Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2

Ventspilī 2017.gada 20.janvārī (prot. Nr.1; 6.§)

Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2014.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.7 "Par pašvaldības nodevām Ventspils pilsētā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta trešo daļu,
likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas
1., 2., 4., 5., 7. un 10.punktu un Ministru kabineta 2005.gada
28.jūnija noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" 16.1 punktu

1. Izdarīt Ventspils pilsētas domes 2014.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.7 " Par pašvaldības nodevām Ventspils pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2014/159.18) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt V nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"V. Nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu"

1.2. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Nodevas likme par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē fiziskām un juridiskām personām par šādiem būvniecības darbiem tiek noteikta sekojošā apmērā:

   

Nodevas

apmērs

13.1. Nodevas likme par būvatļaujas saņemšanu, izņemot 13.2. un 13.6. apakšpunktos minētajos gadījumos

200,00 euro

13.2. Nodevas likme par būvatļaujas saņemšanu individuālo dzīvojamo māju, dārza māju un ar to saistīto palīgēku būvniecībai

70,00 euro

13.3. Nodevas likme, saņemot būvniecības ieceres akceptu paskaidrojuma rakstā, izņemot 13.4. apakšpunktā minēto gadījumu

30,00 euro

13.4 Nodevas likme, saņemot būvniecības ieceres akceptu paskaidrojuma rakstā I grupas ēku un inženierbūvju būvniecībai, nojaukšanai *

10,00 euro

13.5. Nodevas likme, saņemot būvniecības ieceres akceptu apliecinājuma kartē, ēkas fasādes apliecinājuma kartē

30,00 euro

13.6. Nodevas likme par būvatļauju dzīvojamo māju, dārza māju un ar tām saistīto palīgēku nojaukšanai, atsevišķu citas nozīmes I un II grupas ēku, būvju un inženierbūvju nojaukšanai/demontāžai, dzīvokļu pārplānošanai *

30,00 euro

Piezīme: *būvju iedalījums grupās (I un II grupas ēkas un inženierbūves) atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 1.pielikumam "Būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam"."

1.3. Svītrot 16.punktu.

1.4. Izteikt 27.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.3. Domes Būvniecības administratīvā inspekcija - par 3.4., 3.4.1., 3.5., 3.6., 3.6.1. un 14.punktā noteiktajām nodevām."

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

 

Paskaidrojuma raksts
Ventspils pilsētas domes 2017.gada 20.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 "Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2014.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.7 "Par pašvaldības nodevām Ventspils pilsētā""

Sadaļa

Informācija

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 1.1. Līdz ar veiktajiem grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām" (turpmāk - Likums) (17.12.2014.) un LR Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumos Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" (turpmāk - Noteikumi Nr.480) (19.01.2016. un 08.03.2016.), nepieciešams veikt atbilstošus grozījumus Ventspils pilsētas domes 20.06.2016. saistošajos noteikumos Nr.7 "Par pašvaldības nodevām" (turpmāk - Saistošie noteikumi) - nodaļā V. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu.
2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 2.1. Saistošo noteikumu nodaļā V. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu veikti šādi grozījumi:

2.1.1. veikts nodevas dalījums atbilstoši iepriekšuzskaitīto normatīvo aktu prasībām par pašvaldību nodevām par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē fiziskām un juridiskām personām.

2.1.2. izslēgta norma par plānošanas un arhitektūras uzdevumu izsniegšanas kārtību (atbilstoši spēkā esošajam būvniecības procesam, šādi vairs netiek izsniegti) un precizēti nosacījumi par noteikumos noteikto nodevu piemērošanas realizēšanu.

3. Informācija par plānoto saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.1 pantu informācija par ietekmi uz budžetu nav jāiekļauj.
4. Informācija par plānoto saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā -
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi izskatīti Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (13.12.2016.), Likumības komisijā (22.12.2016.) un Finanšu komitejā (23.12.2016.) un apstiprināti Ventspils pilsētas domes sēdē (20.01.2017.).

Noteikumi nosūtīti LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (atzinuma saņemšanai) un tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", vietējā laikrakstā un Ventspils pilsētas portālā www.ventspils.lv.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām -

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

21.02.2017