Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Zinātniskās darbības likumā

Izdarīt Zinātniskās darbības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 10.nr.; 2007, 15.nr.; 2009, 2., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 47., 68., 74., 205.nr.; 2013, 61.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "laikrakstā" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā".

2. 13.pantā:

papildināt otro daļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"31) nosaka Latvijas zinātnes nozares un apakšnozares;";

papildināt trešo daļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"41) uztur un aktualizē Nacionālo zinātniskās darbības informācijas sistēmu;".

3. Papildināt 18.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Latvijas Zinātnes padomes apstiprinātos ekspertus reģistrē Latvijas Zinātnes padomes ekspertu datubāzē, kurā par ekspertu ietver šādas ziņas:

1) vārdu, uzvārdu;

2) personas kodu;

3) zinātnisko grādu;

4) zinātnes nozari;

5) ekspertīzes jomu."

4. Papildināt 21.pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(6) Valsts zinātnisko institūtu - atvasinātu publisku personu:

1) reorganizē, ja lēmumu par reorganizāciju pieņēmušas iesaistīto institūciju lēmējinstitūcijas un apstiprinājis Ministru kabinets:

a) apvienojot to ar citu valsts zinātnisko institūtu - atvasinātu publisku personu, bet uz reorganizējamo institūtu bāzes izveidojot jaunu valsts zinātnisko institūtu - atvasinātu publisku personu,

b) nododot to valsts augstskolai - atvasinātai publiskai personai, bet uz reorganizējamā institūta bāzes izveidojot valsts augstskolas struktūrvienību, valsts augstskolas publisku aģentūru vai valsts dibinātas universitātes zinātnisko institūtu - atvasinātu publisku personu;

2) likvidē, pievienojot to citam valsts zinātniskajam institūtam - atvasinātai publiskai personai, valsts augstskolai - atvasinātai publiskai personai vai valsts dibinātas universitātes zinātniskajam institūtam - atvasinātai publiskai personai, ja lēmumu par pievienošanu pieņēmušas iesaistīto institūciju lēmējinstitūcijas un apstiprinājis Ministru kabinets.

(7) Lēmumu par valsts zinātniskā institūta - atvasinātas publiskas personas - reorganizāciju vai likvidāciju pieņem attiecīgā valsts zinātniskā institūta zinātniskā padome."

5. 21.2 panta sestajā daļā:

izslēgt vārdus ""Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts", "Latvijas Valsts augļkopības institūts"";

aizstāt vārdus ""Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", "Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts" un "Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts"" ar vārdiem "un "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"".

6. 26.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus "zinātniskajā institūtā un komercsabiedrībā" ar vārdiem "zinātniskajās institūcijās";

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Zinātniskajā institūtā un komercsabiedrībā, kura veic zinātnisko darbību" ar vārdiem "Zinātniskajās institūcijās";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "zinātniskā institūta direktoru vai komercsabiedrības valdi" ar vārdiem "zinātnisko institūciju".

7. Papildināt likumu ar 26.1 pantu šādā redakcijā:

"26.1 pants. Zinātnisko institūciju akadēmiskajos amatos ievēlēto personu reģistrs

(1) Zinātniskajās institūcijās akadēmiskajos amatos ievēlētās personas (vadošais pētnieks, pētnieks, zinātniskais asistents) reģistrē zinātnisko institūciju akadēmiskajos amatos ievēlēto personu reģistrā (turpmāk - akadēmiskajos amatos ievēlēto personu reģistrs).

(2) Akadēmiskajos amatos ievēlēto personu reģistrā ieraksta šādas ziņas:

1) personas vārdu un uzvārdu;

2) personas kodu;

3) tā akadēmiskā amata nosaukumu, kurā persona ir ievēlēta;

4) amata pienākumu pildīšanas sākuma un beigu datumu;

5) tās zinātniskās institūcijas nosaukumu, kurā šī persona ieņem akadēmisko amatu;

6) zinātnisko grādu un nozari.

(3) Ziņas akadēmiskajos amatos ievēlēto personu reģistrā ieraksta un aktualizē zinātniskās institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona. Izmaiņas šā panta otrajā daļā minētajās ziņās zinātniskā institūcija aktualizē ne vēlāk kā mēnesi pēc notikušajām izmaiņām.

(4) Ziņas par personām, kas ievēlētas vadošā pētnieka un pētnieka amatos augstskolā, ieraksta un aktualizē akadēmiskā personāla reģistrā Augstskolu likumā noteiktajā kārtībā.

(5) Šā panta otrās daļas 1., 3., 4., 5. un 6.punktā minētās ziņas ir publiski pieejamas Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā."

8. Izslēgt 28.panta sesto un septīto daļu.

9. 29.pantā:

papildināt trešo daļu pēc vārdiem "norādāmās ziņas" ar vārdiem un skaitļiem "kas minētas šā likuma 28.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4. un 5.punktā";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ziņas, kas minētas šā likuma 28.panta pirmās daļas 6., 7., 8. un 12.punktā, reģistrā ieraksta viena mēneša laikā zinātniskās institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona. Institūcijas vadītājs atbild par reģistrā ierakstīto ziņu precizitāti un atbilstību īstenībai, bet reģistra amatpersonai ir tiesības pārliecināties par ziņu atbilstību īstenībai."

