Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.244

Rīgā 2017.gada 24.janvārī (prot. Nr.87, 16.§)

Grozījumi Rīgas domes 2000.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 11.punktu

1. Izdarīt Rīgas domes 2000.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2006, Nr.108; 2008, Nr.121; 2010, Nr.9; 2011, Nr.169; 2013, Nr.204) šādus grozījumus:

1.1. izteikt nodaļas "Lietoto terminu skaidrojums" definīciju "Nepiemēroti klimatiskie apstākļi ielas seguma atjaunošanai" šādā redakcijā:

"Nepiemēroti klimatiskie apstākļi ielas seguma atjaunošanai - vidējā diennakts gaisa temperatūra ir zemāka par +10˚C.";

1.2. svītrot 1.6.2.apakšpunktu;

1.3. izteikt 1.6.3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.6.3.2. objektiem, kas izvietoti atbilstoši Rīgas domes 2016.gada 19.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.198 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība" un Rīgas domes 2013.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.77 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā" noteiktajām prasībām;";

1.4. izteikt 1.8.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.8.2. saskaņojot apakšzemes inženierkomunikāciju izbūves secību un ierobežojot atkārtotu bruģakmens seguma uzlaušanu nākamā kalendārā gada laikā (neskaitot darbu pabeigšanas gadu) pēc transporta būves izbūves, pārbūves vai atjaunošanas darbu pabeigšanas, bet asfaltbetona seguma uzlaušanu - trīs kalendāro gadu laikā (neskaitot darbu pabeigšanas gadu) pēc transporta būves izbūves, pārbūves vai atjaunošanas darbu pabeigšanas;";

1.5. svītrot 4.1.punktu;

1.6. izteikt 5.3.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"5.3. Lai saņemtu atļauju, trīs darba dienas pirms darbu uzsākšanas jāiesniedz vai jāuzrāda šādi dokumenti:";

1.7. aizstāt 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3.apakšpunktā un 6.5.punktā vārdus un skaitļus "Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumu Nr.421 "Noteikumi par darba vietas aprīkošanu uz ceļiem"" ar vārdiem un skaitļiem "Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumu Nr.421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem"";

1.8. papildināt saistošos noteikumus ar 5.3.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.3.5. Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojums gadījumos, kad saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 19.janvāra noteikumiem Nr.42 "Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme" nepieciešams pieņemt pašvaldības lēmumu par satiksmes ierobežošanu vai aizliegšanu.";

1.9. papildināt 5.4.punktu aiz vārda "vadītājam" ar vārdiem "vai būvorganizācijas pilnvarotajai personai";

1.10. aizstāt 6.1.punktā vārdus un skaitļus "Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumu Nr.799 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi"" ar vārdiem un skaitļiem "Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumu Nr.116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi"";

1.11. papildināt saistošos noteikumus ar 6.23.punktu šādā redakcijā:

"6.23. Par inženierkomunikāciju aku, seguma deformāciju (virs pazemes inženierkomunikācijām) labošanu, kā arī par inženierkomunikāciju avāriju dēļ radušos seguma deformāciju un apledojuma likvidēšanu atbild inženierkomunikāciju īpašnieki vai valdītāji. Darbi jāveic šo noteikumu 7.nodaļā noteiktajā kārtībā.";

1.12. papildināt 7.7.punkta otro teikumu pirms vārda "pielikumā" ar kārtas skaitli "1.";

1.13. izteikt 8.nodaļu šādā redakcijā:

"8. Transporta būvju atjaunošana

8.1. Transporta būvju segums un aprīkojums jāatjauno būvorganizācijai par darbu pasūtītāja līdzekļiem atbilstoši būvniecības normu, šo noteikumu un būvprojekta prasībām, ievērojot seguma stāvokli, transporta būves platumu, tranšejas vai būvbedres atrašanos attiecībā pret ceļa asi un ņemot vērā, ka izbūvētajai seguma kārtai jābūt viendabīgai un ar vienmērīgu virsmas tekstūru, bez plaisām vai citiem vizuāli konstatējamiem defektiem.

