Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 721

Rīgā 2016. gada 8. novembrī (prot. Nr. 60 33. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumos Nr. 918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 7. panta piekto un astoto daļu,
13. panta otrās daļas 1. punktu un 25. panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumos Nr. 918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 135., 203. nr.; 2011, 48. nr.; 2012, 19. nr.; 2013, 164. nr.; 2015, 13., 40. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdu "makšķerēšana" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "makšķerēšana, vēžošana un zemūdens medības" (attiecīgā locījumā);

1.2. aizstāt noteikumu tekstā skaitļus un vārdus "2. un 2.1 pielikums" (attiecīgā locījumā) ar skaitli un vārdu "2.1 pielikums" (attiecīgā locījumā);

1.3. izteikt 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2. makšķerēšanai, vēžošanai un zemūdens medībām;";

1.4. izteikt V nodaļu šādā redakcijā:

"V. Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību tiesības

19. Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību tiesības iegūst un izmanto saskaņā ar Zvejniecības likuma 10. pantu un normatīvajiem aktiem par makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medībām, iegādājoties attiecīgā kalendāra gada vai īstermiņa (triju mēnešu) makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karti.

20. Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karšu izplatīšanu organizē Zemkopības ministrija. Zemkopības ministrija Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā ar līgumu var deleģēt makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karšu izplatīšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs". Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs", pildot deleģēto uzdevumu, ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā.

21. Ja attiecīgajos ūdeņos vai to daļā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību ir organizēta licencētā makšķerēšana, vēžošana un zemūdens medības, papildus šo noteikumu 19. punktā minētajai kartei iegādājas vai saņem arī īpašu makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību atļauju (licenci).";

1.5. izteikt 62. punktu šādā redakcijā:

"62. Iznomātājs katru gadu sastāda un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumam pievieno rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu (turpmāk - protokols). Protokolā norāda iedalīto nozvejas apjoma vai zvejas rīku skaita limitu vai nozvejas apjoma un zvejas rīku skaita limitu, kā arī ar zvejas limita izmantošanu saistītos nosacījumus, nomas maksas apmēru un samaksas kārtību kārtējā gadā. Protokolu komerciālajai zvejai Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos un iekšējos ūdeņos var sastādīt uz termiņu līdz pieciem gadiem, ja zvejas limitā ir paredzēts tikai zvejas rīku limits un ja šis termiņš iekļaujas zvejas tiesību nomas līguma kopējā termiņā. Zvejas rīku limiti protokola piecu gadu darbības periodā paliek nemainīgi.";

1.6. papildināt noteikumus ar 71.1, 71.2 un 71.3 punktu šādā redakcijā:

"71.1 Zemkopības ministrija rūpnieciskās zvejas tiesību nomniekam piešķiramo nozvejas limitu nomas termiņa nākamajam kalendāra gadam nosaka proporcionāli iepriekšējā gadā iedalītajam nozvejas limitam un vienu gadu pirms iepriekšējā gada faktiskajā nozvejā apgūtajai limita daļai, papildus ņemot vērā šādus nomnieka zvejas efektivitātes noteikšanas kritērijus iepriekšējā zvejas tiesību izmantošanas termiņā:

71.1 1. aprēķinos par iepriekšējā gada nozvejas limitu tiek uzskatīts nomniekam iepriekšējā gada sākumā iedalītais nozvejas limits un nomnieka ar citiem nomniekiem notikusī savstarpējā nozvejas limitu apmaiņa uz pastāvīgu laiku;

71.1 2. ja vienu gadu pirms iepriekšējā gada nomniekam iedalītais nozvejas limits faktiskajā nozvejā apgūts vismaz 80 procentu apjomā, nozvejas limits nomniekam tiek uzskatīts par pilnībā apgūtu un nākamā gada nozvejas limita aprēķinā to ietver pilnā apjomā;

71.1 3. ja vienu gadu pirms iepriekšējā gada nomniekam iedalītais nozvejas limits faktiskajā nozvejā apgūts mazāk par 80 procentiem, nākamā gada nomnieka nozvejas limits tiek aprēķināts, to proporcionāli samazinot par neapgūto nozvejas limita daļu;

71.1 4. par nozvejas limitu, kas nomniekam iedalīts tām zivju sugām, kuras lielākā daļa nomnieku apmaina pret citām zvejas iespējām Zemkopības ministrijas veiktās starptautiskās zvejas iespēju apmaiņas rezultātā, zvejas efektivitāti par iepriekšējo zvejas tiesību nomas termiņu nenosaka un nākamā gada nozvejas limita aprēķinā iepriekšējā gadā šīm zivju sugām sākotnēji iedalīto nozvejas limitu ietver pilnā apjomā.

