Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.07.2021. - 31.12.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Valmieras novada domes 2021. gada 25. novembra saistošos noteikumus Nr. 18 "Par sociālajiem pakalpojumiem Valmieras novadā".
Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.268

Valmierā 2016.gada 27.oktobrī
Par sociālajiem pakalpojumiem Valmieras pilsētā
Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
27.10.2016. lēmumu Nr.415 (prot. Nr.11, 17.§)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
3.panta otro un trešo daļu,
Invaliditātes likuma 12. panta 6.2 daļu
Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr.275
"Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība,
kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas
no pašvaldības budžeta
" 6.punktu
(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 368; grozījums izdošanas pamatā par tā papildināšanu ar vārdiem un skaitļiem "Invaliditātes likuma 12. panta 6.2 daļu" stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) nodrošināto sociālo pakalpojumu veidus, to saņemšanas un samaksas kārtību.

2. Tiesības saņemt Pašvaldības nodrošinātos sociālos pakalpojumus ir personai:

2.1. kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā;

2.2. kuras pēdējā deklarētā dzīvesvietas adrese ir bijusi Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā;

2.3. citām normatīvajos aktos noteiktām personām, ja tās nonākušas krīzes situācijā;

2.4. kurai saskaņā ar sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu nepieciešams noteikta veida sociālais pakalpojums.

3. Sociālos pakalpojumus var saņemt personas no citām pašvaldībām, ja attiecīgā pašvaldība, pati persona vai tās likumiskais pārstāvis par saņemtajiem pakalpojumiem veic apmaksu pilnā apmērā, un, ja Pašvaldībai ir iespējas nodrošināt attiecīgu sociālo pakalpojumu. Līgumu ar attiecīgo pašvaldību un pakalpojuma saņēmēju slēdz Pašvaldība.

4. Ja Pašvaldībai nav iespējas sniegt personas vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu, Pašvaldība slēdz līgumu ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem iespējami tuvāk personas dzīvesvietai.

5. Pašvaldības nodrošinātos sociālos pakalpojumus persona vai tās likumiskais pārstāvis pieprasa Pašvaldības iestādē "Sociālo lietu pārvalde" (turpmāk – Pārvalde).

II. SOCIĀLO PAKALPOJUMU VEIDI

6. Pašvaldība nodrošina šādus sociālos pakalpojumus:

6.1. sociālā darba pakalpojums;

6.2. psihologa pakalpojums;

6.3. krīzes centra pakalpojums;

6.4. naktspatversmes pakalpojums;

6.5. dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem;

6.6. aprūpes mājās pakalpojums;

6.7. īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām;

6.8. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām;

6.9. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem;

6.10. izglītojošās un atbalsta grupas nodarbības pakalpojums;

6.11. uzvedības sociālās korekcijas programmas pakalpojums;

6.12. sociālā rehabilitētāja pakalpojums dzīvesvietā ģimenēm ar bērniem;

6.13. ģimenes asistenta pakalpojums;

6.14. atbalsta personas/ģimenes pakalpojums;

6.15. īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojums;

6.16. grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums;

6.17. dienas centra pakalpojums;

6.18. specializētās darbnīcas pakalpojums;

6.19. aprūpes pakalpojums personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurām ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 23.08.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 307; 29.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 312; 30.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 339; 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 368; 6.19. apakšpunkts stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

III. SOCIĀLO PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA

7. Lai saņemtu sociālos pakalpojumus, persona vai tās likumiskais pārstāvis Pārvaldē iesniedz iesniegumu un dokumentus saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikto sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 368)

8. Pārvalde pēc iesnieguma un citu dokumentu saņemšanas tos izvērtē un pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu, ja nav ievērotas šo noteikumu vai atbilstošo sociālo pakalpojumu jomas regulējošo normatīvo aktu prasības, un rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 368)

9. Sociālo pakalpojumu saturs un apjoms tiek noteikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem un līgumiem ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

IV. SOCIĀLO PAKALPOJUMU SAMAKSAS KĀRTĪBA

10. No Pašvaldības budžeta līdzekļiem pilnā apmērā tiek finansēti šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.10., 6.11., 6.12., 6.13., 6.14. un 6.19. apakšpunktā minētie sociālie pakalpojumi, kā izņēmums varētu būt šo noteikumu 15. punktā minētais gadījums.

