Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Zemesgrāmatu likumā

Izdarīt Zemesgrāmatu likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 14./15.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 5.nr.; 1998, 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 10.nr.; 2006, 6., 14.nr.; 2009, 10.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 206.nr.; 2011, 93.nr.; 2013, 188.nr.; 2014, 216., 228.nr.; 2016, 31.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 47.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Zemesgrāmatas nodalījuma ceturtās daļas pirmajā iedaļā (18.p.) papildus norāda:

1) kreditoru vai personu, kurai par labu ir nostiprinājums;

2) kapitāla summu Latvijas valūtā, līdz kurai sniedzas nostiprinātās tiesības;

3) parādnieku, ja nostiprinājums neattiecas uz visu īpašumu, bet tikai uz kopīpašnieka domājamo daļu."

2. Papildināt trešo nodaļu ar trešo apakšnodaļu šādā redakcijā:

"TREŠĀ APAKŠNODAĻA

ATSEVIŠĶĀS PRASĪBAS APBŪVES TIESĪBAS IERAKSTĪŠANAI

55.1 Zemes gabalu apgrūtinot ar apbūves tiesību, vienlaikus:

1) izdara atzīmi nodalījuma trešās daļas pirmajā iedaļā par apbūves tiesības nodalījuma atvēršanu, norādot apbūves tiesības nodalījuma numuru;

2) atklāj apbūves tiesības ierakstīšanai nodalījumu, tajā secīgi ietverot zemes gabala nodalījuma numuru, apbūves tiesības saīsināto apzīmējumu "AT" un kārtas numuru.

Mainoties apbūves tiesīgajam, apgrūtinātā zemes gabala nodalījumā izdara grozījumus par apbūves tiesīgo.

55.2 Apbūves tiesības nodalījumu atklāj un ziņas tajā ieraksta saskaņā ar šā likuma prasībām par nodalījumiem un apbūves tiesības nodalījuma pirmās daļas pirmajā iedaļā norāda:

1) vārdus "apbūves tiesība";

2) apbūves tiesības termiņu;

3) tā zemes gabala, uz kuru attiecas apbūves tiesība, kadastra apzīmējumu un platību;

4) ēku (būvi), kas celta uz apbūves tiesības pamata, kā apbūves tiesības būtisku daļu un tās kadastra apzīmējumu;

5) apgrūtinātā zemes gabala īpašnieku.

Mainoties apgrūtinātā zemes gabala īpašniekam, apbūves tiesības nodalījumā izdara grozījumus par zemes gabala īpašnieku.

55.3 Izbeidzoties apbūves tiesībai (Civillikuma 1129.9 panta pirmā daļa), uz tās pamata celto ēku (būvi) pievieno nodalījumam, kurā ierakstīts ar apbūves tiesību saistītais zemes gabals, un slēdz apbūves tiesības nodalījumu.

Ja apbūves tiesība izbeidzas ar termiņa notecējumu (Civillikuma 1129.7 panta pirmā daļa), tad zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis lēmumu par apbūves tiesības izbeigšanu pieņem ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā pēc apbūves tiesības termiņa notecējuma, pamatojoties uz ieinteresētās personas lūgumu, kas izteikts, ierakstot apbūves tiesību zemesgrāmatā."

3. 56.1 panta pirmajā daļā:

papildināt 1.punktu pēc vārda "kredītiestāde" ar vārdiem "(arī kapitālsabiedrība, kuras darbības tiesisko pamatu nosaka Attīstības finanšu institūcijas likums)";

papildināt daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) kredītiestāde, kurai par labu nostiprināma ķīlas tiesība zemesgrāmatā, - par hipotēkas un ar to saistīto tiesību aprobežojumu nostiprināšanu kredītiestādes darbību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajos kredītiestādes uzņēmumu pārejas gadījumos;".

4. Izslēgt 60.panta otrās daļas 3.punktā vārdus "par īpašuma tiesību atjaunošanu".

5. Izslēgt 61.panta trešajā daļā vārdus "atzīmējot uz nostiprinājuma lūguma ieskatīšanās datumu".

6. Papildināt 62.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Ierakstot zemesgrāmatā apbūves tiesību uz zemes gabala reālu neatdalītu daļu, ja tās robežu plāns nav reģistrēts Kadastra informācijas sistēmā, informāciju par minētās zemes gabala daļas reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā zemesgrāmatu nodaļa iegūst no Kadastra informācijas sistēmas."

7. Papildināt 72.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Ja šā likuma 56.1 panta pirmās daļas 1.1 punktā minētos nostiprinājuma lūgumus to apjoma vai citu objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams izskatīt šā panta otrajā daļā noteiktajā termiņā, zemesgrāmatu nodaļas priekšnieks šo termiņu var pagarināt līdz diviem mēnešiem."

8. Papildināt 135.pantu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) Valsts zemes dienestam un pašvaldībām - par katru apbūves tiesības ierakstīšanas, pārejas un dzēšanas gadījumu."

Likums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 10.novembrī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2016.gada 25.novembrī

01.01.2017