Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 9

Rīgā 2017. gada 3. janvārī (prot. Nr. 1 30. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Kriminālprocesa likuma
84. panta otro daļu un 104. panta piekto daļu un
Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma
5. panta piekto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 206. nr.; 2011, 155. nr.; 2012, 200. nr.; 2013, 184., 243. nr.; 2015, 83. nr.; 2016, 124. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 30. punktā skaitļus un vārdu "28.2.1, 28.3., 28.4. vai 28.5." ar skaitļiem un vārdu "28.3., 28.4., 28.5. vai 28.6.".

2. Papildināt 31.1 punktu aiz vārdiem "materiālu sējumu tiesā" ar vārdiem "(tai skaitā izlemjot jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu tiesā)".

3. Aizstāt 32. punktā skaitļus un vārdu "28.6. vai 28.8." ar skaitļiem un vārdu "28.7. vai 28.9.".

4. Izteikt 42. punktu šādā redakcijā:

"42. Lai saņemtu samaksu par šo noteikumu 28.1., 28.2., 28.3., 28.4., 28.5. un 28.6. apakšpunktā minētās juridiskās palīdzības sniegšanu, juridiskās palīdzības sniedzējs iesniedz administrācijā paziņojumu (2. pielikums), ko apstiprinājis attiecīgās lietas izskatīšanā iesaistītais procesa virzītājs, tiesas priekšsēdētāja norīkots darbinieks, ja lietā ir noteikta videokonference, vai par dokumentu saņemšanu atbildīgā persona adresāta iestādē un zvērinātu advokātu vecākais, kas organizē piekritīgajā tiesu darbības teritorijā praktizējošo juridiskās palīdzības sniedzēju darbu kriminālprocesā un sastāda viņu dežūru grafiku. Šādos gadījumos attiecīgās lietas izskatīšanā iesaistītais procesa virzītājs, tiesas priekšsēdētāja norīkots darbinieks, ja lietā ir noteikta videokonference, vai par dokumentu saņemšanu atbildīgā persona adresāta iestādē paziņojumu apstiprina uzreiz pēc juridiskās palīdzības sniedzēja iesniegtā procesuālā dokumenta saņemšanas un pievieno lietas materiāliem apliecinātu paziņojuma kopiju."

5. Izteikt 44. punktu šādā redakcijā:

"44. Lai saņemtu samaksu par šo noteikumu 28.7., 28.8., 28.9. un 28.10. apakšpunktā minētās juridiskās palīdzības sniegšanu, juridiskās palīdzības sniedzējs iesniedz administrācijā paziņojumu (2. pielikums), ko apstiprinājis attiecīgās lietas izskatīšanā iesaistītā procesa virzītājs un zvērinātu advokātu vecākais, kas organizē piekritīgajā tiesu darbības teritorijā praktizējošo juridiskās palīdzības sniedzēju darbu kriminālprocesā un sastāda viņu dežūru grafiku. Pēc uzdevuma izpildes procesa virzītāja apstiprināta paziņojuma apliecinātu kopiju pievieno kriminālprocesa lietas materiāliem."

6. Papildināt noteikumus ar 44.1 punktu šādā redakcijā:

"44.1 Ja zvērinātu advokātu vecākais, kas organizē piekritīgajā tiesu darbības teritorijā praktizējošo juridiskās palīdzības sniedzēju darbu kriminālprocesā un sastāda viņu dežūru grafiku, neapstiprina paziņojumu (2. pielikums) šo noteikumu 42. un 44. punktā noteiktajā kārtībā, viņš par to triju darbdienu laikā informē attiecīgajā lietā iesaistīto procesa virzītāju."

7. Izteikt 46. punktu šādā redakcijā:

"46. Juridiskās palīdzības sniedzējs iesniedz administrācijā paziņojumu (2. pielikums) divu mēnešu laikā no dienas, kad tas apstiprināts šo noteikumu 42. un 44. punktā noteiktajā kārtībā."