(Valmieras pilsētas domes 23.08.2018. saistošo noteikumu Nr. 307 redakcijā, kas grozīta ar 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 368; grozījums punktā par vārdu un skaitļu "un 6.14." aizstāšanu ar skaitļiem un vārdu "6.14. un 6.19." stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

11. Samaksa par noteikumu 6.6., 6.7., 6.8. un 6.9.apakšpunktā minētiem sociālajiem pakalpojumiem tiek veikta saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtību un kārtību, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta, ņemot vērā noteikumos noteiktos nosacījumus.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 368)

11.1 Ja klients saņem īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojumu, klienta pienākums ir samaksāt sociālā pakalpojuma sniedzējam par dzīvojamās telpas, virtuves un koplietošanas telpu ekspluatāciju (atbilstoši lietojamai daļai).

(Valmieras pilsētas domes 29.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 312 redakcijā)

11.2 Ja klients saņem grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu, klienta pienākums ir samaksāt sociālā pakalpojuma sniedzējam par dzīvojamās telpas, virtuves un koplietošanas telpu ekspluatāciju (atbilstoši lietojamai daļai). Trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes vai atsevišķi dzīvojošās personas statusu ieguvušam klientam minētais klienta maksājums tiek daļēji finansēts no Pašvaldības budžeta, nepārsniedzot 50 procentus no īres maksas un 50 procentus no apsaimniekošanas un pārvaldīšanas izdevumiem.

(Valmieras pilsētas domes 29.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 312 redakcijā, kas grozīta ar 30.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 339)

12. Sociālo pakalpojumu izmaksu segšanai no Pašvaldības budžeta, izņemot noteikumu 10. punktā minētos pakalpojumus, nepieciešams deklarēt sociālo pakalpojumu saņēmēja un viņa likumisko apgādnieku ienākumus. Ienākumus deklarē, iesniedzot iztikas līdzekļu deklarāciju saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

(Valmieras pilsētas domes 27.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 368 redakcijā)

13. Noteikumu 6.6., 6.7., 6.8. un 6.9.apakšpunktā minēto pakalpojumu maksa nosakāma par kalendāro mēnesi. Ja persona pakalpojumu saņem nepilnu mēnesi, maksa nosakāma procentuāli dienu skaitam.

14. Noteikumu 33.1.apakšpunktā minētajām personām noteikumu 6.6.apakšpunktā minētā pakalpojuma izmaksas pilnā apmērā sedz Pašvaldība.

15. Ja noslēgts uztura līgums, sociālā pakalpojuma finansējuma apjoms no Pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek segts, vērtējot līgumā noteikto uztura apjomu.

(Valmieras pilsētas domes 27.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 368 redakcijā)

16. Pārvaldei atsevišķos gadījumos ir tiesības noteikt citu sociālā pakalpojuma saņēmējam un/vai viņa likumiskajam apgādniekam labvēlīgāku sociālā pakalpojuma samaksas kārtību, ņemot vērā sociālā pakalpojuma saņēmēja un/vai viņa likumiskā apgādnieka individuālo sociālo gadījumu.

V. SOCIĀLĀ DARBA PAKALPOJUMS

17. Sociālā darba pakalpojuma mērķis ir palīdzēt personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas.

18. Sociālā darba pakalpojumu sniedz Pārvalde vai cits sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzējs, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar Pašvaldību.

(Valmieras pilsētas domes 30.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 339 redakcijā)

VI. PSIHOLOGA PAKALPOJUMS

19. Psihologa pakalpojums nodrošina individuālas psihologa konsultācijas personām, kuras nonākušas krīzes situācijās vai kurām sociālā darba speciālists noteicis psihologa pakalpojuma nepieciešamību saskaņā ar personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.

(Valmieras pilsētas domes 24.09.2020. saistošo noteikumu Nr. 354 redakcijā)

20. Psihologa pakalpojumu sniedz Pārvalde saskaņā ar tās struktūrvienību sociālā darba speciālistu izsniegtu nosūtījumu (vai atzinumu) psihologa pakalpojuma saņemšanai vai cits pakalpojumu sniedzējs, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar Pašvaldību.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 30.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 339)

VII. KRĪZES CENTRA PAKALPOJUMS

21. Krīzes centra pakalpojums nodrošina profesionālu psihosociālu palīdzību, kā arī īslaicīgu diennakts izmitināšanu krīzes situācijās.