8.2. Asfaltbetona seguma brauktuves, kurās seguma atjaunošana, pārbūve vai izbūve veikta pēdējo astoņu kalendāro gadu laikā (neskaitot darbu pabeigšanas gadu) un par kurām informācija tiek publicēta Rīgas domes Satiksmes departamenta interneta mājaslapā www.rdsd.lv, jāatjauno atbilstoši esošajām vertikālajām atzīmēm, šo noteikumu 5.5.1.apakšpunktā minētajā atļaujā norādītajiem konstrukcijas tipiem, lietojot noteiktās metodes un materiālus, asfaltbetona markas, savienojuma šuvju apstrādes tehnoloģijas un ņemot vērā, ka:

8.2.1. brauktuve šķērsvirzienā jāatjauno šādā kārtībā (saskaņā ar shēmu 5.pielikumā):

8.2.1.1. konstruktīvās kārtas līdz apakškārtai (ieskaitot) jāatjauno tranšejas vai būvbedres platumā;

8.2.1.2. saistes kārta, ja tāda ir paredzēta šo noteikumu 5.5.1.apakšpunktā minētajā atļaujā norādītajā konstrukcijā, jāatjauno tranšejas vai būvbedres platumā un papildus 1 m uz katru pusi. Ja atbilstoši tranšejas vai būvbedres izvietojumam papildus 1 m platumā pārsniedz transporta būves apmales, nomales vai ceļa ass robežas, saistes kārta šķērsvirzienā jāatjauno līdz transporta būves apmalei, nomalei vai brauktuves asij;

8.2.1.3. dilumkārta jāatjauno no transporta būves apmales vai nomales līdz brauktuves asij. Ja tranšeja vai būvbedre šķērso brauktuves asi vai transporta būves brauktuve ir šaurāka par 5,5 m, dilumkārta jāatjauno visā brauktuves platumā. Ja transporta būvei ir sadalošā josla, dilumkārta jāatjauno no sadalošās joslas malas līdz brauktuves apmalei vai nomalei;

8.2.2. brauktuve garenvirzienā jāatjauno šādā kārtībā (saskaņā ar shēmu 6.pielikumā):

8.2.2.1. konstruktīvās kārtas līdz apakškārtai (ieskaitot) jāatjauno tranšejas vai būvbedres platumā;

8.2.2.2. saistes kārta, ja tāda ir paredzēta šo noteikumu 5.5.1.apakšpunktā minētajā atļaujā norādītajā konstrukcijā, jāatjauno tranšejas vai būvbedres garumā un papildus 5 m uz katru pusi;

8.2.2.3. dilumkārta jāatjauno tranšejas vai būvbedres garumā un papildus 10 m uz katru pusi;

8.2.2.4. ja tranšeja vai būvbedre izvietota transporta būvju krustojuma tuvumā, saistes kārtas un dilumkārta garenvirzienā jāatjauno ne vairāk kā līdz brauktuvju krustošanās vietas sākumam.

8.3. Šo noteikumu 8.2.punktā neminēto asfaltbetona seguma brauktuvju segums jāatjauno atbilstoši esošajām vertikālajām atzīmēm, šo noteikumu 5.5.1.apakšpunktā minētajā atļaujā norādītajiem konstrukcijas tipiem, lietojot noteiktās metodes un materiālus, asfaltbetona markas, savienojuma šuvju apstrādes tehnoloģijas un ņemot vērā šādu kārtību (saskaņā ar shēmu 7.pielikumā):

8.3.1. konstruktīvās kārtas līdz apakškārtai (ieskaitot) jāatjauno tranšejas vai būvbedres platumā un garumā;

8.3.2. saistes kārta, ja tāda ir paredzēta šo noteikumu 5.5.1.apakšpunktā minētajā atļaujā norādītajā konstrukcijā, jāatjauno tranšejas vai būvbedres platumā un garumā un papildus 1 m uz katru pusi;

8.3.3. dilumkārta jāatjauno tranšejas vai būvbedres platumā un garumā un papildus 2 m uz katru pusi.

