50 000 euro;

2.6. 2016. gadā uzsākto atbalsta pasākumu izpildes finansējumam - 786 395 euro (tai skaitā atbalsta pasākumiem dalībai pārtikas kvalitātes shēmās - 389 195 euro, ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai cūkkopības nozarē - 110 800 euro)."

3. Svītrot 13.1. apakšpunktā vārdus "un kurš pēc statusa piešķiršanas darbojas ciltsdarba jomā vismaz vienu gadu".

4. Papildināt noteikumus ar 18.2.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.2.2 organizācijai, kas ir ciltsgrāmatas kārtotāja, - 6000 euro piena šķirņu govs DNS analīzes kopējo izmaksu segšanai, lai nodrošinātu ciltsgrāmatā uzņemamo dzīvnieku izcelsmes ticamību;".

5. Aizstāt 18.3. apakšpunktā skaitli "0,81" ar skaitli "0,83".

6. Aizstāt 18.3.2.1. apakšpunktā skaitli "0,41" ar skaitli "0,43".

7. Papildināt 23.1 punktu aiz skaitļa "18.2.1" ar vārdu un skaitli "un 18.2.2".

8. Papildināt noteikumus ar 31.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.3. kas ir ciltsgrāmatas kārtotāja, - 6000 euro apmērā zīdītājgovs - buļļu mātes DNS analīzes kopējo izmaksu segšanai, lai nodrošinātu ciltsgrāmatā uzņemamo dzīvnieku izcelsmes ticamību."

9. Papildināt noteikumus ar 38.1 un 38.2 punktu šādā redakcijā:

"38.1 Lai saņemtu šo noteikumu 31.3. apakšpunktā minēto atbalstu, organizācija Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

38.1 1. līdz kārtējā gada 1. martam - iesniegumu un plānoto izdevumu tāmi;

38.1 2. līdz kārtējā gada 15. decembrim - izdevumu samaksu apliecinošo dokumentu kopijas atbilstoši iesniegtajai izdevumu tāmei.

38.2 Lauku atbalsta dienests:

38.2 1. pēc šo noteikumu 38.1 1. apakšpunktā minētā iesnieguma un tāmes saņemšanas izmaksā priekšapmaksu 90 procentu apmērā no izdevumu tāmes kopējās summas;

38.2 2. pēc šo noteikumu 38.1 2. apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas veic gala norēķinu."

10. Aizstāt 54. punktā vārdu "ganāmpulku" ar vārdu "dzīvnieku".

11. Aizstāt 57.1.1. apakšpunktā skaitli "49" ar skaitli "50".

12. Aizstāt 57.1.2. apakšpunktā skaitli un vārdu "10 pēcnācēju" ar vārdiem "astoņi pēcnācēji".

13. Svītrot 91. punktā vārdu "strauskopībā".

14. Izteikt 94.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"94.2.1. par ūdeles un šinšillas ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu - vienreizēju maksājumu 1,60 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,28 euro apmērā);".

15. Aizstāt 94.3. apakšpunktā skaitli "1,57" ar vārdu "divu".

16. Svītrot 94.4. apakšpunktu.

17. Papildināt noteikumus ar 95.1 un 95.2 punktu šādā redakcijā:

"95.1 Lai saņemtu šo noteikumu 92.2. apakšpunktā minēto atbalstu, briežkopības organizācija Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

95.1 1. līdz kārtējā gada 1. martam - iesniegumu un plānoto izdevumu tāmi;

95.1 2. līdz kārtējā gada 15. decembrim - izdevumu samaksu apliecinošo dokumentu kopijas atbilstoši iesniegtajai izdevumu tāmei.

95.2 Lauku atbalsta dienests:

95.2 1. pēc šo noteikumu 95.1 1. apakšpunktā minētā iesnieguma un tāmes saņemšanas izmaksā priekšapmaksu 90 procentu apmērā no izdevumu tāmes kopējās summas;

95.2 2. pēc šo noteikumu 95.1 2. apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas veic gala norēķinu."

18. Aizstāt 96. punktā vārdus "briežkopībā, truškopībā un strauskopībā" ar vārdiem "briežkopībā un truškopībā".

19. Izteikt 96.4 2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"96.4 2. atbalstu piešķir organizācijai, kura kopvērtējumā saņēmusi lielāko punktu skaitu, bet ne mazāk kā 20 punktus. Ja nozarē vairākas organizācijas saņēmušas vienādu punktu skaitu, Lauku atbalsta dienests atbalstu piešķir vienai organizācijai rindas kārtībā pēc iesnieguma saņemšanas laika, nepārsniedzot šo noteikumu 2.1.1.8. apakšpunktā minētā atbalsta pasākumam piešķirtā finansējuma apmēru;".