22. Krīzes centra pakalpojumu ir tiesīgi saņemt bērni un ģimenes ar bērniem, kuri nonākuši krīzes situācijās.

23. Krīzes centra pakalpojumu var saņemt, pamatojoties uz Pārvaldes izsniegtu nosūtījumu. Gadījumos, ja persona vēršas vai policija to nogādā pakalpojuma sniedzēja iestādē, tā vienas darba dienas laikā sniedz rakstisku informāciju Pārvaldei par krīzes centra pakalpojuma nodrošināšanu.

24. Krīzes centra pakalpojumu persona var saņemt maksimāli līdz trim mēnešiem kalendārā gada ietvaros.

VIII. NAKTSPATVERSMES PAKALPOJUMS

25. Naktspatversmes pakalpojums nodrošina naktsmītni, vakariņas un personiskās higiēnas iespējas pilngadīgām personām bez reģistrētas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām laika periodā no oktobra līdz aprīlim (ieskaitot).

26. Personas var uzturēties naktspatversmē 90 naktis kalendārajā gadā. Ja persona pilda klientu līdzdarbības pienākumus, Pārvalde, pamatojoties uz personas sociālo un funkcionālo spēju novērtējumu, var pagarināt personas uzturēšanās laiku naktspatversmē.

27. Lai saņemtu naktspatversmes pakalpojumu, personai ierodoties naktspatversmē, jāiesniedz pakalpojumu sniedzējam iesniegums un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Atsevišķos gadījumos personas var uzņemt naktspatversmē bez personu apliecinošu dokumentu uzrādīšanas, ja persona objektīvu apstākļu dēļ tos nevar uzrādīt.

28. Krīzes situācijā nonākušām personām lēmumu par naktspatversmes pakalpojuma piešķiršanu līdz septiņām naktīm pieņem pakalpojumu sniedzējs, par to informējot Pārvaldi.

29. Persona, kuras pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta ir citā pašvaldībā, naktspatversmes pakalpojumu ir tiesīga izmantot ne ilgāk par trīs mēnešiem laika periodā no oktobra līdz aprīlim (ieskaitot).

IX. DIENAS APRŪPES CENTRA PAKALPOJUMS PERSONĀM AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM

30. Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošina sociālo prasmju attīstīšanu, saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas un ēdināšanu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

31. Dienas aprūpes centra pakalpojumi tiek nodrošināti darba dienās.

IX. APRŪPES MĀJĀS PAKALPOJUMS

32. Aprūpes mājās pakalpojums nodrošina personas pamatvajadzību apmierināšanu, palīdzību mājas darbu veikšanā un personiskajā aprūpē personas dzīvesvietā, ietverot pakalpojumu "Drošības poga", Mobilā aprūpes kompleksa pakalpojumu, specializētā transporta pakalpojumu un pēdu aprūpes pakalpojumu, ņemot vērā aprūpes mājās pakalpojuma saņēmēja individuālo sociālo gadījumu un Pārvaldes sociālā darbinieka izvērtējumu.

33. Aprūpes mājās pakalpojumu ir tiesīgas saņemt:

33.1. pensijas vecuma personas un personas ar invaliditāti, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nespēj patstāvīgi veikt mājas darbus un/vai nodrošināt pašaprūpi, un kurām nav likumisko apgādnieku;

33.2. pensijas vecuma personas un personas ar invaliditāti, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nespēj patstāvīgi veikt mājas darbus un/vai nodrošināt pašaprūpi un viņu likumiskiem apgādniekiem objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams sniegt personai nepieciešamo aprūpi;

33.3. personas, kurām slimības laikā vai atveseļošanās periodā ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus un personisko aprūpi, un kurām nav likumisko apgādnieku vai likumiskiem apgādniekiem objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams sniegt personai nepieciešamo aprūpi.

34. Lai saņemtu Aprūpes mājās pakalpojumu, Pārvalde vispirms izvērtē to, kādas iespējas nodrošināt nepieciešamo aprūpi ir ar šo personu kopā dzīvojošajiem ģimenes locekļiem vai citām personām, ar kurām tai ir kopēji izdevumi par uzturu un mitekli.

35. Ja persona dzīvo viena, vai ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vai citas personas, ar kurām tai ir kopēji izdevumi par uzturu un mitekli, un kuras mitinās vienā mājoklī, vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi, personai ir tiesības saņemt aprūpes mājās pakalpojumus ar Pārvaldes noteiktu aprūpes mājās pakalpojuma apmaksas kārtību.