8. Papildināt VII nodaļu ar 55.1 punktu šādā redakcijā:

"55.1 Šo noteikumu 55. punktā minētajā gadījumā 10 darbdienu laikā pēc paziņojuma par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās (1. pielikums) un paziņojuma (2. pielikums) aizpildīšanas vai kļūdu novēršanas juridiskās palīdzības sniedzējs attiecīgo precizēto paziņojumu iesniedz administrācijā, bet precizētā paziņojuma (2. pielikums) kopiju - attiecīgajā lietā iesaistītajam procesa virzītājam pievienošanai lietas materiāliem."

9. Izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 1493

Paziņojums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā

(Veidlapa aizpildāma drukātiem burtiem)

Lietas numurs Ziņas par juridiskās palīdzības sniedzēju
                      vārds, uzvārds personas kods prakses vietas adrese tālrunis, e-pasts
                -              

 

Ziņas par juridiskās palīdzības sniedzēju un kredītiestādes rekvizīti1
samaksas saņēmējs
(vārds, uzvārds vai biroja nosaukums)
reģistrācijas numurs PVN maksātāja numurs kredītiestādes nosaukums konta numurs
                                                 

Piezīme. 1 Aizpilda, ja paziņojumu Juridiskās palīdzības administrācijā iesniedz pirmo reizi vai ir mainījušās Juridiskās palīdzības administrācijā iesniegtās ziņas.

Ziņas par juridiskās palīdzības saņēmēju
vārds, uzvārds personas kods procesuālais statuss uzaicinājuma pamatojums (likumiskais pamats un tiesas darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecākā norīkojuma datums vai dežūru grafika dežūras datums)
1.             -             Kriminālprocesa likuma 80., 104., 108. pants,
norīkojuma datums  . .   .

Kriminālprocesa likuma 81., 104., 108. pants,
dežūras datums  . .   .

2.             -            
3.             -            

 

Juridiskās palīdzības veids Datums Laiks

Samaksa (euro)
(stunda/sējums/ procesuālais dokuments/
juridiskā konsultācija)

Apjoms
(stundu/
procesuālo dokumentu sējumu skaits)
Summa (euro)
no plkst. līdz plkst.
Rakstiska pieteikuma sastādīšana par radītā kaitējuma kompensāciju cietušajai personai   x x 50,00    
Rakstiskas sūdzības sastādīšana par kriminālprocesu veicošās amatpersonas rīcību vai nolēmumu un procesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanu (grozīšanu vai atcelšanu)   x x 50,00    
  x x    
  x x    
Dokumenta sastādīšana, kas nepieciešams lietas iztiesāšanai rakstveida procesā (iebildums vai paskaidrojums)   x x 25,00    
Apelācijas sūdzības sastādīšana   x x 65,00    
Kasācijas sūdzības sastādīšana   x x 75,00    
Papildinājuma sastādīšana rakstiskai sūdzībai par kriminālprocesu veicošās amatpersonas rīcību vai nolēmumu un procesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanu (grozīšanu vai atcelšanu), apelācijas sūdzībai vai kasācijas sūdzībai   x x 25,00    

Pārstāvība vai aizstāvība pirmstiesas procesā2

      30,00    
         
Juridiskā konsultācija, kas saistīta ar attiecīgo procesuālo darbību3, 4   x x 20,00    
  x x    
Pārstāvība vai aizstāvība tiesas sēdē5       30,00    
         
Juridiskā konsultācija, kas saistīta ar attiecīgo tiesas sēdi3, 4   x x 20,00    
  x x    
Juridiskās palīdzības sniegšana aizdomās turētajam vai apsūdzētajam tiesas sēdē, izlemjot jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu2       30,00    
Juridiskā konsultācija, kas saistīta ar attiecīgo tiesas sēdi3, 4   x x 20,00    
Iepazīšanās ar vienu krimināllietas materiālu sējumu tiesā viena kriminālprocesa ietvaros (tai skaitā izlemjot jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu tiesā)6   x x 20,00    
  Kopā (bez PVN)   
PVN7   
Kopsumma (1)   

Piezīmes.

