Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 50

Rīgā 2017. gada 24. janvārī (prot. Nr. 4 6. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi"

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 1. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā skaitli un vārdu "14 dienas" (attiecīgā locījumā) ar skaitli un vārdu "10 darbdienas" (attiecīgā locījumā);

1.2. papildināt noteikumus ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības (turpmāk - pārstāvniecība) būvniecībai ārvalstīs nav nepieciešams saņemt Latvijas Republikas iestādes izdotu attiecīgu administratīvo aktu. Pārstāvniecības būvniecību ārvalstīs organizē valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi", kā arī nodrošina būvprojekta ekspertīzi, autoruzraudzību un būvuzraudzību, ja to nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti, un saņem atbilstošu atļauju vai cita veida dokumentu, ja saskaņā ar uzņemošās valsts normatīvo aktu prasībām tāds ir nepieciešams. Pārstāvniecības būvniecības ieceres dokumentāciju un būvprojektu izstrādā, kā arī būvdarbus veic saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, ciktāl tie nav pretrunā ar uzņemošās valsts normatīvajiem aktiem. Birojs pēc būvdarbu pabeigšanas veic pārstāvniecības apsekošanu un ekspluatācijas kontroli.";

1.3. aizstāt 6.1. apakšpunktā skaitļus un vārdu "22., 23., 24. punktā" ar skaitļiem un vārdu "22., 23., 24., 29.1 punktā";

1.4. izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami:

7.1. ja ēkā vai telpu grupā tiek īstenots interjera projekts, kas neskar trešās personas, nesošās būvkonstrukcijas, slodzi nenesošās sienas, starpsienas un koplietošanas inženiertīklus;

7.2. pirmās grupas ēkas vai tās daļas (izņemot publiskas ēkas pilsētās un ciemos) atjaunošanai, nemainot ēkas nolietojušos nesošos elementus vai konstrukcijas, neskarot ēkas fasādi un koplietošanas inženiertīklus, veicot funkcionālus vai tehniskus uzlabojumus;

7.3. pirmās grupas ēkas fasādes apdares atjaunošanai, visu logu nomaiņai, fasādes siltināšanai, jumta siltināšanai, jumta ieseguma nomaiņai, pagraba siltināšanai, ja ēka nav valsts aizsargājamais kultūras piemineklis un atrodas ārpus pilsētām un ciemiem;

7.4. pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas logu atjaunošanai un nomaiņai, ja tiek ievēroti šo noteikumu 39., 40. vai 41. punktā minētie nosacījumi;

7.5. otrās vai trešās grupas dzīvojamās ēkas lodžiju aizstiklošanai (izņemot valsts aizsargājamos kultūras pieminekļus), nemainot ārsienu izvietojumu, ja tiek ievēroti šo noteikumu 42. punktā minētie nosacījumi;

7.6. pirmās vai otrās grupas vienstāva ēkas bez pamatiem (piemēram, siltumnīca, nojume, lapene, paviljons) jaunai būvniecībai vai novietošanai ārpus publiskās ārtelpas, kā arī nojaukšanai, ja tās ekspluatācijas laiks nav ilgāks par vienu gadu un to nojauc līdz minētā termiņa beigām (ietverot nojaukšanas laiku);

7.7. pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas fasādes un (vai) jumta ieseguma krāsošanai, ja krāsu pase saskaņota pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā;

7.8. pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas lieveņa, ārējo kāpņu un ārējo jumtūdeņu novadsistēmu atjaunošanai, neveicot citus ēkas fasādes būvdarbus un nodrošinot to atbilstību ēkas fasādes koptēlam (izņemot valsts aizsargājamos kultūras pieminekļus);

7.9. pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas ārdurvju atjaunošanai un nomaiņai, neveicot citus ēkas fasādes būvdarbus, ja tiek nodrošināta atbilstība ēkas fasādes koptēlam (ievērots apjoms, durvju proporcijas un dalījums, tā krāsojums) un izvēlētie būvizstrādājumi nodrošina vismaz līdzvērtīgas iepriekšējā būvizstrādājuma tehniskās ekspluatācijas īpašības (izņemot valsts aizsargājamos kultūras pieminekļus);

7.10. pirmās grupas ēkas vai otrās grupas viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās ēkas, tās palīgēkas vai lauku saimniecības nedzīvojamās ēkas jumta ieseguma atjaunošanai (izņemot valsts aizsargājamajiem kultūras pieminekļiem un ēkām pilsētās un ciemos), neveicot citus ēkas fasādes būvdarbus, ja tiek nodrošināta atbilstība ēkas fasādes koptēlam, netiek mainīta jumta konfigurācija un krāsa un izvēlētie būvizstrādājumi nodrošina vismaz līdzvērtīgas iepriekšējā būvizstrādājuma tehniskās ekspluatācijas īpašības, ja pašvaldības apbūves noteikumos nav noteiktas citas prasības;

7.11. šo noteikumu 29.1 punktā minēto ēku nojaukšanai.";

1.5. papildināt 11. punktu aiz vārdiem "būvprojekta izstrādātāju" ar vārdiem "būvkomersantu vai būvspeciālistu";

1.6. papildināt 14. punktu aiz vārdiem "būvprojekta izstrādātājs" ar vārdiem "būvkomersants vai būvspeciālists";

1.7. izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Būvniecības ieceres dokumentus (izņemot būvniecības iesniegumu) izstrādā trijos oriģinālos eksemplāros, bet Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos - četros oriģinālos eksemplāros. Viens eksemplārs tiek glabāts būvvaldē, pa vienam eksemplāram glabā būvniecības ierosinātājs un būvprojekta izstrādātājs, būvkomersants vai būvspeciālists, kā arī Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos viens eksemplārs tiek glabāts birojā. Ja būvniecības ierosinātājs pats izstrādā būvniecības ieceres dokumentus, tos sagatavo divos oriģinālos eksemplāros (pa vienam eksemplāram būvvaldei un būvniecības ierosinātājam). Būvniecības ieceres dokumentus izstrādā vienā eksemplārā, ja dokuments ir sagatavots un iesniegts elektroniski. Visus izstrādāto būvniecības ieceres dokumentu eksemplārus iesniedz būvvaldē.";

1.8. svītrot 28.2. apakšpunktā vārdu "derīga";

1.9. izteikt 29.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.2. būvprojekta ģenerālplāna atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna;";

1.10. papildināt noteikumus ar 29.1 punktu šādā redakcijā:

"29.1 Ierosinot otrās vai trešās grupas vienstāva ēkas (piemēram, siltumnīcas, nojumes, paviljona, kafejnīcas) jaunu būvniecību vai novietošanu, kuras ekspluatācijas laiks nav ilgāks par vienu gadu un kuru nojauc līdz minētā termiņa beigām (ietverot nojaukšanas laiku) (turpmāk - sezonas ēka), izņemot šo noteikumu 7.6. apakšpunktā minēto gadījumu, būvvaldē iesniedz:

29.1 1. aizpildītu paskaidrojuma raksta I daļu;

29.1 2. skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par ugunsdrošības risinājumiem un izmantotajiem būvizstrādājumiem, plānoto būvdarbu veikšanas laiku (kalendāra plānu), kā arī par nojaukšanas darbu termiņiem, būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, vides aizsardzības pasākumiem, teritorijas sakārtošanu pēc nojaukšanas darbiem;

29.1 3. grafiskos dokumentus:

29.1 3.1. objekta vizuālo risinājumu, bet novietošanas gadījumā - ražotāja būvizstrādājuma tehnisko dokumentāciju un grafisko dokumentu ar ēkas fasādi;

29.1 3.2. situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz zemes robežu plāna, kurā norādīta paredzētā objekta piesaiste zemes gabalam un tā ārējie izmēri;

29.1 4. saskaņojumus ar:

29.1 4.1. to zemes gabala īpašnieku, kura zemes gabals robežojas ar zemes gabalu, kurā plānota būvniecība, ja būvniecības ieceres atrašanās vieta pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos attālumus un tas ir atļauts, saņemot attiecīgo saskaņojumu;

29.1 4.2. tā zemes gabala īpašnieku, kurā plānota ēkas jauna būvniecība vai novietošana;

29.1 4.3. kopīpašniekiem, ja iecere skar kopīpašumu;

29.1 4.4. institūcijām, ja to nosaka normatīvie akti;

29.1 5. atļaujas, ja to nosaka normatīvie akti;

29.1 6. tehniskos vai īpašos noteikumus, ja to nosaka normatīvie akti;