XI. ĪSLAICĪGĀS SOCIĀLĀS APRŪPES PAKALPOJUMS INSTITŪCIJĀ PILNGADĪGĀM PERSONĀM

36. Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām nodrošina personas pamatvajadzību apmierināšanu, diennakts sociālo aprūpi institūcijā, ja nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpes mājās pakalpojuma noteikto apjomu, personas atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām.

37. Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas, kuras pēc ārstniecības personas novērtējuma nonākušas situācijā, kad vecuma, funkcionālo traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ ir objektīvas grūtības nodrošināt savas pamatvajadzības, pašām sevi aprūpējot, un kurām ārstēšanās stacionārā nav pamatota ar medicīniskām indikācijām. Lēmumu par īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanu pieņem Pārvalde.

38. Ja īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām izmaksas daļēji vai pilnībā tiek segtas no Pašvaldības budžeta, kalendārā gada ietvaros minētais pakalpojums personai tiek nodrošināts līdz 60 dienām. Pārvaldei atsevišķos gadījumos ir tiesības pagarināt pakalpojuma saņemšanas termiņu, ja personai nepieciešama sociālā aprūpe un to nav iespējams aizstāt ar citu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā vai institūcijā.

XII. ILGSTOŠAS SOCIĀLĀS APRŪPES UN SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMS INSTITŪCIJĀ PILNGADĪGĀM PERSONĀM

39. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām nodrošina pamatvajadzību apmierināšanu, mājokli, diennakts aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

40. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pilngadīgām personām ir tiesīgas saņemt:

40.1. pensijas vecuma personas, ja nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpes mājās pakalpojuma noteikto apjomu;

40.2. pilngadīgas personas ar invaliditāti (izņemot pilngadīgas personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem), ja nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpes mājās pakalpojuma noteikto apjomu.

41. Līgumu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pilngadīgām personām sniegšanu slēdz pakalpojuma sniedzējs – Pašvaldības iestāde "Pansionāts "Valmiera"" (turpmāk – Pansionāts) saskaņā ar Pārvaldes lēmumu.

42. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu par maksu var saņemt jebkura persona rindas kārtībā.

43. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšana tiek nodrošināta rindas kārtībā, nosakot pakalpojuma saņemšanas prioritāro secību pēc šāda principa:

43.1. pirmkārt – personas, kuras deklarētas Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā un ir bez likumīgiem apgādniekiem;

43.2. otrkārt – personas, kuras deklarētas Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā un par kurām Pārvaldē iesniegts rakstisks apliecinājums no sociālā pakalpojuma saņēmēja, viņa likumīgā apgādnieka vai citas personas, ar kuru konkrētā persona apņemas pilnībā segt izmaksas par sociālo pakalpojumu;

43.3. treškārt – personas, kuras deklarētas apkārtējos novados, kas robežojas ar Valmieras pilsētas administratīvo teritoriju;

43.4. ceturtkārt – personas, kuras deklarētas citās pašvaldību administratīvajās teritorijās.

44. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ārpus rindas tiesīgas saņemt personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā un kurām pirms minētā pakalpojuma piešķiršanas tika nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums vai īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums, un kuras ir bez likumīgiem apgādniekiem.

45. Personu, kurai nepieciešams ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums, pakalpojuma saņēmēju rindā reģistrē Pansionāts pēc personas vai tās likumiskā apgādnieka iesnieguma saņemšanas.

46. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Pansionāts sniedz rindas kārtībā, pamatojoties uz Pārvaldes vai attiecīgās pašvaldības lēmumu par pakalpojuma saņemšanu un samaksas principiem.

47. Persona saglabā vietu rindā pakalpojuma saņemšanai trīs gadus pēc tā kalendārā gada beigām, kad veikta pirmreizējā pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana.

48. Persona, kura reģistrēta ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmēju rindā, no tās tiek svītrota gadījumos, kad saņemta informācija, ka persona mirusi vai Pansionāta pakalpojums nav nepieciešams.

XIII. ILGSTOŠAS SOCIĀLĀS APRŪPES UN SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMS INSTITŪCIJĀ BĀREŅIEM VAI BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠIEM BĒRNIEM

49. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem nodrošina mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

50. Tiesības saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem ir bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Valmieras bāriņtiesa:

50.1. ja viņa ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt pie aizbildņa vai audžuģimenē;

50.2. (svītrots ar Valmieras pilsētas domes 30.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 339).

