Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem"

Izdarīt likumā "Par zvērinātiem revidentiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 12.nr.; 2004, 4.nr.; 2007, 10.nr.; 2008, 14.nr.; 2009, 6.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 32., 99.nr.; 2011, 46.nr.; 2012, 56.nr.; 2013, 87., 142., 188.nr.; 2015, 227.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Revīzijas pakalpojumu likums".

2. 1.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) revīzijas darba dokumenti - materiāli, kuri sagatavoti zvērinātam revidentam vai zvērinātu revidentu komercsabiedrībai vai kurus sagatavo, iegūst un saglabā zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība un kuri ir saistīti ar revīzijas pakalpojumu sniegšanu. Revīzijas darba dokumenti var būt sagatavoti papīra formā, elektroniskos datu nesējos vai citā veidā [piemēram, dokumenti, kuros ietverto informāciju veido attēls vai skaņa un kuri uztverami un izmantojami ar attiecīgu iekārtu palīdzību (audiovizuālie un kinematogrāfiskie dokumenti, fotogrāfijas un skaņu dokumenti)];";

izteikt pirmās daļas 7.punkta ievaddaļu un "a" apakšpunktu šādā redakcijā:

"7) revidenta ziņojums - zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības atbildīgā zvērināta revidenta sagatavots rakstveida dokuments par gada pārskata un par konsolidētā gada pārskata revīziju (pārbaudi), kurā ietverta:

a) rindkopa, kurā identificēts klients (norādot klienta nosaukumu un veidu), kura gada pārskatā (konsolidētajā gada pārskatā) ietvertie finanšu pārskati ir revidēti, norādot datumu un pārskata periodu, par kuru gada pārskats (konsolidētais gada pārskats) ir sagatavots, un gada pārskata (konsolidētā gada pārskata) sagatavošanā izmantotos normatīvos aktus un normatīvos noteikumus, kuri nosaka attiecīgā klienta gada pārskata (konsolidētā gada pārskata) struktūru, apjomu, saturu un sagatavošanas kārtību (Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības normatīvie akti), kā arī iekļautas ziņas par klienta un zvērināta revidenta atbildību,";

izteikt pirmās daļas 7.punkta "c" un "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"c) zvērināta revidenta atzinums vai paziņojums par atteikumu sniegt atzinumu,

d) norādījums uz visiem apstākļiem vai notikumiem, kuriem zvērināts revidents vēlas pievērst uzmanību, tos uzsverot, bet nesniedzot atzinumu ar iebildēm, kā arī norādījums uz jebkādu būtisku nenoteiktību (ja tāda ir konstatēta) saistībā ar notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par klienta spēju turpināt darbību,";

aizstāt pirmās daļas 7.punkta "g" apakšpunktā skaitļus un vārdus "5. un 6.punktā un trešajā daļā noteiktajām prasībām" ar skaitļiem un vārdiem "5.punktā un trešajā daļā noteiktajām prasībām un vai ir iekļauta 56.2 panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 7. un 8.punktā noteiktā informācija";

papildināt pirmās daļas 7.punktu ar "h" apakšpunktu šādā redakcijā:

"h) informācija par to, vai klients (ja klients ir tāda kapitālsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalsts regulētajā tirgū, kredītiestāde, apdrošināšanas sabiedrība akciju sabiedrības formā vai pārapdrošināšanas sabiedrība akciju sabiedrības formā) ir sagatavojis nefinanšu paziņojumu, bet, ja minētajam klientam ir jāsagatavo konsolidētais gada pārskats, - konsolidēto nefinanšu paziņojumu, un par to, vai nefinanšu paziņojums (konsolidētais nefinanšu paziņojums) ir iekļauts vadības ziņojumā (konsolidētajā vadības ziņojumā) vai sagatavots kā atsevišķa gada pārskata (konsolidētā gada pārskata) sastāvdaļa, vai arī iekļauts minētās kapitālsabiedrības mātes sabiedrības sagatavotajā konsolidētajā nefinanšu paziņojumā;";

papildināt pirmo daļu ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"121) Latvijā atzītie starptautiskie publiskā sektora revīzijas standarti - valsts kontroliera noteiktie starptautiskie standarti augstākajām revīzijas iestādēm;";

papildināt pirmo daļu ar 14.1 punktu šādā redakcijā:

"141) dalībvalsts - Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts;";

papildināt pirmās daļas 15.punktu ar vārdiem "un kas nav dalībvalsts revidents";

papildināt pirmās daļas 16.punktu ar vārdiem "un kas nav dalībvalsts revidentu komercsabiedrība";

papildināt pirmo daļu ar 18., 19., 20., 21. un 22.punktu šādā redakcijā:

"18) dalībvalsts kompetentā institūcija - institūcija, kurai ar dalībvalsts normatīvajiem aktiem ir noteikta atbildība par attiecīgās dalībvalsts revidentu un revidentu komercsabiedrību, kā arī to sniegto revīzijas pakalpojumu uzraudzību un par kuru attiecīgā dalībvalsts ir paziņojusi Eiropas Komisijai;

19) dalībvalsts revidents - fiziskā persona, kuru dalībvalsts, kas nav Latvijas Republika (turpmāk - cita dalībvalsts), kompetentā institūcija ir apstiprinājusi par tiesīgu veikt šajā citā dalībvalstī reģistrētas komercsabiedrības gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revīziju (pārbaudi);

20) dalībvalsts revidentu komercsabiedrība - citā dalībvalstī reģistrēta jebkura veida komercsabiedrība, kuru šīs citas dalībvalsts kompetentā institūcija ir apstiprinājusi par tiesīgu veikt šajā citā dalībvalstī reģistrētas komercsabiedrības gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revīziju (pārbaudi);

21) trešās valsts kompetentā institūcija - institūcija, kurai ar trešās valsts normatīvajiem aktiem ir piešķirta kompetence veikt šīs trešās valsts revidentu un trešās valsts revidentu komercsabiedrību, kā arī to sniegto revīzijas pakalpojumu uzraudzību;

22) valsts vai pašvaldības institūcija - valsts vai pašvaldības iestāde, atvasināta publiskā persona, kuru pilnīgi vai daļēji finansē no valsts vai pašvaldības budžeta, kā arī valsts vai pašvaldības aģentūra.";

papildināt pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Likumā lietotais termins "saistītās puses" atbilst Eiropas Komisijas 2008.gada 3.novembra regulas (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 1606/2002 pielikumā minētajam 24. SGS "Informācijas atklāšana par saistītajām pusēm" lietotajam terminam.

(4) Ar likumā lietoto terminu "zvērināts revidents un zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kura sniedz revīzijas pakalpojumus sabiedriskas nozīmes struktūrām" saprot zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību, kura ir sniegusi revīzijas pakalpojumus sabiedriskas nozīmes struktūrai vismaz reizi trijos gados pēc veiktās šā likuma 35.1 panta pirmajā daļā minētās revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles. Šis termins atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 16.aprīļa regulā (ES) Nr. 537/2014 par īpašām prasībām attiecībā uz obligātajām revīzijām sabiedriskas nozīmes struktūrās un ar ko atceļ Komisijas lēmumu 2005/909/EK (turpmāk - regula Nr. 537/2014) lietotajam terminam "obligātais revidents un revīzijas uzņēmums, kas veic obligātās revīzijas sabiedriskas nozīmes struktūrā"."

3. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Likuma mērķis un darbības joma

(1) Šā likuma mērķis ir regulēt tās personu profesionālās darbības tiesiskos pamatus, kura izpaužas kā revīzijas pakalpojumi, un nodrošināt šo personu profesionālās darbības uzraudzību, lai sekmētu stabilu, drošu un uzticamu revīzijas pakalpojumu tirgu un aizsargātu sabiedrības (kā gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu lietotājas) kopējās intereses.

(2) Likums attiecas uz zvērinātiem revidentiem, zvērinātu revidentu komercsabiedrībām, revīzijas pakalpojumu saņēmējiem, sabiedriskas nozīmes struktūrām, kā arī kompetentajām iestādēm un institūcijām zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību profesionālās darbības un sabiedriskas nozīmes struktūru uzraudzības jomā.

(3) Likums nosaka:

1) zvērināta revidenta sertifikāta un zvērinātu revidentu komercsabiedrības licences iegūšanas un reģistrēšanas kārtību;

2) zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību neatkarības, objektivitātes un ētikas prasības, profesionālās darbības noteikumus un atbildību par šajā likumā un regulā Nr. 537/2014 noteikto prasību neievērošanu;

3) revīzijas pakalpojumu saņēmēju tiesības un pienākumus;

4) kompetentās iestādes un institūcijas zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību profesionālās darbības uzraudzības jomā, šo iestāžu un institūciju pienākumus un tiesības;

5) sabiedriskas nozīmes struktūras revīzijas komitejas izveidošanas, darbības un uzraudzības tiesiskos pamatus;

6) noteikumus regulas Nr. 537/2014 piemērošanas nodrošināšanai."

4. Papildināt 8.panta 2.punktu pēc vārda "pieņem" ar vārdu "Latvijas".

5. Papildināt 13.panta 1.punktu pēc vārda "kārtībai" ar vārdu "Latvijas".

6. 17.pantā:

papildināt otrās daļas 2.punktu pēc vārda "standartu" ar vārdiem "Latvijā atzīto starptautisko publiskā sektora revīzijas standartu";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas lēmuma par zvērināta revidenta sertifikāta darbības apturēšanu apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur šā lēmuma darbību."

