Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 79

Rīgā 2017. gada 14. februārī (prot. Nr. 7 12. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1001 "Ieroču un munīcijas iegādāšanās, reģistrēšanas, uzskaites, glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas, nēsāšanas, realizēšanas un ieroču kolekciju glabāšanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma
10. panta sesto daļu un 25. panta pirmo un trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1001 "Ieroču un munīcijas iegādāšanās, reģistrēšanas, uzskaites, glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas, nēsāšanas, realizēšanas un ieroču kolekciju glabāšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 204. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, aiz skaitļa un vārdiem "25. panta pirmo" ar vārdiem "un trešo".

2. Papildināt noteikumus ar 1.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.8. nosacījumus un kārtību, kādā juridiskā persona, kas saņēmusi atļauju savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai savā īpašumā vai valdījumā esošajās iežogotajās platībās, izsniedz tai reģistrētu medību šaujamieroci un munīciju fiziskajai personai."

3. Svītrot 85. punktā vārdus "vai juridiskās personas pilnvarotā persona, kurai atļauts darbs ar ieročiem un munīciju".

4. Papildināt noteikumus ar 109.1 punktu šādā redakcijā:

"109.1 Juridiskā persona, kas saņēmusi atļauju savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai savā īpašumā vai valdījumā esošajās iežogotajās platībās, izsniedz medību šaujamieroci un munīciju medībām fiziskai personai, kurai ir:

109.1 1. Valsts policijas izsniegta attiecīgas kategorijas medību šaujamieroča glabāšanas atļauja;

109.1 2. ārvalstu kompetentas iestādes izsniegta atbilstošas kategorijas medību šaujamieroča glabāšanas atļauja (Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim un Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonim - arī Eiropas šaujamieroču apliecība)."

5. Izteikt 110., 111. un 112. punktu šādā redakcijā:

"110. Atbildīgā persona, izsniedzot šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci un munīciju, aizpilda ieroču un munīcijas izsniegšanas žurnālu (6. pielikums), bet, izsniedzot fiziskajai personai medību šaujamieroci un munīciju ārpus ieroču glabātavas, aizpilda medību šaujamieroču un munīcijas izsniegšanas žurnālu (7. pielikums).

111. Persona, kurai izsniedz šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci un munīciju, par ieroča un munīcijas saņemšanu parakstās attiecīgi ieroču un munīcijas izsniegšanas žurnālā vai medību šaujamieroču un munīcijas izsniegšanas žurnālā.

112. Juridiskās personas ieroču un munīcijas izsniegšanas žurnāls un medību šaujamieroču un munīcijas izsniegšanas žurnāls ir caurauklots, ar numurētām lapām un apzīmogots ar juridiskās personas zīmogu un tās Valsts policijas struktūrvienības kompetentās amatpersonas spiedogu, kurā reģistrēti ieroči. Ieroču un munīcijas izsniegšanas žurnālu glabā ieroču glabātavā kopā ar ieroča glabāšanas atļauju. Medību šaujamieroču un munīcijas izsniegšanas žurnālu glabā ieroču glabātavā, izņemot gadījumu, ja tas nepieciešams ieroču un munīcijas izsniegšanai ārpus ieroču glabātavas."

6. Papildināt 113. punktu aiz vārdiem "sporta sacensību" ar vārdu "medību".

7. Izteikt 116. punktu šādā redakcijā:

"116. Persona, kurai izsniegts juridiskās personas šaujamierocis vai lielas enerģijas pneimatiskais ierocis, pēc treniņšaušanas (mācību šaušanas), sporta sacensībām, medībām vai dienesta (darba) pienākumu pildīšanas nodod ieroci un neizmantoto munīciju atbildīgajai personai un ieroču un munīcijas izsniegšanas žurnālā parakstās par ieroča un munīcijas nodošanu. Nododot dienesta šaujamieroci, darbinieks nodod arī dienesta ieroča nēsāšanas atļauju."

8. Papildināt noteikumus ar 116.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"116.1 Fiziskā persona, kurai medību šaujamierocis un munīcija tika izsniegta ārpus ieroču glabātavas, pēc medībām šaujamieroci un munīciju nodod atbildīgajai personai un par šaujamieroča un munīcijas nodošanu parakstās medību šaujamieroču un munīcijas izsniegšanas žurnālā."

9. Izteikt 6. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"6. Noslēguma jautājumi".

10. Papildināt noteikumus ar 178. punktu šādā redakcijā:

"178. Ieroču un munīcijas izsniegšanas un pieņemšanas žurnāli, kas iekārtoti līdz dienai, kad stājas spēkā grozījumi šajos noteikumos, kas paredz ieviest ieroču un munīcijas izsniegšanas žurnālu (6. pielikums), ir derīgi un aizpildāmi, ievērojot šo noteikumu 6. pielikumā minētās prasības."