29.1 7. citus dokumentus atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā (ja tāds ir izstrādāts) noteiktajam.";

1.11. izteikt 31.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.2. būvprojekta ģenerālplāna atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna, ja ēkas pārbūvē paredzētas apjoma izmaiņas, ārējo tīklu pārbūve vai ēkas fasādē veicamās izmaiņas skar blakus esošo nekustamo īpašumu īpašnieku tiesiskās intereses;";

1.12. izteikt 32. punktu šādā redakcijā:

"32. Ierosinot otrās grupas ēkas nojaukšanu, ja tā nav pieslēgta ārējiem inženiertīkliem vai tie ir atslēgti, ko apliecina attiecīgā inženiertīklu īpašnieka atzinums (dokuments), būvvaldē iesniedz:

32.1. aizpildītu paskaidrojuma raksta ēkas nojaukšanai I daļu;

32.2. skaidrojošu aprakstu par plānotajiem nojaukšanas darbiem un to termiņiem, būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, vides aizsardzības pasākumiem, teritorijas sakārtošanu pēc nojaukšanas darbiem;

32.3. situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz zemes robežu plāna, kurā norādīta nojaucamā ēka;

32.4. fotofiksāciju ēkai, kas vecāka par 40 gadiem;

32.5. darbu organizēšanas projektu, izņemot otrās grupas viena dzīvokļa dzīvojamām ēkām un palīgēkām, kā arī lauku saimniecības nedzīvojamām ēkām, kas nav augstākas par diviem stāviem un kuru apbūves laukums nav lielāks par 400 m2 un būvtilpums - par 2000 m3;

32.6. citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus, ja to nosaka normatīvie akti.";

1.13. svītrot 33.2. apakšpunktā vārdu "derīga";

1.14. izteikt 35. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"35. Ierosinot pirmās grupas publiskas ēkas vai tās daļas (pilsētās un ciemos), otrās vai trešās grupas ēkas vai tās daļas vienkāršotu atjaunošanu - ēkas vai tās daļas atjaunošanu, nemainot ēkas nolietojušos nesošos elementus vai konstrukcijas, neskarot ēkas fasādi un koplietošanas inženiertīklus, veicot funkcionālus vai tehniskus uzlabojumus, - būvvaldē iesniedz:";

1.15. izteikt 35.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.3. skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par ugunsdrošības risinājumiem un izmantotajiem būvizstrādājumiem, kā arī par vides pieejamības risinājumiem, ja ēkai vai tās daļai atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošināma vides pieejamība;";

1.16. izteikt 36. punktu šādā redakcijā:

"36. Ierosinot pirmās (pilsētās un ciemos), otrās vai trešās grupas ēkas vienkāršotu fasādes atjaunošanu - visu logu nomaiņu, fasādes siltināšanu, jumta siltināšanu, jumta ieseguma nomaiņu, pagraba siltināšanu vai lodžiju aizstiklošanu, nemainot ārsienu izvietojumu, - būvvaldē iesniedz:

36.1. aizpildītu ēkas fasādes apliecinājuma kartes I daļu, ja paredzēta otrās vai trešās grupas ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana;

36.2. aizpildītu paskaidrojuma raksta I daļu, ja paredzēta pirmās grupas ēkas (pilsētās un ciemos) vienkāršota fasādes atjaunošana;

36.3. skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par ugunsdrošības risinājumiem un izmantotajiem būvizstrādājumiem, veicamajiem energoefektivitātes pasākumiem, būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu un paredzēto teritorijas sakārtošanas veidu, kā arī par plānotajiem darbiem, attiecīgo darbu secību un plānoto būvdarbu veikšanas laiku (kalendāra plānu);

36.4. fasādes krāsu risinājumu (krāsu pasi);

36.5. galveno konstruktīvo mezglu risinājumu, izņemot pirmās grupas ēkām (pilsētās un ciemos);

36.6. darbu organizēšanas shēmu, kurā attēlo cilvēku un transporta plūsmu, esošās ēkas un, ja nepieciešams, pagaidu būves, pastāvīgos un pagaidu ceļus, būvmašīnas un inženiertīklus (elektroenerģijas, ūdens, siltuma un citu resursu inženiertīklus), norādot to nepieciešamās pieslēgšanas vietas, kā arī būvizstrādājumu un konstrukciju nokraušanas vietas;

36.7. saskaņojumu ar ēkas īpašnieku;

36.8. tehniskās apsekošanas atzinumu saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 14.1 punktu, ja paredzētie darbi maina slodzi uz nesošajām konstrukcijām;

36.9. citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus, ja to nosaka normatīvie akti.";

1.17. svītrot 38. punktā vārdus "vienkāršota atjaunošana vai";

1.18. aizstāt 43. punktā vārdus "būvprojekta izstrādātājs" ar vārdiem "būvkomersants vai būvspeciālists";

1.19. izteikt 44. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"44. Ja ekspluatācijā pieņemtas ēkas stāvoklis neatbilst Būvniecības likuma 9. panta otrajā daļā noteiktajām būtiskajām prasībām attiecībā uz būves lietošanas drošību, mehānisko stiprību un stabilitāti un pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par šādas ēkas konservāciju, būvniecības ierosinātājs iesniedz būvvaldē:";

1.20. papildināt noteikumus ar 44.1 punktu šādā redakcijā:

"44.1 Ja ekspluatācijā pieņemtas ēkas stāvoklis neatbilst Būvniecības likuma 9. panta otrajā daļā noteiktajām būtiskajām prasībām attiecībā uz būves lietošanas drošību, mehānisko stiprību un stabilitāti vai ēka nonākusi tādā tehniskajā stāvoklī, ka kļuvusi bīstama, bet pašvaldības lēmums par ēkas konservāciju nav pieņemts, personai ir tiesības ierosināt šādas ēkas konservāciju, piemērojot šajos noteikumos noteikto kārtību un iesniedzot attiecīgos dokumentus.";

1.21. izteikt 49. punktu šādā redakcijā:

"49. Pēc būvvaldes atzīmes veikšanas paskaidrojuma rakstā, paskaidrojuma rakstā ēkas nojaukšanai, paskaidrojuma rakstā ēkas konservācijai vai apliecinājuma kartē būvniecības ierosinātājs iesniedz informāciju par būvdarbu veicēju. Ja paredzēts publisko tiesību juridiskās personas vai Eiropas Savienības politikas instrumentu finansējums, papildus iesniedz atbildīgo būvspeciālistu saistību rakstus. Informāciju par būvdarbu veicēju var sniegt vienlaikus ar būvniecības ieceres iesniegšanu būvvaldē lēmuma pieņemšanai. Būvniecības ieceres realizācijas termiņš ir divi gadi, ko skaita no dienas, kad pieņemts lēmums par būvniecības ieceres akceptu. Ja paredzēta ēkas konservācija, paskaidrojuma rakstā ēkas konservācijai realizācijas termiņu nosaka, ņemot vērā attiecīgās pašvaldības lēmumu par ēkas konservāciju.";

1.22. izteikt 50. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Būvniecības realizācijas termiņš ir trīs gadi, kas skaitāms no lēmuma pieņemšanas par būvniecības ieceres akceptu.";

1.23. papildināt noteikumus ar 59.1 punktu šādā redakcijā:

"59.1 Būvtāfeli neizvieto, ja ir rīkota attiecīgās būvniecības ieceres publiska apspriešana.";

1.24. izteikt 67. punktu šādā redakcijā:

"67. Būvprojekta vadītājs uz būvprojekta titullapas un būvprojekta ģenerālplāna lapas, kurā ir arī objektu raksturojošie galvenie rādītāji, bet, ja paredzēta ēkas vai tās daļas atjaunošana vai pārbūve un nav nepieciešams izstrādāt būvprojekta ģenerālplānu, uz būvprojekta galvenās rasējuma lapas paraksta apliecinājumu par to, ka būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem (9. pielikums).";

1.25. izteikt 71.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"71.3. būvkonstrukciju daļa (pamati, pārsegumi, jumts un citas slodzi nesošas konstrukcijas):

71.3.1. konstrukciju plāni, griezumi, mezgli;

71.3.2. vides aizsardzības pasākumi;

71.3.3. būvizstrādājumu specifikācijas;";

1.26. papildināt noteikumus ar 71.3.1 un 71.3.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"71.3.1 ēkai nepieciešamo attiecīgo inženiertīklu daļas (ūdensapgāde un kanalizācija, apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana, elektroapgāde, siltumapgāde, gāzes apgāde, elektronisko sakaru tīkli, drošības sistēmas):

