Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 735

Rīgā 2016. gada 22. novembrī (prot. Nr. 64 1. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 300 "Ministru kabineta kārtības rullis"

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma
15. panta trešo un piekto daļu, 22. panta pirmo un otro daļu,
27. panta otro daļu, 28. panta sesto daļu un 29. panta otro daļu un
Attīstības plānošanas sistēmas likuma 11. panta piekto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 300 "Ministru kabineta kārtības rullis" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 58., 121. nr.; 2010, 33. nr.; 2011, 143. nr.; 2012, 74. nr.; 2014, 195., 249. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "mājaslapā internetā" ar vārdu "tīmekļvietnē".

2. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē tiesību akta projektu ir tiesīgs iesniegt ministrijas valsts sekretārs, īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītājs, Ministru prezidenta biedra biroja vadītājs, Valsts kancelejas direktors vai Ministru prezidenta padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes vadītājs, kā arī iesniedzējs."

3. Aizstāt 16. punktā vārdus "valsts sekretārs" ar vārdiem "valsts sekretārs, īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītājs, Ministru prezidenta biedra biroja vadītājs, Valsts kancelejas direktors vai Ministru prezidenta padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes vadītājs".

4. Svītrot 18. punkta otro teikumu.

5. Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Dokumenti, kas satur informāciju ar lietojuma ierobežojumu "IEROBEŽOTA PIEEJAMĪBA", sistēmā e-portfelis ir pieejami tikai attiecīgās sanāksmes vai sēdes dalībniekiem, kā arī citām amatpersonām saskaņā ar Valsts kancelejas direktora apstiprinātu sarakstu. Dokumenti, kas satur informāciju ar lietojuma ierobežojumu "DIENESTA VAJADZĪBĀM", attiecīgās sanāksmes vai sēdes dalībniekiem ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms sanāksmes (sēdes) tiek nosūtīti publiskajā elektronisko sakaru tīklā, izmantojot šifrēšanas metodi atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas dienesta vajadzībām aizsardzību. Ja dokumentus nav bijis iespējams nosūtīt vismaz vienu darbdienu pirms sanāksmes (sēdes), attiecīgās sanāksmes vai sēdes dalībnieki tiek nodrošināti ar dokumentu kopijām papīra formā sanāksmes (sēdes) laikā."

6. Izteikt 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Ja Valsts kancelejas atbildīgā amatpersona konstatē, ka saņemtajā dokumentā nav ievērotas dokumentu tehniskās sagatavošanas prasības vai iesniegtā dokumenta saturs neatbilst dokumenta veidam, vai nav ievērota šajos noteikumos noteiktā iesniegšanas kārtība, dokumentu nereģistrē. Par konstatētajām nepilnībām un to, ka dokuments nav reģistrēts, informē iesniedzējas institūcijas atbildīgo amatpersonu. Ja triju darbdienu laikā nepilnības netiek novērstas un nepieciešamie precizējumi netiek veikti, Valsts kanceleja dokumentu noraida, sistēmā DAUKS veicot ierakstu ar noraidīšanas pamatojumu vai nosūtot atpakaļ papīra formā saņemto dokumentu un tam pievienoto datu nesēju."

7. Papildināt 26. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Iesniedzot šādus saistītos tiesību aktu projektus, atbildīgā ministrija tiem var pievienot vienu apvienoto anotāciju, kas sagatavota atbilstoši šo noteikumu 4. punktā minētajai instrukcijai."

8. Papildināt noteikumus ar 59.1 6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"59.1 6. Eiropas Savienības fondu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības programmu ieviešanas gaitu."

9. Papildināt 62. punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ja darba kārtībā ir iekļauti tikai pieteiktie projekti un atsaucamie projekti, sanāksmes vadītājs var pieņemt lēmumu Valsts sekretāru sanāksmi nesasaukt klātienē."

10. Papildināt noteikumus ar 64.1 un 64.2 punktu šādā redakcijā:

"64.1 Ministrija par jautājuma iesniegšanu izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē informē tās pašvaldību pārstāvošās institūcijas, nevalstiskās organizācijas un sociālo partneru organizācijas, ar kurām nav panākta vienošanās saskaņošanas procesā.

64.2 Uzaicinājumu papildus pieteiktajām personām piedalīties konkrēta Valsts sekretāru sanāksmes darba kārtības jautājuma izskatīšanā ietver attiecīgās sanāksmes darba kārtībā. Uzaicinātās personas pirms došanās sēžu zālē reģistrējas pie Valsts kancelejas atbildīgās amatpersonas. Uz Valsts sekretāru sanāksmi uzaicinātās personas piedalās tikai konkrētā sanāksmes darba kārtības jautājuma izskatīšanā. Pēc attiecīgā jautājuma izskatīšanas uz to uzaicinātās personas nekavējoties atstāj sēžu zāli, un zālē tiek aicinātas uz nākamā darba kārtības jautājuma izskatīšanu ieradušās personas."

11. Svītrot 65.2. apakšpunktā vārdus "vai iesniegšanas termiņa pagarinājumu, izvērtējot pagarinājuma lūguma pamatojumu".

12. Svītrot 65.3. un 65.4. apakšpunktu.

13. Papildināt noteikumus ar 65.9.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"65.9.1 izskata Valsts kancelejas sagatavoto kārtējās Ministru kabineta sēdes darba kārtības projektu;".

14. Papildināt 69. punktu aiz pirmā teikuma ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja šo noteikumu 62. punktā minētajā gadījumā Valsts sekretāru sanāksmi nesasauc klātienē, protokolā norāda tikai projektu izsludināšanas un atsaukšanas faktu."

15. Papildināt 73. punkta ievaddaļu aiz vārdiem "Valsts sekretāru sanāksmē" ar vārdiem "neizsludina tādus tiesību aktu projektus, plānošanas dokumentu projektus un informatīvos ziņojumus, kuri satur ierobežotas pieejamības informāciju, kā arī".

16. Aizstāt 73.5. apakšpunktā vārdus "sasniegumiem sportā" ar vārdiem "sasniegumiem sportā, kultūrā, kā arī mācību olimpiādēs, konkursos un sacensībās".

17. Svītrot 73.7. apakšpunktu.

18. Izteikt 73.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"73.9. Ministru kabineta rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", par apropriācijas pārdali un par ilgtermiņa saistību sadalījumu pa gadiem vai to precizēšanu;".

19. Svītrot 73.10. apakšpunktu.

20. Svītrot 73.1 1. apakšpunktā vārdus "dokumentu paraugus".

21. Papildināt 73.1 3. apakšpunktu ar vārdiem "vai lai svītrotu normatīvā akta izdošanas pamatojumu un normas, kas zaudējušas spēku, un netiek mainīta normatīvā akta spēkā esošās daļas būtība".