7. Papildināt 18.panta otrās daļas 2.punktu pēc vārda "standartu" ar vārdiem "Latvijā atzīto starptautisko publiskā sektora revīzijas standartu".

8. 19.pantā:

izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) prakses vietas adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi un norādi uz mājaslapas adresi, ja tāda ir;";

papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Finanšu ministrija savā mājaslapā internetā iekļauj norādi uz Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas mājaslapu, kurā šis reģistrs ir pieejams."

9. 21.pantā:

izteikt pirmo, otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(1) Zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence izsniedzama komercsabiedrībai, kas ir ierakstīta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajā komercreģistrā.

(2) Par zvērinātu revidentu pilnsabiedrības biedru un komandītsabiedrības komplimentāru var būt tikai zvērināti revidenti vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības, vai dalībvalstu revidenti, vai dalībvalstu revidentu komercsabiedrības.

(3) Zvērinātu revidentu kapitālsabiedrībā vairāk par 50 procentiem balsstiesīgo kapitāla daļu vai balsstiesīgo akciju pieder zvērinātiem revidentiem vai zvērinātu revidentu komercsabiedrībām, vai dalībvalstu revidentiem, vai dalībvalstu revidentu komercsabiedrībām.

(4) Zvērinātu revidentu kapitālsabiedrībā ne mazāk par 75 procentiem valdes locekļu ir zvērināti revidenti vai dalībvalstu revidenti.";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Zvērinātu revidentu komercsabiedrības darba organizācija un resursu plānošanas, dokumentu pārvaldības, reģistru un lietu veidošanas kārtība atbilst prasībām, kuras minētas Ministru kabineta noteikumos, kas izdoti uz šā likuma 31.1 panta pamata."

10. Papildināt likumu ar 21.1 pantu šādā redakcijā:

"21.1 pants. Citas dalībvalsts reģistrā ierakstītas revidentu komerc­sabiedrības licences atzīšana

(1) Atkāpjoties no šā likuma 3.panta pirmās daļas, citas dalībvalsts reģistrā ierakstītai revidentu komercsabiedrībai ir tiesības sniegt revīzijas pakalpojumus Latvijas Republikā, ja Finanšu ministrija to atzinusi par līdzvērtīgu zvērinātu revidentu komercsabiedrībai, tai izsniegta zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence un šī komercsabiedrība ir ierakstīta zvērinātu revidentu komercsabiedrību reģistrā.

(2) Finanšu ministrija atzinumu sagatavo, ja ir saņemts:

1) citas dalībvalsts reģistrā ierakstītas revidentu komercsabiedrības licences saņemšanas (reģistrācijas) iesniegums, kurā iekļauts arī apliecinājums, ka personām, kuras minētās komercsabiedrības vārdā sniegs revidenta ziņojumu par klienta gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu revīziju (pārbaudi), ir izsniegts citas dalībvalsts revidenta sertifikāts un ka šo personu profesionālā kvalifikācija ir atzīta šā likuma 13.pantā noteiktajā kārtībā;

2) attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes izdots dokuments par to, ka šī revidentu komercsabiedrība ir ierakstīta šīs dalībvalsts attiecīgajā revidentu komercsabiedrību reģistrā.

(3) Piecu darbdienu laikā pēc šā panta otrajā daļā minēto dokumentu saņemšanas Finanšu ministrija tos izskata un elektroniski informē citas dalībvalsts reģistrā ierakstīto revidentu komercsabiedrību attiecīgi par to, ka:

1) zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence vai motivēts atteikums tiks izsniegts (nosūtīts) 30 dienu laikā;

2) nav iesniegts šā panta otrās daļas 2.punktā minētais dokuments un ka zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence vai motivēts atteikums tiks izsniegts (nosūtīts) šīs daļas 1.punktā minētajā termiņā tikai pēc visas šā panta otrajā daļā minētās informācijas saņemšanas.

(4) Ja ir saņemta visa šā panta otrajā daļā minētā informācija, Finanšu ministrija 30 dienu laikā izskata minētos dokumentus un sagatavo atzinumu par citas dalībvalsts reģistrā ierakstītas revidentu komercsabiedrības atzīšanu par līdzvērtīgu zvērinātu revidentu komercsabiedrībai.

(5) Finanšu ministrija, ja nepieciešams, sadarbojas ar attiecīgās dalībvalsts kompetento iestādi, lai noskaidrotu ar šā panta otrajā daļā minēto informāciju saistītos apstākļus.

(6) Ja tiek atzīts, ka citas dalībvalsts reģistrā ierakstīta revidentu komercsabiedrība ir līdzvērtīga zvērinātu revidentu komercsabiedrībai, Finanšu ministrija sagatavo un piecu darbdienu laikā nosūta atzinumu:

1) šai komercsabiedrībai;

2) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai.

(7) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija izsniedz zvērinātu revidentu komercsabiedrības licenci citas dalībvalsts reģistrā ierakstītajai revidentu komercsabiedrībai un ieraksta to zvērinātu revidentu komercsabiedrību reģistrā, pamatojoties uz Finanšu ministrijas atzinumu, un vienlaikus par to informē Finanšu ministriju.

(8) Finanšu ministrija piecu darbdienu laikā pēc šā panta septītajā daļā minētās informācijas saņemšanas informē attiecīgās dalībvalsts kompetento iestādi par šīs citas dalībvalsts reģistrā ierakstītās revidentu komercsabiedrības ierakstīšanu zvērinātu revidentu komercsabiedrību reģistrā."

11. 23.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja ir mainījies zvērinātu revidentu komercsabiedrības valdes locekļu sastāvs vai biedru, akcionāru vai dalībnieku sastāvs, šī komercsabiedrība par attiecīgajām izmaiņām 30 dienu laikā no izmaiņu rašanās dienas rakstveidā paziņo Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai.";

izteikt otrās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) komercsabiedrība būtiski pārkāpj citus šā likuma vai regulas Nr. 537/2014 noteikumus;";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas lēmuma par zvērinātu revidentu komercsabiedrības licences darbības apturēšanu apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur šā lēmuma darbību."

12. 24.pantā:

izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) juridisko adresi, kontaktpersonu, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi un norādi uz mājaslapas adresi, ja tāda ir;";

papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Finanšu ministrija savā mājaslapā internetā iekļauj norādi uz Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas mājaslapu internetā, kurā šis reģistrs ir pieejams."

13. 24.1 pantā:

papildināt otro daļu ar vārdiem un skaitļiem "(ja tie iekļauti regulētajā tirgū līdz 2010.gada 31.decembrim) vai 100 000 euro (ja tie iekļauti regulētajā tirgū, sākot ar 2011.gada 1.janvāri)";

papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Finanšu ministrija savā mājaslapā internetā iekļauj norādi uz Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas mājaslapu, kurā šis reģistrs ir pieejams."

14. 24.2 pantā:

izslēgt pirmās daļas 2.punktā vārdus "un padomes (ja padome ir izveidota)";

izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) trešās valsts revidents vai trešās valsts revidentu komercsabiedrība savā mājaslapā internetā publicē atklātības ziņojumu, kurā ietverta regulas Nr. 537/2014 13.pantā minētā informācija vai tai līdzvērtīga informācija.";

papildināt otrās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem "Finanšu ministrija" ar vārdiem "sadarbībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju".

15. Aizstāt 24.3 panta tekstā vārdus "disciplinārlietu ierosināšanas un sodu piemērošanas sistēmu" ar vārdiem "disciplinārlietu ierosināšanas, izskatīšanas, sodu, sankciju un uzraudzības pasākumu piemērošanas sistēmu".

16. Izteikt VI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VI nodaļa
Zvērināta revidenta neatkarība, objektivitāte un profesionālās ētikas prasības
".

17. 25.pantā:

papildināt panta nosaukumu ar vārdiem "un objektivitāte";

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Zvērināts revidents (arī zvērinātu revidentu komercsabiedrības iecelts atbildīgais zvērināts revidents) savā profesionālajā darbībā ir neatkarīgs un objektīvs.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Zvērinātu revidentu komercsabiedrības biedriem, akcionāriem vai dalībniekiem, vadītājam, valdes un padomes (ja padome ir izveidota) locekļiem un citām personām ir aizliegts iejaukties zvērināta revidenta (arī zvērinātu revidentu komercsabiedrības iecelta atbildīgā zvērināta revidenta) profesionālajā darbībā vai iespaidot viņu, lai ietekmētu šā revidenta neatkarību un objektivitāti, viņa kā neatkarīga eksperta viedokli vai atzinumu.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Par profesionālo darbību, kura izpaužas kā revīzijas pakalpojums, nav uzskatāma zvērināta revidenta nelikumīga darbība klienta interesēs, kā arī viņa darbība klienta nelikumīga nodarījuma veicināšanai."

18. Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

"26.pants. Apstākļi, kuros ir apdraudēta zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības neatkarība un objektivitāte

(1) Zvērināts revidents un zvērinātu revidentu komercsabiedrība ir tiesīga uzņemties gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revīziju tikai tad, ja netiek apdraudēta zvērināta revidenta, zvērinātu revidentu komercsabiedrības iecelta atbildīgā zvērināta revidenta un zvērinātu revidentu komercsabiedrības, kā arī to pieaicināto ekspertu vai lietpratēju un palīgu neatkarība un objektivitāte.