71.2 Zivsaimniecības konsultatīvā padome var ierosināt Zemkopības ministrijai atsevišķu zivju sugu zvejas efektivitātes noteikšanai arī citus šo noteikumu 71.1 punktā neminētus kritērijus, kas piemērojami konkrētajā nozvejas limitu piešķiršanas gadā, ja tie ir nepieciešami atkarībā no situācijas maiņas atsevišķu zivju sugu zvejā. Zemkopības ministrija par šādu zvejas efektivitātes noteikšanas kritēriju piemērošanu pieņem lēmumu par konkrēto zivju sugu zvejas regulēšanas pasākumiem attiecīgajā kalendāra gadā.

71.3 Pašvaldības dome nosaka tās administratīvajai teritorijai piegulošajos Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos un tās administratīvajā teritorijā esošajos iekšējos ūdeņos komerciālajai zvejai piešķiramo zvejas limitu sadales kārtību, ietverot arī kritērijus zvejas efektivitātes novērtēšanai.";

1.7. izteikt 72. punktu šādā redakcijā:

"72. Zvejas limitu, kas atbilstoši šo noteikumu 71., 71.1, 71.2 un 71.3 punktā minētajai kārtībai paliek neiedalīts rūpnieciskās zvejas tiesību nomniekiem, gada laikā ir iespējams papildus iedalīt esošajiem nomniekiem, ņemot vērā nomnieku zvejas iespējas un zvejas efektivitāti, vai piedāvāt to pārējiem rūpnieciskās zvejas tiesību nomas pretendentiem.";

1.8. papildināt noteikumus ar 79.2 punktu šādā redakcijā:

"79.2 Nozvejas apjoma limitus saskaņā ar šo noteikumu 79. un 79.1 punktu kārtējam gadam var mainīt līdz nākamā gada 15. janvārim.";

1.9. papildināt noteikumus ar 87.1 punktu šādā redakcijā:

"87.1 Pašvaldība ar attiecīgu lēmumu var:

87.1 1. divkāršot šo noteikumu 2.1 pielikuma II nodaļā norādīto maksu par zvejas rīku limita vienu vienību tās administratīvās teritorijas jūras piekrastes un iekšējos ūdeņos, ņemot vērā vietējās zvejas priekšrocības, tirgus pieejamību un zivsaimnieciski nozīmīgo zivju sugu sastāvu nozvejā;

87.1 2. piemērot šo noteikumu 2.1 pielikuma II nodaļā norādīto zivju murda, zivju tīkla un reņģu, brētliņu un salaku tīkla limita maksas samazinājumu, kas nepārsniedz pusi no norādītās attiecīgā zvejas rīka limita maksas, tādam nomniekam, kas nodarbojas ar komercdarbību zvejniecībā tās administratīvās teritorijas jūras piekrastes ūdeņos, pēc šo noteikumu 71. un 71.3 punktā minētās zvejas efektivitātes novērtējuma un ievērojot nomnieka iesniegtu pamatotu apliecinājumu (apliecinājumus) par roņu radītā zaudējuma gadījumu (gadījumiem) nomnieka nozvejai un zvejas rīkiem iepriekšējā rūpniecisko zvejas tiesību nomas gada laikā, ja to izlases veidā klātienē ir pārbaudījis un apstiprinājis pašvaldības pārstāvis. Šāds samazinājums nav piemērojams nomniekam, kam Valsts ieņēmumu dienestā pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā par ienākumiem no saimnieciskās darbības (lauksaimnieciskās ražošanas) apgrozījums mēnesī uz vienu strādājošo ir norādīts mazāks nekā valstī noteiktā minimālā alga;

87.1 3. noteikt maksu par zivju vada izmantošanu tās administratīvās teritorijas ezeros un ūdenskrātuvēs, kuru aprēķina, aizstājot šīm ūdenstilpēm normatīvajos aktos par rūpnieciskās zvejas limitiem iekšējos ūdeņos noteiktos zvejas rīku limitus ar zivju vada limitu un ievērojot šo noteikumu 2.1 pielikuma II nodaļā tiem noteikto maksu par limita vienību.";

1.10. izteikt 88. punktu šādā redakcijā:

"88. Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu konkrētam nomas termiņam un nomas maksas samaksas kārtību norāda protokolā.";

1.11. izteikt 95. punktu šādā redakcijā:

"95. Šo noteikumu 19. punktā minētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartes maksas lielums ir noteikts šo noteikumu 2.1 pielikumā.";