22. Papildināt noteikumus ar 73.1 4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"73.1 4. lai apstiprinātu veidlapas (dokumentu paraugus)."

23. Izteikt 74. punktu šādā redakcijā:

"74. Pieteikumā norāda projekta iesniegšanas pamatojumu (pievieno norādi uz attiecīgo uzdevumu vai atzīmē, ka projektu iesniedz pēc ministrijas iniciatīvas), projekta veidu, politikas jomu (3. pielikums), projekta nosaukumu, informāciju par projekta izstrādātāju, kā arī ministrijas un citas institūcijas, kuru saskaņojumi nepieciešami, un atzinumu sniegšanas termiņu, ja tiek lūgts cits termiņš, nekā noteikts šo noteikumu 88. punktā, ņemot vērā, ka tas nevar būt īsāks par trijām darbdienām un garāks par 20 darbdienām."

24. Svītrot 76. punktā vārdus "vai, ja tas nav iespējams, papīra formā".

25. Svītrot 80., 81., 82., 84., 85. un 86. punktu.

26. Aizstāt 88. punktā vārdus "divu nedēļu" ar skaitli un vārdu "10 darbdienu".

27. Izteikt 89. punktu šādā redakcijā:

"89. Izsludināto projektu (šo noteikumu 74. un 88. punkts) saskaņo vienā no šādiem veidiem:

89.1. sniedzot atbildīgajai ministrijai atzinumu (šo noteikumu 94. punkts);

89.2. elektroniski informējot atbildīgo ministriju, ka iebildumu un priekšlikumu nav (ministrija sistēmā DAUKS atzīmē saskaņošanu, bet cita institūcija nosūta paziņojumu uz atbildīgās ministrijas oficiālo e-pasta adresi);

89.3. apliecinot ar attiecīgās ministrijas valsts sekretāra vai citas institūcijas vadītāja vai viņu pilnvarotas amatpersonas vīzu uz projekta un anotācijas, ka iebildumu un priekšlikumu nav."

28. Aizstāt 90. punktā vārdu "nedēļas" ar vārdiem "piecu darbdienu".

29. Aizstāt 90.1 punktā vārdus "vienu nedēļu" ar vārdiem "piecām darbdienām".

30. Papildināt 91.3.1 apakšpunktu ar vārdiem "un kas skar publiskas personas kapitāla daļu pārvaldes jautājumus".

31. Papildināt noteikumus ar 91.2 punktu šādā redakcijā:

"91.2 Tiesību aktu projekti, kuri skar visu nevalstisko organizāciju darbību (nevalstisko organizāciju sektora horizontālie jautājumi), pirms to izskatīšanas Ministru kabinetā iesniedzami Valsts kancelejā izskatīšanai Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomē."

32. Izteikt 94. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"94. Atzinumā ministrija vai cita institūcija atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei:".

33. Papildināt 96. punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ja iebildumi attiecas uz visiem tiesību aktu projektu paketē (šo noteikumu 26. punkts) ietvertajiem projektiem, tie ir tehniski un ja tas neapgrūtina saskaņošanas procesa norisi, atbildīgā ministrija, izvērtējot lietderību un iebildumu apjomu, var sagatavot vienu kopīgu apvienotu izziņu visai tiesību aktu projektu paketei."

34. Svītrot 107. punktu.

35. Aizstāt 110. punktā skaitļus un vārdus "99., 106. un 107. punktam" ar skaitļiem un vārdiem "99. un 106. punktam".

36. Izteikt X nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"X. Bez izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē izskatīšanai Ministru kabineta sēdē iesniedzamo dokumentu projektu, Ministru kabineta lietas un steidzamības kārtībā iesniedzamo dokumentu projektu saskaņošana".

37. Izteikt 111.1., 111.2. un 111.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"111.1. no Finanšu ministrijas - Ministru kabineta rīkojuma projektam par Ministru kabineta balvas piešķiršanu, par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā, kultūrā, kā arī mācību olimpiādēs, konkursos un sacensībās, amatpersonu dalību starptautiskajās misijās un operācijās un par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", par apropriācijas pārdali un par ilgtermiņa saistību sadalījumu pa gadiem vai to precizēšanu, kā arī konceptuālam ziņojumam;

111.2. no Tieslietu ministrijas - Ministru kabineta rīkojuma projektam par amatpersonu dalību starptautiskajās misijās un operācijās, kā arī konceptuālam ziņojumam;

111.3. no Ārlietu ministrijas - Ministru kabineta rīkojuma projektam par amatpersonu dalību starptautiskajās misijās un operācijās;".

38. Aizstāt 111.1 punktā vārdus "divas nedēļas" ar skaitli un vārdu "10 darbdienas".

39. Izteikt 115., 116., 117., 118., 119. un 120. punktu šādā redakcijā:

"115. Finanšu ministrija informāciju un tiesību aktu projektus, kas saistīti ar kārtējā gada valsts budžeta likumprojektu un tā sagatavošanu, ar vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojektu un tā sagatavošanu, kā arī ar budžeta izpildes procesa nodrošināšanu, Likumā par budžetu un finanšu vadību un kārtējā gada valsts budžeta likumā noteiktajos gadījumos nesaskaņo ar citām ministrijām un centrālajām valsts iestādēm, bet izstrādes procesā konsultējas ar Tieslietu ministriju, lai nodrošinātu tiesiskuma principu.

116. Ministru kabineta loceklis var lūgt Ministru prezidentu izskatīt Ministru kabineta sēdē jautājumu kā Ministru kabineta lietu. Ministru kabineta lieta ir jautājums, par kuru pēc būtības ir nepieciešama Ministru kabineta politiska izšķiršanās un konceptuāls lēmums vai balsojums. Ministru prezidents pēc savas iniciatīvas var jebkurā laikā pasludināt jautājumu par Ministru kabineta lietu.

117. Ministru kabineta loceklis var lūgt Ministru prezidentu informatīvo ziņojumu (šo noteikumu 59. punkts) vai tiesību akta projektu (neatkarīgi no tā, vai tas ir iepriekš izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē), vai jautājumu, kas iesniegts kā Ministru kabineta lieta (šo noteikumu 116. punkts), izskatīt Ministru kabineta sēdē steidzamības kārtībā. Steidzamības kārtību var piemērot tikai izņēmuma gadījumā, ja jautājumu nepieciešams risināt nekavējoties saistībā ar tādu valstij nelabvēlīgu seku iestāšanos, kas skar būtiskas sabiedrības intereses vai valsts starptautiskās, finanšu, ekonomiskās vai drošības intereses. Iesniedzējam steidzamība jāpamato pēc būtības, norādot konkrētās nelabvēlīgās sekas. Par steidzamības pamatu netiek uzskatīts iepriekš laikus zināma uzdevuma izpildes termiņa kavējums.

