Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"

Izdarīt likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 2001, 13.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 7.nr.; 2005, 20.nr.; 2007, 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 102., 205.nr.; 2011, 196.nr.; 2014, 119.nr.; 2015, 248.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt likuma 1.panta 4.punktā vārdus "kompetentajai institūcijai" ar vārdiem "Valsts vides dienestam vai Vides pārraudzības valsts birojam".

2. Aizstāt 4.1 panta pirmajā daļā vārdus un skaitli "šā likuma 6.pantā minētās kompetentās institūcijas" ar vārdiem "Valsts vides dienesta".

3. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

"6.pants. Ietekmes uz vidi novērtējuma un ietekmes sākotnējā izvērtējuma koordinācija un pārraudzība

(1) Ietekmes uz vidi novērtējumu šajā likumā noteiktajā kārtībā koordinē un pārrauga Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk - kompetentā institūcija).

(2) Ietekmes sākotnējo izvērtējumu šajā likumā noteiktajā kārtībā koordinē un pārrauga Valsts vides dienests."

4. Izteikt 6.1 panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts vides dienests mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas veic ietekmes sākotnējo izvērtējumu un pieņem lēmumu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu vai nepiemērošanu.

(2) Kompetentā institūcija lēmumu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu pieņem mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas."

5. 13.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts vides dienests, ievērojot sākotnējā izvērtējuma rezultātu, pieņem lēmumu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu vai nepiemērošanu.";

izteikt otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja pieņemts lēmums nepiemērot paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu, Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus attiecībā uz katru konkrēto paredzēto darbību."

6.  14.1 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts vides dienests lēmumu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu vai nepiemērošanu rakstveidā paziņo ierosinātājam, ieinteresētajām valsts institūcijām, pašvaldībai, kuras teritorijā plānota paredzētā darbība, un citai likumā noteiktajai institūcijai, kā arī ievieto savā mājaslapā internetā paziņojumu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu vai nepiemērošanu. Lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību nosūta arī kompetentajai institūcijai, un tā ievieto savā mājaslapā internetā paziņojumu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu. Kompetentā institūcija informē paredzētās darbības ierosinātāju un attiecīgo pašvaldību par to, vai nepieciešams organizēt sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmi, un par nosacījumiem programmas izdošanai.";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Kompetentā institūcija lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu paredzētajai darbībai, kas pieteikta saskaņā ar šā likuma 7.panta pirmo daļu, rakstveidā paziņo ierosinātājam un ieinteresētajām valsts institūcijām, pašvaldībai, kuras teritorijā plānota paredzētā darbība, un citai likumā noteiktajai institūcijai, kā arī ievieto savā mājaslapā internetā paziņojumu par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

(2) "Valsts vides dienesta lēmumu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu var apstrīdēt kompetentajā institūcijā. Kompetentās institūcijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.";

izslēgt trešo daļu.

7. Papildināt 15.panta pirmo daļu pēc vārdiem "Ja ir saņemts" ar vārdiem "Valsts vides dienesta vai".

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 20. un 21.punktu šādā redakcijā:

"20. Kompetentās institūcijas lēmumi par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu vai nepiemērošanu, kas pieņemti līdz 2016.gada 31.decembrim saskaņā ar sākotnējo izvērtējumu, ir spēkā.

21. Kompetentā institūcija atbilstoši sākotnējam izvērtējumam izdod lēmumu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu vai nepiemērošanu, ja Valsts vides dienesta sākotnējā izvērtējuma rezultāts kopā ar izvērtējumā apkopoto informāciju un paredzētās darbības iesniegumu kompetentajā institūcijā iesniegts līdz 2016.gada 31.decembrim."

9. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 16.aprīļa direktīvas 2014/52/ES, ar ko groza direktīvu 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu."

Likums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 23.novembrī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2016.gada 10.decembrī

01.01.2017