11. Izteikt 6. pielikumu šādā redakcijā:

"6. pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 27. decembra
noteikumiem Nr. 1001

Ieroču un munīcijas izsniegšanas žurnāla paraugs

Ieroču un munīcijas izsniegšanas žurnāls

(juridiskās personas nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, ieroču glabātavas adrese)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

Izsniegšana

Pieņemšana glabāšanā

Nr.
p.k.

Izsniegšanas datums un laiks

Ziņas par personu, kurai izsniedz ieroci un munīciju*

Ieroča veids, kategorija, marka, modelis, kalibrs, sērija un numurs

Munīcijas daudzums un kalibrs

Tās personas paraksts, vārds un uzvārds, kura saņem ieroci un munīciju

Ieroča un munīcijas pieņemšanas datums un laiks

Nodotās munīcijas daudzums

Tās personas paraksts, vārds un uzvārds, kura nodod ieroci un munīciju

Piezīme. * Norāda šādas ziņas par fizisko personu, kurai izsniedz ieroci un munīciju:
1) juridiskā persona, kura izsniedz ieroci un munīciju darba vai dienesta pienākumu pildīšanai, - darbinieka vārdu, uzvārdu un dienesta šaujamieroča nēsāšanas atļaujas numuru;
2) juridiskā persona, kura izsniedz ieroci un munīciju šautuvē (šaušanas stendā) - fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu (vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav norādīts personu apliecinošā dokumentā), personu apliecinoša dokumenta numuru vai ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļaujas numuru;
3) sporta organizācija vai valsts vai pašvaldības dibinātā izglītības iestāde - šaušanas instruktora, trenera vai sportista vārdu un uzvārdu, šaušanas instruktora sertifikāta numuru vai šaušanas sporta speciālista sertifikāta numuru;
4) juridiskā persona, kas saņēmusi atļauju savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai savā īpašumā vai valdījumā esošajās iežogotajās platībās, - fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu (vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav norādīts personu apliecinošā dokumentā), personu apliecinoša dokumenta numuru un ieroča glabāšanas atļaujas numuru. Ja šaujamieroci un tā munīciju izsniedz citas valsts pilsonim, kuram nav Valsts policijas izsniegtas atbilstošas kategorijas medību ieroča glabāšanas atļaujas, norāda šaujamieroča glabāšanas atļaujas izdevējvalsti un iestādi un atļaujas izsniegšanas datumu, kā arī Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņa un Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsoņa Eiropas šaujamieroču apliecības numuru."

12. Papildināt noteikumus ar 7. pielikumu šādā redakcijā:

"7. pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 27. decembra
noteikumiem Nr. 1001

Medību šaujamieroču un munīcijas izsniegšanas žurnāla paraugs

Medību šaujamieroču un munīcijas izsniegšanas žurnāls

(juridiskās personas nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, ieroču glabātavas adrese)


1

2

3

4

5

6

Izsniegšana

Nr.
p.k.

Tā darbinieka vārds un uzvārds, kurš izsniedz ieroci un munīciju

Izsniegšanas datums un laiks

Izsniegšanas vieta*

Ziņas par personu, kurai izsniedz ieroci un munīciju**

Ieroča veids, kategorija, marka, modelis, kalibrs, sērija un numurs

           

7

8

9

10

11

12

 

Pieņemšana glabāšanā

Munīcijas daudzums un kalibrs

Tās personas paraksts, vārds un uzvārds, kura saņem ieroci un munīciju

Ieroča un munīcijas pieņemšanas datums un laiks

Pieņemšanas vieta*

Nodotās munīcijas daudzums

Tās personas paraksts, vārds un uzvārds, kura nodod ieroci un munīciju

           

Piezīmes.
1. * Norāda adresi, kur izsniedz (pieņem) ieroci un munīciju. Ja konkrētajā vietā nav noteikta adrese, norāda juridiskās personas iežogotās platības, kur tiek turēti savvaļas sugu dzīvnieki, medību iecirkni, medību platību, publiskās ūdenstilpes nosaukumu, precizējot atrašanās (ieroča un munīcijas izsniegšanas un attiecīgi pieņemšanas) vietu un citas ziņas).
2. ** Norāda šādas ziņas par fizisko personu, kurai izsniedz ieroci un munīciju:
1) fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu (vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav norādīts personu apliecinošā dokumentā);
2) personu apliecinoša dokumenta numuru;
3) medību šaujamieroča glabāšanas atļaujas numuru (ja ieroci un munīciju izsniedz personai, kurai ir Valsts policijas izsniegta medību ieroča glabāšanas atļauja);
4) medību šaujamieroča glabāšanas atļaujas izdevējvalsti un iestādi un atļaujas izsniegšanas datumu, kā arī Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņa un Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsoņa Eiropas šaujamieroču apliecības numuru (ja šaujamieroci un tā munīciju izsniedz citas valsts pilsonim, kuram nav Valsts policijas izsniegtas medību ieroča glabāšanas atļaujas)."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

17.02.2017