71.3.1 1. risinājumi, pieslēguma shēmas, griezumi;

71.3.1 2. vides aizsardzības pasākumi;

71.3.1 3. būvizstrādājumu specifikācijas;

71.3.2 citu inženierrisinājumu daļas, ja tādas nepieciešamas;";

1.27. izteikt 72.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"72.3. būvkonstrukciju daļa (pamati, pārsegumi, jumts un citas slodzi nesošas konstrukcijas):

72.3.1. konstrukciju būtiskāko slodžu uzņemšanas mezglu detalizācija;

72.3.2. būvkonstrukciju aprēķinu detalizēts pārskats, kurā norādītas visas slodzes, slodžu shēmas un kopējais aprēķina modelis;

72.3.3. grafiskā daļa, kas ietver konstrukciju plānus, griezumus, izklājumus un mezglus;

72.3.4. vides aizsardzības pasākumi;

72.3.5. būvizstrādājumu specifikācijas;";

1.28. papildināt noteikumus ar 72.3.1 un 71.3.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"72.3.1 ēkai nepieciešamo attiecīgo inženiertīklu daļas (ūdensapgāde un kanalizācija, apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana, elektroapgāde, siltumapgāde, gāzes apgāde, elektronisko sakaru tīkli, drošības sistēmas):

72.3.1 1. risinājumi, pieslēguma shēmas, griezumi;

72.3.1 2. inženiertīklu patēriņa aprēķini, slodzes un aksonometriskās shēmas;

72.3.1 3. vides aizsardzības pasākumi;

72.3.1 4. būvizstrādājumu specifikācijas;

72.3.2 citu inženierrisinājumu daļas, ja tādas nepieciešamas;";

1.29. aizstāt 83.2. apakšpunktā vārdu "sadaļai" ar vārdu "daļai";

1.30. aizstāt 87. punktā vārdu "būvobjekta" ar vārdu "būvprojekta";

1.31. papildināt 7. nodaļu ar 92.1 punktu šādā redakcijā:

"92.1 Pasūtītājs saņem ar būvdarbu veikšanu saistītās atļaujas, kā arī atbilstoši normatīvajiem aktiem darba aizsardzības jomā norīko vienu vai vairākus darba aizsardzības koordinatorus, ja būvdarbus veiks vairāk nekā viens būvdarbu veicējs.";

1.32. papildināt 98. punktu aiz vārdiem "būvprojekta daļas" ar vārdiem "ar skaidrojošu aprakstu par veicamajām izmaiņām";

1.33. izteikt 103. punktu šādā redakcijā:

"103. Pasūtītājs pirms būvdarbu uzsākšanas izsniedz būvdarbu veicējam būvatļauju ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanai izvirzīto nosacījumu izpildi (kopiju) un būvprojektu.";

1.34. papildināt 107.2. apakšpunktu aiz vārda "atjaunošanu" ar vārdiem "izņemot atjaunošanu publiskā ēkā vai publiskās ēkas daļā (telpu grupā)";

1.35. aizstāt 111. punktā vārdu "Būvasu" ar vārdiem "Galveno būvasu";

1.36. papildināt 113. punktu aiz vārda "saskaņā" ar vārdu "ar";

1.37. papildināt 133. punkta otro teikumu aiz vārda "un" ar vārdu "ar";

1.38. papildināt 134. punktu aiz vārda "Būvvalde" ar vārdiem un skaitļiem "vai Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos - birojs";

1.39. izteikt 136. punktu šādā redakcijā:

"136. Būvniecībā radušos atkritumus apsaimnieko atbilstoši normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā.";

1.40. papildināt 8.1. apakšnodaļas nosaukumu aiz vārda "daļas" ar vārdiem "un sezonas ēkas";

1.41. papildināt 157. punkta ievaddaļu aiz vārda "Pēc" ar vārdiem "pirmās grupas ēkas vai tās daļas";

1.42. papildināt noteikumus ar 157.1 punktu šādā redakcijā:

"157.1 Pēc sezonas ēkas būvdarbu pabeigšanas šo noteikumu 29.1 punktā minētajā gadījumā pasūtītājs informē būvvaldi par būvdarbu pabeigšanu, iesniedzot aizpildītu paskaidrojuma raksta II daļu.";

1.43. papildināt 158. punktu aiz vārda "ēkas" ar vārdiem "(izņemot sezonas ēku)";

1.44. papildināt noteikumus ar 158.1 punktu šādā redakcijā:

"158.1 Paskaidrojuma rakstā norāda ar pasūtītāju saskaņotu sezonas ēkas ekspluatācijas un nojaukšanas termiņu, kas nepārsniedz vienu gadu. Minēto termiņu kontrolē būvinspektors.";

1.45. papildināt 167.13. apakšpunktu aiz vārda "jomā" ar vārdiem "ja ēkai veikti energoefektivitātes pasākumi";

1.46. izteikt 169. punktu šādā redakcijā:

"169. Šo noteikumu 167.1. apakšpunktā minētā dokumenta oriģinālu un šo noteikumu 167.2., 167.3., 167.4., 167.5., 167.8., 167.11., 168.1. un 168.2. apakšpunktā minēto dokumentu kopijas pasūtītājs nodod glabāšanā būvvaldes vai biroja arhīvā.";

1.47. izteikt 170. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Būvvaldes amatpersonas atteikšanās piedalīties ēkas pieņemšanā nav pamats birojam nepieņemt ēku ekspluatācijā.";

1.48. papildināt 172. punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Būvdarbu veicēja atteikšanās piedalīties ēkas pieņemšanā nav pamats būvvaldei vai birojam nepieņemt ēku ekspluatācijā.";

1.49. izteikt 174. punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Būvuzrauga vai būvprojekta izstrādātāja atteikšanās piedalīties ēkas pieņemšanā nav pamats būvvaldei vai birojam nepieņemt ēku ekspluatācijā.";

1.50. papildināt noteikumus ar 176.1 un 176.2 punktu šādā redakcijā:

"176.1 Par būvdarbu defektiem, kas radušies garantijas termiņa laikā, netiek uzskatīts būves dabiskais nolietojums, kā arī defekti, kas radušies ēkas nepareizas ekspluatācijas dēļ, ja būvdarbu veicējs pirms ēkas nodošanas ekspluatācijā ir nodevis pasūtītājam ēkas ekspluatācijas instrukciju ar pilnīgu informāciju par ēkas ekspluatācijas prasībām.

176.2 Šo noteikumu 176. punktā minētais būvdarbu garantijas termiņš nav piemērojams iekārtām, kas tiek uzstādītas būvdarbu laikā. Iekārtu garantijas termiņu nosaka attiecīgās iekārtas ražotājs iekārtas tehniskajā dokumentācijā.";

1.51. izteikt 193. punktu šādā redakcijā:

"193. Būvvalde pēc šo noteikumu 192. punktā minēto dokumentu saņemšanas piecu darbdienu laikā pirmās grupas ēkām un 10 darbdienu laikā otrās un trešās grupas ēkām apseko publiskas ēkas vai to daļas, bet var apsekot dzīvojamās ēkas vai to daļas, kā arī lauku saimniecības nedzīvojamās ēkas vai to daļas un pārliecinās, vai būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī izdara par to atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.";

1.52. papildināt 196.2.5. apakšpunktu aiz vārda "jomā" ar vārdiem "ja ēkai veikti energoefektivitātes pasākumi";

1.53. izteikt 198. punktu šādā redakcijā:

"198. Būvvalde piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 196.1. apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas apseko objektu un pārliecinās, vai būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī izdara par to atzīmi paskaidrojuma rakstā.";

1.54. papildināt noteikumus ar 198.1 punktu šādā redakcijā:

"198.1 Būvvalde 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 196.2. apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas apseko objektu un pārliecinās, vai būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī izdara par to atzīmi apliecinājuma kartē.";

1.55. papildināt noteikumus ar 227. punktu šādā redakcijā:

"227. Līdz brīdim, kad Būvniecības informācijas sistēmā tiek nodrošināta attiecīgas informācijas saņemšana no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas, veicot ēkas vai telpu grupas atjaunošanu, vienkāršotu atjaunošanu, pārbūvi vai lietošanas veida maiņu bez pārbūves, būvvaldē papildus iesniedz aktuālus ēkas vai telpu grupas kadastrālajā uzmērīšanā sagatavotus grafiskos plānus (stāva plāns, telpu grupas plāns).";

