Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 657

Rīgā 2016. gada 4. oktobrī (prot. Nr. 50 13. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 1. marta noteikumos Nr. 149 "Noteikumi par vecmātes izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par reglamentētajām profesijām
un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"
36. panta 6. punktu un 54. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2005. gada 1. marta noteikumos Nr. 149 "Noteikumi par vecmātes izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 38. nr.; 2007, 113. nr.; 2014, 119. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4.1. ne mazāk kā trīs gadus ilga pilna laika vecmātes izglītības programma, kurā uzņem personas ar pabeigtu vidējo izglītību un kuras apjoms ir vismaz 4600 teorētiskās un praktiskās apmācības stundu, un vismaz trešā daļa no izglītības programmas ilguma ir klīniskā apmācība;".

2. Svītrot 2.4.2. apakšpunktu.

3. Papildināt 2.4.4. apakšpunktu aiz vārdiem "vienu gadu ilgu profesionālo praksi, kuras noslēgumā" ar vārdiem "profesionālās kvalifikācijas atzīšanas pretendenta mītnes valsts kompetentās iestādes".

4. Izteikt 2.5.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.5.8. Īrijas Republikā: Registered Midwife (RM);".

5. Izteikt 2.5.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.5.12. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē: Registered Midwife;".

6. Izteikt 2.5.20. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.5.20. Portugāles Republikā: Enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica;".

7. Papildināt 4. punktu aiz vārda "ilga" ar vārdu "nepārtraukta".

8. Papildināt noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu piemēro vecmātes izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, ja tie apliecina, ka profesionālās kvalifikācijas atzīšanas pretendents šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minētās vecmātes izglītības programmas apguvi uzsācis pirms 2016. gada 18. janvāra un šo noteikumu 2.4.1. apakšpunktā minētās izglītības programmas apguvi ir uzsācis pēc pabeigtas vismaz 10 gadus ilgas vidējās vai līdzvērtīga līmeņa izglītības vai šo noteikumu 2.4.3. apakšpunktā minētās izglītības programmas apguvi uzsācis pēc vispārējās aprūpes māsas izglītības programmas apgūšanas, kuras noslēgumā izdod Eiropas Savienībā atzītu vispārējās aprūpes māsas kvalifikācijas dokumentu."

9. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Pirms šo noteikumu 2.3.18. apakšpunktā minētā datuma Polijas Republikā izsniegtajiem vecmātes kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības lietot profesionālajai darbībai vecmātes profesijā atbilstošus profesionālos nosaukumus un kuru apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja vecmātes izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecina bakalaura diploms, kas iegūts, pamatojoties uz vienu no kvalifikācijas celšanas programmām, kuru nosaka:

6.1. Polijas Republikas 2004. gada 20. aprīļa Akta par grozījumiem Aktā par māsas un vecmātes profesiju 11. pants (Polijas Republikas Oficiālais Vēstnesis, 2004, Nr. 92, 885. poz. un 2007, Nr. 176, 1237. poz.) un veselības ministra 2004. gada 11. maija noteikumi par sīki izstrādātiem nosacījumiem studiju nodrošināšanai māsām un vecmātēm, kurām ir vidusskolas atestāts (gala eksāmens - matura) un kuras ir beigušas medicīnas liceju un medicīnas skolu, kas apmāca māsas un vecmātes profesijā (Polijas Republikas Oficiālais Vēstnesis, 2004, Nr. 110, 1170. poz. un 2010, Nr. 65, 420. poz.);

6.2. Polijas Republikas 2011. gada 15. jūlija Akta par māsas un vecmātes profesiju 53.3. panta 3. punkts (Polijas Republikas Oficiālais Vēstnesis, 2011, Nr. 174, 1039. poz.) un veselības ministra 2012. gada 14. jūnija noteikumi par sīki izstrādātiem nosacījumiem augstākās izglītības studiju nodrošināšanai māsām un vecmātēm, kurām ir vidusskolas atestāts (gala eksāmens - matura) un kuras ir beigušas medicīnas vidusskolu un medicīnas koledžu, kas apmāca māsas un vecmātes profesijā (Polijas Republikas Oficiālais Vēstnesis, 2012, 770. poz.)."