2 Juridiskā palīdzība sestdienās, svētdienās, svētku dienās, darbdienās no plkst. 20.00 līdz plkst. 8.00 - samaksa divkāršā stundas likmes apmērā (Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību" (turpmāk - Ministru kabineta noteikumi) 32. punkts).

3 Juridiskā konsultācija, kas saistīta ar attiecīgo procesuālo darbību, kurā atbilstoši Kriminālprocesa likumam īstenojama pārstāvība vai aizstāvība, vai tiesas sēdi.

4 Juridiskā konsultācija sestdienās, svētdienās, svētku dienās, darbdienās no plkst. 20.00 līdz plkst. 8.00 - samaksa divkāršā stundas likmes apmērā (Ministru kabineta noteikumu 32. punkts). Juridiskā konsultācija brīvības atņemšanas iestādē - samaksa divkāršā apmērā (Ministru kabineta noteikumu 29.1 punkts), nepiemērojot Ministru kabineta noteikumu 32. punktu.

5 Par divu vai vairāku personu aizstāvību vai pārstāvību tiesas sēdē vienā kriminālprocesā samaksu nosaka 65 % apmērā no samaksas par vienas personas aizstāvību tiesas sēdē (Ministru kabineta noteikumu 31. punkts).

6 Par iepazīšanos ar vienu krimināllietas materiālu sējumu tiesā, ja tiek aizstāvētas vai pārstāvētas divas vai vairākas personas viena kriminālprocesa ietvaros (tai skaitā izlemjot jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu tiesā), samaksu par katru aizstāvamo vai pārstāvamo personu nosaka 65 % apmērā no samaksas par iepazīšanos ar vienu krimināllietas materiālu sējumu tiesā viena kriminālprocesa ietvaros (Ministru kabineta noteikumu 31.1 punkts).

7 PVN likme atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.

Datums Juridiskās palīdzības saņēmēja paraksts  
     
     
     

 

Ziņas par paziņojuma apstiprinātāju
iestādes nosaukums procesa virzītājs vai par dokumentu saņemšanu atbildīgā persona adresāta iestādē (vārds, uzvārds un amats) tālrunis paraksts
       

 

Zvērinātu advokātu vecākais, kas organizē piekritīgajā tiesu darbības teritorijā praktizējošo juridiskās palīdzības sniedzēju darbu un sastāda viņu dežūru grafiku
tiesas darbības teritorija vārds, uzvārds tālrunis apstiprināšanas datums paraksts
         

 

Ceļa (transporta) izdevumi un izdevumi par viesnīcu (naktsmītni) saskaņā ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem (kvītis, čeki, biļešu oriģināli) Datums Maršruts Nobraukums (km)8

Degvielas patēriņš (litri)

Cena
(1 litrs)

Summa (euro)
no kurienes uz kurieni
Personiskā transportlīdzekļa marka, modelis un izlaiduma gads              
Sabiedriskais transportlīdzeklis       x x x  
Viesnīca (naktsmītne)   x x x x x  
Ceļā patērētais laiks x       x x  
  Kopsumma (2)  
Pavisam samaksai
(1 + 2)

 

Piezīme. 8 Aizpilda saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu 3. pielikumu vai atbilstoši transportlīdzeklī ierīkotās nobraukto kilometru kontrolierīces (mērierīces) rādījumiem, ja juridiskā palīdzība ir sniegta ārpus juridiskās palīdzības prakses vietas (Ministru kabineta noteikumu 48. un 49. punkts).

Pielikumā:  
   
  (kvītis, čeki, biļešu oriģināli vai procesuālo dokumentu kopijas)

 
   

 

  Datums Juridiskās palīdzības sniedzēja paraksts
   

"

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs

06.01.2017