(2) Zvērināta revidenta, zvērinātu revidentu komercsabiedrības iecelta atbildīgā zvērināta revidenta un zvērinātu revidentu komercsabiedrības, kā arī to pieaicināto ekspertu vai lietpratēju un palīgu neatkarība un objektivitāte ir apdraudēta, ja kāda no minētajām personām ir tieši vai netieši ieinteresēta revīzijas iznākumā. Minēto personu neatkarību un objektivitāti apdraud šādi apstākļi:

1) finansiālas saistības un līdzdalība klienta darījumos;

2) esošas vai pēdējo triju gadu laikā pastāvējušas darba attiecības ar klientu;

3) klienta vadības funkciju pildīšana;

4) zvērināta revidenta vai viņa laulātā, vai aizgādībā esoša bērna, vai cita radinieka, kuram vismaz gadu ar zvērinātu revidentu ir kopīga saimniecība, atrašanās radniecībā vai svainībā līdz otrajai pakāpei ar klienta valdes vai padomes locekli;

5) būtiska atkarība ieņēmumos no viena vai vairāku savstarpēji saistītu klientu apkalpošanas;

6) par revīzijas pakalpojumiem saņemtās atlīdzības atkarība no revīzijas iznākuma vai sniegtajiem papildu pakalpojumiem;

7) dāvanu vai pakalpojumu, atlaižu vai citu labvēlīgu darījuma nosacījumu pieņemšana no klienta, izņemot gadījumu, kad objektīva un informēta trešā persona varētu uzskatīt to vērtību par maznozīmīgu vai par tādu, kas nerada nekādas sekas;

8) līdzdalība klienta (vai ar to saistītas komercsabiedrības) pamat­kapitālā vai iesaiste darījumos par klienta (vai ar to saistītas komercsabiedrības) emitēto, garantēto vai citādi nodrošināto finanšu instrumentu iegūšanu. Šajā punktā minētais neattiecas uz līdzdalību, kas pieder tikai netieši dažādās kolektīvo ieguldījumu shēmās (piemēram, ieguldījumu fondos, alternatīvo ieguldījumu fondos, dzīvības apdrošināšanā, fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānos vai privāto pensiju plānos).

(3) Zvērināta revidenta, zvērinātu revidentu komercsabiedrības iecelta atbildīgā zvērināta revidenta un zvērinātu revidentu komercsabiedrības neatkarība un objektivitāte ir apdraudēta arī tad, ja vismaz viens no šā panta otrajā daļā minētajiem apstākļiem attiecas uz:

1) revidentu komercsabiedrību tīkla, kuram ir piederīgs zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība, sadarbības partneri;

2) zvērinātu revidentu komercsabiedrības biedru, akcionāru vai dalībnieku, vadītāju, izpildinstitūcijas locekli, darbinieku vai jebkuru citu personu, kuras sniegtos pakalpojumus izmanto vai kuru tieši vai netieši kontrolē zvērināts revidents, zvērinātu revidentu komercsabiedrības iecelts atbildīgais zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība.

(4) Zvērināts revidents un zvērinātu revidentu komercsabiedrība nedrīkst veikt gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revīziju, ja pastāv risks, ka klients varētu būt ar zvērinātu revidentu vai zvērinātu revidentu komercsabiedrību saistīta persona, vai risks, ka šī revīzija varētu būt saistīta ar zvērināta revidenta, zvērinātu revidentu komercsabiedrības iecelta atbildīgā zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības savtīgām interesēm (klienta aizstāvību vai iebiedēšanu saistībā ar līdzdalību klienta darījumos, finansiālām, civiltiesiskām, darba vai cita veida attiecībām starp zvērinātu revidentu, zvērinātu revidentu komercsabiedrību, revidentu komercsabiedrību tīklu vai tādu šā panta trešajā daļā minētu fizisko personu, kura varētu tieši vai netieši ietekmēt revīzijas rezultātu, un klientu), no kā objektīva un labi informēta trešā persona varētu secināt, ka zvērināta revidenta, zvērinātu revidentu komercsabiedrības iecelta atbildīgā zvērinātā revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības neatkarība ir apdraudēta.

(5) Zvērināta revidenta, zvērinātu revidentu komercsabiedrības iecelta atbildīgā zvērināta revidenta un zvērinātu revidentu komercsabiedrības pienākums ir revīzijas darba dokumentos norādīt šā panta otrajā un trešajā daļā minētos apstākļus, ja tādi ir konstatēti, kā arī norādīt pasākumus, kas veikti, lai šos apstākļus novērstu.

(6) Šā likuma 25.pantā un šajā pantā minētās zvērināta revidenta un zvērinātu revidentu komercsabiedrības neatkarības prasības attiecas vismaz uz laikposmu, uz kuru attiecas klienta revidējamais (vai pārbaudāmais) gada pārskats vai konsolidētais gada pārskats, un laikposmu, kurā zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība sniedz revīzijas (vai pārbaudes) pakalpojumu.

(7) Ja laikposmā, uz kuru attiecas klienta gada pārskats, klientu reorganizē apvienošanas, sadalīšanas vai pārveidošanas ceļā, zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība izvērtē, vai klienta reorganizācijas dēļ nav radušies šā panta otrajā un trešajā daļā minētie apstākļi, kas varētu apdraudēt zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības neatkarību. Izvērtē arī jebkurus ar revīziju nesaistītus pakalpojumus, kuri sniegti minētajam klientam pirms tā reorganizācijas un kuri varētu ietekmēt zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības neatkarību un spēju turpināt šā klienta gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata revīziju pēc datuma, kad stājās spēkā klienta reorganizācija.

(8) Ja zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība konstatē neatkarības apdraudējumu šā panta septītajā daļā minēto iemeslu dēļ, zvērinātam revidentam un zvērinātu revidentu komercsabiedrībai ir pienākums pēc iespējas agrāk, bet ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no konstatējuma dienas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu apstākļus, kas rada neatkarības apdraudējumu un var ietekmēt zvērināta revidenta objektivitāti.

(9) Zvērināts revidents, zvērinātu revidentu komercsabiedrības iecelts atbildīgais zvērināts revidents un zvērinātu revidentu komercsabiedrība pirms gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata revīzijas līguma noslēgšanas ar klientu, kā arī šajā līgumā paredzētā revīzijas pakalpojuma sniegšanas laikā novērtē un revīzijas darba dokumentos nekavējoties norāda:

1) vai zvērināts revidents, zvērinātu revidentu komercsabiedrības iecelts atbildīgais zvērināts revidents un zvērinātu revidentu komercsabiedrība atbilst šajā likumā noteiktajām neatkarības un objektivitātes prasībām;

2) vai ir zināms kāds no šā likuma 25.pantā un šā panta otrajā un trešajā daļā minētajiem apstākļiem, kas varētu izraisīt pamatotas šaubas par zvērināta revidenta, zvērinātu revidentu komercsabiedrības iecelta atbildīgā zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības neatkarību un objektivitāti, un norāda pasākumus, kas veikti, lai šos apstākļus novērstu;

3) vai pieaicinātie eksperti, lietpratēji vai palīgi ir pietiekami kompetenti konkrētā klienta gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata revīzijas veikšanai un vai šai revīzijai piesaistīto darbinieku un citu nepieciešamo resursu daudzums ir pietiekams;

4) vai revīzijai plānotais laiks ir pietiekams, lai izpildītu klienta gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata revīzijas līguma saistības, nepārkāpjot šā likuma un citu normatīvo aktu prasības;

5) zvērinātu revidentu komercsabiedrības gadījumā - vai ir izpildītas šā likuma 31.panta prasības."

19. 27.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "likumā "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu"" ar vārdiem un skaitļiem "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā un regulā Nr. 537/2014";

papildināt otro daļu ar vārdiem "un tā gada pārskata un konsolidētā gada pārskata pēdējo revīziju";

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Neskarot šā panta pirmajā daļā minētos konfidencialitātes noteikumus, zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kas veic gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata revīziju (pārbaudi) klientam, kurš ir daļa no tāda koncerna, kura mātes sabiedrība atrodas trešajā valstī, ir tiesīgs nodot šajā trešajā valstī esošajam minētā koncerna atbildīgajam revidentam vai atbildīgajai revidentu komercsabiedrībai savus sagatavotos revīzijas darba dokumentus, ja šie dokumenti ir vajadzīgi koncerna konsolidētā gada pārskata revīzijai (pārbaudei). Šādā gadījumā uz veikto personas datu apstrādi attiecas Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktās datu subjekta tiesības pieprasīt informāciju par datu apstrādi, tai skaitā par datu apstrādes mērķiem, datu saņēmējiem, iegūšanas avotiem, tiesības piekļūt saviem datiem un pieprasīt to grozīšanu, iznīcināšanu, apstrādes pārtraukšanu vai aizliegšanu.

(5) Neskarot šā panta pirmajā daļā minētos konfidencialitātes noteikumus, zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kas sniedz revīzijas pakalpojumu klientam, kura pārvedami vērtspapīri ir iekļauti trešās valsts regulētajā tirgū vai kurš ir trešās valsts koncerna meitas sabiedrība, ir tiesīga nodot pēc šīs trešās valsts kompetentās iestādes pieprasījuma tai sagatavotos revīzijas darba dokumentus vai citus dokumentus, kas attiecas uz minētā klienta gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata revīziju, ievērojot šā likuma 37.4 panta prasības."

