Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.271

Valmierā 2016.gada 22.decembrī

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 "Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums"

Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
22.12.2016. lēmumu Nr.482 (prot. Nr.14, 13.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu un
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu

Izdarīt Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 "Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr.134, 2013, Nr.245) šādus grozījumus:

1. svītrot noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā vārdus un skaitli "un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu";

2. papildināt 1.6.1.1.apakšpunktu aiz vārdiem un skaitļa "Lāčplēša iela 2" ar vārdiem un skaitļiem "kā arī Finanšu dienests Rīgas iela 25C";

3. papildināt 1.6.1.3.1.apakšpunktu aiz vārda "centrs" ar vārdiem un skaitli "(Leona Paegles iela 40A, Valmiera)";

4. papildināt 1.6.1.3.3.apakšpunktu aiz vārda "viesnīca" ar vārdiem un skaitļiem "(Ausekļa iela 25B, Ausekļa iela 25C, Jāņa Enkmaņa iela 14, Valmiera)";

5. aizstāt 1.6.1.10.apakšpunktā vārdus un skaitli "Garā iela 4, Valmiera" ar vārdiem un skaitli "Purva iela 12A, Valmiera";

6. svītrot 1.6.1.14.1.apakšpunktu;

7. izteikt 1.11.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.11.7. biedrība "Valmieras Attīstības aģentūra" (Purva iela 12A, Valmiera)";

8. papildināt 1.22.punktu aiz vārda "kontroles" ar vārdiem "personāla un";

9. aizstāt 1.22.punktā vārdus "Iekšējā audita un kvalitātes vadības nodaļa" ar vārdiem "Audita, personāla un kvalitātes vadības nodaļa";

10. papildināt 2.1.5.apakšpunktu aiz vārda "dokumentus" ar vārdiem "apstiprinātā budžeta ietvaros";

11. aizstāt 2.1.8.apakšpunktā vārdu "struktūrvienību" ar vārdu "struktūrvienības", svītrot vārdus ""Iekšējā audita un kvalitātes vadības nodaļa" un" aizstāt vārdu "vadītājus" ar vārdu "vadītāju";

12. svītrot 2.1.10.apakšpunktā vārdus "struktūrvienības "Kapitāla pārvaldības nodaļa" vadītājam";

13. aizstāt 2.1.20.apakšpunktā vārdus "Iekšējā audita un kvalitātes vadības nodaļa" ar vārdiem "Audita, personāla un kvalitātes vadības nodaļa";

14. aizstāt 2.1.21.apakšpunktā vārdu "struktūrvienību" ar vārdu "struktūrvienības" un svītrot vārdus ""Iekšēja audita un kvalitātes vadības nodaļa" un";

15. papildināt 2.5.9.apakšpunktu aiz vārda "personām" ar vārdiem "apstiprinātā budžeta ietvaros";

16. aizstāt 2.9.1.apakšpunkta tekstā vārdus "(iestāžu (to struktūrvienību)" ar vārdiem "iestāžu, struktūrvienību", vārdu "struktūrvienību" ar vārdu "struktūrvienības", svītrot vārdus ""Iekšēja audita un kvalitātes vadības nodaļa" un", aizstāt vārdu "vadītājus" ar vārdu "vadītāju";

17. svītrot 2.9.2.apašpunktā vārdus "kvalitātes vadītāju" un vārdus "un kapitālsabiedrību";

18. papildināt 2.9.10.apakšpunktu aiz vārda "pilnvaras" ar vārdiem "apstiprinātā budžeta ietvaros";

19. svītrot 2.9.26.apakšpunktā vārdus "regulāri, bet ne retāk kā reizi 6 (sešos) mēnešos, ziņo domei par pašvaldības iestāžu darbu, kā arī";

20. papildināt 2.10.punktu aiz vārda "vietnieks" ar vārdiem "struktūrvienība "Audita, personāla un kvalitātes vadības nodaļa"";

21. aizstāt 2.15.punktā vārdus "Iekšējā audita un kvalitātes vadības nodaļa" ar vārdiem "Audita, personāla un kvalitātes vadības nodaļa";

22. aizstāt 4.7.3.apakšpunktā vārdu "nolemjošā" ar vārdu "lemjošā";

23. aizstāt 4.8.1.apakšpunktā vārdu "gatavotājs" ar vārdu "sagatavotājs";

24. svītrot 4.17. un 4.18.punktu;

25. izteikt pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

Noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī, izņemot 5.punktu, kas stājas spēkā 2017.gada 1.februārī.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

 

Pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.271
"Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības
2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159
"Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums""

Valmieras pilsētas pašvaldības struktūrshēma

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2016.gada 22.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.271 "Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 "Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums""

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Lai aktualizētu un precizētu informāciju, ir nepieciešams veikt grozījumus Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) 27.06.2013. saistošajos noteikumos Nr.159 "Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums".

Grozījumi izstrādāti, ņemot vērā Pašvaldības domes 24.11.2016. lēmumu Nr.444 "Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības iestādē "Valmieras pilsētas pašvaldības policija" un tās nolikumā", 24.11.2016. lēmumu Nr.446 "Par struktūrvienības "Iekšējā audita un kvalitātes vadības nodaļa" reorganizāciju", 24.11.2016. lēmumu Nr.456 "Par iestādes "Pansionāts "Valmiera"" struktūrvienības "Aprūpe mājās" likvidēšanu", kā arī ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 13.10.2016. elektroniskā pasta vēstuli "Par saistošajiem noteikumiem Nr.264".

2. Īss projekta satura izklāsts Grozījumi tiek veikti saistībā ar Pašvaldības struktūrvienības "Iekšējā audita un kvalitātes vadības nodaļa" reorganizāciju, iestādes "Pansionāts "Valmiera"" struktūrvienības "Aprūpe mājās" likvidēšanu, iestādes "Valmieras pilsētas pašvaldības policija" adreses maiņu. Minēto grozījumu rezultātā no 01.01.2017. struktūrvienība "Iekšējā audita un kvalitātes vadības nodaļa" tiks pārdēvēta par struktūrvienību "Audita, personāla un kvalitātes vadības nodaļa", kas būs pakļauta Pašvaldības izpilddirektoram. Ar 01.01.2017. iestādes "Pansionāts "Valmiera"" struktūrvienība "Aprūpe mājās" tiek likvidēta, un aprūpes mājās pakalpojums tiek deleģēts biedrībai "Latvijas Samariešu apvienība". Ar 01.02.2017. iestādes "Valmieras pilsētas pašvaldības policija" adrese būs Purva iela 12A, Valmiera. Vienlaikus tiek veikti redakcionāla rakstura grozījumi.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

No 01.01.2017. aprūpes mājās pakalpojums tiek deleģēts biedrībai "Latvijas Samariešu apvienība", kas nodrošinās šī pakalpojuma izpildi. Pārējās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

01.01.2017