8.4. Šo noteikumu 8.2. un 8.3.punkts neattiecas uz asfaltbetona seguma brauktuvēm, kurās tiek veikta inženierkomunikāciju aku vāku un/vai kapju regulēšana vai nomaiņa, ja, to veicot, netiek skarta seguma konstrukcijas nesošā kārta, lietusūdens uztveršanas aku izbūve, pārbūve vai atjaunošana, un objektiem, kuriem tranšejas vai būvbedres ārējā mala pret asfaltbetona seguma brauktuves ceļa asi atrodas tuvāk par 0,5 m no transporta būves apmales vai nomales. Šajos gadījumos asfaltbetona seguma brauktuves segums jāatjauno tranšejas vai būvbedres platumā.

8.5. Bruģa seguma brauktuvēm bruģis jāatjauno ne mazāk kā divkāršā tranšejas vai būvbedres platumā.

8.6. Grants seguma brauktuves jāatjauno tranšejas vai būvbedres platumā atļaujā norādītajā konstrukcijā, veicot profilēšanu un noplanējot transporta būvi visā tās platumā.

8.7. Ietves ar asfaltbetona segumu jāatjauno tranšejas vai būvbedres platumā tā, lai atjaunotā asfaltbetona seguma josla vismaz vienā pusē sniegtos līdz ietves malai. Ja neatjaunojamā daļa paliek mazāka par 0,5 m, tad ietves asfaltbetona segums jāatjauno pilnā platumā.

8.8. Asfaltbetona segums veloceļiem šķērsvirzienā jāatjauno pilnā veloceļa platumā, bet garenvirzienā dilumkārta jāatjauno tranšejas vai būvbedres garumā un papildus 1 m uz katru pusi.

8.9. Ietves ar bruģa segumu jāatjauno tranšejas vai būvbedres platumā.

8.10. Ceļa horizontālie apzīmējumi jāatjauno ar materiāliem, kādi ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšanai bija izmantoti pirms transporta būves seguma uzlaušanas. Ja tas nav iespējams nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ, ceļa horizontālie apzīmējumi jāatjauno līdz 1.jūnijam.

8.11. Zaļā zona jāatjauno atbilstoši šo noteikumu 5.5.1.apakšpunktā minētajā atļaujā norādītajam.

8.12. Pēc darbu veikšanas jāatjauno iepriekšējais transporta būvju aprīkojums (aizsargstabiņi, apgaismošanas stabi, transporta un gājēju nožogojumi u.c.).

8.13. Ja, veicot darbus, transporta būvei ir nodarīti bojājumi ārpus šo noteikumu 5.5.1. un 5.5.2.apakšpunktā minētajās atļaujās norādītajām transporta būvju platībām, transporta būvju elementi jāatjauno nodarīto bojājumu apmērā.

8.14. Atjaunotais transporta būves segums jāuzrāda Satiksmes departamenta pārstāvim, sastādot aktu par ielas posma nodošanu satiksmei drošā stāvoklī atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumu Nr.421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" prasībām (4.pielikums).

8.15. Ja atjaunojamajā zonā atrodas inženierkomunikāciju kontrolakas vai citas inženierkomunikācijas, pirms transporta būves elementu atjaunošanas jāpieaicina tās organizācijas pārstāvji, kuru pārziņā ir attiecīgās inženierkomunikācijas.";

1.14. svītrot 11.2.punktu;

1.15. svītrot nodaļas "Pārejas noteikumi" 2.punktu;

1.16. izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā;

1.17. izteikt 2.pielikuma 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Darbu nosaukums _________________________ (saskaņā ar _____________ Nr.____________, kas ___.___.20__. apstiprināts Rīgas pilsētas būvvaldē).";

1.18. aizstāt 2.pielikuma 4.punktā vārdus "Aizņemšanas zona" ar vārdiem "Rakšanas darbu platība (tranšeja vai būvbedre)";

1.19. svītrot 2.pielikuma 7.punktā simbolu un vārdus "*bet ne mazāk kā ielai faktiski nodarīto bojājumu apmērā";

1.20. papildināt 2.pielikuma 7.1.apakšpunktu aiz vārda "brauktuve" ar vārdiem "(līdz seguma saistes kārtai vai seguma pamata virskārtai)";

1.21. papildināt 2.pielikuma 7.2.apakšpunktu aiz vārda "ietve" ar vārdiem "(līdz seguma pamata virskārtai)";

1.22. papildināt saistošos noteikumus ar 5.pielikumu;

1.23. papildināt saistošos noteikumus ar 6.pielikumu;

1.24. papildināt saistošos noteikumus ar 7.pielikumu.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 15.martā.