1.56. aizstāt 1. pielikumā vārdus "būvprojekta izstrādātājs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "ieceres izstrādātājs" (attiecīgā locījumā);

1.57. papildināt 1. pielikuma 2. punktu ar 10. un 11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10) sezonas ēka nav/ ir (vajadzīgo atzīmēt) - plānotais ekspluatācijas laiks __________________

11) īslaicīgas lietošanas ēka nav/ ir (vajadzīgo atzīmēt) - plānotais ekspluatācijas laiks __________________";

1.58. svītrot 1. pielikuma 3. punkta 3. apakšpunktu un 4. punkta 7. un 12. apakšpunktu;

1.59. aizstāt 1. pielikuma 7. punktā vārdus "būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr." ar vārdiem "reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā";

1.60. papildināt 1. pielikumu ar 14.1 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Būvvaldē iesniedzamie dokumenti (vajadzīgo atzīmēt):

informācija par būvdarbu veicēju/būvētāju

būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija

atbildīgā būvspeciālista saistību raksts

citi dokumenti, ja to paredz normatīvie akti ____________________________________";

1.61. aizstāt 1. pielikuma 15. punktā vārdus "būvkomersanta apliecības reģistrācijas Nr." ar vārdiem "reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā";

1.62. papildināt 1. pielikumu ar 9. un 10. piezīmi šādā redakcijā:

"9. Ja paredzēta telpu grupas atjaunošana, pārbūve, restaurācija vai vienkāršota atjaunošana, ziņas par ēku paskaidrojuma raksta 4. punkta 2., 3., 4., 5., 6. un 7. apakšpunktā nenorāda, ja būvniecības ierosinātājam šāda informācija nav zināma.

10. Ja būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) ir ārvalstnieks, kuram nav piešķirts Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra personas kods, vai ārvalsts juridiskā persona, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, paskaidrojuma rakstā informāciju par būvniecības ierosinātāju (pasūtītāju) norāda, ciktāl tā ir attiecināma, un papildus norāda fiziskās personas dzimšanas datumu vai juridiskās personas dibināšanas datumu, fiziskās personas dzimšanas vietas nosaukumu vai juridiskās personas juridisko adresi un fiziskās personas valstisko piederību.";

1.63. aizstāt 2. pielikumā vārdus "būvprojekta izstrādātājs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "ieceres izstrādātājs" (attiecīgā locījumā);

1.64. svītrot 2. pielikuma 1. punkta 6. apakšpunktu un 2. punkta 3. apakšpunktu;

1.65. aizstāt 2. pielikuma 5. punktā vārdus "būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr." ar vārdiem "reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā";

1.66. aizstāt 2. pielikuma 7. punktā vārdus "Apņemos īstenot ēkas nojaukšanu atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai un būvniecības atkritumus nogādāt tiem atbilstošā vietā" ar vārdiem "Apņemos īstenot ēkas nojaukšanu atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai un būvniecībā radušos atkritumus apsaimniekot atbilstoši normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā";

1.67. papildināt 2. pielikumu ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Būvvaldē iesniedzamie dokumenti (vajadzīgo atzīmēt):

informācija par būvdarbu veicēju/būvētāju

būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija

atbildīgā būvspeciālista saistību raksts

citi dokumenti, ja to paredz normatīvie akti ____________________________________";

1.68. aizstāt 2. pielikuma 11. punktā vārdus "būvkomersanta apliecības reģistrācijas Nr." ar vārdiem "reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā";

1.69. papildināt 2. pielikumu ar 6. piezīmi šādā redakcijā:

"6. Ja būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) ir ārvalstnieks, kuram nav piešķirts Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra personas kods, vai ārvalsts juridiskā persona, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, paskaidrojuma rakstā informāciju par būvniecības ierosinātāju (pasūtītāju) norāda, ciktāl tā ir attiecināma, un papildus norāda fiziskās personas dzimšanas datumu vai juridiskās personas dibināšanas datumu, fiziskās personas dzimšanas vietas nosaukumu vai juridiskās personas juridisko adresi un fiziskās personas valstisko piederību.";

1.70. aizstāt 3. pielikumā vārdus "būvprojekta izstrādātājs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "ieceres izstrādātājs" (attiecīgā locījumā);

1.71. svītrot 3. pielikuma 1. punkta 7. un 12. apakšpunktu;

1.72. aizstāt 3. pielikuma 3. punktā vārdus "būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr." ar vārdiem "reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā";

1.73. papildināt 3. pielikumu ar 3. un 4. piezīmi šādā redakcijā:

"3. Ja paredzēta telpu grupas lietošanas veida maiņa bez pārbūves, ziņas par ēku paskaidrojuma raksta 1. punkta 2., 3., 4., 5., 6. un 7. apakšpunktā nenorāda, ja būvniecības ierosinātājam šāda informācija nav zināma.

4. Ja būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) ir ārvalstnieks, kuram nav piešķirts Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra personas kods, vai ārvalsts juridiskā persona, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, paskaidrojuma rakstā informāciju par būvniecības ierosinātāju (pasūtītāju) norāda, ciktāl tā ir attiecināma, un papildus norāda fiziskās personas dzimšanas datumu vai juridiskās personas dibināšanas datumu, fiziskās personas dzimšanas vietas nosaukumu vai juridiskās personas juridisko adresi un fiziskās personas valstisko piederību.";

1.74. svītrot 4. pielikuma 3. punkta 3. apakšpunktu un 4. punkta 7. un 17. apakšpunktu;

1.75. aizstāt 4. pielikuma 7. punktā vārdus "būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr." ar vārdiem "reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā";

1.76. papildināt 4. pielikumu ar 5. piezīmi šādā redakcijā:

"5. Ja būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) ir ārvalstnieks, kuram nav piešķirts Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra personas kods, vai ārvalsts juridiskā persona, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, paskaidrojuma rakstā informāciju par būvniecības ierosinātāju (pasūtītāju) norāda, ciktāl tā ir attiecināma, un papildus norāda fiziskās personas dzimšanas datumu vai juridiskās personas dibināšanas datumu, fiziskās personas dzimšanas vietas nosaukumu vai juridiskās personas juridisko adresi un fiziskās personas valstisko piederību.";

1.77. aizstāt 5. pielikumā vārdus "būvprojekta izstrādātājs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "ieceres izstrādātājs" (attiecīgā locījumā);

1.78. svītrot 5. pielikuma 2. punkta 7. un 12. apakšpunktu;

1.79. aizstāt 5. pielikuma 4. punktā vārdus "būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr." ar vārdiem "reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā";

1.80. papildināt 5. pielikumu ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Būvvaldē iesniedzamie dokumenti (vajadzīgo atzīmēt):

informācija par būvdarbu veicēju/būvētāju

būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija

atbildīgā būvspeciālista saistību raksts

citi dokumenti, ja to paredz normatīvie akti ____________________________________";

1.81. aizstāt 5. pielikuma 11. punktā vārdus "būvkomersanta apliecības reģistrācijas Nr." ar vārdiem "reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā";

1.82. papildināt 5. pielikumu ar 6. un 7. piezīmi šādā redakcijā:

"6. Ja paredzēta telpu grupas vienkāršota atjaunošana, ziņas par ēku apliecinājuma kartes 2. punkta 2., 3., 4., 5., 6. un 7. apakšpunktā nenorāda, ja būvniecības ierosinātājam šāda informācija nav zināma.