118. Atbildīgā ministrija šo noteikumu 117. punktā minēto jautājumu iesniedz Valsts kancelejā, izmantojot sistēmu DAUKS, ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms Ministru kabineta sēdes (ceturtdien līdz plkst. 12.00).

119. Atbildīgā ministrija šo noteikumu 117. punktā minēto jautājumu pirms iesniegšanas Valsts kancelejā saskaņo šo noteikumu IX nodaļā vai 111. punktā noteiktajā kārtībā vai nodrošina saskaņošanu ar ministrijām un citām institūcijām, kuru kompetenci atbilstoši ārējam normatīvajam aktam jautājums tieši skar, kā arī ar:

119.1. Tieslietu ministriju;

119.2. Finanšu ministriju;

119.3. Ārlietu ministriju (attiecībā uz starptautiskiem līgumiem un to projektiem);

119.4. Pārresoru koordinācijas centru (attiecībā uz nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī attiecībā uz plānošanas dokumentu projektiem un tiesību aktu projektiem, kuros skarti publiskas personas kapitāla daļu pārvaldes jautājumi).

120. Atbildīgā ministrija šo noteikumu 117. punktā minēto jautājumu saskaņošanu organizē un dokumentē saskaņā ar šo noteikumu IX nodaļu, ievērojot šo noteikumu 109. punktā minēto saīsināto termiņu. Ja Tieslietu ministrija, Finanšu ministrija, Ārlietu ministrija vai Pārresoru koordinācijas centrs konstatē, ka atbildīgā ministrija nav norādījusi pamatojumu steidzamības kārtības piemērošanai vai pamatojums nav norādīts pēc būtības, tā nekavējoties elektroniski (nosūtot informāciju uz oficiālo e-pasta adresi) informē par to atbildīgo ministriju un Valsts kanceleju, un atbildīgā ministrija šādu projektu saskaņo un iesniedz Ministru kabinetā šajos noteikumos noteiktajā parastajā kārtībā."

40. Izteikt 121. punktu šādā redakcijā:

"121. Iesniedzot Valsts kancelejā šajos noteikumos paredzēto dokumenta projektu izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē, Ministru kabineta komitejas sēdē vai Ministru kabineta sēdē, tam pievieno:

121.1. attiecīgi valsts sekretāra (vai īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītāja, Ministru prezidenta biedra biroja vadītāja vai Ministru prezidenta padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes vadītāja) vai iesniedzēja parakstītu pavadvēstuli, kas noformēta uz iestādes veidlapas saskaņā ar šo noteikumu 5. pielikumā sniegto pavadvēstules paraugu;

121.2. pielikumus - lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus - saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu."

41. Papildināt noteikumus ar 121.1 un 121.2 punktu šādā redakcijā:

"121.1 Iesniedzot Valsts kancelejā dokumenta projektu, kuru noteiktā kārtībā Ministru kabinetā iesniedz Ministru prezidenta padotībā esošā iestāde ar Ministru prezidenta starpniecību, pavadvēstuli noformē atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumā sniegtajam pavadvēstules paraugam un to paraksta iestādes vadītājs.

121.2 Ja tiek iesniegta tiesību aktu projektu pakete (šo noteikumu 26. punkts), var sagatavot vienu pavadvēstuli visai tiesību aktu projektu paketei."

42. Aizstāt 122. punktā vārdus un skaitļus "saskaņā ar šo noteikumu 5. pielikuma II daļu" ar vārdiem un skaitli "saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu".

43. Papildināt 122.1 punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Iesniedzējs minēto informāciju sniedz arī par Ministru kabineta tiesību aktiem un Ministru kabineta sēdes protokollēmumiem, kuri pieņemti, pamatojoties uz attiecīgiem iesniedzēja dokumentiem, kā arī par iesniedzēja pavadvēstulei pievienotajiem citu institūciju dokumentiem."

44. Izteikt 128. punktu šādā redakcijā:

"128. Valsts kanceleja septiņu darbdienu laikā pēc tiesību akta projekta, plānošanas dokumenta projekta vai informatīvā ziņojuma iesniegšanas Valsts kancelejā izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē, Ministru kabineta komitejas sēdē vai Ministru kabineta sēdē izvērtē projekta atbilstību:

128.1. šajos noteikumos noteiktajai projektu saskaņošanas kārtībai;

128.2. normatīvajos aktos noteiktajām tiesību aktu projektu sagatavošanas prasībām;

128.3. normatīvajos aktos noteiktajām tiesību akta projekta anotācijas sagatavošanas prasībām;

128.4. likumiem, citiem tiesību aktiem, kā arī spēkā esošajiem plānošanas dokumentiem, deklarācijai un rīcības plānam, ja nepieciešams."

45. Aizstāt 128.1 punktā skaitli un vārdu "128.3. apakšpunktā" ar skaitli un vārdu "128.4. apakšpunktā".

46. Izteikt 129. punktu šādā redakcijā:

"129. Valsts kanceleja, ņemot vērā ministriju un citu institūciju atzinumus un šo noteikumu 128. punktā minētā juridiskā izvērtējuma rezultātu, sagatavo Ministru prezidentam vai Valsts kancelejas direktoram atzinumu par projektu, vienlaikus sniedzot priekšlikumu par projekta turpmāko virzību, vai nodrošina tiesību akta projekta juridisko un redakcionālo noformēšanu un turpmāko virzību izskatīšanai Ministru kabineta sēdē šajos noteikumos noteiktajā kārtībā."

47. Aizstāt 134. punktā vārdus "valsts sekretārs vai viņa pilnvarota amatpersona" ar vārdiem "valsts sekretārs, īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītājs, Ministru prezidenta biedra biroja vadītājs, Valsts kancelejas direktors vai Ministru prezidenta padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes vadītājs vai viņu pilnvarotas amatpersonas".

48. Aizstāt 138. punktā vārdus "valsts sekretāru" ar vārdiem "valsts sekretāru, īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītāju, Ministru prezidenta biedra biroja vadītāju vai Ministru prezidenta padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes vadītāju".

49. Papildināt 140. punktu aiz otrā teikuma ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja Valsts sekretāru sanāksmē atbalstīto tiesību akta projektu izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē bija iesniedzis iesniedzējs, Valsts kanceleja šo tiesību akta projektu iekļauj Ministru kabineta sēdes darba kārtībā saskaņā ar šo noteikumu 167. punktu."

