Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 90

Rīgā 2017. gada 21. februārī (prot. Nr. 9 1. §)
Jūrnieku repatriācija un tās finansēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Jūras kodeksa
308. panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek veikta jūrnieka repatriācija, ja to neveic kuģa īpašnieks, un kārtību, kādā tiek pieprasīti, segti un atmaksāti ar repatriāciju saistītie izdevumi.

2. Noteikumi attiecas uz Jūras kodeksa 302. panta pirmajā daļā un 272. panta otrās daļas 4. punkta "b" apakšpunktā minētajiem subjektiem (turpmāk – jūrnieks).

3. Lai saņemtu palīdzību repatriācijas nepieciešamības gadījumā, jūrnieks, uzrādot visus tā rīcībā esošos dokumentus, kas apliecina viņa identitāti, jūrnieka statusu un darba līgumā norādīto atgriešanās vietu, ar repatriācijas iesniegumu (pielikums) vēršas pie Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs konsulārās amatpersonas (turpmāk – konsulārā amatpersona).

4. Saņemot repatriācijas iesniegumu, konsulārā amatpersona informē par to valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Jūrnieku reģistru (turpmāk – Jūrnieku reģistrs).

5. Jūrnieku reģistrs pārbauda, vai jūrnieks, kuram nepieciešama repatriācija, atbilst Jūras kodeksa 302. panta pirmās daļas nosacījumiem, kā arī vai jūrniekam ir pieejama apdrošināšana, kas sedz repatriācijas izdevumus. Jūrnieku reģistrs nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no informācijas saņemšanas brīža informē konsulāro amatpersonu par veiktās pārbaudes rezultātiem.

6. Ja saskaņā ar saņemto informāciju jūrnieks atbilst Jūras kodeksa 302. panta nosacījumiem un jūrniekam nav pieejama apdrošināšana, kas sedz repatriācijas izdevumus, konsulārā amatpersona nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas:

6.1. noskaidro situācijai atbilstošākā ceļošanas maršruta izmaksas līdz darba līgumā norādītajai atgriešanās vietai;

6.2. aprēķina jūrnieka repatriācijai nepieciešamo naudas līdzekļu apmēru.

7. Jūrnieka repatriācijai nepieciešamie izdevumi sākotnēji tiek segti no Ārlietu ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Lai kompensētu saskaņā ar šo noteikumu 6.2. apakšpunktu izlietotos līdzekļus, Ārlietu ministrija sagatavo tiesību akta projektu iesniegšanai noteiktā kārtībā Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

8. Ja Ārlietu ministrijas rīcībā nav pietiekamu valsts budžeta līdzekļu jūrnieka repatriācijas izdevumu segšanai, tā sagatavo tiesību akta projektu iesniegšanai noteiktā kārtībā Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

9. Konsulārā amatpersona ar jūrnieka repatriācijai piešķirtajiem naudas līdzekļiem apmaksā pakalpojumus, kas saistīti ar jūrnieka nokļūšanu darba līgumā norādītajā atgriešanās vietā. Izņēmuma gadījumā, ja minētos pakalpojumus nav iespējams apmaksāt ar bezskaidras naudas norēķiniem, jūrniekam ārvalstī izsniedz naudas līdzekļus attiecīgā konsulārā apgabala nacionālajā valūtā, ievērojot grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu naudas līdzekļu izsniegšanas dienā.

10. Ja jūrnieks ir repatriēts no Latvijas karoga kuģa, Ārlietu ministrija paziņo kuģa īpašniekam par jūrnieka repatriāciju un tai izlietoto naudas līdzekļu apmēru, kā arī izlietoto naudas līdzekļu atmaksas kārtību.

11. Kuģa īpašniekam ir pienākums triju mēnešu laikā no repatriācijas veikšanas brīža atmaksāt valsts budžetā no tā segtos jūrnieka repatriācijas izdevumus. Ja izdevumi netiek atmaksāti noteiktajā laikā, piedziņa tiek veikta Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

12. Ja jūrnieks ir repatriēts no ārvalsts karoga kuģa un kuģa īpašnieks vai apdrošināšanas kompānija, kas jūrnieku ir apdrošinājusi pret repatriācijas gadījumiem, jūrnieka repatriācijai izlietotos valsts budžeta līdzekļus triju mēnešu laikā nav atmaksājusi valsts pamatbudžeta ieņēmumos, Ārlietu ministrija pieprasa repatriācijai izlietotos valsts budžeta līdzekļus Jūras kodeksa 308. panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs
Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 21. februāra
noteikumiem Nr. 90
Uz kuģa nodarbinātas personas repatriācijas iesniegums
Repatriation application for a person employed on a ship
Lūdzu repatriēt mani uz darba līgumā norādīto atgriešanās vietu:
Please repatriate me to the place of return indicated in the employment agreement:
 

SVARĪGI: Turpmākajās iesnieguma sadaļās, lūdzu, sniedziet informāciju, ciktāl tā jums zināma.
IMPORTANT: In the following sections of the application please provide information to the best of your knowledge.