7. Ja būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) ir ārvalstnieks, kuram nav piešķirts Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra personas kods, vai ārvalsts juridiskā persona, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, paskaidrojuma rakstā informāciju par būvniecības ierosinātāju (pasūtītāju) norāda, ciktāl tā ir attiecināma, un papildus norāda fiziskās personas dzimšanas datumu vai juridiskās personas dibināšanas datumu, fiziskās personas dzimšanas vietas nosaukumu vai juridiskās personas juridisko adresi un fiziskās personas valstisko piederību.";

1.83. aizstāt 6. pielikumā vārdus "būvprojekta izstrādātājs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "ieceres izstrādātājs" (attiecīgā locījumā);

1.84. svītrot 6. pielikuma 2. punkta 6. apakšpunktu un 3. punkta 3. apakšpunktu;

1.85. aizstāt 6. pielikuma 6. punktā vārdus "būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr." ar vārdiem "reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā";

1.86. aizstāt 6. pielikuma 9. punktā vārdus "Apņemos īstenot ēkas fasādes apdares atjaunošanu, ēkas fasādes siltināšanu, jumta seguma maiņu, jumta siltināšanu, logu nomaiņu un/vai lodžiju aizstiklošanu (vajadzīgo pasvītrot) atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai" ar vārdiem "Apņemos īstenot ēkas fasādes apdares atjaunošanu, ēkas fasādes siltināšanu, jumta siltināšanu, jumta seguma maiņu, pagraba siltināšanu, logu nomaiņu, lodžiju aizstiklošanu (vajadzīgo pasvītrot) atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai";

1.87. aizstāt 6. pielikuma 14. punktā vārdus "būvkomersanta apliecības reģistrācijas Nr." ar vārdiem "reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā";

1.88. papildināt 6. pielikumu ar 5. un 6. piezīmi šādā redakcijā:

"5. Ja vienlaikus ar ēkas vienkāršotu fasādes atjaunošanu tiek realizēta inženiertīkla pievada un/vai iekšējā inženiertīkla būvniecība, atjaunošana, pārbūve vai ierīkošana, apliecinājuma karte papildināma ar informāciju par būvējamo inženiertīklu un dokumentiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumiem.

6. Ja būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) ir ārvalstnieks, kuram nav piešķirts Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra personas kods, vai ārvalsts juridiskā persona, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, paskaidrojuma rakstā informāciju par būvniecības ierosinātāju (pasūtītāju) norāda, ciktāl tā ir attiecināma, un papildus norāda fiziskās personas dzimšanas datumu vai juridiskās personas dibināšanas datumu, fiziskās personas dzimšanas vietas nosaukumu vai juridiskās personas juridisko adresi un fiziskās personas valstisko piederību.";

1.89. aizstāt 7. pielikumā vārdus "būvprojekta izstrādātājs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "ieceres izstrādātājs" (attiecīgā locījumā);

1.90. svītrot 7. pielikuma 1. punkta 6. apakšpunktu un 2. punkta 3. apakšpunktu;

1.91. aizstāt 7. pielikuma 4. punktā vārdus "būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr." ar vārdiem "reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā";

1.92. papildināt 7. pielikumu ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Būvvaldē iesniedzamie dokumenti (vajadzīgo atzīmēt):

informācija par būvdarbu veicēju/būvētāju

būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija

atbildīgā būvspeciālista saistību raksts

citi dokumenti, ja to paredz normatīvie akti ____________________________________";

1.93. aizstāt 7. pielikuma 10. punktā vārdus "būvkomersanta apliecības reģistrācijas Nr." ar vārdiem "reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā";

1.94. papildināt 7. pielikumu ar 4. piezīmi šādā redakcijā:

"4. Ja būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) ir ārvalstnieks, kuram nav piešķirts Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra personas kods, vai ārvalsts juridiskā persona, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, paskaidrojuma rakstā informāciju par būvniecības ierosinātāju (pasūtītāju) norāda, ciktāl tā ir attiecināma, un papildus norāda fiziskās personas dzimšanas datumu vai juridiskās personas dibināšanas datumu, fiziskās personas dzimšanas vietas nosaukumu vai juridiskās personas juridisko adresi un fiziskās personas valstisko piederību.";

1.95. izteikt 8. un 9. pielikumu šādā redakcijā:

"8. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 2. septembra
noteikumiem Nr. 529

  būvvalde

(iestādes nosaukums, adrese un kontaktinformācija)

 

BŪVATĻAUJA Nr.______

     

(būvatļaujas sastādīšanas vieta)

 

(datums)


Izdota  
 

(būvniecības ierosinātāja (pasūtītāja) - fiziskās personas vārds, uzvārds,

 

personas kods, dzīvesvieta, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai

 

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs)

  būvniecībai/nojaukšanai.

(objekta (ēkas vai telpu grupas) nosaukums)

 

Nekustamā īpašuma kadastra numurs  

1. Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt):

jauna būvniecība pārbūve atjaunošana
restaurācija nojaukšana novietošana

2. Ziņas par objektu (jauna būvniecība):

1) ēkas grupa  
 

(atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem)


2) ēkas kadastra apzīmējums1  

3) ēkas iedalījums (vajadzīgo atzīmēt):

dzīvojama ēka nedzīvojama ēka

4) ēkas paredzētais galvenais lietošanas veids  
 

(atbilstoši būvju klasifikācijai)


5) ēkas paredzētais augstums (metros)  

6) ēkas virszemes stāvu skaits  

7) ēkas pazemes stāvu skaits  

8) ēkas apbūves laukums  

9) ēka nav/ ir (vajadzīgo atzīmēt) Būvniecības valsts kontroles biroja kompetencē atbilstoši Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktam:

publiska ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem

 ēka, kuras paredzētajai būvniecībai atbilstoši likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 4. panta pirmās daļas 1. punktam piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

 ēka, kuras ieceres iesniedzējs ir pašvaldība un publiska būvdarbu līguma līgumcena ir 1,5 miljoni euro vai lielāka

3. Ziņas par zemes gabalu:

1) zemes vienības kadastra apzīmējums  

2) zemes vienības adrese  

3) ja būvniecība paredzēta mežā:

a) meža kvartāla numurs __________________

b) meža nogabala numurs __________________

c) atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem __________________

4. Ziņas par esošu ēku vai telpu grupu:

1) ēkas grupa  
 

(atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem)


2) ēkas kadastra apzīmējums  

3) ēkas iedalījums (vajadzīgo atzīmēt):

dzīvojama ēka nedzīvojama ēka

4) ēkas pašreizējais galvenais lietošanas veids  
 

(atbilstoši būvju klasifikācijai)


5) ēkas paredzētais galvenais lietošanas veids  
 

(atbilstoši būvju klasifikācijai)


6) ēkas adrese  

7) ēkai nepieciešamo inženiertīklu demontāža  
 

8) paredzētā ēkas nojaukšanas metode  

9) būvniecībā radīto atkritumu apjoms  

10) būvniecībā radīto atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vieta
 

11) teritorijas sakārtošanas veids  

12) ēka nav/ ir (vajadzīgo atzīmēt) Būvniecības valsts kontroles biroja kompetencē atbilstoši Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktam:

publiska ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem

 ēka, kuras paredzētajai būvniecībai atbilstoši likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 4. panta pirmās daļas 1. punktam piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

 ēka, kuras ieceres iesniedzējs ir pašvaldība un publiska būvdarbu līguma līgumcena ir 1,5 miljoni euro vai lielāka

13) telpu grupas kadastra apzīmējums  

14) telpu grupas pašreizējais lietošanas veids  
 

(atbilstoši būvju klasifikācijai)


15) telpu grupas paredzētais lietošanas veids  
 

(atbilstoši būvju klasifikācijai)


16) telpu grupas adrese  

5. Būvprojekta izstrādātājs
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr., darbības sfēras Nr. vai juridiskās personas nosaukums,

 

reģistrācijas Nr., reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā, juridiskā adrese, tālruņa numurs)


6. Teritorijas plānojumā (lokālplānojumā, detālplānojumā) galvenā izmantošana (papildizmantošana)
 

7. Būvdarbu īstenošanas vietas pārbaude  
 

(apsekošanas datums)


Atzinums par būves pārbaudi  
 

(numurs un datums)

Projektēšanas nosacījumi

8. Projektēšanas nosacījumi (vajadzīgo atzīmēt):

1) saskaņojumi ar ēkas īpašnieku vai tiesisko valdītāju:

   
 

(nekustamā īpašuma adrese, kadastra apzīmējums)

   
 

(nekustamā īpašuma adrese, kadastra apzīmējums)

   
 

(nekustamā īpašuma adrese, kadastra apzīmējums)

2) saskaņojumi ar blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem, kopīpašniekiem:

   
 

(nekustamā īpašuma adrese, kadastra apzīmējums)

   
 

(nekustamā īpašuma adrese, kadastra apzīmējums)

   
 

(nekustamā īpašuma adrese, kadastra apzīmējums)

3) tehniskie vai īpašie noteikumi un to izdevēju saskaņojumi:

ar valsts institūcijām:

   
 

(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

   
 

(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

   
 

(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

ar pašvaldības institūcijām:

   
 

(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

   
 

(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

   
 

(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

ar inženiertīklu turētājiem:

   
 

(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

   
 

(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

   
 

(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

   
 