20. 28.pantā:

papildināt pirmo daļu ar vārdiem "un profesionālās ētikas normas";

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja klients ir sabiedriskas nozīmes struktūra, zvērināts revidents un zvērinātu revidentu komercsabiedrība ievēro arī regulā Nr. 537/2014 noteiktās prasības gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu revīzijas veikšanai šajā sabiedriskas nozīmes struktūrā.";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja klients ir valsts vai pašvaldības institūcija, zvērināts revidents un zvērinātu revidentu komercsabiedrība revīzijas pakalpojumus sniedz atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot Valsts kontroles kā grupas revidenta norādījumus, kā arī Latvijā atzītos starptautiskos publiskā sektora revīzijas standartus. Valsts kontrole kā grupas revidents sniedz norādījumus zvērinātam revidentam vai zvērinātu revidentu komercsabiedrībai līdz kārtējā gada 15.oktobrim.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Zvērinātam revidentam un zvērinātu revidentu komercsabiedrībai, sniedzot revīzijas pakalpojumus valsts vai pašvaldības institūcijai, ir tiesības saņemt no Valsts kontroles tās rīcībā esošo no publiskajiem reģistriem un datubāzēm iegūto informāciju, kas nepieciešama attiecīgās revīzijas mērķa sasniegšanai."

21. 29.pantā:

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Klientam kā revīzijas, lietpratēja vai uzticības uzdevuma devējam ir tiesības brīvi izvēlēties zvērinātu revidentu vai zvērinātu revidentu komercsabiedrību, ciktāl šo izvēli neierobežo šajā likumā noteiktās zvērināta revidenta neatkarības, objektivitātes vai citas prasības, bet attiecībā uz sabiedriskas nozīmes struktūru - arī regulā Nr. 537/2014 noteiktie ierobežojumi. Zvērinātam revidentam un zvērinātu revidentu komercsabiedrībai ir tiesības brīvi izvēlēties klientu, ar kuru slēgt līgumu par profesionālo pakalpojumu sniegšanu, ciktāl šo izvēli neierobežo šajā likumā noteiktās zvērināta revidenta neatkarības, objektivitātes vai citas prasības, bet attiecībā uz sabiedriskas nozīmes struktūru - arī regulā Nr. 537/2014 noteiktie ierobežojumi.

(3) Zvērināts revidents un zvērinātu revidentu komercsabiedrība revīzijas pakalpojumus sniedz saskaņā ar rakstveidā noslēgtu šo pakalpojumu sniegšanas līgumu - revīzijas pakalpojumu līgumu. Komercsabiedrības biedriem vai dalībnieku (akcionāru) sapulcei ir tiesības brīvi izvēlēties zvērinātu revidentu vai zvērinātu revidentu komercsabiedrību, ar kuru slēgt revīzijas pakalpojumu līgumu, ciktāl šo izvēli neierobežo šajā likumā noteiktās zvērināta revidenta neatkarības, objektivitātes vai citas prasības, bet attiecībā uz sabiedriskas nozīmes struktūru - arī regulā Nr. 537/2014 noteiktie ierobežojumi. Šajā daļā minētās komercsabiedrības biedru vai dalībnieku (akcionāru) sapulces tiesības nevar ierobežot ne plānotie revīzijas pakalpojumu līguma nosacījumi, ne jebkuras iepriekšējas vienošanās, ne arī kapitālsabiedrības valdes noslēgtajā līgumā ietverts noteikums.";

izteikt 3.1 daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

"Klientam, kas ir vienpusēji atkāpies no revīzijas pakalpojumu līguma, ir pienākums par to ziņot Finanšu ministrijai un Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai, bet, ja klients ir sabiedriskas nozīmes struktūra, - Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, norādot iemeslu.";

papildināt pantu ar 3.2, 3.3 un 3.4 daļu šādā redakcijā:

"(32) Ja kapitālsabiedrība ir sabiedriskas nozīmes struktūra, tad šīs kapitālsabiedrības dalībnieki (akcionāri), kuri pārstāv ne mazāk par vienu divdesmito daļu no pamatkapitāla, var celt prasību tiesā pret šo kapitālsabiedrību par tās dalībnieku (akcionāru) sapulcē ievēlētā zvērināta revidenta atsaukšanu, ja tam ir pamatots iemesls.

(33) Zvērinātam revidentam un zvērinātu revidentu komercsabiedrībai, ar kuru izbeigts revīzijas pakalpojumu līgums tā darbības termiņa laikā (neatkarīgi no tā, vai šā līguma izbeigšanas iemesls ir klienta vai zvērināta revidenta, vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības vienpusēja atkāpšanās), ir pienākums par to ziņot Finanšu ministrijai un Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai, bet, ja klients, ar kuru bija noslēgts pirms termiņa beigām izbeigtais līgums, ir sabiedriskas nozīmes struktūra, - Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, norādot iemeslu.

(34) Zvērinātam revidentam un zvērinātu revidentu komercsabiedrībai, kas ir noslēgusi vai pagarinājusi revīzijas pakalpojumu līgumu par gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata revīziju ar klientu, kurš ir sabiedriskas nozīmes struktūra, ir pienākums pēc iespējas agrāk, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no dienas, kad minētais līgums stājies spēkā, paziņot Finanšu ministrijai kā kompetentajai iestādei klienta nosaukumu un minētajā līgumā noteikto revīzijas pakalpojumu sniegšanas termiņu (gados), kā arī laikposmu, par kuru sagatavots pirmais saskaņā ar šo līgumu revidētais gada pārskats vai konsolidētais gada pārskats.";

izslēgt ceturto daļu;

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Zvērinātam revidentam un zvērinātu revidentu komercsabiedrībai nav tiesību ilgāk par sešiem gadiem pēc kārtas sniegt revīzijas pakalpojumus vienā un tajā pašā valsts vai pašvaldības institūcijā, kā arī vismaz divus gadus pēc šā laikposma beigām aizliegts piedalīties minētā klienta gada pārskata revīzijā.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Zvērinātam revidentam un zvērinātu revidentu komercsabiedrības ieceltam atbildīgajam zvērinātam revidentam vismaz vienu gadu pēc gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata revīzijas līguma izbeigšanas ir aizliegts ieņemt amatu tās komercsabiedrības valdē vai padomē, kura ir bijusi izbeigtajā līgumā minētais klients. Ja izbeigtajā gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata revīzijas līgumā minētais klients ir sabiedriskas nozīmes struktūra, tad zvērinātam revidentam un zvērinātu revidentu komercsabiedrības ieceltam atbildīgajam zvērinātam revidentam vismaz divus gadus pēc minētā līguma izbeigšanas ir aizliegts:

1) ieņemt amatu šīs sabiedriskas nozīmes struktūras valdē vai padomē;

2) kļūt par šīs sabiedriskas nozīmes struktūras revīzijas komitejas locekli vai, ja attiecīgā sabiedriskas nozīmes struktūra revīzijas komiteju neveido, - par tādas institūcijas locekli, kura veic revīzijas komitejai līdzīgas funkcijas.";

papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Zvērinātam revidentam, kas sniedz revīzijas pakalpojumus kā individuālais komersants vai pašnodarbināta persona, un zvērinātu revidentu komercsabiedrības ieceltajam atbildīgajam zvērinātam revidentam vismaz vienu gadu pēc revīzijas pakalpojumu sniegšanas ir aizliegts ieņemt amatu sava bijušā klienta pārvaldības struktūrā, valdē, padomē, revīzijas komitejā vai, ja attiecīgais klients revīzijas komiteju neveido, - institūcijā, kas veic revīzijas komitejai līdzīgas funkcijas."

22. Papildināt 30.panta pirmo daļu pēc vārda "neatkarība" ar vārdiem "un objektivitāte".

23. Papildināt likumu ar 31.1 pantu šādā redakcijā:

"31.1 pants. Ministru kabineta kompetence revīzijas pakalpojumu jomā

Ministru kabinets nosaka darba organizācijas, resursu plānošanas, dokumentu pārvaldības, reģistru un lietu veidošanas prasības zvērinātiem revidentiem un zvērinātu revidentu komercsabiedrībām."

24. 32.pantā:

papildināt 2.punktu ar vārdiem "un sagatavošanas vieta";

papildināt pantu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) ja ziņojuma autors ir zvērinātu revidentu komercsabiedrība, - tās juridiskā adrese, bet, ja ziņojuma autors ir zvērināts revidents kā individuālais komersants vai pašnodarbināta persona, - arī personas norādītā adrese vai, ja tāda nav norādīta, deklarētās dzīvesvietas adrese.";

papildināt pantu ar otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata revīzijā ir iesaistīti vairāki zvērināti revidenti, kas sniedz revīzijas pakalpojumus kā individuāli komersanti vai pašnodarbinātas personas, vai zvērinātu revidentu komercsabiedrību iecelti atbildīgie zvērināti revidenti un tie ir vienojušies par attiecīgās revīzijas rezultātiem, tie iesniedz kopīgu revidenta ziņojumu, kuru paraksta visi minētie zvērināti revidenti.

(3) Ja gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata revīzijā ir iesaistīti vairāki zvērināti revidenti, kas sniedz revīzijas pakalpojumus kā individuāli komersanti vai pašnodarbinātas personas, vai zvērinātu revidentu komercsabiedrību iecelti atbildīgie zvērināti revidenti, kuri nevar vienoties par attiecīgās revīzijas rezultātiem kopumā vai par atsevišķiem revidenta ziņojumā vai atzinumā iekļaujamiem punktiem, tie iesniedz kopīgu revidenta ziņojumu, kurā katrs no minētajiem zvērinātiem revidentiem iekļauj attiecīgi atsevišķu atzinumu par minētās revīzijas rezultātiem vai atsevišķu revidenta ziņojuma vai atzinuma punktu, norādot iemeslu, kura dēļ nav panākta vienošanās.