10. Papildināt noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Vācijas Demokrātiskās Republikas teritorijā izsniegtajiem vecmātes profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, ja tiem nav pievienots šo noteikumu 2.4.4. apakšpunktā minētais sertifikāts, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja tās izglītības programmas apguve, kuras noslēgumā iegūta vecmātes profesionālā kvalifikācija, ir uzsākta pirms 1990. gada 3. oktobra un ja tā atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai."

11. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 6. un 7. punktu šādā redakcijā:

"6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu;

7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 20. novembra Direktīvas 2013/55/ES, ar ko groza Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI regulu)."

12. Izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 1. marta
noteikumiem Nr. 149

Vecmātes kvalifikācijas dokumenti, kas to izsniedzējvalstīs apliecina tiesības veikt profesionālo darbību vecmātes profesijā, ir atzīti Eiropas Savienībā un to apliecinātā izglītība atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai

1. Austrijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

1. Vecmātes diploms
Hebammen-Diplom
1. Vecmāšu akadēmija, Federālā vecmāšu mācību iestāde
Hebammenakademie,
Bundeshebammenlehranstalt
2. Diploms par profesionālās augstskolas bakalaura studiju programmas "Vecmāte" pabeigšanu
Diplom über den Abschluss des Fachhochschul-Bachelorstudiengangs "Hebamme"
2. Profesionālo augstskolu padome

Fachhochschulrat

2. Beļģijas Karaliste

Nosaukums

Izdevējiestāde

Vecmātes diploms
Diploma van vroedvrouw/Diplôme d'accoucheuse
Izglītības iestādes
De erkende opleidingsinstituten/Les établissements d'enseignement

Franču kopienas kompetentā izglītības žūrija
De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française

3. Bulgārijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Bakalaura diploms par augstākās izglītības iegūšanu ar profesionālo kvalifikāciju "vecmāte"
Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "Бакалавър" с професионална квалификация "Акушерка"
Universitāte
Университет

4. Čehijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

1. Diploms par pabeigtām studijām aprūpes studiju programmā "Akušiere" (bakalaurs, Bc.)
Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.)
1. Valsts dibināta vai atzīta augstskola
Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem
2. Diploms par pabeigtām studijām Akušieru studiju programmā "Akušiere" (bakalaurs, Bc.)
Diplom o ukončení studia ve studijním programu porodní asistence ve studijním oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.)
2. Valsts dibināta vai atzīta augstskola
Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem
3. Diploms par pabeigtām studijām studiju programmā "Diplomēta akušiere" (diplomēts speciālists, DiS.)
Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná porodní asistentka (diplomovaný specialista, DiS.)
3. Valsts dibināta vai atzīta augstskola
Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem

5. Dānijas Karaliste

Nosaukums

Izdevējiestāde

Sertifikāts par profesionālo bakalaura izglītību dzemdniecībā
Bevis for uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab
Profesionālā skola
Professionshøjskole

6. Francijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Vecmātes diploms
Diplôme de sage-femme
Valsts
L'Etat

7. Grieķijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

1. Tehnoloģisko izglītības iestāžu dzemdību nodaļas diploms
Πτυχιο Τμηματος Μαιευτικης Τεχνολογικων Εκπαιδευτικοω Ιδρυματων (Τ. Ε. Ι.)
1. Tehnoloģiskās izglītības iestādes
Τεχνολογικα Εκπαιδευτικα Ιδρυματα (Τ. Ε. Ι.)
2. Sociālās apdrošināšanas un veselības darbinieku fakultātes vecāko vecmāšu nodaļas diploms
Πτυχιο του Τμηματος Μαιων της Ανωτερων Σχολης Στελεχων Υγειας και Κοινων. Προνοιας (ΚΑΤΕΕ)
2. Nacionālā izglītības un reliģisko kultu ministrija
ΚΑΤΕΕ Υπουργειου Εθνικης Παιδειας και Θρησκευματων
3. Vecmāšu fakultātes vecākās vecmātes diploms
Πτυχιο Μαιας Ανωτερας Σχολης Μαιων
3. Veselības un apdrošināšanas ministrija
Υπουρειο Υγειας και Προνοιας

8. Horvātijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Sertifikāts "Pirmās pakāpes augstākā izglītība (bakalaurs) dzemdniecībā/ universitātes pirmās pakāpes augstākā izglītība (bakalaurs) dzemdniecībā"
Svjedodžba "prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) primaljstva"
1. Horvātijas Republikas universitāšu medicīnas fakultātes
Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

2. Horvātijas Republikas universitātes
Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

3. Horvātijas Republikas augstākās un vidējās izglītības mācību iestādes
Veleučilišta i visoke škole u Republici Hrvatskoj

9. Igaunijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

1. Diploms vecmātes specialitātē
Diplom ämmaemanda erialal
1. Tallinas Medicīnas koledža

Tallinna Meditsiinikool

2. Vecmātes diploms
Ämmaemanda diplom
2. Tartu Medicīnas koledža

Tartu Meditsiinikool

3. Tallinas Veselības aprūpes koledža
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

4. Tartu Veselības aprūpes koledža
Tartu Tervishoiu Kõrgkool

10. Īrijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

1. Vecmātes sertifikāts
Certificate in Midwifery
1. Medicīnas māsu pārvalde (līdz 2012. gada 1. oktobrim)
An Bórd Altranais (The Nursing Board) [up to 1 October 2012]
 Īrijas Medicīnas māsu un vecmāšu padome [no 2012. gada 2. oktobra]
Bórd Altranais agus Cnáimhseachais na hEireann (The Nursing and Midwifery Board of Ireland, NMBI) [from 2 October 2012]
2. Īrijas Medicīnas māsu un vecmāšu padomes apstiprināts bakalaura diploms dzemdniecībā
B. Sc. in Midwifery approved by the NMBI
2. Trešā līmeņa izglītības iestāde, kas pasniedz Īrijas Medicīnas māsu un vecmāšu padomes apstiprinātu bakalaura līmeņa studiju programmu dzemdniecībā
A third-level Institution delivering a Midwifery education programmes approved by the NMBI
3. Īrijas Medicīnas māsu un vecmāšu padomes apstiprināts augstākās izglītības/pēcbakalaura profesionālo kursu diploms dzemdniecībā
Higher/Post-graduate Diploma in Midwifery approved by the NMBI
3. Trešā līmeņa izglītības iestāde, kas pasniedz Īrijas Medicīnas māsu un vecmāšu padomes apstiprinātu augstākās izglītības/maģistra līmeņa studiju programmu dzemdniecībā
Third-level Institution delivering Higher/Post-graduate Diploma in Midwifery approved by the NMBI

11. Islandes Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

1. Vecmātes diploms
Embættispróf í ljósmóðurfræði
1. Islandes augstskola
Háskóli Íslands
2. Diploms dzemdniecībā
Próf í ljósmæðrafræðum
2. Islandes vecmāšu skola
Ljósmæðraskóli Íslands

12. Itālijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

1. Vecmātes diploms
Diploma d'ostetrica
1. Valsts atzītas skolas
Scuole riconosciute dallo Stato
2. Universitātes diploms ar vecmātes kvalifikāciju
Laurea in ostetricia
2. Universitāte
Universita'

13. Kipras Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Pēcdiploma programmas Vecmāšu studiju diploms
Δίπλωμα στο μεταβασικό πρόγραμμα Μαιευτικής
Medicīnas māsu skola
Νοσηλευτική Σχολή