(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

4) tehniskie vai īpašie noteikumi, ja nav nepieciešams to izdevēja saskaņojums:

   
 

(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

   
 

(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

   
 

(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

5) citu institūciju saskaņojumi vai atļaujas:

   
 

(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

   
 

(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

   
 

(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

6) vides pieejamības prasības, ja ēkai tās nodrošināmas atbilstoši normatīvajiem aktiem:

teritoriju labiekārtojumam

piebraucamajiem ceļiem, ielām, ietvēm, gājēju celiņiem

gājēju pārejām attiecībā uz iespēju pārvietoties no viena augstuma līmeņa un citu līmeni, it sevišķi personām ar funkcionāliem traucējumiem

invalīdu autostāvvietu skaits, ne mazāks par __________________

 ēkas ieejai attiecībā uz iespēju pārvietoties no viena augstuma līmeņa uz citu līmeni, it sevišķi personām ar funkcionāliem traucējumiem

pārvietošanās iespējai starp ēkas stāviem personām ar funkcionāliem traucējumiem

iekštelpu iekārtojumam

( sanitāri tehniskajām telpām

citām telpām ___________________________)

gaiteņiem un evakuācijas ceļiem

7) būvprojekta sastāvs:

vispārīgā daļa

arhitektūras daļa:

vispārīgo rādītāju lapa

teritorijas sadaļa

arhitektūras sadaļa

būvkonstrukciju daļa

inženiertīklu daļas:

 ūdensapgāde un kanalizācija

apkure

vēdināšana un gaisa kondicionēšana

elektroapgāde

siltumapgāde

gāzes apgāde

elektronisko sakaru tīkli

drošības sistēmas

citu inženierrisinājumu daļas ____________________________________

darbu organizēšanas projekts

 ēkas energoefektivitātes novērtējums aprēķinātajai energoefektivitātei

ugunsdrošības pasākumu pārskats

tehnoloģiskā daļa

ekonomiskā daļa

papildu prasības būvprojekta detalizācijai atbilstoši vietējās pašvaldības apbūves noteikumiem ________________________________________________________________________

8) būvprojekta izstrāde, piemērojot  
 

(Eiropas Savienības dalībvalsts)

nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības

9) būvprojekta ekspertīze

10) prasības fasādes apdarei izmantojamiem būvizstrādājumiem vai to ekvivalentiem
 

11) prasības būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošanai  
 

12) citas prasības atbilstoši teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts)
 
 

13) papildu prasības atbilstoši būvniecības ieceres publiskas apspriešanas rezultātiem
 
 

14) būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

9. Projektēšanas nosacījumu izpildes termiņš  
 

(datums)

Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi

10. Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi

Būvvaldē iesniedzamie dokumenti (vajadzīgo atzīmēt):

būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija

atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polišu kopijas

izstrādāts un saskaņots būvprojekts

atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību raksts

atbildīgā būvuzrauga saistību raksts

būvuzraudzības plāns

būvdarbu žurnāls

autoruzraudzības žurnāls

autoruzraudzības līgums

informācija par būvdarbu veicēju vai būvētāju (juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā vai fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta)

informācija par darba aizsardzības koordinatoru (vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs), ja būvdarbus veic vairāk nekā viens būvdarbu veicējs

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja, ja būvdarbi paredzēti valsts aizsargājamā kultūras piemineklī vai tā aizsardzības zonā

citi dokumenti, ja to paredz normatīvie akti  
 

Būvvaldes atbildīgā amatpersona  
 

(amats,

 

vārds, uzvārds, paraksts2)

Šo būvatļauju (administratīvo aktu) mēneša laikā pēc tās spēkā stāšanās var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā

  .

(iestādes nosaukums, adrese)

 

Būvvaldes atzīmes un lēmumi

11. Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi  
 

(datums)


Būvvaldes atbildīgā amatpersona  
 

(amats,

     

vārds, uzvārds, paraksts2)

 

(datums)

12. Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes termiņš

Pēc atzīmes veikšanas par projektēšanas nosacījumu izpildi būvdarbu uzsākšanas nosacījumi jāizpilda divu gadu laikā - līdz
 

(datums)


13. Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi  
 

(datums)


Būvvaldes atbildīgā amatpersona  
 

(amats,

     

vārds, uzvārds, paraksts2)

 

(datums)

14. Pēc atzīmes veikšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums ____________________________________ gadi

1) būvdarbi veicami līdz  
 

(datums)


2) būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisē norādītais apdrošināšanas periods
 

3) ēka nododama ekspluatācijā līdz  
 

(datums)


Būvvaldes atbildīgā amatpersona  
 

(amats,

     

vārds, uzvārds, paraksts2)

 

(datums)


15. Būvatļauja pagarināta līdz  
 

(datums)


Būvvaldes atbildīgā amatpersona  
 

(amats,

     

vārds, uzvārds, paraksts2)

 

(datums)

Piezīmes.
1. 1 Būvvalde veic ēkas pirmsreģistrāciju, norādot kadastra apzīmējumu, ja tā lieto Būvniecības informācijas sistēmu.
2. 2 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
3. Ja būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) ir ārvalstnieks, kuram nav piešķirts Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra personas kods, vai ārvalsts juridiskā persona, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, paskaidrojuma rakstā informāciju par būvniecības ierosinātāju (pasūtītāju) norāda, ciktāl tā ir attiecināma, un papildus norāda fiziskās personas dzimšanas datumu vai juridiskās personas dibināšanas datumu, fiziskās personas dzimšanas vietas nosaukumu vai juridiskās personas juridisko adresi un fiziskās personas valstisko piederību.
4. Būvatļaujā attiecīgās ailes paplašināmas, ja nepieciešams atspoguļot informāciju vairāk nekā par vienu būvniecības ierosinātāju, par vienlaikus būvējamiem objektiem (2. punktu aizpilda katram objektam) vai atjaunojamām, pārbūvējamām, restaurējamām, nojaucamām ēkām (telpu grupām) (4. punktu aizpilda katrai ēkai vai telpu grupai), ja tas norādīts būvniecības iesniegumā, par zemes vienībām, par nepieciešamajiem institūciju un trešo personu saskaņojumiem.
5. Būvatļaujas 8. punktā norāda tikai to saskaņojumu saņemšanas nepieciešamību no institūcijām un trešajām personām, kuri nav saņemti iepriekš, izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju (būvprojektu minimālā sastāvā).

9. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 2. septembra
noteikumiem Nr. 529

Apliecinājumu paraugi

I. Būvprojekta vadītāja apliecinājums

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vadītājs  
 

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

     

(datums)

 

(paraksts1)

II. Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums

Šī būvprojekta _______________________________________________________________ daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs  
 

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

     

(datums)

 

(paraksts1)

III. Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums2

Šī būvprojekta _______________________________________________________________ daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu un Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskajām, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs  
 

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

     

(datums)

 

(paraksts1)

IV. Būvprojekta sadaļas vadītāja apliecinājums

Šī būvprojekta _______________________________________________________________ sadaļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta sadaļas vadītājs  
 

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr., darbības sfēras Nr.)

     

(datums)

 

(paraksts1)

Piezīmes.
1 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2 Ja būvprojekts izstrādāts, piemērojot Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības.";

1.96. aizstāt 10. pielikuma 1. punktā vārdus "būvkomersanta apliecības reģistrācijas Nr." ar vārdiem "reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā";

1.97. aizstāt 10. pielikuma 2. punktā vārdus "būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr." ar vārdiem "reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā";

1.98. izteikt 11., 12. un 13. pielikuma piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīmes.

1. 1 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. Ja būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) ir ārvalstnieks, kuram nav piešķirts Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra personas kods, vai ārvalsts juridiskā persona, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, paskaidrojuma rakstā informāciju par būvniecības ierosinātāju (pasūtītāju) norāda, ciktāl tā ir attiecināma, un papildus norāda fiziskās personas dzimšanas datumu vai juridiskās personas dibināšanas datumu, fiziskās personas dzimšanas vietas nosaukumu vai juridiskās personas juridisko adresi un fiziskās personas valstisko piederību.";

1.99. svītrot 14. pielikuma 3. punkta 3. apakšpunktu un 4. punkta 6. un 13. apakšpunktu;

1.100. izteikt 14. pielikuma 5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1. būvdarbi sākti  

un pabeigti

  ";
 

(datums)

 

(datums)

 

1.101. aizstāt 14. pielikuma 5.2. apakšpunktā vārdus "būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr." ar vārdiem "reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā";

1.102. aizstāt 14. pielikuma 5.4.1. apakšpunktā vārdus "būvkomersanta apliecības reģistrācijas Nr." ar vārdiem "reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā";

1.103. papildināt 14. pielikumu ar 5. un 6. piezīmi šādā redakcijā:

"5. Apliecinājuma 5.4.3. un 5.4.4. apakšpunktā minēto informāciju norāda, ja tika veikta būvuzraudzība un/vai autoruzraudzība.