20. Aizstāt 99.1. apakšpunktā skaitli "0,064" ar skaitli "0,075".

21. Izteikt 113. un 114. punktu šādā redakcijā:

"113. Atbalsta mērķis ir nodrošināt kautuvēs un gaļas pārstrādes uzņēmumos radušos dzīvnieku izcelsmes 1. un 2. kategorijas blakusproduktu, kā arī cūku sugas dzīvnieku izcelsmes 3. kategorijas blakusproduktu savākšanu, transportēšanu un pārstrādi atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam.

114. Atbalstu maksā par Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto Uzņēmumu reģistrā reģistrētajās vai atzītajās kautuvēs un gaļas pārstrādes uzņēmumos radušos dzīvnieku izcelsmes 1. un 2. kategorijas blakusproduktu (dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu, kuri ir izslēgti no cilvēku patēriņa), izņemot kūtsmēslus un gremošanas trakta saturu, kā arī normatīvajos aktos par Āfrikas cūku mēra likvidēšanu un draudu novēršanu noteiktajā Āfrikas cūku mēra skartajā II un III zonā nošķirtu, šķirotu un attīrītu cūku sugas dzīvnieku izcelsmes 3. kategorijas blakusproduktu (turpmāk - blakusprodukti) savākšanu, transportēšanu un pārstrādi - līdz 28,46 euro par tonnu."

22. Aizstāt 126.3. apakšpunktā vārdus un skaitli "kārtējā gada 1. janvārī" ar vārdiem un skaitli "iepriekšējā gada 1. novembrī".

23. Aizstāt 128. punktā vārdus un skaitli "(pēc stāvokļa kārtējā gada 1. janvārī)" ar vārdiem un skaitli "(pēc stāvokļa iepriekšējā gada 1. novembrī)".

24. Svītrot 129.7 punkta otro teikumu.

25. Papildināt 129.10 punktu aiz vārda "Organizācija" ar vārdiem "kārtējā gadā".

26. Aizstāt 142.5. apakšpunktā skaitli un vārdu "1. novembrim" ar skaitli un vārdu "1. decembrim".

27. Izteikt 152. punktu šādā redakcijā:

"152. Augu aizsardzības dienests līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmitajam datumam iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par iepriekšējā ceturksnī sniegtajiem pakalpojumiem un nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi. Noslēguma pārskatu par sniegtajiem pakalpojumiem kārtējā gadā augu aizsardzības dienests iesniedz Lauku atbalsta dienestā līdz nākamā gada 20. aprīlim."

28. Izteikt 154. punktu šādā redakcijā:

"154. Ja augu aizsardzības dienests konstatē, ka kādi no šo noteikumu 151. punktā minēto pakalpojumu rezultātiem neatbilst normatīvajos aktos par labības, lopbarības augu, eļļas un šķiedraugu, kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklu (sēklas kartupeļu) tirdzniecību noteiktajām prasībām, Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētā persona par attiecīgo pakalpojumu augu aizsardzības dienestam maksā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi."

29. Svītrot 181. punktā vārdus un skaitli "šo noteikumu 172.3. apakšpunktā minētās".

30. Aizstāt 191. punktā skaitli "2017" ar skaitli "2018".

31. Svītrot 192.2.2. apakšpunktā vārdus "un līdzfinansējuma apmēra kalkulāciju".

32. Aizstāt 193.1. apakšpunktā skaitli "363 711" ar skaitli "393 922".

33. Izteikt 196.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"196.1. starptautiskajām izstādēm, kurās ir plānots iekārtot kopstendus, norādot starptautisko izstāžu organizētāju noteikto nomas maksu par neaprīkotu ekspozīcijas platību;".

34. Aizstāt 197. punktā skaitli "2017" ar skaitli "2018".

35. Aizstāt 203. punktā skaitli "50" ar skaitli "30".

36. Svītrot 204. punktā vārdu "maksimālo".

37. Izteikt 206.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"206.4. iesniegumā norādītās attiecināmās izmaksas atbilst šo noteikumu 196. punktā noteiktajai publicētajai informācijai, un norādītā platība dalībai kopstendā nepārsniedz šo noteikumu 203. punktā minēto platību."

38. Izteikt 209. punktu šādā redakcijā:

"209. Ja iesniegums tiek apstiprināts, institūts slēdz līgumu ar pretendentu par dalību kopstendā un līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumiem."

39. Svītrot 210.3. apakšpunktu.

40. Izteikt 211.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"211.5. pretendents ir izpildījis šo noteikumu 209. punktā minētā līguma saistības."