1.12. izteikt 100. punktu šādā redakcijā:

"100. Maksas atvieglojumu 25 procentu apmērā piemēro arī makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību tiesību izmantošanai, ja makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartes realizē organizētām makšķernieku, vēžošanas un zemūdens medību biedrībām.";

1.13. aizstāt 1. pielikuma 2.1. apakšpunktā vārdus "katram nomas termiņa gadam" ar vārdiem "konkrētam nomas termiņam";

1.14. izteikt 2.1 pielikuma II nodaļu šādā redakcijā:

"II. Zveja Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos un iekšējos ūdeņos

Nr. p. k.

Zvejas rīka nosaukums

Maksa par zvejas rīku limita vienu vienību (euro)*

Baltijas jūras
piekrastē

Rīgas jūras līča piekrastē

iekšējos ūdeņos

upēs

ezeros un ūdenskrātuvēs

1. Reņģu stāvvads

113,83

142,29

-

-

2. Zivju murds ar sētu (piekrastes ūdeņos)**

71,14

85,37

-

-

3. Zivju murds ar sētu, līdz 30 m (iekšējos ūdeņos)

-

-

14,23

9,96

4. Zivju murds ar sētu, virs 30 m
(iekšējos ūdeņos)

-

-

35,57

28,46

5. Zivju murds bez sētas

-

-

9,96

7,11

6. Zušu murds

42,69

56,91

-

-

7. Zušu murds ar sētu, līdz 30 m

-

-

21,34

14,23

8. Zušu murds ar sētu, virs 30 m

-

-

-

106,72

9. Lucīšu murds

21,34

21,34

-

-

10. Stagaru murds ar sētu

-

-

35,57

14,23

11. Stagaru murds bez sētas

-

-

14,23

-

12. Plekstu vads
(atvērums*** līdz 40 m)

35,57

56,91

-

-

13. Plekstu vads
(atvērums*** virs 40 m)

71,14

113,83

-

-

14. Zivju vads
(atvērums*** virs 200 m)

28,46

-

  Atbilstoši aprēķinam****
15. Zivju vads
(atvērums*** līdz 200 m)

-

-

-

Atbilstoši aprēķinam****
16. Zivju tīkls, garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m
(piekrastes ūdeņos)**

7,11

21,34

-

-

17. Zivju tīkls, līdz 50 m
(piekrastes ūdeņos izmantošanai tikai pašpatēriņa zvejā)

4,27

11,38

-

-

18. Zivju tīkls, par katriem 5 m (iekšējos ūdeņos)

-

-

-

2,85

19. Reņģu, brētliņu un salaku tīkls, garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m**

7,11

7,11

-

-

20. Reņģu, brētliņu un salaku tīkls, līdz 50 m (izmantošanai tikai pašpatēriņa zvejā)

4,27

4,27

-

-

21. Zivju āķi, 100 gab.

9,96

14,23

-

-

22. Zušķērājs

-

-

284,57

284,57

23. Salaku murds (stāvvads)

-

-

-

71,14

24. Trīsuļodu kāpuru rāmis

-

-

-

71,14

25. Akmeņplekstu tīkls, līdz 70 m

4,98

-

-

-

26. Vēžu murds

-

-

2,85

2,85

Piezīmes.

1. * Pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu, pievienotās vērtības nodokli nepiemēro.

2. ** Var tikt piemērots maksas samazinājums saskaņā ar šo noteikumu 87.1 2. apakšpunktu.

3. *** Vada atvērums - attālums starp spārnu galiem izstieptā veidā.

4. **** Piemērojams maksas aprēķins saskaņā ar šo noteikumu 87.1 3. apakšpunktu.";

1.15. izteikt 2.1 pielikuma V nodaļu šādā redakcijā:

"V. Makšķerēšana, vēžošana un zemūdens medības

Nr.

p. k.

Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
kartes veids

Maksa (euro)
ar PVN

1.

Gada karte

14,23

2.

Īstermiņa karte (trim mēnešiem)

7,11"

1.16. papildināt noteikumus ar 108. punktu šādā redakcijā:

"108. Šo noteikumu 2.1 pielikuma II nodaļas 25. punktā noteiktā maksa par akmeņplekstu tīkla (līdz 70 m) limita vienu vienību stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī."

2. Līdz 2017. gada 1. janvārim persona var uzrādīt (izmantot) makšķerēšanas karti, kuru tā iegādājusies līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministra vietā -
veselības ministre Anda Čakša

02.12.2016
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.