I. Personas dati/Personal data
1. Vārds/Name    
2. Uzvārds/Surname   
3. Personas kods/Identity No.  
4. Dzimšanas datums/Date of birth 
5. Dzimums/Sex    
6. Pase/Passport    
 (numurs/number)
 
(izdevējiestāde/issuing authority)
 
(izdošanas datums/date of issue)
 
(derīga līdz/date of expiration)
7. Pilsonība/Citizenship   
8. Tuvākais radinieks/Next of kin 
    (vārds/name)
     
(kontaktinformācija/contact information)

II. Statuss/Status

Es esmu/I am:
uz Latvijas karoga kuģa nodarbināts jūrnieks
seafarer employed on a ship flying Latvian flag
uz kuģa nodarbināts jūrnieks, kas ir Latvijas valstspiederīgais
seafarer, Latvian national, employed on a ship
uz Latvijas karoga kuģa nodarbināta persona, kas sniedz ar pasažieru izklaidi saistītus pakalpojumus
person who is employed to provide services related to entertainment of passengers on a ship flying Latvian flag
uz kuģa nodarbināts Latvijas valstspiederīgais, kas sniedz ar pasažieru izklaidi saistītus pakalpojumus
Latvian national who is employed to provide services related to entertainment of passengers on a ship
Jūrnieka kvalifikācijas dokuments/Seafarer's certificate of competency
 
(kvalifikācija/qualification)
 
(numurs/number)
 
(izdošanas datums/date of issue)
 
(derīgs līdz/date of expiration)
 
(izdevējiestāde/issuing authority)
Jūrnieka grāmatiņa/Seafarer's discharge book
 
(tips un valsts kods/type and code of issuing state)
 
(numurs/number)
 
(izdošanas datums/date of issue)
 
(derīga līdz/date of expiration)
 
(izdevējiestāde/issuing authority)

III. Informācija par nodarbinātību, pirms radās nepieciešamība pēc repatriācijas/
Information on employment before the need for the repatriation

1. Amata(-u) nosaukums/Position title(-s) 
2. Kuģis/Ship
(vārds/name)(IMO numurs/IMO number)
(karoga valsts/flag state)
3. Darba devējs/Employer
(vārds/name)
(adrese/address)
4. Kuģa īpašnieks/Owner of the ship
(vārds/name)
(adrese/address)
5. Kuģa operators/Operator of the ship 
 (vārds/name)
  
(adrese/address)
6. Komersants, kurš sniedza darbiekārtošanas pakalpojumus/Company which provided recruitment and placement services
(vārds/name)
(adrese/address)
7. Pēdējā zināmā osta, kurā kuģis iegāja/The last known port of call of the ship
8. Kuģa aģents konkrētajā ostā/Agent of the ship in the given port

IV. Repatriācijas nepieciešamību izraisījušie apstākļi/
Circumstances which led to the need of repatriation

Notikumu apraksts/Description of the events

V. Apliecinājums, ka par kuģa darbību atbildīgā persona (kuģa īpašnieks vai operators) nenodrošina repatriāciju/
Confirmation that the persons responsible for the operation of the ship (the ship owner or operator) do not provide the repatriation

Apliecinu/I confirm 
 (paraksts/signature)

VI. Informācija par repatriācijas apdrošināšanu/
Information on repatriation insurance

Vai par kuģa darbību atbildīgā persona (kuģa īpašnieks vai operators) ir apdrošinājis savu atbildību attiecībā uz Jūsu repatriāciju?
Has the person responsible for the operation of the ship (the ship owner or operator) insured his/her liability with respect to your repatriation?
  Jā/Yes Nē/No Nezinu/I do not know

Ja jā, lūdzu, norādiet/If yes, please indicate:

1. Apdrošinātāja nosaukums un adrese/The name and address of the insurer
2. Vai esat personiski vērsies(-usies) pie konkrētā apdrošinātāja?
Have you personally approached the given insurer?
  Jā/Yes Nē/No 
Ja jā, kādu atbildi sniedza apdrošinātājs?
If yes, what answer was given by the insurer?

VII. Citas iestādes un organizācijas (piemēram, diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības, policija, aģents, ostas dienesti, nevalstiskās organizācijas), kurām jūs esat lūdzis(-gusi) palīdzību/
Other institutions and organizations (for example, diplomatic or consular missions, police, agent, port authorities, non-governmental organisations) whom you have asked for help

Esmu lūdzis(-gusi) palīdzību šādām iestādēm un organizācijām un saņēmis(-usi) šādas atbildes:
I have asked for help the following institutions and organisations and have received the following answers:

Piekrītu manu personas datu apstrādei, ciktāl tas nepieciešams repatriācijas nodrošināšanai.
I agree to my personal data processing as far as it is necessary for ensuring the repatriation.

Apzinos, ka Latvijas Republikas normatīvie akti paredz atbildību par nepatiesu ziņu sniegšanu.
I am aware that the laws and regulations of the Republic of Latvia establish liability for the provision of untruthful information.

Datums/Date  Paraksts/Signature 
Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs
24.02.2017