(4) Šā panta pirmajā daļā minētais attiecas arī uz revidenta pārbaudes ziņojumu, kuru zvērināts revidents sniedz saskaņā ar šā likuma 28.1 pantu par gada pārskata ierobežoto pārbaudi, tam attiecīgi piemērojot šā likuma 1.panta 7.punkta "a", "b", "c" un "d" apakšpunkta prasības.";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

25. 33.1 pantā:

aizstāt pirmās daļas pirmajā teikumā vārdu "triju" ar vārdu "četru";

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Atklātības ziņojumu sagatavo un publicē atbilstoši regulas Nr. 537/2014 13.panta prasībām.";

izslēgt otro daļu.

26. 34.pantā:

papildināt panta nosaukumu ar vārdiem "ziņojumi un citi dokumenti";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības iecelta atbildīgā zvērināta revidenta sagatavotie revidenta ziņojumi un citi regulas Nr. 537/2014 15.pantā minētie ziņojumi un dokumenti, arī normatīvajos aktos, kas reglamentē darba organizācijas, resursu plānošanas, dokumentu pārvaldības, reģistru un lietu veidošanas prasības zvērinātiem revidentiem un zvērinātu revidentu komercsabiedrībām, minēto politiku un procedūru apraksti, klientu uzskaites reģistri, saņemtās rakstveida sūdzības, pretenzijas un to uzskaites reģistri, kā arī cita ar gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata revīzijām saistītā dokumentētā informācija ir glabājama vismaz piecus gadus.";

aizstāt trešās daļas pirmo teikumu ar tekstu šādā redakcijā:

"Revīzijas darba dokumenti, kā arī šā panta 2.1 daļā minētie ziņojumi un citi dokumenti ir pieejami revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles un revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas pārbaudes vajadzībām. Uz personām, kas veic revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroli, attiecas tās pašas konfidencialitātes prasības, kas noteiktas zvērinātam revidentam un zvērinātu revidentu komercsabiedrībai šā panta otrajā daļā."

27. 34.1 pantā:

papildināt pirmo daļu ar vārdiem un skaitļiem "bet attiecīgajā gadījumā - par regulas Nr. 537/2014 10.pantā minēto revidenta ziņojumu un 11.pantā minēto papildu ziņojumu";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "darba dokumenti" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "revīzijas darba dokumenti" (attiecīgā locījumā);

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja juridiski vai citi apstākļi kavē piekļuvi trešās valsts revidenta vai trešās valsts revidentu komercsabiedrības sagatavotajiem revīzijas darba dokumentiem, koncerna atbildīgais zvērināts revidents saviem revīzijas darba dokumentiem pievieno pierādījumus tam, ka viņš ir veicis visus atbilstošos pasākumus, lai iegūtu piekļuvi trešās valsts revidenta vai trešās valsts revidentu komercsabiedrības sagatavotajiem revīzijas darba dokumentiem, un kavējošo apstākļu esības pierādījumus un informē par to Finanšu ministriju. Ja nepieciešams, koncerna atbildīgais zvērināts revidents (personīgi vai iesaistot citu šā panta otrajā daļā minēto personu) nodrošina papildu revīzijas procedūras, kuras viņš uzskata par vajadzīgām saistībā ar konsolidācijā iesaistītās koncerna meitas sabiedrības gada pārskata revīziju (pārbaudi).";

papildināt pantu ar sesto, septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ja koncerna atbildīgajam zvērinātam revidentam tiek veikta sniegto revīzijas pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas pārbaude vai revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas pārbaude, vai izmeklēšanas darbības saistībā ar konsolidētā gada pārskata revīziju, koncerna atbildīgais zvērināts revidents iesniedz attiecīgi Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai vai Finanšu ministrijai pēc tās pieprasījuma attiecīgos dokumentus, ko tas saglabājis attiecībā uz trešās valsts revidenta vai trešās valsts revidentu komercsabiedrības veikto revīzijas darbu konsolidētā gada pārskata revīzijā, tai skaitā visus revīzijas darba dokumentus, kas attiecas uz konsolidētā gada pārskata revīziju.

(7) Finanšu ministrijai ir tiesības pieprasīt un saņemt no citām kompetentajām iestādēm šā panta sestajā daļā minētajai kvalitātes nodrošināšanas pārbaudei, revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas pārbaudei vai izmeklēšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus par zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības veikto darbu koncerna revīzijā. Sadarbojoties ar citām kompetentajām iestādēm, Finanšu ministrija ievēro konfidencialitātes prasības attiecībā uz informācijas un dokumentu apmaiņu.

(8) Ja koncerna mātes sabiedrības vai meitas sabiedrības gada pārskata revīziju veic trešās valsts revidents vai trešās valsts revidentu komercsabiedrība, Finanšu ministrijai ir tiesības pieprasīt papildu dokumentus un informāciju no attiecīgās trešās valsts kompetentās iestādes par šīs trešās valsts revidenta vai trešās valsts revidentu komercsabiedrības veikto revīziju, piemērojot šā likuma 37.4 pantā minētos sadarbības pasākumus."

28. Izslēgt 35. pantu.

29. 35.1 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Finanšu ministrija sadarbībā ar Latvijas Zvērinātu revidentu asociāciju nodrošina uz riska pieeju balstītu revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroli, lai tiktu ievērotas normatīvo aktu, Latvijā atzīto starptautisko revīzijas standartu un Latvijā atzīto starptautisko publiskā sektora revīzijas standartu prasības, profesionālās ētikas normas, neatkarība un objektivitāte revīzijas pakalpojumu sniegšanā. Finanšu ministrija nodrošina uz risku izvērtējumu balstītu revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroli (revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas pārbaudi) tām zvērinātu revidentu komercsabiedrībām un tiem zvērinātiem revidentiem, kuri ir snieguši revīzijas pakalpojumus sabiedriskas nozīmes struktūrām pēdējo triju gadu laikā kopš pēdējās tiem veiktās revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles.";

izteikt otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(2) Šā panta pirmajā daļā minētajai revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontrolei ir pakļautas:";

aizstāt otrās daļas 1.punktā vārdu "piecos" ar vārdu "sešos";

papildināt otro daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) visas zvērinātu revidentu komercsabiedrības un zvērināti revidenti, kas sniedz revīzijas pakalpojumus valsts un pašvaldību institūcijām, - ne retāk kā reizi sešos gados.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija nodrošina revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles pārbaudi zvērinātu revidentu komercsabiedrībām un zvērinātiem revidentiem un informē Finanšu ministriju par tās rezultātiem, tai skaitā par izdarītajiem konstatējumiem un secinājumiem. Revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles pārbaudi zvērinātu revidentu komercsabiedrībām un tiem zvērinātiem revidentiem, kuri nesniedz revīzijas pakalpojumus sabiedriskas nozīmes struktūrām, veic saskaņā ar nolikumu, ko pēc saskaņošanas ar Finanšu ministriju apstiprina Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija.";

papildināt 3.1 daļu pēc vārda "trijos" ar vārdiem "un reizi sešos";

papildināt pantu ar 3.2 daļu šādā redakcijā:

"(32) Zvērinātu revidentu komercsabiedrības un zvērināti revidenti, kuri sniedz revīzijas pakalpojumus sabiedriskas nozīmes struktūrām, katru gadu līdz 1.jūlijam iesniedz Finanšu ministrijai regulas Nr. 537/2014 14.pantā minēto informāciju, kā arī informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā apgūtajām profesionālās kvalifikācijas (tālākizglītības) programmām. Finanšu ministrija apkopo un analizē saņemto informāciju un veic pasākumus konstatēto neatbilstību novēršanai.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Finanšu ministrijas pilnvarots pārstāvis ne retāk kā reizi trijos gados pārbauda, kā revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasības ievēro tās zvērinātu revidentu komercsabiedrības un zvērināti revidenti, kuri sniedz revīzijas pakalpojumus sabiedriskas nozīmes struktūrām, un sastāda šīs pārbaudes protokolu. Revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas pārbaudi veic saskaņā ar šā likuma prasībām un regulas Nr. 537/2014 26.panta prasībām. Ministru kabinets nosaka revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas pārbaudes kārtību, pilnvaroto pārstāvju kvalifikācijas prasības, pārbaudes protokolā ietveramās ziņas, kā arī pārbaužu programmas saturu. Finanšu ministrijas pilnvarotajam pārstāvim ir tiesības veikt revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas pārbaudi zvērināta revidenta prakses vietā vai zvērinātu revidentu komercsabiedrībā, kas sniedz revīzijas pakalpojumus sabiedriskas nozīmes struktūrām.";

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Lai nodrošinātu revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas pārbaudes atbilstoši regulas Nr. 537/2014 26.panta prasībām zvērināta revidenta prakses vietā vai zvērinātu revidentu komercsabiedrībā, kas sniedz revīzijas pakalpojumus sabiedriskas nozīmes struktūrām, Finanšu ministrija ir tiesīga piesaistīt ekspertus konkrētu pārbaužu veikšanai. Šā panta izpratnē termins "eksperts" atbilst regulas Nr. 537/2014 26.panta 1.punkta "c" apakšpunktā lietotajam terminam "eksperts".";

papildināt piektās daļas pirmo teikumu ar vārdiem un skaitļiem "kā arī pieprasīt no pārbaudāmā zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības citas ziņas, dokumentus un paskaidrojumus, kas nepieciešami regulas Nr. 537/2014 26.panta 6.punktā noteikto pienākumu veikšanai un revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas pārbaudes veikšanai un ir zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības rīcībā";

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai, veicot kvalitātes kontroles pārbaudi zvērinātam revidentam vai zvērinātu revidentu komercsabiedrībai, kura sniedz revīzijas pakalpojumus valsts un pašvaldību institūcijām, ir pienākums iegūt no Valsts kontroles informāciju par to, vai Valsts kontrole kā grupas revidents, sagatavojot atzinumu par Latvijas Republikas saimnieciskā gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un pašvaldību budžetiem par iepriekšējo pārskata gadu, varēja izmantot attiecīgā zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības veikto finanšu revīziju valsts vai pašvaldības institūcijā un tās rezultātā sniegto atzinumu."

