Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.17

Liepājā 2016.gada 15.septembrī (prot. Nr.12, 1.§)
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā 2017.gadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
2.panta 81 daļu, 3.panta 14 daļu un 9.panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Liepājas pilsētas pašvaldība īsteno ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" deleģētās tiesības nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanā attiecībā uz Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.

2. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību, vai personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā).

3. Nekustamā īpašuma nodokli par pašvaldībai piederošo vai piekritīgo nekustamo īpašumu maksā persona, kurai ar pašvaldības institūcijas lēmumu nekustamais īpašums nodots valdījumā. Ja pašvaldībai piederošais vai piekritīgais nekustamais īpašums nav nodots valdījumā, bet uz likuma vai cita pamata atrodas citas personas lietošanā (faktiskā lietošanā), nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir attiecīgā nekustamā īpašuma lietotājs (faktiskais lietotājs).

4. Par nodokļu maksātājam izveidojušos nekustamā īpašuma nodokļa parādu Liepājas pilsētas pašvaldības Nodokļu administrācijai (turpmāk – Nodokļu administrācija) ir tiesības pieņemt lēmumu – izpildrīkojumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā ne vēlāk kā septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

5. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

5.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

5.2. būves kadastrālās vērtības.

6. Lēmumu par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi vai attiecīgā statusa atcelšanu pieņem Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS BŪVVALDE".

7. Par 5.punktā minētajām būvēm nekustamā īpašuma nodokļa paaugstināto likmi piemēro ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā pieņemšanas.

8. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, Nodokļu administrācija nosūta nodokļa maksātājam viena mēneša laikā no lēmuma par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā pieņemšanas.

9. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajā kārtībā veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par šo noteikumu 5.punktā minētā būves statusa atcelšanu pieņemšanas.

10. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
Saistošo noteikumu "Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā 2017.gadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Informācija

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums1. Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 9. panta otrā daļa paredz pašvaldību domēm tiesības saistošajos noteikumos noteikt par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu vai piedzīt laikā nenomaksāto nodokli, nokavējuma naudu bezstrīda kārtībā atbilstoši likuma "Par nodokļiem un nodevām".
2. Pašvaldība var noteikt, kas ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas.
3. Vidi degradējošas, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves tiks apliktas ar paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokli, lai veicinātu to sakārtošanu vai nojaukšanu, kā arī novērstu cilvēku drošības apdraudējumu un pilsētas ainavas bojāšanu.
4. Nekustamā īpašuma nodokļa likmju maiņa Liepājā 2017. gadā nav paredzēta. Nodokļa aprēķinā tiks piemērotas likmes atbilstoši likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta pirmajā daļā noteiktajām likmēm.
5. Dzīvojamo māju palīgēkas (izņemot garāžas), kuru platība pārsniedz 25 kv.m, 2017. gadā tiks apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli.
6. Liepājas pilsētas pašvaldība 2017. gadā neizmantos likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 6. panta 2¹ daļā noteiktās tiesības samazināt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides procentuālo apmēru Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībām.
2. Īss projekta satura izklāstsLikums "Par nekustamā īpašuma nodokli" piešķir pašvaldībām tiesības, izdodot attiecīgus saistošos noteikumus, lemt par nekustamā īpašuma nodokļa likmi, par dzīvojamo ēku palīgēku neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli, par inženierbūvju – laukumu, kuri tiek izmantoti kā maksas stāvlaukumi, aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli, par vidi degradējošu, sagruvušu un cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšanu ar paaugstinātu nodokļa likmi, par termiņu, kādā tiek veikta maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli piespiedu izpilde (maksimālais termiņš –7 gadi).
Saistošo noteikumu projektā noteikts, ka:
1) maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde veicama 7 gadu laikā;
2) nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki, nomnieki vai tiesiskie valdītāji;
3) nekustamā īpašuma nodokli par pašvaldībai piederošo vai piekritīgo nekustamo īpašumu maksā persona, kurai ar pašvaldības institūcijas lēmumu nekustamais īpašums nodots valdījumā vai persona, kura faktiski lieto šo īpašumu;
4) 2017. gadā ar paaugstinātu nodokļa likmi – 3% apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības – tiks apliktas vidi degradējošas, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuLīdz šā gada 1. septembrim Liepājas pilsētas Būvvalde ar lēmumiem ir noteikusi vidi degradējošas, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves statusu 25 ēkām, kurām jāpiemēro likme 3%. Plānojam 2017. gadā papildus aprēķināt nekustamā īpašuma nodokli par vidi degradējošām ēkām EUR 8000.
Nosakot, ka nekustamā īpašuma nodokli par pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem un zemi maksā šo dzīvokļu īrnieki, nomnieki vai tiesiskie valdītāji, Liepājas pilsētas pašvaldības Nodokļu administrācijai ir tiesības piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus personām, kurām LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS ir noteicis trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu. Šobrīd par 2016. gadu īrniekiem piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 10155 euro apmērā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošie noteikumi tiks nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Liepājas pilsētas domes mājaslapā www.liepaja.lv. Liepājas pilsētas domes saistošo noteikumu "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PIEMĒROŠANA LIEPĀJAS PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ 2017. GADĀ" izpildi nodrošina Liepājas pilsētas pašvaldības Nodokļu administrācija.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas nav notikušas.
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
01.01.2017