50. Izteikt 143. punktu šādā redakcijā:

"143. Valsts kanceleja izbeidz tiesību akta projekta kontroli un, ja nepieciešams, atjauno uzdevuma izpildes kontroli, nosakot uzdevuma izpildes termiņu - viens mēnesis pēc Valsts sekretāru sanāksmes dienas, un par to informē valsts sekretāru, īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītāju, Ministru prezidenta biedra biroja vadītāju vai Ministru prezidenta padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes vadītāju, ja tiesību akta projekta turpmākā virzība saskaņā ar Valsts sekretāru sanāksmē nolemto ir iespējama pēc kāda konkrēta plānošanas dokumenta pieņemšanas vai tiesību akta spēkā stāšanās."

51. Svītrot 148. punktu.

52. Svītrot 151. punktā vārdus un skaitli "izņemot šo noteikumu 148. punktā minēto gadījumu, kad informāciju var iesniegt tieši pirms komitejas sēdes".

53. Papildināt noteikumus ar 151.1 un 151.2 punktu šādā redakcijā:

"151.1 Par jautājuma iesniegšanu izskatīšanai komitejas sēdē ministrija informē pašvaldību pārstāvošās institūcijas, nevalstiskās organizācijas un sociālo partneru organizācijas, ar kurām nav panākta vienošanās saskaņošanas procesā.

151.2 Uzaicinājumu papildus pieteiktajām personām piedalīties komitejas darba kārtības konkrēta jautājuma izskatīšanā ietver attiecīgās komitejas sēdes darba kārtībā. Valsts kancelejas atbildīgā amatpersona reģistrē uzaicinātās personas, pirms tās dodas uz sēžu zāli. Uz komitejas sēdi uzaicinātās personas piedalās tikai konkrētā sēdes darba kārtības jautājuma izskatīšanā. Pēc attiecīgā jautājuma izskatīšanas uzaicinātās personas nekavējoties atstāj sēžu zāli."

54. Svītrot 163.1. apakšpunktu.

55. Izteikt 164. punktu šādā redakcijā:

"164. Bez izskatīšanas Valsts sekretāru sanāksmē un komitejas sēdē Ministru kabineta sēdē izskata:

164.1. plānošanas dokumentu projektus, informatīvos ziņojumus (šo noteikumu 59. punkts) un tiesību aktu projektus, kas iesniegti saistībā ar ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa noteikšanu valstī (saskaņā ar likumu "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli") vai skar valsts apdraudējuma situāciju novēršanas un pārvarēšanas jautājumus;

164.2. Ministru kabineta lietas (šo noteikumu 116. punkts);

164.3. steidzamības kārtībā iesniegtos tiesību aktu projektus un informatīvos ziņojumus (šo noteikumu 59. punkts), kuru steidzamība ir pamatota saskaņā ar šo noteikumu 117. punktā minētajiem kritērijiem;

164.4. plānošanas dokumentu projektus, informatīvos ziņojumus (šo noteikumu 59. punkts) un tiesību aktu projektus, kas ir saskaņoti šajos noteikumos noteiktajā kārtībā (šo noteikumu IX nodaļa un 111. punkts);

164.5. kārtējā gada valsts budžeta likumprojektu (budžeta likumprojektu paketi), vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojektu, ar to sagatavošanu saistītos tiesību aktu projektus, kā arī ar budžeta izpildes procesa nodrošināšanu saistītos tiesību aktu projektus un informāciju kārtējā gada valsts budžeta likumā un Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajos gadījumos;

164.6. šo noteikumu 59.1 un 61. punktā minētos informatīvos ziņojumus, kā arī šo noteikumu 60. punktā minēto informatīvo ziņojumu, ja tas novirzīts izskatīšanai Ministru kabineta sēdē;

164.7. plānošanas dokumentu projektus, informatīvos ziņojumus vai tiesību aktu projektus, kas saskaņā ar Informācijas atklātības likumu satur ierobežotas pieejamības informāciju vai saskaņā ar likumu "Par valsts noslēpumu" ir valsts noslēpuma objekts vai satur valsts noslēpuma objektu;

164.8. nacionālo pozīciju projektus, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, ja Vecāko amatpersonu sanāksme ir lēmusi, ka nacionālās pozīcijas projekts vispirms izskatāms Valsts sekretāru sanāksmē, kā arī nostāju projektus un nacionālo pozīciju projektus starptautisko tiesību jautājumos;

164.9. tiesā iesniedzamo dokumentu projektus;

164.10. Ministru kabineta vēstuļu projektus."

56. Izteikt 166., 167. un 168. punktu šādā redakcijā:

"166. Valsts kanceleja pēc tiesību akta projekta juridiskās un redakcionālās noformēšanas to saskaņo ar atbildīgo ministriju un iekļauj tiesību akta projektu, plānošanas dokumenta projektu vai informatīvo ziņojumu kārtējās Ministru kabineta sēdes darba kārtības projektā.

167. Valsts sekretāru sanāksmē vai komitejas sēdē izskatīto un atbalstīto tiesību akta projektu Valsts kanceleja Ministru kabineta sēdes darba kārtības projektā parasti iekļauj pēc tā juridiskās un redakcionālās noformēšanas (parasti 10 darbdienu laikā pēc Valsts sekretāru sanāksmes, ja atbalstīto tiesību akta projektu ir iesniedzis iesniedzējs, vai pēc komitejas sēdes, vai pēc tam, kad iesniedzējs attiecīgo precizēto tiesību akta projektu ir iesniedzis izskatīšanai Ministru kabinetā).

168. Komitejas sēdē izskatītos un atbalstītos plānošanas dokumentu projektus un informatīvos ziņojumus Valsts kanceleja Ministru kabineta sēdes darba kārtības projektā parasti iekļauj pēc pievienotā tiesību akta projekta juridiskās un redakcionālās noformēšanas (parasti 10 darbdienu laikā pēc komitejas sēdes vai pēc precizētā projekta iesniegšanas izskatīšanai Ministru kabinetā)."

57. Aizstāt 170. punktā vārdu "divas" ar vārdu "trīs".

58. Izteikt 172. punktu šādā redakcijā:

"172. Par papildus uzaicināmajām personām konkrētu Ministru kabineta sēdes atklātās daļas darba kārtības jautājumu izskatīšanai ministrija vai cita institūcija ne vēlāk kā darbdienu pirms sēdes elektroniski iesniedz Valsts kancelejā pieteikumu, norādot uzaicināmās personas vārdu, uzvārdu, amatu un jautājumu, kura izskatīšanā personai jāpiedalās. Papildus uzaicināmās personas šo noteikumu 164.1. apakšpunktā minēto jautājumu izskatīšanai var pieteikt līdz Ministru kabineta sēdes sākumam."

59. Svītrot 178. un 179. punktu.

60. Papildināt 187. punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ministru kabineta sēdes protokolā norāda arī to, ka Ministru kabineta loceklis normatīvajos aktos noteikto ierobežojumu dēļ, kā arī ētisku vai citu apsvērumu dēļ atsakās piedalīties lēmuma pieņemšanā, un uzdod attiecīgajam Ministru kabineta loceklim ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc Ministru kabineta sēdes iesniegt rakstveidā pamatojumu pievienošanai sēdes protokolam."