3. Atcelt Rīgas domes 2016.gada 8.novembra saistošos noteikumus Nr.227 "Grozījumi Rīgas domes 2000.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi"".

Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. A.Ameriks

 

1.pielikums
Rīgas domes 2000.gada 28.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.106
(Rīgas domes 2017.gada 24.janvāra
saistošo noteikumu Nr.244 redakcijā)

 

RĪGAS IELU IEDALĪJUMS KATEGORIJĀS

IELA

POSMS

1.kategorija

   
Brīvības gatve Juglas iela-pilsētas robeža
Gustava Zemgala gatve Viestura prospekts-Gaujas iela
Jāņa Čakstes gatve Bukaišu iela-Ziepniekkalna iela
Kārļa Ulmaņa gatve  
Lāčplēša iela Salu tilts-Gogoļa iela
Maskavas iela Krustpils iela-pilsētas robeža
Vienības gatve Ozolciema iela-pilsētas robeža
Ziepniekkalna iela  
   

2.kategorija

   
11.novembra krastmala  
13.janvāra iela  
   
Aleksandra Čaka iela  
Augusta Deglava iela Valmieras iela-Lubānas iela
   
Brīvības bulvāris Raiņa bulvāris-Elizabetes iela
Brīvības iela  
Brīvības gatve Gaisa tilts-Juglas iela
   
Dārzciema iela  
Daugavgrīvas iela  
Daugavgrīvas šoseja  
Duntes iela  
Dzelzavas iela  
Džutas iela  
   
Eksporta iela 11.novembra krastmala-Hanzas iela
Ezermalas iela Viskaļu iela-Ķīšezera iela
   
Gaigalas iela  
Ganību dambis  
Gaujas iela Miera iela-Gustava Zemgala gatve
Gunāra Astras iela  
Gustava Zemgala gatve Gaujas iela-Ieriķu iela
   
Hanzas iela Eksporta iela-Skanstes iela
   
Ieriķu iela  
   
Jaunciema gatve  
Juglas iela  
Jūrkalnes iela Apuzes iela-pilsētas robeža
Jūrmalas gatve Slokas iela-Zolitūdes iela
   
Kalnciema iela Slokas iela-Lielirbes iela
Kalpaka bulvāris  
Kandavas iela Slokas iela-Dzirciema iela
Krasta iela  
Krišjāņa Valdemāra iela  
Krustpils iela  
   
Ķīšezera iela  
   
Lāčplēša iela Gogoļa iela-Krišjāņa Valdemāra iela
Lielirbes iela  
Lielvārdes iela Brīvības gatve-Gunāra Astras iela
Lubānas iela Slāvu iela-pilsētas robeža
   
Marijas iela  
Maskavas iela Krustpils iela-Slāvu iela
Merķeļa iela  
Mīlgrāvja iela  
Mūkusalas iela  
   
Pērnavas iela Brīvības iela-Augusta Deglava iela
Piedrujas iela  
Piestātnes iela  
Pulkveža Brieža iela  
   
Raiņa bulvāris  
Raņķa dambis  
   
Satekles iela  
Senču iela  
Skanstes iela  
Slāvu iela  
   
Tilta iela  
   
Uzvaras bulvāris Akmens tilts-Bāriņu iela
   
Valmieras iela  
Vestienas iela Vietalvas iela-Augusta Deglava iela
Vienības gatve Kārļa Ulmaņa gatve-Ozolciema iela
Viestura prospekts  
Viskaļu iela  
   