XIII.IZGLĪTOJOŠĀS UN ATBALSTA GRUPAS PAKALPOJUMS

(Nodaļa Valmieras pilsētas domes 23.08.2018. saistošo noteikumu Nr. 307 redakcijā)

50.1 Izglītojošās un atbalsta grupas pakalpojuma mērķis ir palīdzēt atjaunot vai uzlabot ģimenes (personas) sociālās funkcionēšanas spējas, kā arī novērst disfunkciju ģimenē (personai), veicinot ģimenes locekļu (personas) izglītošanos, jaunu prasmju un iemaņu apgūšanu, kā arī palīdzēt radīt priekšnoteikumus labvēlīgai sociālajai videi bērnu audzināšanai ģimenē.

(Valmieras pilsētas domes 23.08.2018. saistošo noteikumu Nr. 307 redakcijā)

50.2 Izglītojošās un atbalsta grupas pakalpojums nodrošina:

50.2 1. Bērna emocionālā audzināšana – 10 nodarbības;

50.2 2. Ceļvedis audzinot pusaudzi – 10 nodarbības;

50.2 3. Sociālo prasmju attīstīšana – 10 nodarbības;

50.2 4. Kā ar mīlestību un cieņu noteikt bērnam robežas – sešas nodarbības.

(Valmieras pilsētas domes 23.08.2018. saistošo noteikumu Nr. 307 redakcijā)

50.3 Bērna emocionālā audzināšana nodarbības nodrošina:

50.3 1. vecākam, kurš audzina bērnu līdz septiņu gadu vecumam;

50.3 2. aizbildnim, audžuvecākam, kuram ir bērns līdz 10 gadu vecumam.

(Valmieras pilsētas domes 23.08.2018. saistošo noteikumu Nr. 307 redakcijā)

50.4 Ceļvedis audzinot pusaudzi nodarbības nodrošina bērna likumiskajam pārstāvim, kuram ir bērns no 12 līdz 18 gadu vecumam.

(Valmieras pilsētas domes 23.08.2018. saistošo noteikumu Nr. 307 redakcijā)

50.5 Sociālo prasmju attīstīšanas nodarbības nodrošina sociālā riska ģimenēm ar bērniem, kurām šis pakalpojums iekļauts sociālās rehabilitācijas plānā.

(Valmieras pilsētas domes 23.08.2018. saistošo noteikumu Nr. 307 redakcijā)

50.6 Kā ar mīlestību un cieņu noteikt bērnam robežas nodarbības nodrošina bērna likumiskajam pārstāvim, kurš audzina bērnu līdz 18 gadu vecumam.

(Valmieras pilsētas domes 23.08.2018. saistošo noteikumu Nr. 307 redakcijā)

XIII.2 UZVEDĪBAS SOCIĀLĀS KOREKCIJAS PROGRAMMA

(Nodaļa Valmieras pilsētas domes 23.08.2018. saistošo noteikumu Nr. 307 redakcijā)

50.7 Uzvedības sociālās korekcijas programma ir ilgstošā laika posmā veicams mērķtiecīgs pasākumu kopums, kuru mērķis ir mazināt vai novērst nepilngadīgo likumpārkāpēju antisociālo uzvedību, stiprināt likumisko pārstāvju spēju labot pieļautās kļūdas un novirzes, individuāli un/vai grupā, kā arī veicināt likumpārkāpumu profilakses darbu.

(Valmieras pilsētas domes 23.08.2018. saistošo noteikumu Nr. 307 redakcijā)

50.8 Uzvedības sociālās korekcijas programmu izstrādā un realizē Pārvalde vai cits pakalpojumu sniedzējs, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar Pašvaldību.

(Valmieras pilsētas domes 30.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 339 redakcijā)

XIII.3 SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMS ĢIMENĒM AR BĒRNIEM

(Nodaļas nosaukums Valmieras pilsētas domes 24.09.2020. saistošo noteikumu Nr. 354 redakcijā)

50.9 Sociālās rehabilitācijas pakalpojums nodrošina atbalstu ģimenēm ar bērniem, kuru iekļaušanās sabiedrībā dažādu sociālu traucējumu dēļ ir apgrūtināta. Pakalpojuma mērķis ir veicināt klienta sociālo prasmju apguvi, pilnveidi un uzturēšanu, rosināt klienta interesi un vēlmi patstāvīgi nodrošināt bērnu vajadzības un ģimenes sociālo funkcionēšanu.