61. Papildināt 188. punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Valsts kanceleja nodrošina klātienē notiekošo Ministru kabineta sēžu atklātās daļas video tiešraidi Ministru kabineta tīmekļvietnē."

62. Papildināt noteikumus ar 190.1, 190.2, 190.3, 190.4, 190.5, 190.6, 190.7, 190.8, 190.9 un 190.10 punktu šādā redakcijā:

"190.1 Ja, gatavojot Ministru kabineta sēdes darba kārtības projektu, Valsts kanceleja konstatē Ministru kabineta locekļu kvoruma trūkumu sēdes norisei plānotajā dienā un laikā, Valsts kanceleja informē par to Ministru prezidentu un Ministru prezidents lemj par sēdes sākuma laika vai sēdes dienas pārcelšanu. Ja sēdes sākuma laiku vai sēdes sasaukšanas dienu nav iespējams pārcelt uz citu laiku vai dienu un Ministru kabineta sēdi nepieciešams sasaukt plānotajā dienā un laikā, Ministru prezidents pieņem lēmumu par sēdes sasaukšanu, nosakot ne vairāk kā divus Ministru kabineta locekļus, kuri izņēmuma kārtībā sēdē var piedalīties attālināti.

190.2 Ja tiek sasaukta Ministru kabineta sēde, kurā saskaņā ar Ministru prezidenta lēmumu kāds Ministru kabineta loceklis piedalās attālināti, apstiprinātajā Ministru kabineta sēdes darba kārtībā papildu jautājumus neiekļauj.

190.3 Ministru kabineta locekļi, kuri saskaņā ar Ministru prezidenta lēmumu sēdē piedalās attālināti, ne vēlāk kā divas stundas pirms sēdes sākuma sistēmā e-portfelis laukā "Piezīmes" izsaka savu viedokli par visiem darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem (par katru jautājumu atsevišķi vai darba kārtības sadaļu kopumā) un, ja iespējams, seko Ministru kabineta sēdes norisei tiešraidē.

190.4 Valsts kanceleja apkopo informāciju par to Ministru kabineta locekļu viedokļiem, kuri saskaņā ar Ministru prezidenta lēmumu sēdē piedalās attālināti, un informē Ministru kabineta sēdes vadītāju. Ministru kabineta sēdes vadītājs sēdē informē, kuri Ministru kabineta locekļi sēdē piedalās attālināti, un par šo Ministru kabineta locekļu viedokli par sēdes darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.

190.5 Ja nepieciešams, Ministru kabineta sēdes laikā Valsts kanceleja organizē saziņu ar Ministru kabineta locekli, kurš Ministru kabineta sēdē piedalās attālināti.

190.6 Ja Ministru kabineta sēdē, kurā kāds Ministru kabineta loceklis saskaņā ar Ministru prezidenta lēmumu piedalās attālināti, par kādu darba kārtības jautājumu notiek debates, pēc kurām nepieciešams balsojums, Ministru kabineta sēdes vadītājs, ja iespējams, jautājuma izskatīšanu atliek.

190.7 Valsts kanceleja Ministru kabineta sēdes protokolā informāciju par šo Ministru kabineta locekļu dalību sēdē (šo noteikumu 190.4 punkts) norāda ar papildu atzīmi "attālināti".

190.8 Ja nepieciešams sasaukt Ministru kabineta ārkārtas sēdi par konkrētu notikumu, ar kuru saistībā nekavējoties nepieciešams pieņemt Ministru kabineta lēmumu, bet par kuru nav nepieciešamas debates, konceptuāls lēmums vai balsojums un nav bijuši nepieciešami ministriju atzinumi, Ministru prezidents izņēmuma gadījumā, ievērojot lietderības apsvērumus, var uzdot Valsts kancelejai organizēt Ministru kabineta sēdes norisi aptaujas kārtībā, noskaidrojot Ministru kabineta locekļu viedokļus par sēdē izskatāmo jautājumu un neaicinot Ministru kabineta locekļus klātienē piedalīties sēdē.

190.9 Ja Ministru kabineta ārkārtas sēde tika organizēta aptaujas kārtībā (šo noteikumu 190.8 punkts), tās protokolā norāda papildu atzīmi "notika aptaujas kārtībā", kā arī sēdes dalībniekus un pieņemto lēmumu atbilstoši aptaujas rezultātam.

190.10 Valsts kanceleja nodrošina, ka gadījumā, ja kāds Ministru kabineta loceklis saskaņā ar Ministru prezidenta lēmumu Ministru kabineta sēdē piedalās attālināti vai Ministru kabineta ārkārtas sēde notiek aptaujas kārtībā, Ministru kabineta locekļu izteiktais viedoklis tiek attiecīgi fiksēts."

63. Izteikt 194. punktu šādā redakcijā:

"194. Tiesību akta projektu vai citu dokumentu Ministru kabineta sēdē pieņem vai attiecīgi atbalsta tikai tādā gadījumā, ja tā teksts ir noformēts un sagatavots parakstīšanai vai attiecīgi nosūtīšanai adresātam. Ja tekstā ir nepieciešami precizējumi, kas nav redakcionāla rakstura, vai par precizējumiem jāvienojas, attiecīgo projektu vai dokumentu neatbalsta un Ministru kabinets lemj par tā turpmāko izskatīšanas gaitu Ministru kabinetā."

64. Papildināt noteikumus ar 196.1 punktu šādā redakcijā:

"196.1 Ja tiesību akta projekts saskaņā ar šiem noteikumiem Ministru kabineta sēdē ir izskatīts kā Ministru kabineta lieta vai steidzamības kārtībā un pieņemts vai attiecīgi atbalstīts, Valsts kanceleja nodrošina tā juridisko un redakcionālo noformēšanu piecu darbdienu laikā, ja Ministru kabineta sēdes protokolā nav noteikts citādi."

65. Svītrot 201.1. apakšpunktu.

66. Izteikt 204. punktu šādā redakcijā:

"204. Valsts kanceleja nodrošina Ministru kabineta sēdē pieņemtā vai atbalstītā dokumenta projekta nodošanu parakstīšanai attiecīgajam iesniedzējam."

67. Izteikt 206. punktu šādā redakcijā:

"206. Ministru kabineta sēdē pieņemtos noteikumus, instrukcijas, ieteikumus un rīkojumus paraksta secīgi attiecīgais Ministru kabineta loceklis (otrais paraksts), kas iesniedzis tiesību akta projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, un Ministru prezidents (pirmais paraksts)."

68. Svītrot 207. un 213. punktu.

69. Izteikt 220. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Iesniedzot Valsts kancelejā Ministru prezidenta rīkojuma projektu, iesniedzējs pievieno pavadvēstuli atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumā sniegtajam pavadvēstules paraugam un pievieno dokumentus atbilstoši šo noteikumu 6. pielikumam."