Zirņu iela  
   

3.kategorija

   
Āgenskalna iela Melnsila iela-Dreiliņu iela
Aizkraukles iela Tālivalža iela-Dzērbenes iela
Aizsaules iela Gaujas iela-Varoņu iela
Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela  
Akmeņu iela Mūkusalas iela-Jelgavas iela
Albatrosu iela Veiksmes iela- Traleru iela
Altonavas iela Ojāra Vācieša iela-Ārlavas iela
Andreja Saharova iela  
Anniņmuižas bulvāris  
Anniņmuižas iela  
Apuzes iela Kalnciema iela-Anniņmuižas iela
Aristida Briāna iela  
Ārlavas iela Altonavas iela-Tēriņu iela
Asītes iela  
Aspazijas bulvāris  
Atlantijas iela  
Augusta Deglava iela Lienes iela-Valmieras iela
Augusta Dombrovska iela Emmas iela-Kreimeņu iela
Ausekļa iela Elizabetes iela-Vidus iela
Avotu iela  
   
Balasta dambis Raņķa dambis-Krišjāņa Valdemāra iela
Baložu iela Kapseļu iela-Kristapa iela
Baltezera iela Salamandras iela-Brīvības iela
Bāriņu iela  
Baseina iela  
Bauskas iela  
Baznīcas iela Elizabetes iela-Lāčplēša iela
Bebru iela  
Berģu iela  
Bezdelīgu iela  
Biķernieku iela  
Blaumaņa iela  
Braslas iela  
Brīvības bulvāris Kaļķu iela-Raiņa bulvāris
Bruņinieku iela  
Buļļu iela Daugavgrīvas iela-autobusa pietura "Lāčupes kapi"
Buru iela  
   
Cēsu iela  
Citadeles iela Muitas iela-Torņa iela
   
Čiekurkalna 1.līnija  
Čiekurkalna 2.līnija  
   
Dāliju iela Liepājas iela-Upesgrīvas iela
Dambja iela  
Dammes iela  
Dārziņu iela Taisnā iela-Dārziņu 51.līnija
Dzintara iela  
Dzirciema iela Vīlipa iela-Lidoņu iela
Dzirnavu iela  
   
Eksporta iela Hanzas iela-Lugažu iela
Elizabetes iela Eksporta iela-Satekles iela
Emmas iela  
Ernesta Birznieka-Upīša iela  
Ēvalda Valtera iela  
Ezera iela  
Ezermalas iela Viskaļu iela-Meža prospekts
   
Firsa Sadovņikova iela Lāčplēša iela-Ludzas iela
Flotes iela Buļļupes tilts-Parādes iela
Friča Brīvzemnieka iela  
   
Gaiļezera iela  
Gaiziņa iela Prāgas iela-Gogoļa iela
Gobas iela Stūrmaņu iela-Kapteiņu iela
Gogoļa iela  
Gramzdas iela Zolitūdes iela-Anniņmuižas iela
Granīta iela  
Graudu iela Cēres iela-Saulkalnes iela
Grostonas iela  
   
Ģertrūdes iela  
Ģimnastikas iela Tadaiķu iela-Vienības gatve
   
Hanzas iela Skanstes iela-Krišjāņa Valdemāra iela
Hipokrāta iela  
   
Ikšķiles iela  
Ilūkstes iela  
Inženieru iela  
Īsā iela  
   
Jāņa Asara iela Pērnavas iela-Lienes iela
Jāņa Daliņa iela  
Jāņa Dikmaņa iela  
Jāņogu iela Taisnā iela-Dārziņu iela
Jelgavas iela  
Jūrmalas gatve Zolitūdes iela-pilsētas robeža
   
Kaivas iela  
Kalna iela  
Kalnciema iela Ventspils iela-Jūrkalnes iela; Raņķa dambis-Slokas iela
Kantora iela  
Kapseļu iela Melnsila iela-Baložu iela
Kapteiņu iela  
Kastrānes iela  
Katlakalna iela  
Kleistu iela  
Klusā iela  
Kokneses prospekts  
Kreimeņu iela  
Kristapa iela Baložu iela-Melnsila iela
Krišjāņa Barona iela  
Kronvalda bulvāris  
Krustabaznīcas iela  
Krūzes iela Liepājas iela-Ventspils iela
Kurbada iela  
Kurzemes prospekts  
   