41. Svītrot 211.6. apakšpunktu.

42. Izteikt 212. punktu šādā redakcijā:

"212. Komisija 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 210. punktā minēto dokumentu saņemšanas izvērtē tos un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

212.1. apstiprināt pārskatu un izmaksāt līdzfinansējumu, ja tas ir paredzēts šo noteikumu 209. punktā minētajā līgumā;

212.2. noraidīt pārskatu un neizmaksāt līdzfinansējumu;

212.3. pieprasīt papildu informāciju no pretendenta."

43. Papildināt noteikumus ar 223.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"223.4. ieņēmumus apliecinošu dokumentu kopiju vai to kopsavilkumu - šo noteikumu 220.2. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents, ja:

223.4.1. bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotājam, kurš Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrējis ražošanu mājas apstākļos un kuram normatīvajos aktos par pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanu, darbību, uzraudzību un kontroli minētā kontroles institūcija (turpmāk - bioloģiskās kontroles institūcija) ir izsniegusi attiecīgu sertifikātu, ja sertificēto produktu skaits pārsniedz trīs produktus;

223.4.2. Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam uzņēmumam, kurš nodarbojas ar bioloģisko produktu apstrādi vai pārstrādi (izņemot biškopības produktu ražošanu un ražošanu mājas apstākļos), bioloģiskās kontroles institūcija ir sertificējusi bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrādi, ja sertificēto produktu skaits pārsniedz četrus produktus;

223.4.3. Pārtikas un veterinārajā dienestā atzītam uzņēmumam, kurš nodarbojas ar bioloģisko produktu apstrādi vai pārstrādi, bioloģiskās kontroles institūcija ir sertificējusi bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrādi, ja sertificēto produktu skaits pārsniedz septiņus produktus."

44. Izteikt 224. punktu šādā redakcijā:

"224. Bioloģiskās kontroles institūcija sagatavo un līdz kārtējā gada 1. oktobrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā bioloģiskās lauksaimniecības shēmas dalībnieku sarakstu."

45. Aizstāt 35. pielikuma nosaukumā vārdus "briežkopībā, truškopībā un strauskopībā" ar vārdiem "briežkopībā un truškopībā".

46. Izteikt 41. pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Iesniegums atbalsta saņemšanai par kautuvēs un gaļas pārstrādes uzņēmumos radušos dzīvnieku izcelsmes 1. un 2. kategorijas blakusproduktu (izņemot kūtsmēslus un gremošanas trakta saturu), kā arī par Āfrikas cūku mēra skartajā II un III zonā nošķirtu, šķirotu un attīrītu cūku sugas dzīvnieku izcelsmes 3. kategorijas blakusproduktu savākšanu, transportēšanu un pārstrādāšanu ______. gada __________________".

47. Izteikt 42. pielikumu šādā redakcijā:

"42. pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 17. decembra
noteikumiem Nr. 1524

Pārskats par kautuvēs un gaļas pārstrādes uzņēmumos radušos dzīvnieku izcelsmes 1. un 2. kategorijas blakusproduktu (izņemot kūtsmēslus un gremošanas trakta saturu), kā arī par Āfrikas cūku mēra skartajā II un III zonā nošķirtu, šķirotu un attīrītu cūku sugas dzīvnieku izcelsmes 3. kategorijas blakusproduktu savākšanu, transportēšanu un pārstrādāšanu ______. gada __________________

Transportēšanas/pārstrādes komersants  
 

(nosaukums)

 

(adrese, Pārtikas un veterinārā dienesta reģistrācijas vai atzīšanas numurs)


Novads

Nr.
p.k.

Kautuve vai gaļas pārstrādes uzņēmums

Blakusprodukti (kategorijas)

1. kategorija

2. kategorija

3. kategorija*

nosaukums, adrese

PVD reģistrācijas un atzīšanas numurs

dzīvnieku suga

svars (kg)

dzīvnieku suga

svars (kg)

dzīvnieku suga

svars (kg)

                   
                   
                   
Kopā (novadā)** liellopi          
cūkas          
aitas, kazas          
putni          
pārējie          

kopā

X

 

X

     
Kopā (valstī) liellopi          
cūkas          
aitas, kazas          
putni          
pārējie          

kopā

X

 

X

     

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, paraksts)***

Z. v.***  

Piezīmes.
1. * Āfrikas cūku mēra skartajā II un III zonā nošķirtu, šķirotu un attīrītu cūku sugas dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti.
2. ** Tabulu aizpilda novadu alfabēta secībā.
3. *** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

48. Aizstāt 43. pielikuma 1. punktā vārdus un skaitli "Kārtējā gada 1. janvārī" ar vārdiem un skaitli "Iepriekšējā gada 1. novembrī".

49. Izteikt 45. pielikumu šādā redakcijā:

"45. pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 17. decembra
noteikumiem Nr. 1524

Lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu ģenētisko resursu (genofonda) saglabāšanas izcenojums

Nr.
p.k.