70. Aizstāt 235. punktā vārdus "valsts sekretāriem" ar vārdiem "valsts sekretāriem, īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītājam, Ministru prezidenta biedra biroja vadītājam vai Ministru prezidenta padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem".

71. Aizstāt 245. punktā vārdus "valsts sekretāriem" ar vārdiem "valsts sekretāriem, īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītājam, Ministru prezidenta biedra biroja vadītājam vai Ministru prezidenta padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem".

72. Aizstāt 249. punktā vārdus "valsts sekretāra" ar vārdiem "valsts sekretāra, īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītāja, Ministru prezidenta biedra biroja vadītāja vai Ministru prezidenta padotībā esošas valsts pārvaldes iestādes vadītāja".

73. Izteikt 261. punktu šādā redakcijā:

"261. Valsts kanceleja parakstīto Ministru prezidenta rīkojumu, izmantojot sistēmu DAUKS, nosūta attiecīgajām ministrijām."

74. Izteikt 5. pielikumu šādā redakcijā:

"5. pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 7. aprīļa
noteikumiem Nr. 300

Pavadvēstules paraugs

Rīgā

... Nr. ...  
(datums)    

Valsts kancelejai

Par ... projektu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumu Nr. 300 "Ministru kabineta kārtības rullis" ..., iesniedzu izskatīšanai ... (Valsts sekretāru sanāksmē/Ministru kabineta komitejas sēdē/Ministru kabineta sēdē) ... projektu.

1. Iesniegšanas pamatojums Norāda atsauci uz deklarāciju un rīcības plānā dotā uzdevuma numuru, tiesību aktu vai plānošanas dokumentu (pieņemšanas datums, numurs un konkrētais punkts), Valsts sekretāru sanāksmes, komitejas sēdes vai Ministru kabineta sēdes protokollēmumu (protokola datums, numurs, paragrāfs), Ministru prezidenta rezolūciju (datums, numurs) vai rīkojumu (pieņemšanas datums, numurs un konkrētais punkts), ja iesniegtais dokuments ir izstrādāts saskaņā ar minētajos dokumentos dotajiem uzdevumiem
2. Valsts sekretāru sanāksmes datums un numurs Ja projekts izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē, norāda Valsts sekretāru sanāksmes datumu un protokola numuru, kurā projekts izsludināts, un pieteiktā projekta reģistrācijas numuru (VSS numurs)
3. Informācija par saskaņojumiem Norāda informāciju par ministrijām un citām institūcijām, ar kurām projekts saskaņots un par kuru iebildumiem nav panākta vienošanās.

Norāda piemēroto saskaņošanas veidu.

Norāda sēdes datumu un protokola numuru, ja projekts ir izskatīts Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomē

4. Informācija par saskaņojumu ar Eiropas Savienības institūcijām Norāda informāciju par saskaņojumu ar Eiropas
Komisiju - tiesību aktu projektiem, kuri saskaņā ar tehnisko noteikumu saskaņošanas kārtību iesniedzami Ekonomikas ministrijā.

Norāda informāciju par saskaņojumu ar Eiropas Centrālo banku - tiesību aktu projektiem, kuri saskaņā ar finanšu noteikumu saskaņošanas kārtību iesniedzami Finanšu ministrijā

5. Politikas joma Atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumā ietvertajai politikas jomu klasifikācijai norāda politikas jomu visiem attīstības plānošanas dokumentu projektiem, informatīvajiem ziņojumiem, kā arī tiesību aktu projektiem. Ja projekts skar vairākas jomas, norāda vairākas jomas
6. Atbildīgā amatpersona Norāda par projekta virzību atbildīgo amatpersonu - amatu, vārdu, uzvārdu.

Ja projektu izstrādāja darba grupa, norāda arī tā tiesību akta datumu, numuru un nosaukumu, ar kuru darba grupas sastāvs apstiprināts

7. Uzaicināmās personas Izvērtējot Ministru kabineta iekārtas likuma 28. panta piektajā daļā noteikto piedalīšanās lietderību, norāda uzaicināmās personas amatu, vārdu, uzvārdu un ministrijas vai citas institūcijas nosaukumu
8. Projekta ierobežotas pieejamības statuss Norāda, vai projektam un pievienotajiem dokumentam ir vai nav piešķirts ierobežotas pieejamības statuss.

Katram dokumentam, kuram ir ierobežotas pieejamības statuss, norāda:

1) pamatojumu pieejamības ierobežojuma piešķiršanai (kā attiecīgā likuma norma attiecas uz konkrēto dokumentu);

2) vai pieejamības ierobežojums paliek spēkā arī pēc jautājuma izskatīšanas Ministru kabinetā, un ierobežojuma termiņu;

3) pieejamības ierobežojumu arī pie pavadvēstulē pievienoto dokumentu uzskaitījuma.

Norāda, vai dokumenta nosaukums Ministru kabineta sēdes darba kārtībā ir vai nav atspoguļojams.

Norāda institūcijas, kurām pēc parakstīšanas jānosūta pieņemtais tiesību akts.

Ja nepieciešams, norāda, kurā Ministru kabineta sēdes daļā - atklātajā vai slēgtajā - jautājums izskatāms.

Ja nepieciešams, norāda, ka iesniegtā informācija, kurai nav noteikto lietojuma ierobežojumu apzīmējumu, nav ievietojama publiskajā e-portfeļa sadaļā līdz lēmuma pieņemšanai, kā arī norāda, ka pēc lēmuma pieņemšanas iesniedzēja ministrija to publiskos savā tīmekļvietnē

9. Cita informācija Norāda informāciju par personas piekrišanu vai ministrijas vai citas institūcijas pilnvarojumu dalībai darba grupā vai komisijā.

Norāda informāciju par saistītajiem tiesību aktu projektiem, attīstības plānošanas dokumentu projektiem, kā arī informatīvajiem ziņojumiem, kuri Ministru kabineta sēdē izskatāmi vienlaikus.

Ja ir sagatavota apvienotā anotācija, norāda, kuram tiesību akta projektam ir pievienota apvienotā anotācija.

Ja ir sagatavota apvienotā izziņa, norāda, kuram tiesību akta projektam ir pievienota apvienotā izziņa

10. Saistība ar ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa noteikšanu valstī Norāda atsauci uz attiecīgo likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" normu.

Šo rindu aizpilda, tikai iesniedzot jautājumu saistībā ar ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa noteikšanu valstī

11. Ministru kabineta lietas pamatojums Sniedz pamatojumu, kāpēc jautājums izskatāms Ministru kabineta sēdē kā Ministru kabineta lieta.