14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

Nosaukums

Izdevējiestāde

Medicīnas māsu un vecmāšu padomes vai kādas tās priekšgājējas izdots kvalifikācijas apliecinājums, kas apstiprina, ka pabeigtas vecmātes kvalifikācijas iegūšanai nepieciešamās mācības, ko pieprasa Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu (dokuments attiecas uz EEZ) 40. pants un spēkā esošie profesionālie standarti attiecībā uz vecmātes reģistrēšanu
A qualification approved by the Nursing and Midwifery Council or its predecessor bodies as attesting to the completion of training as required for midwives by Article 40 and the standard of proficiency as required for registration as a Registered Midwife in its register
Medicīnas māsu un vecmāšu padomes vai kādas tās priekšgājējas apstiprināta izglītības iestāde
Education institution approved by the Nursing and Midwifery Council or its predecessor bodies

15. Lietuvas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

1. Augstākās izglītības diploms, kas piešķir vispārējās prakses slimnieku kopēja profesionālo kvalifikāciju, un profesionālās kvalifikācijas apliecība, kas piešķir vecmātes profesionālo kvalifikāciju, un apliecība, kas apliecina profesionālu vecmātes praksi
Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją. Pažymėjimas, liudijantis akušerio profesinę praktiką
1. Universitāte
Universitetas
2. Augstākās izglītības diploms (ne universitātes studijas), kas piešķir vispārējās prakses slimnieku kopēja profesionālo kvalifikāciju, un profesionālās kvalifikācijas apliecība, kas piešķir vecmātes profesionālo kvalifikāciju, un apliecība, kas apliecina profesionālu vecmātes praksi
Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją. Pažymėjimas, liudijantis akušerio profesinę praktiką
2. Kolēģija
Kolegija
3. Augstākās izglītības diploms (ne universitātes studijas), kas piešķir vecmātes profesionālo kvalifikāciju
Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją
3. Kolēģija
Kolegija
4. Bakalaura diploms (bakalaura grāds māszinībās un vispārējās prakses slimnieku kopēja profesionālā kvalifikācija) un profesionālās kvalifikācijas apliecība (vecmātes profesionālā kvalifikācija)
Bakalauro diplomas (slaugos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos augytojo profesinė kvalifikacija). Profesinės kvalifikacijos pažymėjimas (akušerio profesinė kvalifikacija)
4. Universitāte
Universitetas
5. Profesionālā bakalaura diploms (profesionālā bakalaura grāds māszinībās un vispārējās prakses slimnieku kopēja profesionālā kvalifikācija) un profesionālās kvalifikācijas apliecība (vecmātes profesionālā kvalifikācija)
Profesinio bakalauro diplomas (slaugos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija). Profesinės kvalifikacijos pažymėjimas (akušerio profesinė kvalifikacija)
5. Kolēģija
Kolegija
6. Profesionālā bakalaura diploms (vecmātes profesionālā bakalaura grāds un vecmātes profesionālā kvalifikācija)
Profesinio bakalauro diplomas (akušerijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir akušerio profesinė kvalifikacija)
6. Kolēģija
Kolegija

16. Luksemburgas Lielhercogiste

Nosaukums

Izdevējiestāde

Vecmātes diploms
Diplôme de sage-femme
Nacionālā izglītības, profesionālās izglītības un sporta ministrija
Ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports

17. Maltas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Vecmātes studiju pabeigšanas diploms
Lawrja jew diploma fl-Istudji tal-Qwiebel
Maltas universitāte
Universita` ta' Malta

18. Nīderlandes Karaliste

Nosaukums

Izdevējiestāde

Vecmātes diploms
Diploma van verloskundige
Veselības, labklājības un sporta ministrijas apstiprināta izglītības iestāde
Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidingsinstellingen

19. Norvēģijas Karaliste

Nosaukums

Izdevējiestāde

Apliecība par iegūtu vecmātes izglītību
Vitnemål for bestått jordmorutdanning
Augstskola
Høgskole'

20. Polijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

1. Diploms par augstāko studiju pabeigšanu dzemdniecībā ar nosaukumu "Dzemdniecības maģistrs"
Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku położnictwo z tytułem "magister położnictwa"