Ķīpsalas iela  
   
Laivu iela  
Lapu iela Nometņu iela-Melnsila iela
Lauvas iela  
Lazdonas iela  
Lidoņu iela  
Lielā iela Kleistu iela-Piestātnes iela
Liepājas iela  
Lizuma iela  
Lokomotīves iela  
Lomonosova iela  
Lubānas iela Lomonosova iela-Salaspils iela; Salaspils iela-Slāvu iela
Ludzas iela  
Lugažu iela  
   
Malienas iela  
Mālpils iela  
Mālu iela  
Mangaļu prospekts Stāvvadu iela-Vecāķu prospekts
Mārkalnes iela  
Mārupes iela  
Maskavas iela 13.janvāra iela-Elijas iela; Īsā iela-Slāvu iela
Matīsa iela  
Matrožu iela  
Mazā Juglas iela  
Mazā Krasta iela Elijas iela-Īsā iela
Mazā Nometņu iela Ojāra Vācieša iela-Mārupes iela
Meldru iela  
Melnsila iela  
Meža prospekts  
Mežciema iela  
Miera iela  
Muitas iela  
Murjāņu iela Brīvības gatve-Juglas iela
   
Narvas iela  
Nīcgales iela  
Noliktavas iela Krišjāņa Valdemāra iela-Muitas iela
Nometņu iela  
   
Ojāra Vācieša iela  
Ozolciema iela  
   
Pakalniešu iela  
Parādes iela  
Pērnavas iela Augusta Deglava iela-Matīsa iela
Pētersalas iela  
Pildas iela Vestienas iela-Dārzciema iela
Pils iela Torņa iela-Muitas iela
Pilsoņu iela Tukuma iela-Liepājas iela
Prāgas iela 13.janvāra iela-Centrāltirgus iela; Gaiziņa iela-Turgeņeva iela
Prūšu iela  
Puškina iela  
   
Rātsupītes iela  
Rencēnu iela Lubānas iela-autobusu pietura "2.preču stacija"
Robežu iela Ojāra Vācieša iela-Tēriņu iela
Ropažu iela  
Rostokas iela  
Rucavas iela Kalnciema iela-Šampētera iela
Rūjienas iela  
Rūsiņa iela  
Rušonu iela  
   
Salaspils iela  
Satiksmes iela  
Saulkalnes iela  
Sējas iela Tēriņu iela-Brūkleņu iela
Sergeja Eizenšteina iela  
Sesku iela Nīcgales iela-Dārzciema iela
Sila iela Krustpils iela-Malēju iela
Silciema iela  
Silikātu iela  
Skrindu iela  
Slokas iela Uzvaras bulvāris-Kandavas iela; Dzirciema iela-Kurzemes prospekts
Spilves iela  
Sporta iela  
Stabu iela  
Stārķu iela Ieriķu iela-Dzelzavas iela
Stāvvadu iela  
Stigu iela  
Stirnu iela Ieriķu iela-Dzelzavas iela
Stopiņu iela Vestienas iela-Nīcgales iela
Struktoru iela  
Stūrmaņu iela Gaigalas iela-Gobas iela
   
Šampētera iela Rucavas iela-Apuzes iela
Šmerļa iela  
   
Tadaiķu iela Vaiņodes iela-Valdeķu iela
Taisnā iela Jāņogu iela-Maskavas iela
Tālivalža iela  
Tallinas iela  
Telts iela  
Tērbatas iela  
Tēriņu iela  
Tīklu iela Zvejnieku iela-Matrožu iela
Torņa iela Citadeles iela-Pils iela
Torņakalna iela  
Tukuma iela  
Turgeņeva iela  
Tvaika iela Tilta iela-Ezera iela
Ulbrokas iela  
Upes iela  
Upesciema iela  
Upesgrīvas iela Kārļa Ulmaņa gatve-Kantora iela
   