(Valmieras pilsētas domes 23.08.2018. saistošo noteikumu Nr. 307 redakcijā, kas grozīta ar 24.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 354)

50.10 Sociālā rehabilitētāja pakalpojumu nodrošina ģimenēm ar bērniem, kurās, veicot risku novērtējumu atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem par prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem, konstatēti vidēja vai augsta līmeņa riski un sociālās rehabilitācijas plānā iekļauts sociālā rehabilitētāja pakalpojums.

(Valmieras pilsētas domes 23.08.2018. saistošo noteikumu Nr. 307 redakcijā, kas grozīta ar 24.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 354)

XIII.4 ĢIMENES ASISTENTA PAKALPOJUMS

(Nodaļa Valmieras pilsētas domes 23.08.2018. saistošo noteikumu Nr. 307 redakcijā)

50.11 Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina atbalstu un apmācību ģimenēm ar bērniem, kurās sociālo un veselības traucējumu dēļ vecāki nepietiekami nodrošina bērnu vajadzības, pastāv augsts risks aizgādības tiesību pārtraukšanai, kā arī laika periodā no to pārtraukšanas līdz atjaunošanai. Pakalpojuma mērķis ir novērst augstos riskus, atjaunot vai uzlabot vecāku funkcionēšanas spējas, lai bērniem būtu iespēja uzaugt bioloģiskajā ģimenē.

(Valmieras pilsētas domes 23.08.2018. saistošo noteikumu Nr. 307 redakcijā)

50.12 Ģimenes asistenta pakalpojumu piešķir uz laika periodu no trīs līdz sešiem mēnešiem, līdz 10 stundām nedēļā, saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu.

(Valmieras pilsētas domes 23.08.2018. saistošo noteikumu Nr. 307 redakcijā)

XIII.5 ATBALSTA ĢIMENES VAI UZTICĪBAS PERSONAS PAKALPOJUMS

(Nodaļa Valmieras pilsētas domes 23.08.2018. saistošo noteikumu Nr. 307 redakcijā)

50.13 Atbalsta ģimenes vai uzticības personas pakalpojums nodrošina atbalstu bērna aprūpē un audzināšanā.

(Valmieras pilsētas domes 23.08.2018. saistošo noteikumu Nr. 307 redakcijā)

50.14 Atbalsta ģimenes vai uzticības personas pakalpojumu piešķir līdz trīs mēnešiem, līdz 40 stundām mēnesī. Izvērtējot klienta sociālo situāciju, ar Pārvaldes lēmumu sociālā pakalpojuma saņemšanas termiņu var pagarināt līdz sešiem mēnešiem:

50.14 1. ģimenei, kurā ir bērns ar funkcionāliem traucējumiem, izņemot gadījumus, kad konkrētais bērns saņem aprūpes pakalpojumu;

50.14 2. viena vecāka ģimenei, kura audzina divus vai vairāk bērnus līdz septiņu gadu vecumam vecāka vai kāda no bērniem slimības gadījumā; ja nepieciešama ārstēšana stacionārā un ģimenei nav citas atbalsta personas;

50.14 3. viena vecāka ģimenei, kurā vecākam ir garīgās un/vai psihiskās veselības traucējumi un kura audzina bērnu līdz 18 gadu vecumam;

50.14 4. ģimenei, kurā bērnam sastādīta uzvedības korekcijas programma, kurā iekļauts atbalsta ģimenes vai uzticības personas pakalpojums;

50.14 5. pilngadību sasniegušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē, pie aizbildņa vai institūcijā, lai saņemtu atbalstu integrēšanai sabiedrībā.

(Valmieras pilsētas domes 23.08.2018. saistošo noteikumu Nr. 307 redakcijā, kas grozīta ar 30.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 339; 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 368)

XIII.6 ĪSLAICĪGĀS UZTURĒŠANĀS MĪTNES PAKALPOJUMS

(Nodaļa Valmieras pilsētas domes 29.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 312 redakcijā)

50.15 Īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojums nodrošina īslaicīgu dzīvesvietu un sociālā darba speciālista palīdzību sociālo problēmu risināšanā ar mērķi atrast personai (ģimenei) pastāvīgu dzīvesvietu.

(Valmieras pilsētas domes 29.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 312 redakcijā)

50.16 Tiesības saņemt īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojumu ir personām un ģimenēm, tai skaitā ģimenēm ar bērniem bez pastāvīga mājokļa, kuru pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta ir Valmieras pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuras sadarbojas ar Pārvaldi un/vai citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, lai uzlabotu savu sociālo situāciju, un kuras saņēmušas Pārvaldes nosūtījumu.

