Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 213

Rīgā 2016. gada 20. decembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 44 4. p.)

Grozījumi "Krājaizdevu sabiedrību gada pārskata sagatavošanas normatīvajos noteikumos"

Izdoti saskaņā ar Krājaizdevu sabiedrību likuma
23. panta pirmo un otro daļu

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2013. gada 17. oktobra normatīvajos noteikumos Nr. 232 "Krājaizdevu sabiedrību gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Krājaizdevu sabiedrības vadības ziņojumā par gada pārskatu ietver:

12.1. krājaizdevu sabiedrības nosaukumu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru, licences numuru un izsniegšanas datumu;

12.2. skaidru krājaizdevu sabiedrības attīstības, tās darbības rezultātu un vietas tirgū apskatu, kā arī ietver tai piemītošo būtisko risku un nenoteiktību aprakstu. Aprakstu sagatavo kā krājaizdevu sabiedrības attīstības, tās darbības rezultātu un vietas tirgū līdzsvarotu un visaptverošu analīzi, ņemot vērā tās darbības apjomu un sarežģītību, un, cik nepieciešams, lai izprastu krājaizdevu sabiedrības attīstību, tās finansiālo stāvokli vai darbības rezultātus, tajā iekļauj:

12.2.1. finanšu rādītājus,

12.2.2. galvenos attiecīgo krājaizdevu sabiedrību un tās darbību raksturojošos nefinanšu rādītājus, kā arī informāciju par vides aizsardzības prasībām un nodarbinātības jautājumiem vai citu informāciju, ja tas ir piemēroti,

12.2.3. pēc nepieciešamības - atsauces uz finanšu pārskatos norādītajām summām un papildu skaidrojumus par tām;

12.3. informāciju par krājaizdevu sabiedrības turpmākās attīstības prognozi;

12.4. ziņas par pārskata gadā īstenotajiem pasākumiem pētniecības un attīstības jomā;

12.5. informāciju par to paju un papildpaju skaitu un nominālvērtību, kuru īpašnieki ir izstājušies no krājaizdevu sabiedrības vai tās atsavinājuši par labu krājaizdevu sabiedrībai pārskata gada laikā;

12.6. informāciju par jebkādiem svarīgiem notikumiem no pārskata gada beigām līdz gada pārskata apstiprināšanas dienai, kas nozīmīgi finansiālā stāvokļa un darbības rezultātu izpratnei;

12.7. informāciju par krājaizdevu sabiedrības darbības būtiskiem riskiem un šo risku pārvaldīšanas politiku;

12.8. priekšlikumus par peļņas sadali, dividenžu lielumu vai zaudējumu segšanu;

12.9. padomes un valdes priekšsēdētāja un padomes un valdes locekļu vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu, kā arī ziņas par personām, kuras pārskata gadā atstājušas minētos amatus."

2. Izteikt 21.5. punktu šādā redakcijā:

"21.5. Pārējās saistības

Šajā postenī uzrāda visas pārējās saistības, kuru saturs neatbilst citiem bilances pasīvu posteņiem, piemēram, piešķirtās, bet neizmaksātās dividendes, saistības pret krājaizdevu sabiedrībām, kā arī saistības par to pamatpaju un papildpaju izmaksu, kuru īpašnieki ir izstājušies no krājaizdevu sabiedrības vai tās atsavinājuši par labu krājaizdevu sabiedrībai.

Šeit uzrādāmi arī kredīti, kas saņemti no pasaules latviešu kredītsabiedrības, no Eiropas Savienībā reģistrētas krājaizdevu sabiedrību biedrības vai nodibinājuma, no valsts un pašvaldību fondiem, kā arī no valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām."

3. Izteikt 24.6. punktu šādā redakcijā:

"24.6. Citi ienākumi".

4. Izteikt 24.9. punktu šādā redakcijā:

"24.9. Citi izdevumi".

