Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ropažu novada domes 2021. gada 15. septembra saistošos noteikumus "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Ropažu novadā".
Stopiņu novada domes saistošie noteikumi Nr.10/16

Stopiņu novadā 2016.gada 17.augustā (prot. Nr.80, p.4.1.)
(ar 28.09.2016.precizējumiem, prot. Nr.83, p.4.16.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Stopiņu novadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
1.panta 21 daļu, 2.panta 81 daļu, 3.panta pirmo daļu,
3.panta 14 daļu, 16 daļu, 9.panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Stopiņu novada administratīvajā teritorijā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmes, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek inženierbūves – laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu un maksāšanas kārtību.

2. Saistošajos noteikumos lietotais termins – Būvei piekritīga zeme – zemes vienība, kas tiek noteikta saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) pieejamajiem datiem un attiecīgi, tiek noteikta šādā veidā:

2.1. ja uz zemes vienības ir viena būve, tad par būvei piekritīgo zemi uzskatāma šī zemes vienība;

2.2. ja uz zemes vienības ir vairākas būves, tad katrai būvei piekritīgā zeme tiek aprēķināta kā daļa no zemes vienības proporcionāli būves platībai;

2.3. ja uz zemes vienības ir daudzdzīvokļu ēka, tad dzīvoklim piekritīgā zeme tiek aprēķināta kā daļa no zemes vienības proporcionāli dzīvokļa platībai.

3. Nekustamā īpašuma nodokļa likmi zemei noteikt 1,25% procentus no zemes vienības kadastrālās vērtības šādiem nodokļa maksātājiem:

3.1. juridiskām personām, kuru juridiskā adrese taksācijas gada 1.janvārī ir Stopiņu novada administratīvajā teritorijā;

3.2. fiziskām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1.janvārī ir Stopiņu novada administratīvajā teritorijā.

4. Pārējiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem tiek piemērotas likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktās likmes.

5. Inženierbūves – laukumi, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas ar nākamo mēnesi pēc inženierbūves kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukuma izmantošanas uzsākšanas, piemērojot nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā.

6. Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

6.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

6.2. būves kadastrālās vērtības.

7. Lēmumu par būves klasificēšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi pieņem Stopiņu novada būvvalde.

8. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajā kārtībā veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par šo noteikumu 6.punktā minētā būves statusa atcelšanu stāšanās spēkā.

9. Lēmumu par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu vai tā atcelšanu nosūta nodokļu maksātājam atbilstoši Paziņošanas likumam, to noformējot kā ierakstītu pasta sūtījumu.

10. Būvei, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 3% no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

10.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

10.2. būves kadastrālās vērtības.

11. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde tiek veikta 7 (septiņu) gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

12. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu):

12.1. īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību vai deleģēto institūciju;

12.2. personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai;

12.3. dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā);

12.4. vai likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 2.panta septītajā daļā noteiktie nodokļa maksātāji.

13. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri.

14. Ar 2017.gada 1.janvāri uzskatīt par spēku zaudējušiem Stopiņu novada domes 2014.gada 8.oktobra saistošos noteikumus Nr.13/14 "Par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Stopiņu novadā".

Stopiņu novada domes priekšsēdētājs J.Pumpurs
Saistošo noteikumu Nr.10/16 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Stopiņu novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Informācija

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojumsSaistošo noteikumu mērķis ir noteikt vienotus principus, kuri jāievēro pašvaldībai un nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteikto tiesību normu piemērošanā par Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu, īstenojot pašvaldībai deleģētās tiesības apliekamo un neapliekamo nekustamo īpašumu noteikšanā un attiecīgu nodokļa likmju piemērošanā.
Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta 21 daļu, 2.panta 81 daļu, 3.panta pirmo daļu, 3.panta 14 daļu, 16 daļu, 9.panta otro daļu.
2. Īss projekta satura izklāstsLikuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" (turpmāk – Likums) grozījumi, kas stājās spēkā 2012.gada 1.janvārī, piešķir pašvaldībām tiesības, izdodot attiecīgus saistošos noteikumus, lemt par nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojuma piemērošanu savā administratīvajā teritorijā, par dzīvojamo ēku palīgēku neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli, par inženierbūvju – laukumu, kuri tiek izmantoti kā maksas stāvlaukumi, aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli, par vidi degradējošu, sagruvušu un cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšanu ar paaugstinātu nodokļa likmi, par termiņu, kādā tiek veikta maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli piespiedu izpilde (maksimālais termiņš – 7 gadi), kā arī piešķir pašvaldībām tiesības no 2013.gada noteikt nodokļa likmes par savā administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem likmes koridora ietvaros no 0,2% līdz 3%.
Saistošo noteikumu projektā noteikts:
1. Maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde veicama 7 gadu laikā.
2. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki, nomnieki vai tiesiskie valdītāji.
3. Nekustamā īpašuma nodokli par pašvaldībai piederošo vai piekritīgo nekustamo īpašumu maksā persona, kurai ar pašvaldības institūcijas lēmumu nekustamais īpašums nodots valdījumā, vai persona, kura faktiski lieto šo īpašumu.
4. Ar paaugstinātu nodokļa likmi – 3% apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības – tiks apliktas vidi degradējošas, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves.
5. Inženierbūves – laukumi, kas tiek izmantoti kā maksas stāvlaukumi, tiks aplikti ar nekustamā īpašuma nodokli.
6. Stopiņu novadā deklarētajām fiziskām personām un reģistrētajiem uzņēmumiem noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmi zemei 1,25% apmērā, pārējām fiziskām un juridiskām personām – 1,5% apmērā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPašvaldības budžetu ietekmēs, ja tiks apstiprināti saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokli, ienākumi no nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumiem samazināsies, bet tiks samazināts nodokļu slogs Stopiņu novada iedzīvotājiem un Stopiņu novadā reģistrētajiem uzņēmumiem.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāProjekts daļēji ietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, veicinās Stopiņu novadā reģistrēto uzņēmumu attīstību, jo Stopiņu novadā reģistrētajiem uzņēmumiem NĪN likme zemei būs samazināta – 1,25%, pārējiem – 1,5%.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu un maksāšanas paziņojumu izdošanu atbilstoši šo saistošo noteikumu nosacījumiem veic Stopiņu novada pašvaldības Grāmatvedības daļas nekustamā īpašuma nodokļa administrators.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSpeciāli līdzdalības pasākumi sabiedrībā nav veikti. Pašvaldības speciālisti ir pastāvīgi komunicējuši ar nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem un uzklausījuši to priekšlikumus.
Stopiņu novada domes priekšsēdētājs J.Pumpurs
01.01.2017