Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 81

Rīgā 2017. gada 14. februārī (prot. Nr. 7 26. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likuma
8. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 163. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 8. punktā skaitli un vārdu "(1. pielikums)" ar vārdiem "ja tas nerada teksta satura pārprotamību".

2. Aizstāt 13. punktā vārdus "mācību iestādes nosaukumu un mācību apliecības numuru" ar vārdiem "izglītības iestādes nosaukumu un studenta apliecības numuru".

3. Izteikt 49.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"49.8. vietā, kur oriģinālā ir zīmoga nospiedums, ģerboņa, organizācijas emblēmas, reģistrētās preču zīmes vai pakalpojumu zīmes attēls, raksta attiecīgu vārdu (piemēram, "ģerboņa attēls"), liekot to iekavās, un, ja nepieciešams, norāda zīmoga nospieduma tekstu."

4. Izteikt 56. un 57. punktu šādā redakcijā:

"56. Ja dokumenta atvasinājumu apliecina organizācija, apliecinājuma uzrakstā norāda:

56.1. ar lielajiem burtiem rakstītus atbilstošus vārdus "NORAKSTS PAREIZS", "IZRAKSTS PAREIZS" vai "KOPIJA PAREIZA";

56.2. dokumenta atvasinājuma apliecinātājas amatpersonas pilnu amata nosaukumu (ietverot arī pilnu organizācijas nosaukumu un, ja nepieciešams, arī citas ziņas, kas ļauj nepārprotami identificēt personu), personisko parakstu un tā atšifrējumu;

56.3. apliecinājuma datumu.

Piemērs:

KOPIJA PAREIZA
X ministrijas
Kancelejas vadītājs (personiskais paraksts) V.Uzvārds
2016.gada 3.maijā

57. Ja dokumenta atvasinājumu apliecina fiziskā persona, apliecinājuma uzrakstā norāda:

57.1. ar lielajiem burtiem rakstītus atbilstošus vārdus "NORAKSTS PAREIZS", "IZRAKSTS PAREIZS" vai "KOPIJA PAREIZA";

57.2. personisko parakstu un tā atšifrējumu;

57.3. personas kodu;

57.4. apliecinājuma datumu.

Piemērs:

NORAKSTS PAREIZS
(personiskais paraksts)
Vārds Uzvārds
Personas kods XXXXXX-XXXXX
05.10.2016."

5. Papildināt noteikumus ar 57.1 punktu šādā redakcijā:

"57.1 Dokumentu atvasinājumu kopumam ievēro šo noteikumu 56. un 57. punktā minētās prasības. Dokumentu atvasinājumu kopuma apliecinājuma uzrakstā šo noteikumu 56.1. un 57.1. apakšpunktā minēto vārdu vietā norāda ar lielajiem burtiem rakstītus vārdus "DOKUMENTU ATVASINĀJUMU KOPUMS PAREIZS". Apliecinājuma uzrakstu izvieto dokumentu atvasinājumu kopuma pēdējās lapas beigās uzreiz aiz apliecināmā dokumenta pēdējā rekvizīta."

6. Papildināt noteikumus ar 58.1 punktu šādā redakcijā:

"58.1 Ja dokumenta beigās vai dokumentu atvasinājumu kopuma pēdējās lapas beigās uzreiz aiz apliecināmā dokumenta pēdējā rekvizīta nav vietas, apliecinājuma uzrakstu var izvietot:

58.11. dokumenta paraksta zonā brīvajā vietā;

58.12. uz atsevišķas lapas, kuru pievieno apliecināmajam dokumentam vai dokumentu atvasinājumu kopumam un ierēķina kopējā lapu skaitā."

