Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"

Izdarīt likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 3.nr.; 1998, 21.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 1.nr.; 2005, 2.nr.; 2009, 1., 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.; 2010, 205.nr.; 2013, 137.nr.; 2014, 75., 225.nr.) šādus grozījumus:

1. 12.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ministru kabinets nosaka vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas nosacījumus un kārtību.";

izslēgt trešo, ceturto un piekto daļu.

2. Papildināt 19.panta otrās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem "Apdrošinātajai personai" ar vārdiem "ja tā neierodas darbā un tādējādi zaudē algotā darbā gūstamos ienākumus".

3. 20.pantā:

aizstāt piektās daļas pirmajā teikumā vārdus "konstatēta arodslimība" ar vārdiem "konstatēta jauna arodslimība";

papildināt pantu ar divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(12) Personai, kas saņem atlīdzību par darbspēju zaudējumu, ar dienu, kad sasniegts likumā "Par valsts pensijām" vecuma pensijas piešķiršanai noteiktais vecums, līdz vecuma pensijas piešķiršanai pārtrauc izmaksāt atlīdzību par darbspēju zaudējumu. Pēc vecuma pensijas piešķiršanas atlīdzību par darbspēju zaudējumu izmaksā saskaņā ar šā panta devīto daļu."

4. 23.pantā:

aizstāt piektajā daļā vārdus un skaitli "nedrīkst būt mazāks par 65 procentiem no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta" ar vārdiem "nedrīkst būt mazāks par Ministru kabineta noteikto minimālo apmēru";

papildināt pantu ar devīto un desmito daļu šādā redakcijā:

"(9) Ja atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmērs, kas aprēķināts, ņemot vērā apdrošinātās personas mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, nesasniedz Ministru kabineta noteikto minimālo apmēru katram bērnam, starpība starp šo noteikto minimālo apmēru un katram bērnam aprēķināto atlīdzību par apgādnieka zaudējumu tiek segta no valsts pamatbudžeta, ievērojot šā likuma 13.panta ceturto daļu, un tās izmaksa nodrošināma no gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzētās valsts pamatbudžeta dotācijas, kura tiek ieskaitīta darba negadījumu speciālajā budžetā.

(10) Ministru kabinets nosaka atlīdzības par apgādnieka zaudējumu minimālo apmēru katram bērnam un tā pārskatīšanas kārtību."

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 19., 20., 21. un 22.punktu šādā redakcijā:

"19. Grozījumi šā likuma 23.panta piektajā daļā par vārdu un skaitļa "nedrīkst būt mazāks par 65 procentiem no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta" aizstāšanu ar vārdiem "nedrīkst būt mazāks par Ministru kabineta noteikto minimālo apmēru apgādnieku zaudējušam bērnam", kā arī 23.panta devītā un desmitā daļa stājas spēkā 2017.gada 1.aprīlī. Atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmērs atbilstoši šā likuma 23.panta devītajā daļā noteiktajam minimālajam apmēram katram bērnam tiek pārskatīts no 2017.gada 1.aprīļa un starpību izmaksā līdz 2017.gada 30.septembrim.

20. Šā likuma 20.panta divpadsmitā daļa saistībā ar atlīdzības par darbspēju zaudējumu izmaksas pārtraukšanu, sasniedzot vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, piemērojama tām personām, kuras likumā "Par valsts pensijām" noteikto vecumu sasniegušas pēc 2017.gada 1.janvāra.

21. Grozījumi šā likuma 12.pantā par otrās daļas izteikšanu jaunā redakcijā un trešās, ceturtās un piektās daļas izslēgšanu stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.

22. Ministru kabinets līdz 2019.gada 31.decembrim izdod šā likuma 12.panta otrajā daļā minētos noteikumus par vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas nosacījumiem un kārtību."

Likums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 23.novembrī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2016.gada 10.decembrī

01.01.2017