6. Ja būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) ir ārvalstnieks, kuram nav piešķirts Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra personas kods, vai ārvalsts juridiskā persona, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, paskaidrojuma rakstā informāciju par būvniecības ierosinātāju (pasūtītāju) norāda, ciktāl tā ir attiecināma, un papildus norāda fiziskās personas dzimšanas datumu vai juridiskās personas dibināšanas datumu, fiziskās personas dzimšanas vietas nosaukumu vai juridiskās personas juridisko adresi un fiziskās personas valstisko piederību.";

1.104. izteikt 15. pielikumu šādā redakcijā:

"15. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 2. septembra
noteikumiem Nr. 529

     
 

(iestādes nosaukums, adrese un kontaktinformācija)

 

AKTS

Kods              

par  
 

(ēkas vai tās daļas nosaukums, adrese,

 

ja nav, - atrašanās vieta, zemes vienības kadastra apzīmējums)

pieņemšanu ekspluatācijā

     

(akta sastādīšanas vieta)

 

(datums)

Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt):

jauna būvniecība pārbūve atjaunošana
restaurācija novietošana  

Būvniecības ierosinātājs
(pasūtītājs)  
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta un tālruņa numurs

 

vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese un tālruņa numurs)

1. Pieņemšanas darbu veic būvvalde/Būvniecības valsts kontroles birojs (nevajadzīgo svītrot):

1.1. būvinspektors  
 

(vārds, uzvārds, reģistrācijas Nr. būvinspektoru reģistrā)


1.2. arhitekts  
 

(vārds, uzvārds, amats)


1.3. cita amatpersona  
 

(vārds, uzvārds, amats)

2. Pieņemšanas darbā piedalās:

2.1. būvuzraugs  
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr., darbības sfēras Nr.)


2.2. būvprojekta izstrādātājs (autoruzraugs)  
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr., darbības sfēras Nr.)


2.3. būvdarbu veicējs  
 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.,

 

reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā, juridiskā adrese, tālruņa numurs,

 

pilnvarotās personas vārds, uzvārds)


2.4.  
 

(institūcija/specialitāte, amats, vārds, uzvārds)

3. Būvvalde/Būvniecības valsts kontroles birojs (nevajadzīgo svītrot) iepazinās ar:

3.1. tās rīcībā nodotu būvprojektu __________________ sējumos

3.2. būvdarbu izpildi un būvdarbu izpildes dokumentāciju:

3.2.1. būvdarbu žurnālu Nr. __________________

3.2.2. autoruzraudzības žurnālu Nr. __________________

3.2.3. nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktu uz _________ lp. __________________ sējumā(-os)

3.2.4. būvuzrauga pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi uz _________ lp.

3.2.5. elektroinstalācijas pārbaudes dokumentāciju uz _________ lp.

4. Būvvalde/Būvniecības valsts kontroles birojs (nevajadzīgo svītrot) izvērtēja:

4.1. būvniecības ierosinātāja apliecinājumu par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai

4.2. šādu valsts, pašvaldību un citu institūciju atzinumus:

4.2.1.       atzinums Nr. ______ uz _________ lp.
 

(institūcija)

 

(datums)

 
4.2.2.       atzinums Nr. ______ uz _________ lp.
 

(institūcija)

 

(datums)

 
4.2.3.       atzinums Nr. ______ uz _________ lp.
 

(institūcija)

 

(datums)

 
4.2.4.       atzinums Nr. ______ uz _________ lp.
 

(institūcija)

 

(datums)

 
4.2.5.       atzinums Nr. ______ uz _________ lp.
 

(institūcija)

 

(datums)

 

4.3. būvprojekta izstrādātāja   atzinumu Nr. ______ uz _________ lp.
 

(datums)

 

4.4. aktu par dūmkanālu un ventilācijas kanālu tehnisko stāvokli uz _________ lp.
  akta Nr. _________.

(datums)

 

5. Būvvalde/Būvniecības valsts kontroles birojs (nevajadzīgo svītrot) uzklausīja pieņemšanas darbā pieaicinātās amatpersonas un speciālistus un konstatēja:

5.1. būvdarbi veikti, pamatojoties uz būvatļauju Nr. _________, ko    
 

(datums)

 

izsniegusi  
 

(būvvaldes nosaukums)


5.2. būvdarbi sākti  

un pabeigti

   
 

(datums)

 

(datums)

 

5.3. ēka vai tās daļa atbilst būvprojektam, ko izstrādājis
 

(būvprojekta izstrādātāja vārds, uzvārds, sertifikāta Nr., darbības sfēras Nr. vai

 

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā)

5.4. izmaiņas un atkāpes no saskaņotā būvprojekta IR/NAV (nevajadzīgo svītrot), tās saskaņotas noteiktajā kārtībā un atzīmētas tehniskajā dokumentācijā.

6. Ēkas tehniski ekonomiskie rādītāji:

6.1. ēka (ēkas kadastra apzīmējums ____________________________________):

6.1.1. dzīvojama ēka vai nedzīvojama ēka (vajadzīgo atzīmēt)

6.1.2. stāvu skaits (kuros veikti virszemes/pazemes darbi) _________/_________/_________

6.1.3. augstums __________________ m

6.1.4. apbūves laukums (jaunai ēkai) __________________ m2

6.1.5. kopējā platība (kurā veikti darbi/kopā ēkā) __________________/__________________ m2

6.1.6. būvtilpums (kurā veikti darbi/kopā ēkā) __________________/__________________ m3

6.1.7. ēkas nesošās konstrukcijas un apdare:

Nr.
p.k.

Konstrukcija un apdare

Veids

Materiāls

1.

Pamati    

2.

Vertikālā konstrukcija    

3.

Starpstāvu pārsegumi    

4.

Jumta konstrukcija    

5.

Jumta segums    

6.

Fasādes apdare    

6.1.8. ugunsnoturības pakāpe ____________________________________

6.1.9. energoefektivitātes klase ____________________________________

6.1.10. ēkas lietošanas veida raksturojums:

6.1.10.1. ēkas galvenais lietošanas veids  
 

(atbilstoši būvju klasifikācijai)

6.1.10.2. telpu grupas lietošanas veidi:

Nr.
p.k.

Lietošanas veidi

Daudzums (m2)

1.

   

2.

   

3.

   

6.1.11. inženiertehniskais aprīkojums (vajadzīgo atzīmēt):

6.1.11.1. elektroapgāde:

centralizētā

autonomā ( vēja  ūdens saules cita)

6.1.11.2. gāzes apgāde:

centralizētā

vietējā ( rezervuāra balonu)

6.1.11.3. ūdensapgāde:

centralizētā

vietējā ( artēziskā kvartāla akas no atklāta ūdensavota)

 ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde

iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgāde

6.1.11.4. apkure:

centralizētā

centrālā (apkures katls)

vietējā ( krāsns kamīns plīts)

6.1.11.5. kurināmais:

cietais  šķidrais gāze elektrība

6.1.11.6. karstā ūdens apgāde:

centralizētā

lokālā

individuālā

6.1.11.7. kanalizācija1:

centralizētā

lokālā

individuālā

lietusūdens

tehnoloģiskā

6.1.11.8. attīrīšanas iekārtas:

mehāniskās

 ķīmiskās

bioloģiskās

6.1.11.9. vēdināšana:

dabiskā

piespiedu

6.1.11.10. lifti:

pasažieru

kravas

citi ______________________________________________________

6.1.11.11. elektronisko sakaru tīkli:

telefons

TV

internets

citi ______________________________________________________

6.1.11.12. drošības sistēmas:

ugunsaizsardzības sistēmas

aizsargsignalizācijas

 ārkārtējo apstākļu apziņošanas

6.2. vides pieejamības risinājumi (ja būvatļaujā noteiktas vides pieejamības prasības):

teritoriju labiekārtojumam

piebraucamajiem ceļiem, ielām, ietvēm, gājēju celiņiem

gājēju pārejām attiecībā uz iespēju pārvietoties no viena augstuma līmeņa un citu līmeni, it sevišķi personām ar funkcionāliem traucējumiem

invalīdu autostāvvietu skaits __________________

 ēkas ieejai attiecībā uz iespēju pārvietoties no viena augstuma līmeņa uz citu līmeni, it sevišķi personām ar funkcionāliem traucējumiem

pārvietošanās iespējai starp ēkas stāviem personām ar funkcionāliem traucējumiem

iekštelpu iekārtojumam

( sanitāri tehniskajām telpām, citām telpām __________________)

gaiteņiem un evakuācijas ceļiem

7. Ārējie inženiertīkli:

7.1. inženiertīklu veids (ūdensvads, kanalizācija, kabeļi u. c.) __________________

7.2. trases kopgarums __________________ m

7.3. virszemes daļa __________________ m

7.4. apakšzemes daļa __________________ m

7.5. inženiertīklu tehniskais raksturojums:

Nr.
p.k.