7. Papildināt 59. punktu aiz vārda "atvasinājumā" ar vārdiem "vai dokumentu atvasinājumu kopumā".

8. Izteikt 60. punktu šādā redakcijā:

"60. Ja dokumenta atvasinājums ir uz vairākām lapām, pirms tā pareizības apliecināšanas visas dokumenta atvasinājuma lapas sanumurē ar arābu cipariem, sākot ar pirmo lapu, un veic vienu no šādām darbībām:

60.1. paraksta katru lapu un parakstu atšifrē (šo apakšpunktu nepiemēro dokumentiem, kuri paredzēti legalizācijai atbilstoši normatīvajiem aktiem par publisku dokumentu legalizāciju);

60.2. visas lapas cauršuj ar diegu vai caurauklo ar auklu."

9. Papildināt noteikumus ar 60.1, 60.2 un 60.3 punktu šādā redakcijā:

"60.1 Šo noteikumu 60.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ievēro šādas prasības:

60.1 1. dokumenta atvasinājuma pēdējās lapas otrā pusē neaprakstītajā daļā izvieto apliecinājuma tekstu: "Sanumurētas un parakstītas X (XX) lapas", kur zīmes "X" vietā norāda ar cipariem, bet zīmes "XX" vietā - ar vārdiem rakstītu atbilstošu lapu skaitu;

60.1 2. šo noteikumu 60.11. apakšpunktā minēto apliecinājuma tekstu ar parakstu apliecina tā persona, kura sanumurēja un parakstīja dokumenta atvasinājuma lapas (parakstu atšifrē un pievieno ziņas, kas ļauj nepārprotami identificēt šo personu), kā arī norāda datumu, kad izdarīts apliecinājums.

60.2 Šo noteikumu 60.2. apakšpunktā minētajā gadījumā ievēro šādas prasības:

60.2 1. cauršuvuma diega vai caurauklojuma auklas galus sasien mezglā;

60.2 2. mezglu ar papīra uzlīmi pielīmē dokumenta atvasinājuma pēdējai lapai tās otrā pusē neaprakstītajā daļā;

60.2 3. dokumenta atvasinājuma pēdējās lapas otrā pusē neaprakstītajā daļā vai uz papīra uzlīmes, ar kuru lapai piestiprināts cauršuvuma diega vai caurauklojuma auklas mezgls, izvieto apliecinājuma tekstu "Sanumurētas un cauršūtas (caurauklotas) X (XX) lapas", kur zīmes "X" vietā norāda ar cipariem, bet zīmes "XX" vietā - ar vārdiem rakstītu atbilstošu lapu skaitu;

60.2 4. šo noteikumu 60.2 3. apakšpunktā minēto apliecinājuma tekstu ar parakstu apliecina tā persona, kura sanumurēja un cauršuva (cauraukloja) dokumenta atvasinājuma lapas (parakstu atšifrē un pievieno ziņas, kas ļauj nepārprotami identificēt šo personu), kā arī norāda datumu, kad izdarīts apliecinājums;

60.2 5. šo noteikumu 60.2 3. apakšpunktā minēto apliecinājuma tekstu vai 60.2 4. apakšpunktā minēto parakstu izvieto tā, lai tas vienlaikus atrastos gan uz dokumenta atvasinājuma pēdējās lapas, gan uz papīra uzlīmes, ar kuru lapai piestiprināts cauršuvuma diega vai caurauklojuma auklas mezgls.

60.3 Izstrādājot dokumentu atvasinājumu kopumu, sanumurē un paraksta (nepiemēro dokumentiem, kuri paredzēti legalizācijai atbilstoši normatīvajiem aktiem par publisku dokumentu legalizāciju) vai sanumurē un cauršuj (caurauklo) visas lapas kopumā."

10. Papildināt 61. punkta pirmo un otro teikumu aiz vārdiem "dokumenta atvasinājuma" ar vārdiem "vai dokumentu atvasinājumu kopuma".

11. Svītrot 132. punktu.

12. Izteikt 216. punkta piemēru šādā redakcijā:

"Piemērs:

  SAŅEMTS

X ministrijā

26.05.2016. 15.00

Nr. 265/2-15".

13. Svītrot 1. pielikumu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs

17.02.2017