30. Papildināt 36.1 panta trešo daļu pēc vārdiem "informāciju par" ar vārdiem "valsts politikas īstenošanu komercsabiedrību revīzijas jomā un".

31. Papildināt likumu ar VIII1 nodaļu šādā redakcijā:

"VIII1 nodaļa
Noteikumi regulas Nr. 537/2014 piemērošanas nodrošināšanai

37.5 pants. Kompetentās iestādes

(1) Saskaņā ar regulas Nr. 537/2014 20.panta 1.punktu kompetentā iestāde, kas ir atbildīga par šajā regulā paredzēto uzdevumu izpildi un šīs regulas noteikumu piemērošanas nodrošināšanu (izņemot to regulā Nr. 537/2014 paredzēto uzdevumu izpildi un noteikumu piemērošanas nodrošināšanu, par kuru izpildi un piemērošanas nodrošināšanu kā atbildīgā iestāde šā panta otrajā daļā ir noteikta Finanšu un kapitāla tirgus komisija), ir Finanšu ministrija.

(2) Saskaņā ar regulas Nr. 537/2014 20.panta 2.punktu kompetentā iestāde, kas ir atbildīga par to, lai nodrošinātu šīs regulas III nodaļas 16., 17. un 19.panta noteikumu piemērošanu, ir Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Kā šajā daļā minētā kompetentā iestāde Finanšu un kapitāla tirgus komisija veic šādus pienākumus:

1) uzrauga, vai sabiedriskas nozīmes struktūra ievēro šā likuma un regulas Nr. 537/2014 16.panta noteikumus attiecībā uz zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības iecelšanu sabiedriskas nozīmes struktūrā un vai sabiedriskas nozīmes struktūra, slēdzot revīzijas pakalpojumu līgumu vai pagarinot minētā līguma darbības termiņu, ir ievērojusi šā likuma 37.8 panta un regulas Nr. 537/2014 17.panta noteikumus par revīzijas uzdevuma veikšanas termiņa ilgumu sabiedriskas nozīmes struktūrā;

2) 10 darbdienu laikā no dienas, kad saņemts šā likuma 29.panta 3.1 vai 3.3 daļā minētais ziņojums par revīzijas pakalpojumu līguma izbeigšanu pirms termiņa beigām, saskaņā ar regulas Nr. 537/2014 19.panta prasībām par to rakstveidā paziņo Finanšu ministrijai;

3) nekavējoties rakstveidā paziņo Finanšu ministrijai par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas kā kompetentās iestādes veiktajā uzraudzības procesā konstatētajiem šā likuma un regulas Nr. 537/2014 prasību iespējamiem pārkāpumiem, kuros ir iesaistīts sabiedriskas nozīmes struktūras ieceltais zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība;

4) ne vēlāk kā līdz nākamā gada 1.februārim apkopo un iesniedz Finanšu ministrijai rakstveida informāciju par iepriekšējā gadā veiktajiem pasākumiem un izdotajiem administratīvajiem aktiem, kas saistīti ar šīs daļas 1.punktā minēto uzraudzību.

(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga izdot normatīvos noteikumus par regulas Nr. 537/2014 III nodaļas 16., 17. un 19.panta ievērošanas kārtību.

(4) Regulas Nr. 537/2014 8.panta 5.punkta "g" apakšpunktā minētās kompetentās iestādes ir Finanšu ministrija un Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

37.6 pants. Ar revīziju nesaistīti pakalpojumi

(1) Zvērinātam revidentam un zvērinātu revidentu komercsabiedrībai, kas veic sabiedriskas nozīmes struktūras gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu revīziju, bet, ja minētais zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība ir revidentu komercsabiedrību tīkla sadarbības partneris, - arī jebkuram šā revidentu komercsabiedrību tīkla sadarbības partnerim ir aizliegts regulas Nr. 537/2014 5.panta 1.punkta pirmajā daļā norādītajā laikposmā sniegt šai sabiedriskas nozīmes struktūrai, tās mātes sabiedrībai un šīs mātes sabiedrības meitas sabiedrībām Eiropas Savienībā regulas Nr. 537/2014 5.panta 1.punkta otrajā daļā minētos ar revīziju nesaistītus aizliegtus pakalpojumus. Izņēmums ir tādi ar revīziju nesaistīti pakalpojumi, kuri minēti šā panta otrajā daļā, ja tiek ievēroti visi šā panta trešās daļas nosacījumi.

(2) Ar revīziju nesaistīti pakalpojumi, kurus ir tiesīgs sniegt šā panta pirmajā daļā minētais zvērināts revidents, zvērinātu revidentu komercsabiedrība un revidentu komercsabiedrību tīkla sadarbības partneris, ja tiek izpildīti visi šā panta trešās daļas nosacījumi, ir šādi:

1) nodokļu konsultanta pakalpojumu sniegšana, tai skaitā konsultācijas attiecībā uz nodokļu atvieglojumiem, nodokļu aprēķināšana un nodokļu deklarāciju sagatavošana;

2) konsultāciju sniegšana attiecībā uz finanšu palīdzības un atbalsta maksājumu saņemšanu.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētais zvērināts revidents, zvērinātu revidentu komercsabiedrība un revidentu komercsabiedrību tīkla sadarbības partneris ir tiesīgs sniegt šā panta otrajā daļā minētos ar revīziju nesaistītus pakalpojumus, ja tiek izpildīti visi šādi nosacījumi:

1) šiem pakalpojumiem (atsevišķi vai kopumā) nav tiešas ietekmes vai ir nebūtiska ietekme uz sabiedriskas nozīmes struktūras gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu;

2) šiem pakalpojumiem nav saistības ar sabiedriskas nozīmes struktūras vadīšanu vai lēmumu pieņemšanu;

3) šo pakalpojumu ietekmes uz sabiedriskas nozīmes struktūras gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu novērtējums ir vispusīgi dokumentēts un paskaidrots sabiedriskas nozīmes struktūras revīzijas komitejai vai tai līdzvērtīgai struktūrai atbilstoši regulas Nr. 537/2014 11.pantam;

4) zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība ievēro šajā likumā noteiktās neatkarības prasības;

5) šo pakalpojumu sniegšanu, pirms tie tiek uzsākti, ir apstiprinājusi sabiedriskas nozīmes struktūras revīzijas komiteja vai tai līdzvērtīga struktūra.

37.7 pants. Ar revīziju nesaistītu pakalpojumu maksas saņemšanas ierobežojums un atbrīvojuma piešķiršana

(1) Atbilstoši regulas Nr. 537/2014 4.panta 2.punkta pirmajai daļai tad, ja zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība sniedz revīzijas pakalpojumus sabiedriskas nozīmes struktūrai un vienlaikus šai sabiedrībai vai tās mātes vai meitas sabiedrībai sniedz arī ar revīziju nesaistītus pakalpojumus, kas nav šīs regulas 5.panta 1.punktā minētie ar revīziju nesaistīti aizliegti pakalpojumi, trīs secīgus pārskata gadus vai ilgāk, aprēķinātās atlīdzības (turpmāk - maksa) kopsumma par šiem ar revīziju nesaistītajiem pakalpojumiem minētajā trīs pārskata gadus ilgajā laikposmā nedrīkst pārsniegt 70 procentus no vidējās gada maksas par gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revīziju (pārbaudi). Vidējo pārskata gada maksu aprēķina, pamatojoties uz pēdējo triju pārskata gadu laikā aprēķināto maksu par gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revīziju (pārbaudi), kas veikta sabiedriskas nozīmes struktūrai un - attiecīgā gadījumā - tās mātes vai meitas sabiedrībai.

(2) Izņēmuma gadījumā, ja saņemts zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības, kas veic gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revīziju (pārbaudi) sabiedriskas nozīmes struktūrai, iesniegums, kurā pamatota vajadzība saņemt atbrīvojumu attiecībā uz konkrētu sabiedriskas nozīmes struktūru, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga atbrīvot minēto zvērinātu revidentu vai zvērinātu revidentu komercsabiedrību no šā panta pirmajā daļā minētās regulas Nr. 537/2014 4.panta 2.punkta pirmās daļas prasības attiecībā uz konkrēto sabiedriskas nozīmes struktūru. Šādu atbrīvojumu var piešķirt uz laikposmu, kas nepārsniedz divus pārskata gadus.

37.8 pants. Maksimālais revīzijas uzdevuma termiņš un tā pagarināšana

(1) Atbilstoši regulas Nr. 537/2014 17.panta 1.punkta otrajai daļai zvērinātam revidentam un zvērinātu revidentu komercsabiedrībai nav tiesību ilgāk par 10 gadiem pēc kārtas veikt gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revīziju (pārbaudi) vienā un tajā pašā sabiedriskas nozīmes struktūrā (turpmāk šajā pantā - maksimālais revīzijas uzdevuma termiņš).

