Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.243

Rīgā 2017.gada 24.janvārī (prot. Nr.87, 11.§)

Grozījumi Rīgas domes 2016.gada 16.februāra saistošajos noteikumos Nr.191 "Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju"

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta pirmo un 2.4daļu,
Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu

Izdarīt Rīgas domes 2016.gada 16.februāra saistošajos noteikumos Nr.191 "Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju" (Latvijas Vēstnesis, 2016, Nr.46(5618)) šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 14.1 un 14.2punktu šādā redakcijā:

"14.1 Lai nodrošinātu pieteikuma reģistrācijas datu pēctecību gadījumā, kad bērnam mainīts personas kods, vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis Departamentā iesniedz iesniegumu par izmaiņām iepriekš reģistrētā pieteikuma datos.

14.2 Ja objektīvu iemeslu dēļ bērnam, kas sasniedzis vismaz pusotra gada vecumu un kuru vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis vēlas pieteikt pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai, nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts personas kods, vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis Departamentā iesniedz iesniegumu par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu. Departamenta direktors pieņem lēmumu par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu Pašvaldības izglītības iestādē, kurā ir nepietiekams izglītojamo skaits, pēc iespējas ņemot vērā bērna faktiskās dzīvesvietas adresi."

2. Izteikt 25. un 26.punktu šādā redakcijā:

"25. Statusu "brālis/māsa" elektroniskā datubāze piešķir bērnam, ja viņš ir deklarēts vienā adresē Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā kopā ar vecākiem vai bērna likumisko pārstāvi un bērna brāli vai māsu, kas ir vai kļūst par tās Pašvaldības izglītības iestādes izglītojamo, kurā bērns pieteikts pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai.

26. Statusa "brālis/māsa" aktualitāte elektroniskajā datubāzē tiek pārbaudīta pirms pretendentu saraksta veidošanas, un tas tiek atcelts, ja konstatē:

26.1. ka neviens no brāļiem vai māsām vairs nav konkrētās Pašvaldības izglītības iestādes izglītojamais;

26.2. bērnam deklarētās dzīvesvietas adrese vairs nav Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;

26.3. bērnam deklarētās dzīvesvietas adrese vairs nav kopīga ar vecākiem vai bērna likumisko pārstāvi un bērna brāli vai māsu, kas ir konkrētās Pašvaldības izglītības iestādes izglītojamais."

3. Aizstāt 32.punktā skaitli "59" ar skaitli "58".

4. Izteikt 39.punktu šādā redakcijā:

"39. Lai bērnu uzņemtu Pašvaldības izglītības iestādē, vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis 15 dienu laikā no noteikumu 37.punktā minētās informācijas saņemšanas brīža noslēdz līgumu ar Pašvaldības izglītības iestādi par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem. Bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u) vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis Pašvaldības izglītības iestādē iesniedz ne vēlāk par brīdi, kad bērns uzsāk Pašvaldības izglītības iestādes apmeklēšanu."

5. Svītrot 1.pielikuma 5.punktu.

6. Aizstāt 1.pielikuma 24.punktā vārdus un skaitli "Tapešu ielā 48" ar vārdiem un skaitli "Vircavas ielā 2".

7. Aizstāt 1.pielikuma 46., 47., 52. un 89.punktā skaitli, vārdu un simbolu "3 gadi*" ar skaitļiem un vārdiem "1 gads un 6 mēneši".

8. Aizstāt 1.pielikuma 70.punktā vārdus un skaitli "Lubānas ielā 127" ar vārdiem, skaitli un burtu "Jukuma Vācieša ielā 2E".

9. Aizstāt 1.pielikuma 75.punktā skaitli "29" ar skaitli "31".

10. Aizstāt 1.pielikuma 102.punktā skaitli un burtu "45A" ar skaitli un burtu "47A".

11. Aizstāt 1.pielikuma 106.punktā skaitli "49" ar skaitli un burtu "43A".

12. Aizstāt 1.pielikuma 121.punktā vārdus un skaitli " Stendes ielā 2" ar vārdiem un skaitli "Stendes ielā 4".

13. Aizstāt 1.pielikuma 132.punktā vārdus un skaitļus "Vienības gatvē 178 k-2" ar vārdiem un skaitli "Bruknas ielā 5".

14. Aizstāt 1.pielikuma 137.punktā vārdus un skaitli "Ziemeļblāzmas ielā 59" ar vārdiem un skaitli "Augusta Dombrovska ielā 88".

