Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 787

Rīgā 2016. gada 13. decembrī (prot. Nr. 68 27. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
14. panta 36. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 252. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Pašvaldības atbalsts ir paredzēts norēķiniem par pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātā izglītības iestādē, ar kuru pašvaldība un bērna likumīgais pārstāvis ir noslēdzis līgumu par izglītības pakalpojuma sniegšanu un kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrējusi bērnu Valsts izglītības informācijas sistēmā. Lai pamatotu pašvaldības atbalsta izlietojumu atbilstoši finansējuma mērķim, privātā izglītības iestāde, slēdzot līgumu ar pašvaldību un bērna likumīgo pārstāvi, pievieno izmaksu tāmi atbilstoši pakalpojuma sniedzēja apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem, tai skaitā pamatlīdzekļu nolietojumu, vai gadījumā, ja tiek dibināta jauna izglītības iestāde, pievieno izglītības iestādē apstiprināto plānoto izdevumu tāmi. Tāme tiek sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par izmaksu ekonomisko klasifikāciju. Tāmē tiek norādītas arī vienam izglītojamam nepieciešamās vidējās izmaksas pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai privātajā izglītības iestādē, ņemot vērā šo noteikumu 7.1 punkta nosacījumus. Tāmi pašvaldība publisko savā tīmekļvietnē. Tāmē atsevišķi tiek norādīta valsts mērķdotācija, ko privātā izglītības iestāde saņem, īstenojot bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, un tā netiek iekļauta attiecīgajās izmaksu pozīcijās. Privātās izglītības iestādes sagatavotajiem aprēķiniem jāsakrīt ar privātās izglītības iestādes gada pārskata datiem, kas tiek iesniegti Valsts ieņēmumu dienestā."

2. Izteikt 6. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"Pašvaldības atbalsts tiek aprēķināts, ņemot vērā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes izmaksas budžeta gadā. Izmaksu aprēķinā atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem iekļauj šādus pašvaldības izglītības iestāžu iepriekšējā gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus un šajā punktā minētās aprēķinātās vērtības:".

3. Papildināt noteikumus ar 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 un 7.5 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Pašvaldība, nosakot vienam izglītojamam nepieciešamās vidējās izmaksas pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai pašvaldības izglītības iestādēs, atsevišķi aprēķina izmaksas bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam un bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei.

7.2 Pašvaldība šo noteikumu 6., 7. un 7.1 punktā minētos aprēķinus budžeta gadam veic, izmantojot to bērnu skaitu iepriekšējā gada 1. septembrī, kas apguvuši pirmsskolas izglītības programmu pašvaldības izglītības iestādēs.

7.3 Lai veiktu aprēķinus atbilstoši šo noteikumu 7.4 un 7.5 punktam, kopējos pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu izdevumus nosaka, izmantojot šādu formulu:

L = P + K + M, kur

L - kopējie pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu izdevumi;

P - pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes izmaksas budžeta gadā atbilstoši šo noteikumu 6. punktā norādītajām izdevumu pozīcijām;

K - pašvaldības izglītības iestāžu kopējo pamatlīdzekļu nolietojums atbilstoši šo noteikumu 7. punktam;

M - iepriekšējā gada valsts budžeta mērķdotācija pedagogu atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un valsts budžeta dotācija mācību līdzekļu iegādei.

7.4 Pašvaldība, aprēķinot pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai pašvaldības izglītības iestādēs nepieciešamās vidējās izmaksas vienam izglītojamam vecumā no pusotra gada līdz četriem gadiem, izmanto šādu formulu:

  I1 = L    
12 x B , kur  

I1 - vidējās izmaksas pašvaldības izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam;

L - kopējie pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu izdevumi;

B - kopējais bērnu skaits pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.

7.5 Pašvaldība, aprēķinot nepieciešamās vidējās izmaksas vienam izglītojamam, pašvaldības izglītības iestādēs īstenojot bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, izmanto šādu formulu:

  L x B2 - M  
I2 = B , kur
12 x B2

I2 - vidējās izmaksas pašvaldības izglītības iestādēs, īstenojot bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei;

L - kopējie pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu izdevumi;

B - kopējais bērnu skaits pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs;

B2 - to bērnu skaits pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei;

M - iepriekšējā gada valsts budžeta mērķdotācija pedagogu atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un valsts budžeta dotācija mācību līdzekļu iegādei."

4. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Pašvaldības atbalsts tiek piešķirts, ja privātā izglītības iestāde samazina bērna likumīgā pārstāvja maksu par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu tādā apmērā, kas atbilst izmaksātajam pašvaldības atbalsta un saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas vienam bērnam kopējam apmēram. Privātā izglītības iestāde, izsniedzot bērna likumīgajam pārstāvim rēķinu par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu, norāda privātās izglītības iestādes izmaksas atbilstoši šo noteikumu 6. un 7. punktā norādītajām pozīcijām, kā arī pašvaldības atbalsta un valsts budžeta mērķdotācijas kopējā apmēra samazinājumu vienam bērnam."

5. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Pašvaldība domes lēmumu par pašvaldības atbalsta noteikšanu nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai triju darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

16.12.2016