(2) Atkāpjoties no šā panta pirmās daļas noteikumiem, sabiedriskas nozīmes struktūra ir tiesīga pagarināt revīzijas uzdevuma veikšanas termiņu zvērinātu revidentu komercsabiedrībai, lai šis termiņš būtu ilgāks par šā panta pirmajā daļā minēto maksimālo revīzijas uzdevuma termiņu, ja tā ievēro abus šādus nosacījumus:

1) pēc tam kad ir beidzies maksimālais revīzijas uzdevuma termiņš, sabiedriskas nozīmes struktūra organizē atklātu iepirkumu par revīzijas pakalpojumu sniegšanu, izmantojot konkursa procedūru;

2) maksimālais revīzijas uzdevuma termiņš kopā ar tā pagarinājumu (turpmāk šajā pantā - pagarinātais revīzijas uzdevuma termiņš) nepārsniedz 20 gadus.

(3) Atbilstoši regulas Nr. 537/2014 17.panta 3.punktam zvērinātam revidentam un zvērinātu revidentu komercsabiedrībai aizliegts pēc šā panta pirmajā daļā minētā maksimālā revīzijas uzdevuma termiņa beigām vai pēc šā panta otrajā daļā minētā pagarinātā revīzijas uzdevuma termiņa beigām uzņemties jaunu revīzijas uzdevumu minētajā sabiedriskas nozīmes struktūrā vismaz četrus gadus ilgā laikposmā. Ja zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība ir piederīga revidentu komercsabiedrību tīklam, šajā daļā minētais aizliegums attiecas arī uz šā tīkla sadarbības partneriem.

37.9 pants. Revīzijas komitejas izveidošana

(1) Komercsabiedrība, kura ir reģistrēta Latvijā un kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalsts regulētajā tirgū, izveido revīzijas komiteju un nodrošina tās darbību atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma prasībām.

(2) Sabiedriskas nozīmes struktūra, kas nav šā panta pirmajā daļā minētā komercsabiedrība, izveido revīzijas komiteju vai tai līdzvērtīgu struktūru, attiecīgi piemērojot Finanšu instrumentu tirgus likuma D sadaļas II1 nodaļā noteiktās revīzijas komitejas izveidošanas un darbības prasības. Sabiedriskas nozīmes struktūra var neveidot revīzijas komiteju, ja šī struktūra atbilst kādam no Finanšu instrumentu tirgus likuma 55.11 panta ceturtās daļas nosacījumiem vai tā ir privātais pensiju fonds likuma "Par privātajiem pensiju fondiem" izpratnē vai valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs Valsts fondēto pensiju likuma izpratnē.

(3) Sabiedriskas nozīmes struktūrai ir pienākums piecu darbdienu laikā pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas rakstveida pieprasījuma sniegt Finanšu un kapitāla tirgus komisijai regulas Nr. 537/2014 11.pantā minēto papildu ziņojumu revīzijas komitejai.

37.10 pants. Sabiedriskas nozīmes struktūras atbildība

(1) Ja komercsabiedrība, kura ir reģistrēta Latvijā un kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalsts regulētajā tirgū, nav ievērojusi šā likuma 37.9 panta pirmās vai trešās daļas prasības, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga piemērot minētajai komercsabiedrībai Finanšu instrumentu tirgus likuma 148.panta astoņpadsmitajā daļā noteiktās sankcijas vai uzraudzības pasākumus. Finanšu instrumentu tirgus likums nosaka šo sankciju vai uzraudzības pasākumu piemērošanas un publicēšanas kārtību, kā arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotā administratīvā akta, ar kuru piemēro šīs sankcijas vai uzraudzības pasākumus, pārsūdzēšanas kārtību.

(2) Ja sabiedriskas nozīmes struktūra, kas nav šā panta pirmajā daļā minētā komercsabiedrība, nav ievērojusi šā likuma 37.9 panta otrās vai trešās daļas prasības, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga piemērot minētajai sabiedriskas nozīmes struktūrai vienu vai vairākas šādas sankcijas vai uzraudzības pasākumus:

1) izteikt brīdinājumu;

2) publicēt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājaslapā internetā publisku paziņojumu, kurā norāda par pārkāpumu atbildīgo personu un pārkāpuma būtību;

3) pieprasīt, lai par pārkāpumu atbildīgā persona izbeidz attiecīgu darbību;

4) noteikt pagaidu aizliegumu komercsabiedrības padomes vai valdes loceklim, kurš ir atbildīgs par attiecīgo pārkāpumu, uz laiku līdz trim gadiem pildīt viņam noteiktos pienākumus komercsabiedrībā;

5) uzlikt komercsabiedrībai soda naudu līdz 10 procentiem no iepriekšējā pārskata gada neto apgrozījuma summas. Ja 10 procenti no iepriekšējā pārskata gada neto apgrozījuma summas ir mazāk par 142 300 euro, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga uzlikt soda naudu līdz 142 300 euro;

6) uzlikt par pārkāpumu atbildīgajai fiziskajai personai soda naudu līdz vienam miljonam euro.

(3) Ja sabiedriskas nozīmes struktūra nav ievērojusi šā likuma un regulas Nr. 537/2014 16.panta noteikumus attiecībā uz zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības iecelšanu sabiedriskas nozīmes struktūrā vai ja tā, slēdzot revīzijas pakalpojumu līgumu ar zvērinātu revidentu vai zvērinātu revidentu komercsabiedrību vai pagarinot minētā līguma darbības termiņu, nav ievērojusi šā likuma un regulas Nr. 537/2014 17.panta noteikumus par revīzijas uzdevuma veikšanas termiņa ilgumu sabiedriskas nozīmes struktūrā, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga piemērot šai sabiedriskas nozīmes struktūrai vienu vai vairākas šā panta otrajā daļā minētās sankcijas vai uzraudzības pasākumus.

(4) Par šā panta otrajā un trešajā daļā minētajiem pārkāpumiem iekasētās soda naudas tiek ieskaitītas valsts budžetā.

(5) Finanšu un kapitāla tirgus komisija informāciju par sankcijām un uzraudzības pasākumiem, kas personām piemēroti par šā panta otrajā un trešajā daļā minētajiem pārkāpumiem, ievieto savā mājaslapā internetā, norādot ziņas par tās izdotā administratīvā akta pārsūdzēšanu un pieņemto nolēmumu.

(6) Šā panta piektajā daļā minēto informāciju Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga:

1) publiskot, neidentificējot personu, ja pēc iepriekšēja izvērtējuma veikšanas konstatē, ka tās fiziskās personas datu atklāšana, kurai piemērota sankcija vai uzraudzības pasākums, nav samērīga vai ka fiziskās vai juridiskās personas datu atklāšana var apdraudēt finanšu tirgus stabilitāti vai uzsākta kriminālprocesa norisi vai radīt nesamērīgu kaitējumu iesaistītajām personām;

2) nepubliskot, ja pēc iepriekšēja izvērtējuma veikšanas konstatē, ka šādas informācijas publiskošana apdraudētu finanšu tirgus stabilitāti vai nav samērīga ar izdarīto pārkāpumu.

(7) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdoto administratīvo aktu par saskaņā ar šā panta otro un trešo daļu piemērotajām sankcijām vai uzraudzības pasākumiem var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā.

(8) Finanšu un kapitāla tirgus komisija piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas rakstveidā informē Finanšu ministriju par sankcijām un uzraudzības pasākumiem, kas piemēroti par šā panta otrajā un trešajā daļā minētajiem pārkāpumiem, norādot atbildīgo personu, kurai ir piemērotas minētās sankcijas un uzraudzības pasākumi, un šo sankciju un pasākumu veidu."

32. Papildināt 38.1 panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Kārtību, kādā Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija izdod lēmumus disciplinārlietās, nosaka administratīvo aktu izdošanas kārtību reglamentējošie normatīvie akti."

33. Papildināt likumu ar 38.2 un 38.3 pantu šādā redakcijā:

"38.2 pants. Sankcijas un uzraudzības pasākumi, administratīvo aktu izdošana un pārsūdzēšana

(1) Finanšu ministrija izdod administratīvos aktus (lēmumus) par sankciju un uzraudzības pasākumu piemērošanu šajā pantā noteiktajos gadījumos zvērinātiem revidentiem un zvērinātu revidentu komercsabiedrībām, kas sniedz revīzijas pakalpojumus sabiedriskas nozīmes struktūrām. Kārtību, kādā Finanšu ministrija izdod administratīvos aktus (lēmumus), nosaka administratīvo aktu izdošanas kārtību reglamentējoši normatīvie akti.

(2) Finanšu ministrijas administratīvo aktu (lēmumu), kas izdots saistībā ar šajā pantā minētajām sankcijām vai uzraudzības pasākumiem, var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā. Administratīvā apgabaltiesa lietu izskata kā pirmās instances tiesa. Lieta tiek izskatīta triju tiesnešu sastāvā. Administratīvās apgabaltiesas spriedumu var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību.

(3) Finanšu ministrijas administratīvā akta (lēmuma), kas izdots saistībā ar šajā pantā minētajām sankcijām un uzraudzības pasākumiem, pārsūdzēšana neaptur šā akta (lēmuma) darbību.