Šo rindu aizpilda, tikai iesniedzot Ministru kabineta lietu

12. Steidzamības kārtības pamatojums Sniedz pamatojumu, kāpēc projekts izskatāms Ministru kabineta sēdē steidzamības kārtībā.

Norāda sekas, kas iestāsies, ja jautājums netiks izskatīts un risināts nekavējoties.

Šo rindu aizpilda, tikai iesniedzot projektu steidzamības kārtībā

13. Jautājuma savlaicīgas neiesniegšanas iemesli Norāda laiku, kad kļuva zināms par uzdevumu un tā izpildes termiņu, pasākuma norisi.

Norāda apstākļus, kuru dēļ jautājumu nebija iespējams sagatavot un iesniegt laikus.

Šo rindu aizpilda, tikai iesniedzot projektu steidzamības kārtībā

14. Lēmuma pieņemšanas galīgais termiņš Norāda termiņu, līdz kuram jautājums jāizskata vai jāpieņem, un pamatojumu, kāpēc.

Šo rindu aizpilda, tikai iesniedzot projektu steidzamības kārtībā

  Pielikumā: 1. ..
    2. ..
  Iesniedzējs Paraksts Vārds, uzvārds

Sagatavotāja uzvārds, tālruņa numurs
E-pasta adrese".

75. Papildināt noteikumus ar 6. pielikumu šādā redakcijā:

"6. pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 7. aprīļa
noteikumiem Nr. 300

Pavadvēstulei pievienojamie dokumenti (pielikumi)

1. Iesniedzot izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē tiesību akta projektu, pavadvēstulei pievieno:

1.1. tiesību akta projektu;

1.2. anotāciju;

1.3. pilnvarojuma vēstules projektu (iesniedzot starptautisko līgumu vai tā projektu);

1.4. ministriju un citu institūciju atzinumus vai apliecinājumu, ka tiesību akta projekts ir saskaņots. Ja projekts saskaņots ar noklusējumu, to norāda pavadvēstulē;

1.5. izziņu;

1.6. Eiropas Komisijas atzinumu - saskaņā ar tehnisko noteikumu saskaņošanas kārtību;

1.7. Eiropas Centrālās bankas atzinumu - saskaņā ar finanšu noteikumu saskaņošanas kārtību;

1.8. attiecīgus dokumentus, kas apliecina tiesību akta projektā regulējamo tiesisko attiecību likumību (piemēram, īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti, pašvaldības lēmums, kas apliecina pašvaldības piekrišanu pārņemt nekustamo īpašumu savā īpašumā), bez kuru esības nav iespējams pieņemt lēmumu pēc būtības.

2. Iesniedzot izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē vai Ministru kabineta sēdē plānošanas dokumenta projektu vai informatīvo ziņojumu (šo noteikumu 59. punkts), pavadvēstulei pievieno:

2.1. plānošanas dokumenta projektu vai informatīvo ziņojumu (šo noteikumu 59. punkts);

2.2. tiesību akta projektu;

2.3. ministriju un citu institūciju atzinumus vai apliecinājumu, ka tiesību akta projekts ir saskaņots. Ja projekts saskaņots ar noklusējumu, to norāda pavadvēstulē;

2.4. izziņu.

3. Iesniedzot izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē vai Ministru kabineta sēdē tiesību akta projektu pēc izskatīšanas Valsts sekretāru sanāksmē, pavadvēstulei pievieno:

3.1. tiesību akta projektu;

3.2. anotāciju;

3.3. citus dokumentus, kuri iesniedzami papildus atbilstoši Valsts sekretāru sanāksmes protokolā noteiktajam.

4. Iesniedzot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē tiesību akta projektu, kas nav izskatīts Valsts sekretāru sanāksmē un Ministru kabineta komitejas sēdē (izņemot šā pielikuma 5. punktā minētos tiesību aktu projektus), pavadvēstulei pievieno:

4.1. tiesību akta projektu;

4.2. anotāciju;

4.3. pilnvarojuma vēstules projektu (iesniedzot starptautisko līgumu vai tā projektu);

4.4. ministriju un citu institūciju atzinumus vai apliecinājumu, ka tiesību akta projekts ir saskaņots. Ja projekts saskaņots ar noklusējumu, to norāda pavadvēstulē;

4.5. izziņu;

4.6. Eiropas Komisijas atzinumu - saskaņā ar tehnisko noteikumu saskaņošanas kārtību;

4.7. Eiropas Centrālās bankas atzinumu - saskaņā ar finanšu noteikumu saskaņošanas kārtību;

4.8. attiecīgus dokumentus, kas apliecina tiesību akta projektā regulējamo tiesisko attiecību likumību (piemēram, īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti, pašvaldības lēmums, kas apliecina pašvaldības piekrišanu pārņemt nekustamo īpašumu savā īpašumā), bez kuru esības nav iespējams pieņemt lēmumu pēc būtības;

4.9. vēstuli vai citu dokumentu, ar kuru attiecīgā persona pilnvarota piedalīties vai piekrīt dalībai darba grupā, konsultatīvajā padomē vai komisijā, ja šī persona nav tiesību akta projekta iesniedzējas ministrijas pārstāvis, - Ministru kabineta rīkojuma projektam par darba grupas, konsultatīvās padomes vai komisijas personālsastāvu (ja minēto informāciju norāda pavadvēstulē, šajā apakšpunktā norādītos dokumentus var nepievienot).

5. Iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā šo noteikumu 73. punktā minēto tiesību akta projektu, pavadvēstulei pievieno:

5.1. tiesību akta projektu;

5.2. anotāciju. Anotāciju nepievieno, ja tiek iesniegts:

5.2.1. Ministru kabineta rīkojuma projekts par konsultatīvo padomju, komisiju vai darba grupu izveidi;

5.2.2. Ministru kabineta rīkojuma projekts par pilsonības piešķiršanu naturalizācijas kārtībā vai atļauju vai atteikumu atļaut saglabāt Latvijas pilsonību vai citas valsts pilsonību;

5.3. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieka parakstītu informāciju - Ministru kabineta rīkojuma projektam par pilsonības piešķiršanu naturalizācijas kārtībā vai atļauju vai atteikumu atļaut saglabāt Latvijas pilsonību vai citas valsts pilsonību;

5.4. ministriju un citu institūciju atzinumus vai apliecinājumu, ka tiesību akta projekts ir saskaņots atbilstoši šo noteikumu 111. punktam. Ja projekts saskaņots ar noklusējumu, to norāda pavadvēstulē. Ministru kabineta rīkojuma projektam par darba grupas, konsultatīvās padomes vai komisijas personālsastāvu pievieno vēstuli vai citu dokumentu, ar kuru attiecīgā persona pilnvarota piedalīties vai piekrīt dalībai darba grupā, konsultatīvajā padomē vai komisijā, ja šī persona nav tiesību akta projekta iesniedzējas ministrijas pārstāvis (ja minēto informāciju norāda pavadvēstulē, šajā apakšpunktā norādītos dokumentus var nepievienot);