Vaidavas iela  
Vaiņodes iela Kārla Ulmaņa gatve-Ģimnastikas iela
Valdeķu iela  
Valguma iela Uzvaras bulvāris-Akmeņu iela
Varoņu iela  
Vecāķu prospekts Emmas iela-Pludmales iela
Veiksmes iela Stāvvadu iela-Albatrosu iela
Ventspils iela  
Vesetas iela  
Vestienas iela Augusta Deglava iela-Pildas iela
Vidus iela  
Vienības gatve Jelgavas iela-Kārļa Ulmaņa gatve
Vietalvas iela  
Vīlandes iela  
Vīlipa iela  
Višķu iela  
Voleru iela Daugavgrīvas šoseja-autobusu galapunkts
Volguntes iela Baseina iela-Kalnciema iela
   
Zaķusalas krastmala  
Zentenes iela  
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris  
Zolitūdes iela  
Zvejnieku iela  

4.kategorija

Visas pārējās Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās nenosauktās ielas un ielu posmi

Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. A.Ameriks

 

5.pielikums
Rīgas domes 2000.gada 28.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.106
(Rīgas domes 2017.gada 24.janvāra
saistošo noteikumu Nr.244 redakcijā)

Asfaltbetona seguma brauktuves atjaunošanas šķērsvirzienā shēma

Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. A.Ameriks

 

6.pielikums
Rīgas domes 2000.gada 28.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.106
(Rīgas domes 2017.gada 24.janvāra
saistošo noteikumu Nr.244 redakcijā)

Asfaltbetona seguma brauktuves atjaunošanas garenvirzienā shēma

Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. A.Ameriks

 

7.pielikums
Rīgas domes 2000.gada 28.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.106
(Rīgas domes 2017.gada 24.janvāra
saistošo noteikumu Nr.244 redakcijā)

Asfaltbetona seguma brauktuves atjaunošanas shēma

Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. A.Ameriks

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2017.gada 24.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.244 "Grozījumi Rīgas domes 2000.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi "Grozījumi Rīgas domes 2000.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi"" paredz ierobežojumu transporta būvju Rīgas pilsētā asfaltbetona seguma uzlaušanai trīs kalendāro gadu laikā pēc transporta būves izbūves, pārbūves vai atjaunošanas darbu pabeigšanas, neskaitot darbu pabeigšanas gadu.

Saistošie noteikumi paredz papildnosacījumus seguma atjaunošanai, veicot darbus uz transporta būvēm. Attiecībā uz transporta būvju ar asfaltbetona segumu brauktuvēm tiek paredzēta atšķirīga seguma saistes kārtas un dilumkārtas atjaunošanas kārtība brauktuvēm, kurās seguma atjaunošana, pārbūve vai izbūve veikta pēdējo astoņu kalendāro gadu (neskaitot darbu pabeigšanas gadu) laikā, un pārējām brauktuvēm. Brauktuvēm, kurās seguma atjaunošana, pārbūve vai izbūve veikta pēdējo astoņu kalendāro gadu laikā, saistes kārta un dilumkārta ir atjaunojama lielākā platībā nekā pārējām ielu brauktuvēm. Asfaltbetona seguma brauktuvju atjaunošanas nosacījumi vizuāli atspoguļoti saistošo noteikumu 5., 6. un 7.pielikumā pievienotajās shēmās.

Attiecībā uz bruģa seguma brauktuvēm paredzēts, ka tās jāatjauno ne mazāk kā divkāršā tranšejas vai būvbedres platumā, bet grants seguma brauktuves jāatjauno tranšejas vai būvbedres platumā atļaujā norādītajā konstrukcijā, veicot profilēšanu un noplanējot transporta būvi visā tās platumā. Ietves ar asfaltbetona segumu jāatjauno tranšejas vai būvbedres platumā tā, lai atjaunotā asfaltbetona seguma josla vismaz vienā pusē sniegtos līdz ietves malai. Ja neatjaunojamā daļa paliek mazāka par 0,5 m, tad ietves asfaltbetona segums jāatjauno pilnā platumā. Savukārt attiecībā uz veloceļiem paredzēts, ka asfaltbetona segums šķērsvirzienā jāatjauno pilnā veloceļa platumā, bet garenvirzienā dilumkārta jāatjauno tranšejas vai būvbedres garumā un papildus 1 m uz katru pusi.

