Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.43

Daugavpilī 2016.gada 8.decembrī (prot. Nr.26, 4.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums" (turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus:

1. Papildināt Noteikumu 18.punktu ar jaunu 18.14.apakšpunktu šādā redakcijā:

"18. 14. pieņem lēmumus par aizliegumu atrasties uz publisko ūdeņu ledus tādās vietās, kur var tikt apdraudēta personas dzīvība un veselība".

Uzskatīt līdzšinējo 18.14.apakšpunktu attiecīgi par 18.15.apakšpunktu.

2. Papildināt Noteikumus ar 112.punktu šādā redakcijā:

"112.1 Atbildes uz Domei adresētiem privātpersonu iesniegumiem un informācijas pieprasījumiem sniedz attiecīgā Domes struktūrvienība tās kompetencē esošajos ietvaros, atbildes paraksta Domes struktūrvienības vadītājs vai persona, kura pilda struktūrvienības vadītāja pienākumus."

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

 

Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošo noteikumu Nr.43 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums Likuma "Par pašvaldībām" 24.panta otrās daļas 12.punktā noteikts, ka pašvaldības nolikumā nosaka jautājumus, kas attiecas uz domes vai administrācijas darbu. Saistošie noteikumi nepieciešami, lai iestrādātu Zemes pārvaldības likuma 15.panta astotajā daļā paredzēto: "Pašvaldībai ir tiesības noteikt aizliegumu atrasties uz tās administratīvajā teritorijā esošo iekšzemes publisko ūdeņu un citu tās valdījumā esošo ūdeņu ledus, kā arī tās administratīvajai teritorijai piegulošo jūras piekrastes ūdeņu ledus tādās vietās, kur var tikt apdraudēta personas dzīvība un veselība. Izvērtējot iespējamo personas dzīvības un veselības apdraudējumu, ņem vērā cilvēku pulcēšanās intensitāti, laikapstākļus un meteoroloģiskās prognozes, kā arī iespējamību, ka neveidojas pietiekami izturīga ledus kārta. Pašvaldība attiecīgu lēmumu var paziņot, to publicējot arī savā mājaslapā internetā". Grozījumi nepieciešami, lai pilnvarotu Domes izpilddirektoru pieņemt lēmumu.

Dokumentu juridiskā spēka likuma 4.panta otrā daļa paredz, lai dokumentam būtu juridisks spēks, tajā iekļauj šādus rekvizītus: dokumenta autoru nosaukums, datums un paraksts; 5.panta pirmā daļa - organizācijas dokumentu paraksta persona, kuras amats norādīts dokumentā. Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" 10., 12.punktam, ja dokumenta autors ir organizācijas struktūrvienība, dokumentā norāda attiecīgās organizācijas un struktūrvienības nosaukumu, kas atbilst organizācijas struktūrvienības darbību reglamentējošā tiesību aktā ierakstītajam nosaukumam un ja dokumenta autors ir persona, kura savu darba pienākumu ietvaros ir tiesīga parakstīt dokumentu savā vārdā, dokumentā norāda pilnu attiecīgās organizācijas nosaukumu un personas amata nosaukumu; 72.punkts noteic, ka ar sarakstes dokumentu (korespondences) palīdzību informācija tiek nodota adresātam. Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 29.11.2016. vēstulē Nr.18-1e/8879 minēto, nolikums tiek papildināts ar pilnvarojumu Domes struktūrvienību vadītājam parakstīt atbildes uz Domei adresētiem iesniegumiem un informācijas pieprasījumiem, struktūrvienību kompetencē esošajos ietvaros.

2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts Ar saistošo noteikumu grozījumiem:

- Domes izpilddirektors tiek pilnvarots pieņemt lēmumu par aizliegumu atrasties uz publisko ūdeņu ledus tādās vietās, kur var tikt apdraudēta personas dzīvība un veselība;

Domes struktūrvienību vadītāji tiek pilnvaroti parakstīt atbildes uz Domei adresētiem privātpersonu iesniegumiem un informācijas pieprasījumiem struktūrvienību kompetencē esošajos ietvaros.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
5. Informācija par saistošo noteikumi ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

09.12.2016