Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 2

Rīgā 2017. gada 3. janvārī (prot. Nr. 1 2. §)
Noteikumi par statistisko klasifikāciju sarakstu un tajā iekļauto statistisko klasifikāciju ieviešanas, uzturēšanas un publicēšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Statistikas likuma 21. panta 2. punktu

1. Noteikumi nosaka statistisko klasifikāciju sarakstu (turpmāk – saraksts) (pielikums) un tajā iekļauto statistisko klasifikāciju ieviešanas, uzturēšanas un publicēšanas kārtību.

2. Sarakstā iekļauj klasifikācijas, kuras nodrošina oficiālās statistikas salīdzināmību un apriti noteiktā ekonomikas telpā:

2.1. nacionālajā līmenī – valsts vajadzībām izstrādātas nacionālās klasifikācijas, kā arī Eiropas Savienības un starptautiskās klasifikācijas, ja tās var lietot tieši;

2.2. Eiropas Ekonomikas zonā – Eiropas Savienības klasifikācijas, kuras izstrādā Eiropas Savienības iestādes;

2.3. starptautiskajā līmenī – starptautiskās klasifikācijas, kuras izstrādā starptautiskās organizācijas.

3. Par sarakstā iekļauto statistisko klasifikāciju ieviešanu, uzturēšanu un publicēšanu atbildīgās valsts institūcijas vai privātpersonas, kurām deleģēts valsts pārvaldes uzdevums, norādītas šo noteikumu pielikumā.

4. Centrālā statistikas pārvalde:

4.1. izveido un uztur sarakstu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedzot priekšlikumus par tajā nepieciešamajām izmaiņām;

4.2. sagatavo un uztur statistisko klasifikāciju katalogu (turpmāk – katalogs). Tas ietver šādu informāciju par sarakstā iekļautajām klasifikācijām:

4.2.1. nosaukums, redakcija vai izdošanas gads;

4.2.2. statuss (nacionālā, Eiropas Savienības vai starptautiskā);

4.2.3. ieviešanas mērķis;

4.2.4. klasificēšanas objekts;

4.2.5. lietošanas joma;

4.2.6. tiesiskais pamatojums;

4.2.7. izstrādātājs;

4.2.8. atbildīgā valsts pārvaldes iestāde;

4.2.9. plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana;

4.2.10. pieejamība;

4.2.11. lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits;

4.2.12. kontaktpersona;

4.3. sniedz konsultācijas saistībā ar statistisko klasifikāciju izstrādi un iekļaušanu sarakstā;

4.4. nodrošina tās atbildībā esošo statistisko klasifikāciju ieviešanu, uzturēšanu un publicēšanu šo noteikumu 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9. un 5.10. apakšpunktā minētajā kārtībā.

5. Valsts institūcijas vai privātpersonas, kurām deleģēts valsts pārvaldes uzdevums:

5.1. atbilstoši kompetencei pastāvīgi pārbauda sarakstā un katalogā iekļautās informācijas aktualitāti un informē Centrālo statistikas pārvaldi par nepieciešamajām izmaiņām minētajā informācijā;

5.2. informē Centrālo statistikas pārvaldi par plānoto grozījumu būtību un apjomu tās atbildībā esošajās statistiskajās klasifikācijās, kā arī par minēto klasifikāciju aktualizēšanas termiņiem;

5.3. izstrādā jaunu nacionālo statistisko klasifikāciju projektus, ja konkrētajā jomā nav starptautiski atzītu statistisko klasifikāciju (paraugklasifikāciju), vai pielāgo valsts vajadzībām Eiropas Savienības un starptautiskās statistiskās klasifikācijas, veidojot šo klasifikāciju nacionālās versijas. Klasifikācijas izveido mašīnlasāmā formātā, nodrošinot to publicēšanu ar eksporta iespēju;

5.4. nodrošina pielāgoto nacionālo statistisko klasifikāciju strukturālo atbilstību paraugklasifikācijām, veidojot papildu pozīcijas un līmeņus tā, lai katrā līmenī būtu vai nu tādas pašas pozīcijas kā atbilstošajā paraugklasifikācijas līmenī, vai arī pozīcijas, kas ir to satura precīzs sadalījums vai apkopojums;

5.5. nodrošina tās atbildībā esošo nacionālo statistisko klasifikāciju ieviešanu, sasaisti ar iepriekšējām versijām un pāreju no nacionālajām statistiskajām klasifikācijām uz Eiropas Savienības vai starptautiskajām statistiskajām klasifikācijām;

5.6. uztur tās atbildībā esošās nacionālās statistiskās klasifikācijas;

5.7. publicē savā tīmekļvietnē tās atbildībā esošo nacionālo statistisko klasifikāciju aktuālās versijas mašīnlasāmā formātā ar eksporta iespēju vai publicē savā tīmekļvietnē saiti uz tās atbildībā esošo nacionālo statistisko klasifikāciju tīmekļvietnē www.likumi.lv;

5.8. atbilstoši kompetencei vai pēc citas valsts institūcijas vai privātpersonas lūguma piedalās Eiropas Savienības un starptautisko statistisko klasifikāciju izstrādē un ieviešanā;

5.9. nodrošina pieeju tās atbildībā esošo Eiropas Savienības un starptautisko klasifikāciju aktuālajām versijām;