15. Svītrot 1.pielikuma 138.punktu.

16. Izteikt 1.pielikuma 142.punktu šādā redakcijā:

142.

Rīgas 36.pirmsskolas izglītības iestāde

Lugažu ielā 8

Ziemeļu rajons

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši


17. Aizstāt 2.pielikumā vārdus "Vecums, no kura Pašvaldības izglītības iestādē var uzņemt bērnu" ar vārdiem "Vēlamais uzsākšanas datums".

18. Izteikt 4.pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums
Rīgas domes 2016.gada 16.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.191

Detalizēts atšifrējums pašvaldības izdevumiem pirmsskolas izglītības programmas nodrošināšanai pa izdevumu pozīcijām

Nosaukums

Nr.

Pakalpojums

EKK kods

KOPĀ (euro)

1. Atalgojums

1.1.

Atalgojumi (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta)

1100

35 047 229

2. Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

2.1.

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas (izņemot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta)

1200

8 504 766

3. Komandējumi un darba braucieni

3.1.

Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem)

2100

0

4. Pakalpojumu samaksa

4.1.

Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi

2210

6 650

4.2.

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

2220

4 271 102

4.3.

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi

2230

172 636

4.4.

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)

2240

503 869

4.5.

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

2250

0

4.6.

Īres un nomas maksa

2260

4 704

5. Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā

5.1.

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai

2310

298 049

5.2.

Kurināmais un enerģētiskie materiāli

2320

19 505

5.3.

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana

2340

27 883

5.4.

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

2350

290 743

5.5.

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363))

2360

136 209

5.6.

Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei)

2370

74 750

6. Izdevumi par periodikas iegādi

6.1.

Izdevumi periodikas iegādei

2400

0

7. Pamatlīdzekļu nolietojums

7.1.

Pašvaldības izglītības iestāžu kopējais pamatlīdzekļu nolietojums, ko aprēķina, ievērojot pašvaldībām noteikto ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites kārtību, un ko dala ar bērnu skaitu attiecīgajās izglītības iestādēs

253 564

8. Valsts budžeta mērķdotācija

6 007 934

Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs mēnesī vienam bērnam vecumā no pusotra līdz četriem gadiem*

197,34

Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs mēnesī vienam bērnam obligātās izglītības vecumā*

145,90

* Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs piemērojams no 2017.gada 1.janvāra. Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs mēnesī vienam bērnam aprēķināts, ievērojot Ministru kabineta noteikumos noteikto metodiku un ņemot vērā, ka Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 2016.gada 1.septembrī pirmsskolas izglītības programmas apguvei Valsts izglītības informācijas sistēmā reģistrēti 23 487 bērni, no kuriem 13 754 bērni vecumā no pusotra gada līdz četriem gadiem un 9733 bērni obligātās izglītības vecumā."

Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. A.Ameriks

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2017.gada 24.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.243 "Grozījumi Rīgas domes 2016.gada 16.februāra saistošajos noteikumos Nr.191 "Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi "Grozījumi Rīgas domes 2016.gada 16.februāra saistošajos noteikumos Nr.191 "Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju"" (turpmāk - saistošie noteikumi) nosaka vecāku un bērnu likumisko pārstāvju rīcību attiecībā uz bērna pieteikšanu pirmsskolas izglītības pakalpojumam gadījumā, ja bērnam mainīts personas kods vai objektīvu iemeslu dēļ personas kods nav piešķirts, precizē ārpuskārtas statusa "brālis/māsa" piešķiršanas kritērijus, kā arī nosaka apmēru Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumam privātai izglītības iestādei par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu vienam bērnam mēnesī.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar Izglītības likuma 3.panta pirmo daļu tiesības uz izglītību ir Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim, Eiropas Savienības pilsonim, Eiropas Ekonomikas zonas pilsonim vai Šveices Konfederācijas pilsonim, Eiropas Kopienas pastāvīgajam iedzīvotājam, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, bezvalstniekam, kuram ir derīgs bezvalstnieka ceļošanas dokuments, kas izsniegts Latvijas Republikā, citas valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācija, valstspiederīgajam vai bezvalstniekam, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, bēglim vai alternatīvo statusu ieguvušai personai, kā arī personai, kura ir saņēmusi pagaidu aizsardzību Latvijas Republikā. Atsevišķos gadījumos Izglītības likuma 3.panta pirmajā daļā minētajām personām Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde nepiešķir personas kodu, tomēr tas nedrīkst ierobežot personas tiesības iegūt izglītību. Personu, kurai nav izsniegts personas kods, tehniski nav iespējams reģistrēt pirmsskolas izglītības pakalpojumam Rīgas pilsētas pašvaldībā noteiktajā kārtībā, tādēļ saistošajos noteikumos ir noteikta kārtība, kādā personai, kurai ir tiesības uz izglītību, bet objektīvu iemeslu dēļ nav piešķirts personas kods, tiek nodrošināts pirmsskolas izglītības pakalpojums.

Pēc Rīgas domes Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas iniciatīvas un ņemot vērā Latvijas Republikas tiesībsarga 2016.gada 12.septembra vēstulē Nr.1-5/168 pausto viedokli, ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēti kritēriji statusa "brālis/māsa" piešķiršanai. Statusa "brālis/māsa" piešķiršanas būtība ir nodrošināt, lai vienas ģimenes bērni apmeklētu vienu un to pašu izglītības iestādi, tādējādi ievērojami atvieglojot ģimenes ikdienu, sevišķi tām ģimenēm, kurām ir divi un vairāk pirmsskolas vecuma bērni. Līdz ar to statusa "brālis/māsa" piešķiršanai noteicošais apstāklis ir tas, vai bērni dzīvo vienā dzīvesvietā, tādēļ statusu "brālis/māsa" piešķirs bērnam, ja viņš kopā ar vecāku vai bērna likumisko pārstāvi un bērna brāli vai māsu, kas ir vai kļūst par tās Pašvaldības izglītības iestādes izglītojamo, kurā bērns pieteikts pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai, būs deklarēti vienā adresē Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Kā līdz šim statusa "brālis/māsa" aktualitāte elektroniskajā datubāzē tiks pārbaudīta pirms pretendentu saraksta veidošanas, un statuss tiks atcelts, ja konstatēs, ka neviens no brāļiem vai māsām vairs nav konkrētās Pašvaldības izglītības iestādes izglītojamais vai būs notikušas izmaiņas attiecībā uz bērna, viņa vecāku, likumisko pārstāvju vai brāļu/māsu deklarētās dzīvesvietas adresi un tā vairs nebūs vienā adresē Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei" grozījumos noteikts, ka pašvaldības līdzfinansējums privātai izglītības iestādei par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu ir jāaprēķina, diferencējot izmaksas bērniem vecumā no pusotra līdz četriem gadiem un bērniem obligātās izglītības vecumā. Atbilstoši minētajos Ministru kabineta noteikumos noteiktajai izmaksu aprēķināšanas metodikai saistošie noteikumi precizē 4.pielikumu, nosakot apmēru Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumam privātai izglītības iestādei par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu vienam bērnam mēnesī.

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes lēmumiem par zemes vienību un ēku adrešu maiņu vairākās apkaimēs, kā arī izmaiņām izglītības iestāžu īstenotajās izglītības programmās, papildināts un precizēts Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, saraksts.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nepieciešami papildu finanšu līdzekļi 15 629,13 euro apmērā Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas lietojumprogrammas "Pirmsskolu rindas" papildinājumu izstrādei, tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējuma aprēķināšanas un statusa "brālis/māsa" piešķiršanas algoritma izmaiņām.

Lietojumprogrammas "Pirmsskolu rindas" papildinājumu izstrādes izmaksas tiks segtas no Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam apstiprinātā budžeta.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. A.Ameriks

15.02.2017