Inženiertīklu veids

Konstrukciju materiāls

Šķērsgriezums (mm)

Daudzums (m)

1.

       

2.

       

3.

       

8. Ielas (ceļu pārvadi):

8.1. ielas (ceļu pārvada) kopējais garums __________________ m

8.2. kopējā platība, kurā veikti darbi, __________________ m2

8.3. brauktuves platība __________________ m2, ietvju platība __________________ m2

8.4. zālāju platība __________________ m2, nomales platība __________________ m2

8.5. nogāžu nostiprinājums ar zāļu sēju __________________ m2

8.6. ielas (ceļu pārvada) tehniskais raksturojums:

Nr.
p.k.

Inženierbūves tehniskie rādītāji

Daudzums (m)

1.

   

2.

   

3.

   

8.7. funkcionālais raksturojums:

Nr.
p.k.

Inženierbūves lietošanas veids

Daudzums (m2)

1.

   

2.

   

3.

   

9. Būvniecības kopējās izmaksas (pēc būvniecības ierosinātāja apliecinājuma) ir __________________ euro, tai skaitā publisko tiesību juridiskās personas, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi - __________________ euro.

10. Iekšējie un ārējie inženiertīkli un iekārtas pārbaudītas un atzītas par derīgām ekspluatācijai ar attiecīgiem atzinumiem, kas pievienoti šim aktam.

11. Tehnoloģiskās līnijas un iekārtas uzbūvētas, samontētas, noregulētas, izmēģinātas un pieņemtas ar attiecīgiem dokumentiem, kas pievienoti šim aktam.

12. Atliktie būvdarbi (teritorijas apzaļumošana, fasādes fragmentu apdare) jāpabeidz šādā apjomā un termiņos:

Nr.
p.k.

Darba nosaukums

Mērvienība

Daudzums

Pabeigšanas termiņš

1.

       

2.

       

3.

       

13. Pēc ēkas vai tās daļas pieņemšanas ekspluatācijā __________________ gadu laikā atklājušos būvdarbu defektus galvenais būvdarbu veicējs novērsīs par saviem līdzekļiem.

14. Būvvalde/Būvniecības valsts kontroles birojs (nevajadzīgo svītrot) ierosina atzīt
  par derīgu ekspluatācijai.

(ēkas vai tās daļas nosaukums)

 

15. Termiņš, līdz kuram ēka var pastāvēt, vai termiņš, līdz kuram ēka nojaucama
   

(datums)

 

16. Par ēku vai tās daļu ir ierosināta tiesvedība (apstrīdēta būvatļauja) ____________________________________ tiesā, lietas numurs __________________.

17. Pieņemšanas akts sastādīts _________ eksemplāros. Izpilddokumentācija nodota glabāšanai
  .

būvinspektors  
 

(vārds, uzvārds, paraksts2)


arhitekts  
 

(vārds, uzvārds, paraksts2)


cita amatpersona  
 

(vārds, uzvārds, paraksts2)


Ar aktu iepazinās:
būvniecības ierosinātājs
   

(pasūtītājs)

   
 

(vārds, uzvārds, paraksts2)

(datums)


būvuzraugs  
 

(vārds, uzvārds, paraksts2)


būvprojekta izstrādātājs (autoruzraugs)  
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts2)


būvdarbu veicējs    
 

(vārds, uzvārds, paraksts2)

(datums)

Piezīmes.
1. 1 Aizpilda, ievērojot lietoto terminoloģiju Latvijas būvnormatīvos par ūdensapgādes un kanalizācijas būvju projektēšanu.
2. 2 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
3. Ja būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) ir ārvalstnieks, kuram nav piešķirts Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra personas kods, vai ārvalsts juridiskā persona, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, paskaidrojuma rakstā informāciju par būvniecības ierosinātāju (pasūtītāju) norāda, ciktāl tā ir attiecināma, un papildus norāda fiziskās personas dzimšanas datumu vai juridiskās personas dibināšanas datumu, fiziskās personas dzimšanas vietas nosaukumu vai juridiskās personas juridisko adresi un fiziskās personas valstisko piederību.
4. Ja ēkas pieņemšanu veic birojs, akta 1. punktu precizē atbilstoši situācijai, norādot amatpersonas, kuras veiks pieņemšanas darbu.
5. Akta 7. un 8. punktu aizpilda atbilstoši situācijai, ja vienlaikus ar ēkas būvniecību tiek izbūvēti ārējie inženiertīkli un ielas.
6. Aktā attiecīgās ailes paplašināmas, ja nepieciešams atspoguļot informāciju vairāk nekā par vienu būvniecības ierosinātāju, par vienlaikus uzbūvētiem objektiem vai ēkām (telpu grupām), ja tas norādīts būvatļaujā, par zemes vienībām.
7. Ēkas vai tās daļas pārbūves vai atjaunošanas gadījumā akta 6. punktu aizpilda tādā apjomā, kas raksturo ēkā vai telpu grupā veiktās izmaiņas.
8. Akta 15. punktu aizpilda, ja ēkai noteikts terminēts laiks (piemēram, īslaicīgas lietošanas ēka) pastāvēt šajā nekustamajā īpašumā.";

1.105. aizstāt 16. pielikumā tekstu

"IZZIŅA
par ēkas neesību
"

ar tekstu

"

   
 

(iestādes nosaukums, adrese un kontaktinformācija)

 

IZZIŅA
par ēkas neesību

      ";

(izziņas sastādīšanas vieta)

 

(numurs)

 

1.106. papildināt 16. pielikumu ar 3. piezīmi šādā redakcijā:

"3. Ja būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) ir ārvalstnieks, kuram nav piešķirts Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra personas kods, vai ārvalsts juridiskā persona, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, paskaidrojuma rakstā informāciju par būvniecības ierosinātāju (pasūtītāju) norāda, ciktāl tā ir attiecināma, un papildus norāda fiziskās personas dzimšanas datumu vai juridiskās personas dibināšanas datumu, fiziskās personas dzimšanas vietas nosaukumu vai juridiskās personas juridisko adresi un fiziskās personas valstisko piederību.";

1.107. svītrot 17. pielikuma 2. punkta 6. apakšpunktu un 3. punkta 3. apakšpunktu;

1.108. izteikt 17. pielikuma 4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1. būvdarbi sākti  

un pabeigti

  ";
 

(datums)

 

(datums)

 

1.109. aizstāt 17. pielikuma 4.2. apakšpunktā vārdus "būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr." ar vārdiem "reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā";

1.110. aizstāt 17. pielikuma 4.4.1. apakšpunktā vārdus "būvkomersanta apliecības reģistrācijas Nr." ar vārdiem "reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā";

1.111. papildināt 17. pielikumu ar 4.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.6. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apjoms ____ (tonnas)";

1.112. papildināt 17. pielikumu ar 3. un 4. piezīmi šādā redakcijā:

"3. Apliecinājuma 4.4.3. un 4.4.4. apakšpunktā minēto informāciju norāda, ja tika veikta būvuzraudzība un/vai autoruzraudzība.

4. Ja būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) ir ārvalstnieks, kuram nav piešķirts Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra personas kods, vai ārvalsts juridiskā persona, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, paskaidrojuma rakstā informāciju par būvniecības ierosinātāju (pasūtītāju) norāda, ciktāl tā ir attiecināma, un papildus norāda fiziskās personas dzimšanas datumu vai juridiskās personas dibināšanas datumu, fiziskās personas dzimšanas vietas nosaukumu vai juridiskās personas juridisko adresi un fiziskās personas valstisko piederību."

2. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. martā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

01.03.2017