Saistošie noteikumi paredz atsevišķus precizējumus noteikumos lietotajai terminoloģijai, atsaucēm uz normatīvajiem aktiem, Rīgas ielu iedalījumam kategorijās, atļaujas darbu veikšanai (rakšanai) veidlapai.

Saistošie noteikumi paredz atcelt Rīgas domes 2016.gada 8.novembra saistošos noteikumus Nr.227 "Grozījumi Rīgas domes 2000.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi"" sakarā ar to, ka nav iespējams ievērot tajos paredzēto saistošo noteikumu spēkā stāšanās datumu - 2017.gada 1.janvāri, kas savukārt saistīts ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016.gada 5.decembra atzinuma Nr.18-6/9031 un 2017.gada 12.janvāra vēstules Nr.1-13/150, ar kuru atcelts minētais atzinums, sagatavošanas procesu.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 11.punkts paredz pašvaldības domei tiesības izdot saistošos noteikumus par republikas pilsētas transporta infrastruktūras aizsardzību. Ņemot vērā, ka zem Rīgas pilsētas transporta būvēm (ielas, tilti, satiksmes pārvadi u.c.) atrodas ievērojams daudzums inženierkomunikāciju, uz transporta būvēm ikdienā tiek veikti darbi, kas saistīti ar seguma uzlaušanu. Praksē ir pierādījies, ka seguma atjaunošana tranšejas vai būvbedres platumā, kā to paredz pašreizējā saistošo noteikumu redakcija, nenodrošina pietiekamu seguma kvalitāti - atjaunotais segums bieži deformējas un rodas iesēdumi, kas ievērojami apgrūtina satiksmi un rada apdraudējumu satiksmes drošībai. Tādēļ, lai nodrošinātu Rīgas pilsētas transporta būvju kā transporta infrastruktūras sastāvdaļas aizsardzību, nepieciešams noteikt papildu prasības transporta būvju seguma atjaunošanai. Ņemot vērā vidējo brauktuvju seguma kalpošanas laiku pilsētās, stingrākas prasības ir noteiktas transporta būvju brauktuvēm, kurās seguma atjaunošana, pārbūve vai izbūve veikta pēdējo astoņu kalendāro gadu laikā. Pakāpeniska atjaunojamā seguma kārtu platības palielināšana, kā to paredz grozāmo saistošo noteikumu 8.2. un 8.3.punkts, uzlabos braukšanas komforta līmeni un satiksmes drošību un palielinās transporta būvju kalpošanas ilgumu. Tāpat minētā mērķa sasniegšanai paredzēts pagarināt periodu, kurā, veicot plānotos darbus uz Rīgas pilsētas transporta būvēm, nav pieļaujama atkārtota asfaltbetona seguma uzlaušana pēc transporta būves izbūves, pārbūves vai atjaunošanas darbu pabeigšanas, līdzšinējās vienas sezonas vietā paredzot trīs kalendāro gadu (neskaitot darbu pabeigšanas gadu) periodu.

Lai novērstu atsevišķas Rīgas domes 2000.gada 28.decembra saistošo noteikumu Nr.106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi" prasību izpildes rezultātā konstatētās nepilnības, nepieciešams precizēt saistošajos noteikumos lietoto terminoloģiju. Sakarā ar valsts normatīvo aktu izmaiņām nepieciešams precizēt saistošajos noteikumos iekļautās atsauces uz normatīvajiem aktiem. Sakarā ar Rīgas pilsētas ielu un tiltu nosaukumu izmaiņām nepieciešams precizēt saistošo noteikumu 1.pielikumu. Ņemot vērā izmaiņas 8.nodaļā, nepieciešams precizēt arī saistošo noteikumu 2.pielikumu.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Būtiska ietekme uz pašvaldības budžetu nav plānota.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām par saistošajiem noteikumiem nav veiktas.

Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. A.Ameriks

15.03.2017