Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.4

Liepājā 2017.gada 19.janvārī (prot. Nr.1, 4.§)

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Liepājas pašvaldībā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
14.panta sesto daļu un likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu

Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "PAR ĢIMENES VAI ATSEVIŠĶI DZĪVOJOŠAS PERSONAS ATZĪŠANU PAR MAZNODROŠINĀTU LIEPĀJAS PAŠVALDĪBĀ" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 25. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2.1.1.apakšpunktā skaitli "240" ar skaitli "250".

2. Aizstāt 2.1.2.apakšpunktā skaitli "280" ar skaitli "290".

3. Aizstāt 2.1.3.apakšpunktā skaitli "280" ar skaitli "290".

4. Aizstāt 2.1.4.apakšpunktā skaitli "340" ar skaitli "350".

5. Izteikt 17.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.1. nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un viņa ģimenes locekļi vai ģimenes locekļu taisnās līnijas pirmās un otrās pakāpes radinieki, kuriem nepieder cits nekustamais īpašums".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

 

Saistošo noteikumu "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Liepājas pašvaldībā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Liepājas pašvaldībā nosaka Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 "PAR ĢIMENES VAI ATSEVIŠĶI DZĪVOJOŠAS PERSONAS ATZĪŠANU PAR MAZNODROŠINĀTU LIEPĀJAS PAŠVALDĪBĀ".

Ņemot vērā, ka no 2017.gada 1.janvāra ir palielināta valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga, 2016.gada oktobrī tika indeksētas valsts vecuma pensijas, tad daļa iedzīvotāju, kuri šobrīd var pretendēt uz maznodrošinātas personas statusu un saņemt pašvaldības sociālo palīdzību, iepriekš minēto faktoru dēļ turpmāk to saņemt nevarēs. Tā kā iepriekš minēto ienākumu palielinājums nav tik būtisks, lai personas varētu nodrošināt visas pamatvajadzības un lai arī turpmāk pilsētas iedzīvotāji varētu saņemt pašvaldības atbalstu, ir nepieciešams palielināt maznodrošinātas personas statusa saņemšanai noteiktos ienākumu līmeņus.

Pašlaik par īpašumu netiek uzskatīts ģimenei (personai) piederošs nekustamais īpašums, kurā ģimene dzīvo, kā arī nekustamais īpašums, kurā dzīvo personas vai ģimenes locekļu pirmās pakāpes radinieks, kuram nepieder cits nekustamais īpašums.

Ir nepieciešams paplašināt personu loku, kas var dzīvot personai piederošajā nekustamajā īpašumā, kuru neuzskata par īpašumu, nosakot, ka šis nosacījums attiecas arī uz personas un tās ģimenes locekļu otrās pakāpes radiniekiem.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts paredz:

1) palielināt ienākumu apmēru par 10 euro katrai iedzīvotāju grupai, kuru nepārsniedzot, ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, t.i.,

- no 240 euro uz 250 euro ģimenei, kurā vismaz viens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir persona darbspējīgā vecumā;

- no 280 euro uz 290 euro ģimenei, kurā vecāks vai likumiskais pārstāvis viens audzina vienu vai vairākus bērnus;

- no 280 euro uz 290 euro ģimenei, kurā ir personas ar invaliditāti vai neviens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav darbspējīgā vecumā;

- 340 euro uz 350 euro atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai personai ar invaliditāti, kas nesastāv laulībā.

2) Noteikt, ka par īpašumu nav uzskatāms nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un viņa ģimenes locekļi vai ģimenes locekļu taisnās līnijas pirmās un otrās pakāpes radinieki, kuriem nepieder cits nekustamais īpašums.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošajiem noteikumiem nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu, jo maznodrošinātas ģimenes statuss tikai piešķir personai tiesības saņemt sociālo palīdzību vai likumā noteiktos atvieglojumus.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā Pašvaldības sniegtais atbalsts ir būtisks resurss, lai pašvaldības iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem spētu apmierināt savas pamatvajadzības (ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība). Par maznodrošinātām atzītās ģimenes (personas) var saņemt normatīvajos aktos paredzētos atvieglojumus, kurus nodrošina gan valsts, gan pašvaldība, tādējādi nodrošinot iedzīvotāju dzīves kvalitātes nepazemināšanos.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Liepājas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

04.02.2017