(Valmieras pilsētas domes 29.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 312 redakcijā)

50.17 Pakalpojuma saņēmējiem, kuri aktīvi iesaistās savu problēmu risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojums tiek sniegts līdz sešiem mēnešiem gadā. Nepieciešamības gadījumā atkārtoti pakalpojumu persona (ģimene) var saņemt ne ātrāk kā pēc gada kopš saņemts pakalpojums.

(Valmieras pilsētas domes 29.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 312 redakcijā)

XIII.7 Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums

(Nodaļa Valmieras pilsētas domes 29.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 312 redakcijā)

50.18 Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums nodrošina mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā, prasmju un iemaņu attīstīšanā, lai persona varētu uzsākt patstāvīgu dzīvi vai spētu iespējami neatkarīgi funkcionēt grupu mājā (dzīvoklī).

(Valmieras pilsētas domes 29.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 312 redakcijā)

50.19 Pašvaldība sniedz grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu:

50.19 1. personām ar garīga rakstura traucējumiem pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā saņemšanas, kuru vajadzībām atbilstošākais ir grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums;

50.19 2. citām pilngadīgām personām darbspējīgā vecumā ar garīga rakstura traucējumiem, kuras vēlas dzīvot patstāvīgi un/vai kurām ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt nepieciešamo aprūpi un/vai sadzīves un sociālo prasmju attīstīšanu personas patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

(Valmieras pilsētas domes 29.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 312 redakcijā)

50.20 Ja grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu personai jāizbeidz sniegt, jo ir noteiktas speciālās (psihiskās) kontrindikācijas pakalpojuma saņemšanai, klients grupu mājā (dzīvoklī) var uzturēties līdz jaunas dzīvesvietas atrašanai, bet ne ilgāk kā vienu mēnesi no lēmuma par pakalpojuma sniegšanas izbeigšanu pieņemšanas. Sociālā pakalpojuma sniedzējs šajā laikā sadarbībā ar Pārvaldi aktīvi iesaistās klienta dzīvesvietas jautājuma risināšanā, kā arī sociālā pakalpojuma sniedzējs nodrošina klienta uzraudzību.

(Valmieras pilsētas domes 29.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 312 redakcijā)

50.21 Ja grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma saņēmējs ir nodibinājis ģimeni, kurā abi ģimenes locekļi ir personas ar garīga rakstura traucējumiem, sociālā pakalpojuma sniedzējs grupu mājā (dzīvoklī) nodrošina ģimenei dzīvojamo telpu vienā dzīvojamā istabā.

(Valmieras pilsētas domes 29.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 312 redakcijā)

XIII.8 DIENAS CENTRA PAKALPOJUMS

(Nodaļa Valmieras pilsētas domes 30.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 339 redakcijā)

50.22 Dienas centra pakalpojums bērniem nodrošina:

50.22 1. izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas;

50.22 2. sociālo prasmju attīstību;

50.22 3. ēdināšanu;

50.22 4. higiēnas pakalpojumus;

50.22 5. atbalsta un izglītojošo grupu nodarbības;

50.22 6. nometnes.

(Valmieras pilsētas domes 30.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 339 redakcijā)

XIII.9 SPECIALIZĒTĀS DARBNĪCAS PAKALPOJUMS

(Nodaļa Valmieras pilsētas domes 30.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 339 redakcijā)

50.23 Specializētās darbnīcas pakalpojums nodrošina prasmes veicinošas aktivitātes un speciālistu atbalstu personām ar funkcionāliem traucējumiem, kas ietver:

50.23 1. klienta nodarbinātības interešu un iemaņu novērtēšanu – atbilstoši vajadzībai;

50.23 2. darba iemaņu apguvi;

50.23 3. individuālās vai grupu nodarbības sociālā rehabilitētāja vadībā;

50.23 4. sociālā darbinieka individuālās konsultācijas;

50.23 5. klientu informēšanas pasākumus atbilstoši nepieciešamībai;

50.23 6. brīvā laika pasākumus.