5. Izslēgt 24.13., 24.14. un 24.15. punktu.

6. Izteikt 29. punktu šādā redakcijā:

"29. Citi ienākumi un izdevumi

Šajos posteņos uzrāda pārējos ienākumus (izdevumus), kas saistīti ar krājaizdevu sabiedrības pamatdarbību, bet nav uzrādāmi atbilstoši šo noteikumu 25.-28. punkta prasībām, piemēram, saņemto vai samaksāto soda naudu, krājaizdevu sabiedrības dalības maksu un tai pielīdzināmos izdevumus (t.sk. maksājumus Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā - Komisija)), kā arī peļņu vai zaudējumus, kas radušies kustamā un nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā.

Šajos posteņos uzrāda arī ienākumus un izdevumus, kas radušies pārskata gadā tādu notikumu vai darījumu rezultātā, kuri nepārprotami atšķiras no krājaizdevu sabiedrības parastās darbības un kuru bieža vai periodiska atkārtošanās nākotnē nav sagaidāma."

7. Izslēgt 35. un 36. punktu.

8. Papildināt 71. punktu pēc vārdiem "informāciju par saistību" ar vārdiem "sniegto garantiju vai citu iespējamo saistību".

9. Izteikt 72. punktu šādā redakcijā:

"72. Atlīdzība krājaizdevu sabiedrības padomes un valdes locekļiem

Uzrāda padomes un valdes locekļiem izmaksāto kopējo atalgojumu. Sniedz informāciju arī par padomes un valdes locekļiem izsniegto avansu, aizdevumu vai galvojumu saistību summām sadalījumā pa atsevišķām amatu grupām, norādot procentu likmes, svarīgākos nosacījumus un atmaksātās, norakstītās un atmaksājamās summas."

10. Papildināt noteikumus ar 72.1, 72.2 un 72.3 punktu šādā redakcijā:

"72.1 Par ienākumu un izdevumu posteņiem, kas radušies tādu notikumu vai darījumu rezultātā, kuri nepārprotami atšķiras no krājaizdevu sabiedrības parastās darbības un kuru bieža vai periodiska atkārtošanās nākotnē nav sagaidāma, uzrāda to apmēru un darījuma būtības aprakstu.

72.2 Uzrāda vidējo darbinieku skaitu pārskata gadā.

72.3 Krājaizdevu sabiedrība, kas izmanto revidenta pakalpojumus, sniedz informāciju par pārskata gadā krājaizdevu sabiedrības revidentam aprēķinātās atlīdzības apmēru sadalījumā pa katru no šādiem revidenta sniegtajiem pakalpojumiem:

72.31. gada pārskata revīzija;

72.32. citu revīzijas uzdevumu veikšana;

72.33. konsultācijas nodokļu jautājumos;

72.34. citu lietpratēja uzdevumu veikšana."

11. Izteikt 73. punktu šādā redakcijā:

"73. Ja starp pārskata gada beigām un dienu, kad gada pārskats apstiprināts kopsapulcē (pilnvaroto sapulcē), ir bijuši notikumi, kuri norāda uz apstākļiem, kas radušies pēc pārskata perioda beigu datuma, un kuri ir tik nozīmīgi, ka, nesniedzot informāciju par tiem, tiktu ietekmēta gada pārskata lietotāju spēja novērtēt šos pārskatus un pieņemt lēmumus, tad šādus notikumus atklāj gada pārskata pielikumā un sniedz informāciju par šādu notikumu būtību un finansiālo seku aplēsi vai paziņojumu, ka šādu aplēsi nav iespējams veikt."

12. Papildināt noteikumus ar 76. punktu šādā redakcijā:

"76. Krājaizdevu sabiedrība, kuras aktīvi pārskata gadā nepārsniedz Krājaizdevu sabiedrību likuma 23. panta otrajā daļā noteikto kritēriju un tās sagatavotais gada pārskats nav pakļauts zvērināta revidenta pārbaudei, var nesniegt šo noteikumu 12.2.2. punktā minēto informāciju."

13. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 2. punktu šādā redakcijā:

"2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvas 2013/34/ES par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītajiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes direktīvu 78/660/EEK un 83/349/EEK."

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
priekšsēdētāja vietniece G.Razāne

28.12.2016