5.10. nodrošina pieeju tās atbildībā esošo statistisko klasifikāciju iepriekšējām versijām, ja tās ir saistītas ar oficiālās statistikas nodrošināšanas vajadzībām.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 3. janvāra
noteikumiem Nr. 2
Statistiskās klasifikācijas
Nr. p. k.Nacionālās klasifikācijasEiropas Savienības klasifikācijasStarptautiskās klasifikācijasPar klasifikācijas ieviešanu, uzturēšanu un publicēšanu atbildīgā valsts institūcija vai privātpersona
1.Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikators (ATVK)  Centrālā statistikas pārvalde
2. Statistiski teritoriālo vienību klasifikācija (NUTS) Centrālā statistikas pārvalde
3. Valstu un teritoriju nomenklatūra Savienības ārējās tirdzniecības statistikai un statistikai par tirdzniecību starp dalībvalstīm (GEONOM) Centrālā statistikas pārvalde
4.Tautību klasifikators  Centrālā statistikas pārvalde
5. Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija (NACE) Centrālā statistikas pārvalde
6. Preču statistiskā klasifikācija pēc saimniecības nozarēm (CPA) Centrālā statistikas pārvalde
7.Rūpniecības produktu kodu saraksts  Centrālā statistikas pārvalde
8. Rūpniecības produkcijas klasifikācija (PRODCOM) Centrālā statistikas pārvalde
9. Ražošanas pamatgrupējumu klasifikācija (MIG) Centrālā statistikas pārvalde
10. Kombinētā nomenklatūra (CN) Valsts ieņēmumu dienests
11.  Ārējās tirdzniecības statistiskā klasifikācija pa plašām ekonomiskām kategorijām (BEC)Centrālā statistikas pārvalde
12.  Starptautiskā standartizētā tirdzniecības klasifikācija (SITC)Centrālā statistikas pārvalde
13.Budžetu izdevumu klasifikācija atbilstoši funkcionālajām kategorijām  Finanšu ministrija
14.  Valdības funkciju klasifikācija (COFOG)Centrālā statistikas pārvalde
15.  Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas institūciju veidu klasifikācija (COPNI)Centrālā statistikas pārvalde
16. Eiropas Individuālā patēriņa veidu klasifikācija (ECOICOP) Centrālā statistikas pārvalde
17.  Individuālā patēriņa veidu klasifikācija (COICOP)Centrālā statistikas pārvalde
18.Budžetu ieņēmumu klasifikācija  Finanšu ministrija
19.Budžetu izdevumu klasifikācija atbilstoši ekonomiskajām kategorijām  Finanšu ministrija
20. Darījumu un citu plūsmu klasifikācija Centrālā statistikas pārvalde
21.Institucionālo sektoru klasifikācija  Finanšu ministrija
22. Institucionālo sektoru klasifikācija Centrālā statistikas pārvalde
23.Budžetu finansēšanas klasifikācija  Finanšu ministrija
24.Vispārējā valdības parāda klasifikācija  Finanšu ministrija
25. Finanšu aktīvu/saistību klasifikācija Centrālā statistikas pārvalde
26. Balansposteņu klasifikācija Centrālā statistikas pārvalde
27. Atsevišķos transporta veidos pārvadāto preču klasifikācija (NST) Centrālā statistikas pārvalde
28. Transporta veidu klasifikators (muitas uzskaite) Valsts ieņēmumu dienests
29. Muitas procedūru klasifikators Valsts ieņēmumu dienests
30. Darījumu veidu klasifikators Valsts ieņēmumu dienests
31. Eiropas integrētās sociālās aizsardzības statistikas sistēma: vispārīgie principi un pamatsistēma; pabalstu klasifikācija pamatsistēmā (ESSPROS) 

Labklājības ministrija

Centrālā statistikas pārvalde

32.Profesiju klasifikators  Labklājības ministrija
33.  Starptautiskā standartizētā profesiju klasifikācija (ISCO)Labklājības ministrija
34.  Starptautiskā nodarbinātības statusu klasifikācija (ICSE)Centrālā statistikas pārvalde
35.  Veselības aprūpes funkcionālā klasifikācijaCentrālā statistikas pārvalde
36.  Veselības aprūpes sniedzēju klasifikācijaCentrālā statistikas pārvalde
37.  Veselības aprūpes finansēšanas shēmu klasifikācijaCentrālā statistikas pārvalde
38. Ievainojumu datubāzes kodēšanas rokasgrāmata. Datu vārdnīca (IDB) Slimību profilakses un kontroles centrs
39.  Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija (SSK), ar atvasinātajām klasifikācijāmSlimību profilakses un kontroles centrs
40.  Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija (SFK), ar atvasināto klasifikācijuSlimību profilakses un kontroles centrs
41.Latvijas izglītības klasifikācija  Izglītības un zinātnes ministrija
42.  Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija (ISCED)Izglītības un zinātnes ministrija
43.  Izglītības un mācību nozaru klasifikācija (ISCED-F)Izglītības un zinātnes ministrija
44. Zinātnisko programmu un budžetu analīzes un salīdzināšanas klasifikators (NABS) Izglītības un zinātnes ministrija
45.Būvju klasifikācija  

Ekonomikas ministrija

Valsts zemes dienests

46. Būvju klasifikācija (CC) Centrālā statistikas pārvalde
47.Zemes lietošanas veidu klasifikators  Valsts zemes dienests
48.Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija (NĪLM)  Valsts zemes dienests
49.Ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikators  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
50.Ūdenstilpju klasifikators  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
51.Atkritumu klasifikators  VSIA "Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
52.Atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidu klasifikators  VSIA "Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
53. Atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidu klasifikators VSIA "Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
54. Atkritumu saraksts VSIA "Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
55. Atkritumu statistikas nomenklatūra VSIA "Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
56.  Starptautiskā likumpārkāpumu klasifikācija (ICCS)

Centrālā statistikas pārvalde

Tieslietu ministrija

Iekšlietu ministrija

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
06.01.2017