(Valmieras pilsētas domes 30.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 339 redakcijā)

XIII.10 APRŪPES PAKALPOJUMS PERSONĀM NO 5 LĪDZ 18 GADU VECUMAM AR INVALIDITĀTI, KURĀM IR IZTEIKTI UN SMAGI FUNKCIONĒŠANAS IEROBEŽOJUMI

(Nodaļa Valmieras pilsētas domes 27.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 368 redakcijā; nodaļa stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

50.24 Aprūpes pakalpojumu personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurām ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi piešķir, pamatojoties uz Valsts komisijas atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību un, ja personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbinātības vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šīs personas aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā un Pārvalde ir konstatējusi šādas aprūpes nepieciešamību.

(Valmieras pilsētas domes 27.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 368 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

50.25 Aprūpes pakalpojums personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurām ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi tiek izbeigts, ja persona atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā vai, ja persona saņem sociālās aprūpes pakalpojumu vai aprūpes mājās pakalpojumu, kas tiek nodrošināts Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros, par to pieņemot lēmumu.

(Valmieras pilsētas domes 27.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 368 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

50.26 Aprūpes pakalpojums personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurām ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi var tikt izbeigts, beidzoties apstākļiem, kuri bijuši par pamatu pakalpojuma piešķiršanai, vai pārtraukts līdz brīdim, kad beidzas apstākļi, kuri bijuši par pamatu pakalpojuma pārtraukšanai, par to pieņemot lēmumu.

(Valmieras pilsētas domes 27.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 368 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

50.27 Prasības aprūpes pakalpojuma personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurām ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi sniedzējam noteiktas sociālo pakalpojumu jomas regulējošajos normatīvajos aktos.

(Valmieras pilsētas domes 27.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 368 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

XIV. GADĪJUMI, KAD SOCIĀLO PAKALPOJUMU NESNIEDZ, PĀRTRAUC VAI IZBEIDZ SNIEGT

51. Pašvaldības nodrošinātos sociālos pakalpojumus nesniedz vai pārtrauc sniegt šādos gadījumos:

51.1. personai sociālais pakalpojums ir piešķirts, bet persona neiesniedz spēkā esošu iztikas līdzekļu deklarāciju samaksas par sociālo pakalpojumu noteikšanai (neattiecas uz sociālajiem pakalpojumiem, kuri pilnā apmērā tiek finansēti no Pašvaldības budžeta līdzekļiem, neizvērtējot personas ienākumus), kā arī citus pakalpojuma saņemšanu pamatojošus dokumentus;

51.2. persona slimo ar tuberkulozi atklātā formā;

51.3. persona slimo ar sevišķi bīstamu infekcijas slimību;

51.4. persona pakalpojuma saņemšanas laikā ir alkohola, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošo vielu ietekmē;

51.5. persona vai tās likumiskais apgādnieks neveic samaksu par pakalpojumu, ja samaksa ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

51.6. persona apdraud vai izsaka draudus sociālā pakalpojuma sniedzējas institūcijas darbiniekiem un/vai citiem klientiem.

52. Pašvaldības nodrošinātos sociālos pakalpojumus nesniedz vai pārtrauc sniegt līdz brīdim, kamēr beidzas apstākļi, kuri bijuši par pamatu pakalpojuma nesniegšanai vai pārtraukšanai.

53. Pašvaldības nodrošinātos sociālos pakalpojumus izbeidz sniegt, ja konstatēts vismaz viens no šādiem apstākļiem:

53.1. persona rakstiski lūdz izbeigt sociālā pakalpojuma sniegšanu;

53.2. ir beidzies lēmumā noteiktais sociālā pakalpojuma sniegšanas termiņš;

53.3. sociālais pakalpojums tiek sniegts cita sociālā pakalpojuma ietvaros (vai personai, kura iepriekš saņēmusi sociālo pakalpojumu dzīvesvietā, tiek nodrošināts sociālais pakalpojums institūcijā);

53.4. persona apdraud citu personu veselību vai dzīvību;

53.5. persona maina savu dzīvesvietu uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju;

53.6. iestājusies personas nāve.

54. Pašvaldības nodrošināto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem izbeidz sniegt, ja:

54.1. Valmieras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna atgriešanu ģimenē;

54.2. Valmieras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē vai nodošanu aizbildnībā;

54.3. bērns sasniedzis pilngadību un uzsāk patstāvīgu dzīvi;

54.4. (svītrots ar Valmieras pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 368).

XV. LĒMUMU APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

55. Pārvaldes lēmumu var apstrīdēt Pašvaldības domē. Tās lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

XVI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS

56. Noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks
01.07.2021