Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 5

Talsos 2015. gada 12. februārī (prot. Nr. 3, 1. p., lēmums Nr. 64)

Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 2 "Talsu novada pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. un 24. pantu

1. Izdarīt Talsu novada pašvaldības 2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 "Talsu novada pašvaldības nolikums" (protokols Nr. 3, lēmums Nr. 15) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu Nr. 2 "Talsu novada pašvaldības nolikums" 40. punkta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Finanšu komiteju kārtējās sēdes notiek katra mēneša pirmajā un trešajā ceturtdienā plkst. 15.00 Talsos, Kareivju ielā 7, domes administratīvā centra mazajā zālē, tautsaimniecības komiteju kārtējās sēdes notiek katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā plkst. 13.00 Talsos, Kareivju ielā 7, domes administratīvā centra mazajā zālē, sociālo un veselības jautājumu komiteju kārtējās sēdes notiek katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā plkst. 10.00 Talsos, Kareivju ielā 7, domes administratīvā centra mazajā zālē, bet izglītības, kultūras un sporta komiteju kārtējās sēdes notiek katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā plkst. 15.00 Talsos, Kareivju ielā 7, domes administratīvā centra mazajā zālē."

1.2. Papildināt saistošos noteikumus Nr. 2 "Talsu novada pašvaldības nolikums" ar 12.23. un 12.24. punktu šādā redakcijā:

"12.23. komisiju lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā;

12.24. Talsu novada medību koordinācijas komisiju."

1.3. Aizstāt saistošo noteikumu Nr. 2 "Talsu novada pašvaldības nolikums" 51. un 68. punktā skaitli 13.00 ar skaitli 15.00.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. martā.

Talsu novada domes priekšsēdētājs A.Lācarus

 

Saistošo noteikumu Nr. 5 "Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 2 "Talsu novada pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par pašvaldībām" 24. panta otrā daļa un 27. panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldības nolikumā nosaka pašvaldības domes darba organizāciju un par domes kārtējo sēžu laiku, vietu un darba kārtību domes priekšsēdētājs deputātiem paziņo pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā. Lai mainītu pašreiz pašvaldības nolikumā noteiktos domes un komiteju sēžu laikus, saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 24. panta otro daļu ir nepieciešams veikt grozījumus 09.07.2009. saistošo noteikumu Nr. 2 (protokols Nr. 3, lēmums Nr. 15) "Talsu novada pašvaldības nolikums" atsevišķos punktos. Ar Talsu novada domes 27.11.2014. lēmumu Nr. 573 ir izveidota Talsu novada pašvaldības komisija lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā. Ar Talsu novada domes 11.12.2014. lēmumu Nr. 614 ir izveidota Talsu novada medību koordinācijas komisija.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts precizē pašvaldības domes komiteju un domes sēdes laiku un papildina 12. punktā uzskaitītās pašvaldības komisijas ar komisiju lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā un Talsu novada medību koordinācijas komisiju.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Talsu novada domes priekšsēdētājs A.Lācarus

01.03.2015