2. Diploms par augstāko profesionālo studiju pabeigšanu dzemdniecības novirzienā/specialitātē ar nosaukumu "Dzemdniecības bakalaurs"
Dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku/specjalności położnictwo z tytułem "licencjat położnictwa"

Valsts atzīta augstākās izglītības institūcija
Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze

21. Portugāles Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

1. Dzemdniecības speciālista vai medicīnas māsas diploms dzemdniecības jomā
Diploma de enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica
1. Medicīnas māsu skolas
Ecolas de Enfermagem
2. Diploms/apliecība par augstākās izglītības kursu beigšanu ar dzemdniecības medicīnas māsas specializāciju
Diploma/carta de curso de estudos superiores especializados em enfermagem de Saúde materna e obstétrica
2. Augstākās medicīnas māsu skolas
Escolas Superiores de Enfermagem
3. Diploms (licenciatūras kurss) par vecmātes vai māsas specializāciju mātes veselības aprūpē
Diploma (do curso de p.s-licenciatura) de especialização em enfermagem de saüde materna e obstétrica
3. Augstākās medicīnas māsu skolas; augstākās medicīnas izglītības iestādes
Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde

22. Rumānijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Vecmātes diploms
Diplomă de licenţă de moaşă
Universitāte
Universităţi

23. Slovākijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

1. DIPLOMS akušieris "bakalaurs" ("Bc.")
DIPLOM pôrodná asistencia "bakalár" ("Bc.")
1. Augstskola/Universitāte
Vysoká škola/Univerzita
2. DIPLOMS diplomēta akušiere
DIPLOM diplomovaná pôrodná asistentka
2. Medicīnas darbinieku vidusskola
Stredná zdravotnícka škola

24. Slovēnijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Diploms, kas piešķir specializāciju "Diplomēta vecmāte"
Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "Diplomirana babica/diplomirani babičar"
1. Universitāte
Univerza

2. Augstākā speciālā mācību iestāde
Visoka strokovna šola

25. Somijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

1. Vecmātes eksāmens/vecmātes eksāmens
Kätilön tutkinto/barnmorskeexamen
1. Veselības aprūpes mācību iestādes
Terveydenhuolto-oppilaitokset/hälsovårdslä roanstalter
2. Profesionālās augstskolas eksāmens veselības aprūpē un sociālajā jomā, vecmāte (AMK)/profesionālās augstskolas eksāmens veselības aprūpē un sociālajā jomā, vecmāte (YH)
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK)/yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, barnmorska (YH)
2. Profesionālās augstskolas
(Ammattikorkeakoulut/ yrkeshögskolor)

26. Spānijas Karaliste

Nosaukums

Izdevējiestāde

1. Dzemdniecības asistenta tituls (vecmāte)
Título de asistente obstétrico (matrona)

2. Dzemdniecības-ginekoloģijas māsas tituls
Título de enfermería obstétrica-ginecológica

Izglītības un kultūras ministrija
Ministerio de Educación y Cultura

27. Šveices Konfederācija

Nosaukums

Izdevējiestāde

Diplomēta vecmāte
Sage-femme diplômée, diplomierte Hebamme, levatrice diplomata
Valsts atzītas izglītības iestādes
Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen
Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l'État

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

28. Ungārijas Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

1. Vecmātes sertifikāts
Szülésznő bizonyítvány
1. Skola/augstskola
Iskola/főiskola
2. Vecmātes diploms
Szülésznő oklevél
2. Augstākās izglītības iestāde
Felsőoktatási intézmény

29. Vācijas Federatīvā Republika

Nosaukums

Izdevējiestāde

Apliecība par valsts eksāmenu vecmātēm un dzemdētāju kopējiem
Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und Entbindungspfleger
Valsts eksaminācijas komisija
Staatlicher Prüfungsausschuss

30. Zviedrijas Karaliste

Nosaukums

Izdevējiestāde

Vecmātes eksāmens
Barnmorskeexamen
Universitāte vai augstskola
Universitet eller högskola"

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

18.10.2016