5.5. attiecīgās personas dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum vitae) (atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļvietnē www.europass.lv), kurā par personu iekļautas tikai lēmuma pieņemšanai nepieciešamās ziņas, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktās prasības (vārds, uzvārds, izglītība, darba pieredze, valodu un citas prasmes), - Ministru kabineta rīkojuma projektam par amatpersonas kandidatūras apstiprināšanu, amatpersonu iecelšanu amatā, speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu un Ministru kabineta Atzinības raksta vai balvas piešķiršanu. Ministru kabineta rīkojuma projektam par Ministru kabineta Atzinības raksta vai Ministru kabineta balvas piešķiršanu pievienotajā personas dzīvesgaitas aprakstā (Curriculum vitae) nepieciešams norādīt personas dzimšanas datumu un dzīvesvietas adresi;

5.6. konkursa komisijas lēmumu, ja konkursa rīkošana ir paredzēta attiecīgajos normatīvajos aktos;

5.7. Ministru kabineta Apbalvošanas padomes lēmumu - Ministru kabineta rīkojuma projektam par Ministru kabineta Atzinības raksta vai Ministru kabineta balvas piešķiršanu.

6. Iesniedzot izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē vai Ministru kabinetā nacionālās pozīcijas projektu, pavadvēstulei pievieno:

6.1. nacionālās pozīcijas projektu;

6.2. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, kurā norāda vismaz šādu informāciju:

6.2.1. apstiprināmā nacionālā pozīcija (nosaukums, numurs);

6.2.2. pilnvarojums amatpersonai pārstāvēt Latvijas Republiku attiecīgajā Eiropas Savienības institūcijā normatīvajos aktos par nacionālo pozīciju izstrādi, saskaņošanu, apstiprināšanu un aktualizēšanu noteiktajos gadījumos;

6.3. informatīvo ziņojumu. Ja tiek iesniegti vairāku nacionālo pozīciju projekti, iesniedz vienu kopīgu informatīvo ziņojumu, kurā ietverta tikai vispārpieejama informācija.

7. Iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā nostājas projektu par Eiropas Savienības Tiesā vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas tiesā izskatāmo lietu, pavadvēstulei pievieno:

7.1. nostājas projektu;

7.2. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, kurā norāda vismaz šādu informāciju:

7.2.1. apstiprināmās nostājas nosaukumu (lietas numuru, puses);

7.2.2. pilnvarojumu amatpersonai pārstāvēt Latvijas Republiku attiecīgajā lietā, ja nepieciešams;

7.3. pilnvarojuma vēstules projektu normatīvajos aktos par nostāju izstrādi un apstiprināšanu noteiktajos gadījumos.

8. Iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā nostājas projektu Līguma par Eiropas Savienības darbību 258., 259. un 260. pantā paredzētās pārkāpuma procedūras pirmstiesas procesa ietvaros, pavadvēstulei pievieno:

8.1. nostājas projektu (skenētu ar Ministru kabineta locekļa parakstu);

8.2. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, kurā ietver:

8.2.1. uzdevumu atbildīgajai ministrijai noteiktā termiņā izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu, ja pārkāpuma procedūras novēršanai nepieciešama tiesību akta projekta izstrāde;

8.2.2. Līguma par Eiropas Savienības darbību 259. pantā paredzētās pārkāpuma procedūras pirmstiesas procesa ietvaros - pilnvarojumu pārstāvēt Latviju sarunās ar Eiropas Komisiju un uzdevumu ziņot Ministru kabinetam par minētajā līgumā paredzēto pārkāpuma procedūras pirmstiesas procesa rezultātu pēc Eiropas Komisijas atzinuma saņemšanas, kā arī uzdevumu iesniegt Ministru kabinetā vērtējumu par nepieciešamību turpināt pārkāpuma procedūru, vēršoties Eiropas Savienības Tiesā pret citu Eiropas Savienības dalībvalsti, ja Līguma par Eiropas Savienības darbību 259. pantā paredzēto pārkāpuma procedūras pirmstiesas procesu pret citu Eiropas Savienības dalībvalsti ir uzsākusi Latvija;

8.3. informatīvo ziņojumu normatīvajos aktos par nostājas izstrādi un apstiprināšanu noteiktajos gadījumos;

8.4. Eiropas Komisijas formālā paziņojuma vai argumentētā atzinuma kopiju.

9. Iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā nacionālās pozīcijas starptautisko tiesību jautājumos projektu, pavadvēstulei pievieno:

9.1. nacionālās pozīcijas projektu;

9.2. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, kurā norādīta apstiprināmā nacionālā pozīcija, un, ja nepieciešams, pilnvarojumu amatpersonai pārstāvēt Latvijas Republiku attiecīgajā starptautiskās organizācijas institūcijā;

9.3. pilnvarojuma vēstules projektu, ja nepieciešams.

10. Iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā tiesai iesniedzamā dokumenta projektu, pavadvēstulei pievieno:

10.1. tiesai iesniedzamā dokumenta projektu;

10.2. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, kurā norāda uzdevumu atbildīgajai ministrijai pilnvarot pārstāvi (pārstāvjus) tiesā vai atbildīgajai ministrijai un Valsts kancelejai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvi (pārstāvjus) Satversmes tiesā;

10.3. ministriju un citu institūciju atzinumus vai apliecinājumu, ka tiesību akta projekts ir saskaņots. Ja projekts saskaņots ar noklusējumu, to norāda pavadvēstulē;

10.4. pilnvarojuma vēstules projektu, ja nepieciešams.

11. Iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā Ministru kabineta vēstules projektu, pavadvēstulei pievieno:

11.1. Ministru kabineta vēstules projektu;

11.2. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, ja paredzēta ministriju turpmāka rīcība saistībā ar vēstulē minēto jautājumu risināšanu;

11.3. ministriju un citu institūciju atzinumus vai apliecinājumu, ka tiesību akta projekts ir saskaņots. Ja projekts saskaņots ar noklusējumu, to norāda pavadvēstulē.

12. Iesniedzot Valsts kancelejā Ministru prezidenta rīkojuma projektu, iesniedzējs pavadvēstulei pievieno:

12.1. tiesību akta projektu;

12.2. vēstuli vai citu dokumentu, ar kuru attiecīgā persona pilnvarota piedalīties vai piekrīt dalībai darba grupā, ja persona nav iesniedzējas ministrijas pārstāvis, - rīkojuma projektam par darba grupu (ja minēto informāciju norāda pavadvēstulē, šajā apakšpunktā norādītos dokumentus var nepievienot)."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs

03.12.2016