Kultūraugs

Grupa

Vienību skaits

Izmaksas uz vienu vienību (euro)

I. Labība

1.

Mieži

saglabāšana

96

11,17

2.

Ziemas kvieši

saglabāšana

61

11,17

3.

Vasaras kvieši

saglabāšana

66

11,17

4.

Auzas

saglabāšana

67

11,17

5.

Griķi

saglabāšana

1

11,17

II. Bumbuļaugi

6.

Kartupeļi

saglabāšana

149

18,54

7.

Kartupeļi

in vitro

156

81,00

8.

Kartupeļi

karantīnas un nekarantīnas organismu klātbūtnes pārbaude

45

99,60

III. Pākšaugi

9.

Zirņi, vīķi

saglabāšana

71

11,17

10.

Soja

saglabāšana

1

11,17

IV. Šķiedraugi un eļļas augi

11.

Šķiedras lini (repatriētās šķirnes)

saglabāšana

24

28,40

12.

Rapsis

saglabāšana

3

28,40

V. Cukurbietes

13.

Cukurbietes

saglabāšana

6

31,05

VI. Dārzeņi

14.

Sīpoli

saglabāšana

56

31,05

15.

Ķiploki

saglabāšana

24

31,05

16.

Rabarberi

saglabāšana

4

15,98

17.

Mārrutki

saglabāšana

6

31,05

VII. Aromātiskie un ārstniecības augi

18.

Raudene

saglabāšana

20

16,25

19.

Mārsils

saglabāšana

8

17,25

20.

Piparmētra

saglabāšana

12

17,90

21.

Lupstājs

saglabāšana

7

16,48

22.

Citronmētra

saglabāšana

3

17,13

23.

Dievkociņš

saglabāšana

2

17,13

24.

Lakši

saglabāšana

7

31,05

25.

Krūzmētra

saglabāšana

10

17,91

26.

Kaķumētra

saglabāšana

10

16,48

27.

Izops

saglabāšana

3

17,13

28.

Estragons

saglabāšana

3

17,13

29.

Ķimenes

saglabāšana

2

17,13

VIII. Augļaugi un ogulāji

30.

Ābeles

saglabāšana

414

24,47

31.

Bumbieres

saglabāšana

169

24,47

32.

Plūmes

saglabāšana

105

24,47

33.

Ķirši

saglabāšana

138

24,47

34.

Aprikozes

saglabāšana

34

24,47

35.

Persiki

saglabāšana

4

24,47

36.

Lazdas

saglabāšana

29

25,33

37.

Lamberta lazda

saglabāšana

14

25,33

38.

Ceriņi

saglabāšana

49

25,33

39.

Krūmcidonijas

saglabāšana

29

25,33

40.

Upenes

saglabāšana

38

20,09

41.

Avenes

saglabāšana

20

20,09

42.

Jāņogas

saglabāšana

21

20,09

43.

Ērkšķogas

saglabāšana

42

20,09

44.

Klona potcelmi

saglabāšana

14

20,09

45.

Vīnogas

saglabāšana

122

25,33

46.

Zemenes

saglabāšana

40

27,66

47.

Sausserži

saglabāšana

2

20,09

48.

Cidonijas

saglabāšana

4

24,47

49.

Pīlādži

saglabāšana

15

24,47

50.

Parastais smiltsērkšķis

saglabāšana

8

24,47

51.

Lielogu dzērvenes

saglabāšana

8

24,47

52.

Eša zilenes

saglabāšana

2

24,47

53.

Krūmmellenes

saglabāšana

1

24,47

54.

Krūmmelleņu starpsugu hibrīdi

saglabāšana

2

24,47

55.

Brūklenes

saglabāšana

4

24,47

56.

Brūkleņu-dzērveņu hibrīds

saglabāšana

1

24,47

57.

Kazenes

saglabāšana

2

20,09

IX. Bites

58.

Latvijas bišu populācija

saglabāšana

60

129,10

X. Daudzgadīgie zālaugi

59.

Timotiņš

saglabāšana

6

15,14

60.

Ganību airene

saglabāšana

1

18,51

61.

Dažādas stiebrzāles

saglabāšana

26

18,08

62.

Tetraploīdais sarkanais āboliņš

saglabāšana

6

22,37

63.

Lucerna un lupīna

saglabāšana

23

31,32

XI. Šķirnes identitātes pārbaude

64.

Labība, viengadīgā airene un zirņi

1200

11,17

65.

Āboliņš

130

22,37

66.

Stiebrzāles

260

18,08

XII. Standartšķirnes novērtēšana

67.

Lauksaimniecības kultūraugu standartšķirne

69

249,00"

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

01.03.2017