Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā

Izdarīt Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 10.nr.; 2007, 22.nr.; 2008, 23.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 161.nr.; 2013, 194.nr.) šādus grozījumus:

1. 25.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja apdrošināšanas atlīdzību par transportlīdzekļa bojājumu trešā persona vēlas saņemt naudas summas veidā, apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs izmaksā naudas summu 70 procentu apmērā no zaudējumu aprēķinā norādītās zaudējumu summas bez pievienotās vērtības nodokļa. Apdrošināšanas atlīdzības neizmaksāto daļu izmaksā saskaņā ar šā panta ceturtās daļas nosacījumiem.";

papildināt pantu ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja apdrošināšanas atlīdzību par mantas (izņemot transportlīdzekļa) bojājumu trešā persona vēlas saņemt naudas summas veidā, apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs izmaksā naudas summu, kas atbilst zaudējumu aprēķinā norādītajai zaudējumu summai bez pievienotās vērtības nodokļa. Apdrošināšanas atlīdzības neizmaksāto daļu (zaudējumu aprēķina summā iekļauto pievienotās vērtības nodokli) izmaksā saskaņā ar šā panta piektās daļas nosacījumiem.

(4) Ja ceļu satiksmes negadījumā bojātais transportlīdzeklis ir atjaunots tādā stāvoklī, kāds tas bija pirms ceļu satiksmes negadījuma, un trešā persona ne vēlāk kā četru mēnešu laikā pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas iesniedz apdrošinātājam vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam rēķinu par transportlīdzekļa atjaunošanu (remontu) un maksājumu apliecinošu dokumentu par rēķina samaksu, tad apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs ne vēlāk kā 15 dienu laikā pieņem lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības neizmaksātās daļas izmaksu un šajā likumā noteiktajā termiņā izmaksā apdrošināšanas atlīdzības neizmaksāto daļu atbilstoši rēķinā norādītajām faktiskajām transportlīdzekļa atjaunošanas (remonta) izmaksām, tai skaitā rēķinā iekļauto pievienotās vērtības nodokļa summu, nepārsniedzot zaudējumu aprēķinā norādīto kopējo zaudējumu summu, kurā iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.

(5) Ja ceļu satiksmes negadījumā bojātā manta (izņemot transportlīdzekli) ir atjaunota tādā stāvoklī, kādā tā bija pirms ceļu satiksmes negadījuma, un trešā persona ne vēlāk kā četru mēnešu laikā pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas iesniedz apdrošinātājam vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam rēķinu par bojātās mantas atjaunošanu un maksājumu apliecinošu dokumentu par rēķina samaksu, tad apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs ne vēlāk kā 15 dienu laikā pieņem lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības neizmaksātās daļas izmaksu un šajā likumā noteiktajā termiņā izmaksā apdrošināšanas atlīdzības neizmaksāto daļu (pievienotās vērtības nodokli), nepārsniedzot zaudējumu aprēķinā norādīto pievienotās vērtības nodokļa summu."

2. 39.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs triju mēnešu laikā no šā likuma 36.panta otrajā un ceturtajā daļā minētā rakstveida pieteikuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu un nosūta attiecīgu rakstveida informāciju apdrošināšanas atlīdzības pieprasītājam, ja:

1) nodarītie zaudējumi ir aprēķināmi;

2) ir zināma ceļu satiksmes negadījumā zaudējumus nodarījusī persona;

3) ir spēkā stājies gala nolēmums gadījumos, kad ierosināts kriminālprocess.

(2) Ja nav konstatējams kāds no šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiem nosacījumiem, izņemot tā 2.1 daļā noteikto, tad triju mēnešu laikā no šā likuma 36.panta otrajā un ceturtajā daļā minētā rakstveida pieteikuma saņemšanas dienas apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs nosūta apdrošināšanas atlīdzības pieprasītājam attiecīgu rakstveida informāciju, kurā norādīts atlīdzības neizmaksāšanas pamatojums.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Gadījumos, kad nav stājies spēkā gala nolēmums kriminālprocesā, apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs pieņem lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu un nosūta attiecīgu rakstveida informāciju apdrošināšanas atlīdzības pieprasītājam, ja:

1) nodarītie zaudējumi ir aprēķināmi;

2) ceļu satiksmes negadījuma apstākļi ir zināmi;

3) ir iespējams izvērtēt un noteikt ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto personu atbildību par nodarītajiem zaudējumiem.";

izteikt piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja trešo personu neapmierina lēmums par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai atteikumu, tai ir tiesības lūgt Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroju sniegt atzinumu par minēto lēmumu. Pārbaudot trešās personas sūdzību pēc būtības, Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs pieņem lēmumu, kuram ir rekomendējošs raksturs.

(6) Trešā persona lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai atteikumu var pārsūdzēt tiesā triju gadu laikā pēc tā pieņemšanas arī tad, ja šī persona neizmanto tiesības lūgt Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroju sniegt atzinumu par minēto lēmumu."

3. Papildināt 41.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs ir veicis apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, pamatojoties uz šā likuma 39.panta 2.1 daļu, un ar spēkā stājušos gala nolēmumu kriminālprocesā ir konstatēti fakti, kas nebija zināmi, pieņemot lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, tad apdrošinātājam vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam ir tiesības pieprasīt, lai apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs atmaksā viņam nepamatoti izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību vai tās daļu."

4. 44.pantā:

izteikt trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt un bez maksas saņemt datus, kas nepieciešami apdrošināšanas gadījuma administrēšanai cietušo trešo personu interešu aizsardzības un valsts budžeta un pašvaldību budžetu izdevumu atlīdzināšanas nolūkā:

a) tiešsaistes režīmā no sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas sistēmas saskaņā ar šā likuma 58. un 59.pantu,

b) iesniedzot pieprasījumus Valsts policijā, kā arī citās valsts pārvaldes institūcijās, pašvaldībās, prokuratūrā, tiesā un apdrošināšanas sabiedrībās, neizmantojot šā punkta "a" apakšpunktā minēto informācijas sistēmu, ja tajā nav pieejami apdrošināšanas gadījuma administrēšanai nepieciešamie dati;";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs nedrīkst sniegt apdrošināšanas pakalpojumus un nodarboties ar apdrošināšanas starpniecību."

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Šā likuma 25.panta otrā daļa (jaunā redakcijā), kā arī 25.panta trešā, ceturtā un piektā daļa ir piemērojama apdrošināšanas gadījumiem, kas notikuši, sākot ar 2017.gada 1.janvāri."

Likums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 23.novembrī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2016.gada 10.decembrī

01.01.2017