(4) Par šā likuma un regulas Nr. 537/2014 prasību neievērošanu Finanšu ministrija ir tiesīga piemērot vienu vai vairākas šādas sankcijas vai uzraudzības pasākumus:

1) izteikt brīdinājumu;

2) pieprasīt, lai zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība nekavējoties pārtrauc darbības, kas uzskatāmas par tādām darbībām, kuru rezultātā tiek vai varētu tikt pārkāptas zvērinātu revidentu profesionālo darbību reglamentējošu normatīvo aktu un regulas Nr. 537/2014 prasības;

3) aizliegt zvērinātam revidentam, zvērinātu revidentu komercsabiedrībai vai atbildīgajam zvērinātam revidentam vai zvērinātu revidentu komercsabiedrībai uz laiku līdz trim gadiem sniegt revīzijas pakalpojumus un parakstīt zvērināta revidenta ziņojumu;

4) publicēt Finanšu ministrijas mājaslapā internetā publisku paziņojumu par to, ka parakstītais zvērināta revidenta ziņojums neatbilst šajā likumā noteiktajam zvērināta revidenta ziņojuma saturam un regulas Nr. 537/2014 10.pantā noteiktajām revīzijas ziņojuma prasībām;

5) noteikt pagaidu aizliegumu zvērinātu revidentu komercsabiedrības pārvaldības struktūras loceklim, ja tas ir zvērināts revidents un ir atbildīgs par attiecīgo pārkāpumu, uz laiku līdz trim gadiem pildīt viņam noteiktos pienākumus šajā zvērinātu revidentu komercsabiedrībā;

6) publicēt Finanšu ministrijas mājaslapā internetā informāciju, kurā norāda par pārkāpumu atbildīgo zvērinātu revidentu (zvērināta revidenta vārds, uzvārds un sertifikāta numurs) un atbildīgo zvērinātu revidentu komercsabiedrību (zvērinātu revidentu komercsabiedrības nosaukums un licences numurs), kā arī izdarītā pārkāpuma būtību;

7) uzlikt par pārkāpumu atbildīgajam zvērinātam revidentam soda naudu līdz 7200 euro un par pārkāpumu atbildīgajai zvērinātu revidentu komercsabiedrībai - līdz 14 200 euro.

(5) Pieņemot lēmumu par šā panta ceturtajā daļā minēto sankciju un uzraudzības pasākumu piemērošanu zvērinātiem revidentiem un zvērinātu revidentu komercsabiedrībām, Finanšu ministrija ņem vērā arī:

1) pārkāpuma smagumu;

2) pārkāpuma ilgumu;

3) personas atbildības pakāpi;

4) pārkāpuma rezultātā personas gūtos ienākumus;

5) pārkāpuma rezultātā radīto zaudējumu atlīdzināšanu;

6) personas sadarbību ar Finanšu ministriju pārkāpuma izmeklēšanā;

7) personas finansiālo stāvokli: zvērinātu revidentu komercsabiedrībai - kopējo neto apgrozījumu iepriekšējā pārskata gadā, zvērinātam revidentam, kurš veic profesionālo darbību kā individuāls komersants vai pašnodarbināta persona, - kopējo apgrozījumu (ieņēmumus) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā;

8) personas iepriekš izdarītos pārkāpumus profesionālo pakalpojumu sniegšanas jomā.

(6) Finanšu ministrija izdod ieteikumus (vadlīnijas) par šā panta ceturtajā daļā minēto sankciju un uzraudzības pasākumu piemērošanu un ievieto tos savā mājaslapā internetā.

(7) Finanšu ministrija nepiemēro šā panta ceturtajā daļā minētās sankcijas un uzraudzības pasākumus sakarā ar kriminālprocesu vai disciplinārlietu par to pašu pārkāpumu.

(8) Finanšu ministrija mēneša laikā pēc katra kalendāra gada beigām sagatavo un nosūta Eiropas Revīzijas pārraudzības struktūru komitejai apkopotu informāciju par iepriekšējā gadā piemērotajām šā panta ceturtajā daļā minētajām sankcijām un uzraudzības pasākumiem, kā arī piemērotajām šā likuma 37.10 panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētajām sankcijām un uzraudzības pasākumiem, norādot visas personas, kurām ir piemērotas sankcijas un uzraudzības pasākumi, un piemēroto sankciju un uzraudzības pasākumu veidu.

(9) Finanšu ministrija nekavējoties informē Eiropas Revīzijas pārraudzības struktūru komiteju par šā panta ceturtās daļas 3. un 5.punktā minēto sankciju vai uzraudzības pasākumu piemērošanu, norādot personu, kurai sankcija vai uzraudzības pasākums ir piemērots, un piemērotās sankcijas vai uzraudzības pasākuma veidu, kā arī par šā likuma 37.10 panta otrās daļas 4.punktā un Finanšu instrumentu tirgus likuma 148.panta astoņpadsmitās daļas 3.punktā minētās sankcijas vai uzraudzības pasākuma piemērošanu, norādot personu, kurai šī sankcija vai uzraudzības pasākums ir piemērots, un piemērotās sankcijas vai uzraudzības pasākuma veidu.

(10) Soda nauda, kas iekasēta par pārkāpumiem, par kuriem tā uzlikta saskaņā ar šā panta ceturtās daļas 7.punktu, tiek ieskaitīta valsts budžetā. Finanšu ministrijas uzlikto soda naudu persona samaksā ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad stājies spēkā Finanšu ministrijas lēmums par soda naudas uzlikšanu.

38.3 pants. Lēmumu publicēšana

(1) Finanšu ministrija informāciju par personām piemērotajām šā likuma 38.2 panta ceturtajā daļā minētajām sankcijām un uzraudzības pasākumiem ievieto savā mājaslapā internetā, norādot par pārkāpumu atbildīgo personu (zvērināta revidenta vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un zvērinātu revidentu komercsabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un licences numurs), pārkāpuma veidu un būtību un Finanšu ministrijas piemēroto sankciju vai uzraudzības pasākumu, kā arī ziņas par izdotā administratīvā akta lēmuma pārsūdzēšanu un pieņemto tiesas nolēmumu.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto informāciju Finanšu ministrija ievieto savā mājaslapā internetā piecu darbdienu laikā no dienas, kad beidzies akta (lēmuma) pārsūdzēšanas termiņš un tas nav pārsūdzēts.

(3) Šā panta pirmajā daļā minēto informāciju Finanšu ministrija publisko, neidentificējot personu, ja pēc iepriekšēja izvērtējuma veikšanas konstatē, ka tās fiziskās personas datu atklāšana, kurai piemērota sankcija vai uzraudzības pasākums, nav samērīga vai ka fiziskās vai juridiskās personas datu atklāšana var apdraudēt finanšu tirgus stabilitāti vai uzsākta kriminālprocesa norisi vai radīt nesamērīgu kaitējumu iesaistītajām personām.

(4) Ja paredzams, ka šā panta trešajā daļā minētie apstākļi saprātīgā laikposmā var izbeigties, šā panta pirmajā daļā minētās informācijas publiskošanu var atlikt uz šādu laikposmu.

(5) Šajā pantā noteiktajā kārtībā Finanšu ministrijas mājaslapā internetā ievietotā informācija ir pieejama vismaz piecus gadus no tās pirmreizējās ievietošanas dienas."

34. Papildināt pārejas noteikumus ar 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. un 21.punktu šādā redakcijā:

"14. Līdz attiecīgu grozījumu izdarīšanai citos likumos tajos lietoto atsauci uz likumu "Par zvērinātiem revidentiem" (attiecīgā locījumā) saprot kā atsauci uz Revīzijas pakalpojumu likumu (attiecīgā locījumā).

15. Zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kura neatbilst šā likuma 21.panta ceturtās daļas prasībām (ne mazāk par 75 procentiem valdes locekļu ir zvērināti revidenti vai dalībvalstu revidenti), ir tiesīga turpināt revīzijas pakalpojumu sniegšanu, tomēr ne ilgāk kā līdz 2018.gada 1.janvārim.

16. Šā likuma 28.panta 1.1 daļas noteikumus piemēro, sākot ar 2017.gada pārskata revīziju.

17. Uzsākot šā likuma 29.panta 4.1 daļas piemērošanu, tajā noteiktais termiņa ierobežojums skaitāms no šīs normas spēkā stāšanās dienas.

18. Šā likuma 37.8 pantu piemēro, ņemot vērā regulas Nr. 537/2014 41.panta nosacījumus.

19. Šā likuma 37.9 panta otrajā daļā minētās sabiedriskas nozīmes struktūras izveido revīzijas komitejai līdzvērtīgu struktūru vai ievēlē revīzijas komiteju nākamajā akcionāru sapulcē, bet ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no šīs normas spēkā stāšanās dienas.

20. Finanšu un kapitāla tirgus komisija saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 17.1 panta otro daļu līdz 2018.gada 1.janvārim izdod ieteikumus (vadlīnijas) par šā likuma 37.10 pantā minēto sankciju un uzraudzības pasākumu piemērošanu un ievieto tos savā mājaslapā internetā.

21. Finanšu ministrija līdz 2018.gada 1.janvārim izdod ieteikumus (vadlīnijas) par šā likuma 38.2 pantā minēto sankciju un uzraudzības pasākumu piemērošanu un ievieto tos savā mājaslapā internetā."

35. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

"11) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 16.aprīļa direktīvas 2014/56/ES, ar kuru groza direktīvu 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas (Dokuments attiecas uz EEZ);

12) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 22.oktobra direktīvas 2014/95/ES, ar ko groza direktīvu 2013/34/ES attiecībā uz noteiktu lielu uzņēmumu un grupu nefinanšu un daudzveidības informācijas atklāšanu (Dokuments attiecas uz EEZ)."

Likums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 15.decembrī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2016.gada 29.decembrī

01.01.2017