10. 30.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ieraksts reģistrā tiek izdarīts uz iesnieguma, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (turpmāk - Uzņēmumu reģistrs) lēmuma vai tiesas nolēmuma pamata, kā arī elektroniskā veidā šā likuma 29.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā. Lēmumu par ieraksta izdarīšanu reģistrā vai atteikumu izdarīt ierakstu reģistra amatpersona pieņem mēneša laikā, bet par ieraksta izdarīšanas atlikšanu - septiņu dienu laikā no iesnieguma, Uzņēmumu reģistra lēmuma vai tiesas nolēmuma saņemšanas dienas. Ieraksts reģistrā izdarāms tajā pašā dienā, kad pieņemts lēmums par ieraksta izdarīšanu.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja mainījušās šā likuma 28.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4. un 5.punktā minētās ziņas, reģistra amatpersona izdod rakstveida lēmumu par grozījumu izdarīšanu reģistrā vai par ieraksta izdarīšanas atlikšanu, vai par atteikumu izdarīt ierakstu, attiecīgi izdara grozījumus reģistrā un, ja nepieciešams, izdod jaunu reģistrācijas apliecību."

11. Izteikt 40.pantu šādā redakcijā:

"40.pants. Pārskats par zinātniskās institūcijas zinātnisko darbību

(1) Zinātniskā institūcija sagatavo un ik gadu ievada Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā pārskatu par zinātnisko darbību, kurā ietver ziņas par zinātniskās institūcijas darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem un to izlietojumu.

(2) Pārskatā par zinātnisko darbību iekļaujamo ziņu apjomu, iesniegšanas, izmantošanas un publiskošanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

12. Papildināt likumu ar 41. un 42.pantu šādā redakcijā:

"41.pants. Zinātnisko institūciju darbības starptautiskais novērtējums

(1) Zinātnisko institūciju darbības starptautiskais novērtējums ir ārvalstu ekspertu sagatavots ziņojums, kas ietver ziņas par zinātniskās institūcijas:

1) zinātniskās darbības kvalitāti;

2) zinātniskās darbības ietekmi uz attiecīgo zinātnes nozari;

3) zinātniskās darbības ekonomisko un sociālo ietekmi;

4) infrastruktūru un tās atbilstību zinātniskās institūcijas darbībai;

5) attīstības potenciālu.

(2) Ārvalstu ekspertu darbu organizē, veidojot koleģiālas zinātnes nozaru ekspertu grupas.

(3) Kārtību, kādā Izglītības un zinātnes ministrija reizi sešos gados organizē zinātnisko institūciju darbības starptautisko novērtējumu, nosaka Ministru kabinets.

42.pants. Nacionālā zinātniskās darbības informācijas sistēma

(1) Nacionālā zinātniskās darbības informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma, kurā apkopo ziņas par zinātnisko institūciju veikto zinātnisko darbību un tajā iesaistītajām personām.

(2) Nacionālā zinātniskās darbības informācijas sistēma ietver:

1) zinātnisko institūciju reģistru;

2) akadēmiskajos amatos ievēlēto personu reģistru;

3) Latvijas Zinātnes padomes ekspertu datubāzi;

4) zinātniskās darbības projektu datubāzi;

5) zinātniskās darbības rezultātu datubāzi;

6) zinātnisko institūciju zinātniskās darbības pārskatus;

7) zinātnisko institūciju darbības starptautisko novērtējumu datubāzi.

(3) Zinātniskās darbības projektu datubāze ietver ziņas par:

1) zinātniskās darbības projektu īstenošanā iesaistītajām personām;

2) zinātniskās darbības projektiem piešķirto finansējumu;

3) sasniegtajiem rezultātiem.

(4) Zinātniskās darbības rezultātu datubāze ietver ziņas par:

1) publikācijām;

2) intelektuālo īpašumu;

3) dalību zinātniskajās konferencēs.

(5) Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas dati ir publiski pieejami tiešsaistē Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļvietnē, ja to pieejamība netiek ierobežota atbilstoši šā likuma un citu normatīvo aktu noteikumiem.

(6) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā ziņas Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā tiek ievadītas, apstrādātas, aktualizētas, uzkrātas, glabātas, publiskotas, arhivētas un dzēstas."

13. Papildināt pārejas noteikumus ar 20., 21., 22., 23., 24., 25. un 26.punktu šādā redakcijā:

"20. Šā likuma 18.panta sestā daļa, 26.1 pants, grozījumi 29.pantā par 28.panta pirmajā daļā paredzēto ziņu ierakstīšanu zinātnisko institūciju reģistrā un 30.panta trešās daļas jaunā redakcija par reģistra amatpersonas rīcību zinātnisko institūciju reģistrā ierakstāmo ziņu izmaiņu gadījumā stājas spēkā 2017.gada 1.martā.

21. Ar Ministru kabineta 2015.gada 21.oktobra rīkojumu Nr.640 "Par atvasinātu publisku personu "Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts", "Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts", "Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts" un "Latvijas Valsts augļkopības institūts" reorganizāciju" izveidotā Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniskā institūta - atvasinātas publiskas personas "Dārzkopības  institūts" - un Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniskā institūta - atvasinātas publiskas personas "Agroresursu un ekonomikas institūts" - nolikumu apstiprina šā likuma 21.5 panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā.

22. Šā likuma 41.pantā minēto starptautisko novērtējumu pirmo reizi organizē 2019.gadā.

23. Šā likuma 40.panta jaunā redakcija par pārskatu par zinātnisko institūciju zinātnisko darbību stājas spēkā 2017.gada 1.jūnijā.

24. Ministru kabinets līdz 2017.gada 28.februārim izdod šā likuma 13.panta otrās daļas 3.1 punktā un 42.panta sestajā daļā minētos noteikumus.

25. Ministru kabinets līdz 2017.gada 30.jūnijam izdod šā likuma 40.panta otrajā daļā minētos noteikumus.

26. Ministru kabinets līdz 2017.gada 31.decembrim izdod šā likuma 41.panta trešajā daļā minētos noteikumus."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 8.decembrī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2016.gada 21.decembrī

22.12.2016