Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 637

Rīgā 2016. gada 27. septembrī (prot. Nr. 48 35. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumos Nr. 250 "Noteikumi par darbībām emisijas reģistrā"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par piesārņojumu" 31.1 panta 5. punktu un
32.3 panta devītās daļas 1. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumos Nr. 250 "Noteikumi par darbībām emisijas reģistrā" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 98. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 1.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.6. emisijas reģistrā tiek veiktas darbības ar gada emisijas sadales vienībām un tiek nodrošināta Latvijas saistību izpilde attiecībā uz ikgadējo emisiju sadales apjomu."

2. Papildināt 2. punktu aiz vārdiem "Kioto protokola reģistrā" ar vārdiem un skaitļiem "kā arī 13. panta 1. punktā minētie Lēmuma par kopīgiem centieniem konti".

3. Papildināt noteikumus ar 28.1 punktu šādā redakcijā:

"28.1 Valsts administrators pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojuma pārskaita Kioto vienību pircējam valsts īpašumā esošās Kioto vienības saskaņā ar noslēgto līgumu par Kioto vienību tirdzniecību atbilstoši normatīvajiem aktiem par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos."

4. Izteikt 50. punktu šādā redakcijā:

"50. Operators vai gaisa kuģa operators, ievērojot regulas Nr. 389/2013 60. panta 1. punkta nosacījumus, pieprasa tā īpašumā esošo Kioto vienību apmaiņu pret emisijas kvotām, ņemot vērā šādus nosacījumus:

50.1. operators vai gaisa kuģa operators var apmainīt pret emisijas kvotām regulas Nr. 389/2013 3. panta 12. punktā minētās emisiju samazināšanas vienības un sertificētos emisiju samazinājumus, kas ir piešķirti par emisiju samazinājumiem no 2013. gada 1. janvāra projektos, kas reģistrēti pirms 2013. gada 1. janvāra, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:

50.1.1. ja emisiju samazināšanas vienības un sertificētos emisiju samazinājumus operatoram vai gaisa kuģa operatoram bija atļauts izmantot laikposmā no 2008. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim, bet operators vai gaisa kuģa operators nav pilnībā tās izmantojis;

50.1.2. ja saskaņā ar šo noteikumu 49. punktu operatoram vai gaisa kuģa operatoram ir tiesības izmantot šīs vienības;

50.2. šo noteikumu 50.1. apakšpunkts attiecas uz emisiju samazināšanas vienībām un sertificētiem emisiju samazinājumiem, kas izsniegti tādos visu veidu projektos, kas atbilda kritērijiem izmantošanai Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā laikposmā no 2008. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim;

50.3. operators vai gaisa kuģa operators pret emisijas kvotām var apmainīt tos sertificētos emisiju samazinājumus, kas piešķirti par emisiju samazinājumiem no 2013. gada 1. janvāra tādos projektos, kas pēc 2013. gada 1. janvāra ir uzsākti Apvienoto Nāciju Organizācijas vismazāk attīstītajās valstīs (turpmāk - vismazāk attīstītās valstis), ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:

50.3.1. ja sertificētos emisiju samazinājumus operatoram vai gaisa kuģa operatoram bija atļauts izmantot laikposmā no 2008. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim, bet operators vai gaisa kuģa operators nav pilnībā tos izmantojis;

50.3.2. ja saskaņā ar šo noteikumu 49. punktu operatoram vai gaisa kuģa operatoram ir tiesības izmantot šīs vienības;

50.4. šo noteikumu 50.3. apakšpunktu attiecībā uz sertificētiem emisiju samazinājumiem, kas iegūti, īstenojot tādus visu veidu projektus, kas atbilda kritērijiem izmantošanai Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā laikposmā no 2008. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim, piemēro līdz brīdim, kad vismazāk attīstītās valstis ratificē Līguma par Eiropas Savienību darbību 216. pantā minēto starptautisko nolīgumu ar Eiropas Savienību vai līdz 2020. gada 31. decembrim atkarībā no tā, kas notiek agrāk;

50.5. operators sertificētos emisiju samazinājumus un emisiju samazināšanas vienības no projektiem vai citām emisiju samazināšanas darbībām tādā apjomā, kas nepārsniedz šo noteikumu 49. punktā minēto apjomu, Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā var izmantot atbilstoši Līguma par Eiropas Savienību darbību 216. pantā minētajiem nolīgumiem ar trešajām valstīm, ņemot vērā šajos nolīgumos noteikto, ka:

50.5.1. Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā drīkst izmantot tos sertificētos emisiju samazinājumus un emisiju samazināšanas vienības, kas tika izsniegtas par projektiem, kas atbilda kritērijiem izmantošanai Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā laikposmā no 2008. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim, tai skaitā ja projekti attiecas uz atjaunojamās enerģijas un energoefektivitātes tehnoloģijām tehnoloģiju pārneses un ilgtspējīgas attīstības veicināšanai;

50.5.2. Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā drīkst izmantot tos sertificētos emisiju samazinājumus un emisiju samazināšanas vienības, kas iegūtas, īstenojot projektus, pamatojoties uz bāzes scenāriju, kura ietvaros siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoms ir mazāks nekā bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanas līmenis, kas noteikts normatīvajos aktos par emisijas kvotu piešķiršanu stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem vai par to līmeni, kas ir piemērojams Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā;

50.6. operators vai gaisa kuģa operators savu saistību izpildei Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā var izmantot emisiju samazināšanas vienības un sertificētos emisiju samazinājumus no projektu darbībām šo noteikumu 50.5. apakšpunktā minētajās trešajās valstīs, ja šo noteikumu 50.5. apakšpunktā minētajos attiecīgajos nolīgumos ar trešajām valstīm tas ir paredzēts un iestājušies šādi nosacījumi:

50.6.1. šīs vienības operatoram vai gaisa kuģa operatoram bija atļauts izmantot laikposmā no 2008. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim, bet operators vai gaisa kuģa operators attiecīgajā laikposmā tās nav pilnībā izmantojis;

50.6.2. saskaņā ar šo noteikumu 49. punktu operatoram vai gaisa kuģa operatoram ir tiesības izmantot šīs vienības;

50.6.3. sarunas par starptautiska nolīguma noslēgšanu par klimata pārmaiņām Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ietvaros nebija pabeigtas līdz 2009. gada 31. decembrim;

50.7. pēc starptautiska nolīguma noslēgšanas par klimata pārmaiņām Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ietvaros - Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Parīzes nolīgums (turpmāk - Parīzes nolīgums) - operators vai gaisa kuģa operators Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā no 2013. gada 1. janvāra var izmantot tikai tās emisiju samazināšanas vienības un sertificētos emisiju samazinājumus no projektiem, kas īstenojami trešajās valstīs, kuras ir ratificējušas Parīzes nolīgumu;

50.8. Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā neizmanto Kioto vienības no projektiem, kas saistīti ar trifluormetāna (HFC-23) un adipīnskābes ražošanā iegūtā slāpekļa oksīda (N2O) iznīcināšanu saskaņā ar Eiropas Komisijas 2011. gada 7. jūnija regulu Nr. 550/2011 par to, lai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK noteiktu konkrētus ierobežojumus, kas piemērojami starptautisku kredītu izmantošanai no projektiem, kuri saistīti ar rūpnieciskajām gāzēm."

5. Papildināt noteikumus ar 6.1 nodaļu šādā redakcijā:

"6.1 Darbības ar gada emisijas sadales vienībām un Latvijas saistību izpildes nodrošināšana attiecībā uz ikgadējo emisiju sadales apjomu

73.1 Ja atbilstības periodā regulas Nr. 389/2013 78. pantā minētā konkrētā gada atbilstības konta bilance ir pozitīva vai regulas Nr. 389/2013 79. pantā minētais atbilstības statuss ir pozitīvs, tad, ievērojot normatīvos aktus par piesārņojumu, atbilstības konta nacionālais administrators:

73.1 1. laikposmā līdz 2019. gada 31. decembrim uz jebkuru no nākamā gada atbilstības kontiem pārvieto visu konta pozitīvo bilanci, ievērojot regulas Nr. 389/2013 83. panta nosacījumus;

73.1 2. laikposmā līdz 2019. gada 31. decembrim pārskaita Kioto vienības vai to daļu uz atbilstības perioda jebkuru nākamā gada atbilstības kontu, ievērojot regulas Nr. 389/2013 84. pantu un ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojumu;

73.1 3. laikposmā līdz 2020. gada 31. decembrim, pirms regulas Nr. 389/2013 78. pantā minētā bilance ir aprēķināta un ievadīta konta bilancē, pārskaita gada emisiju sadales vienības uz citas Eiropas Savienības dalībvalsts atbilstības perioda konkrētā gada atbilstības kontu tādā apjomā, kas nepārsniedz 5 % no gada emisiju sadales vienību apjoma, kas ir piešķirts par konkrēto atbilstības perioda gadu, ievērojot regulas Nr. 389/2013 85. panta nosacījumus un ņemot vērā Ministru kabineta lēmumu par darbībām ar gada emisiju sadales vienībām un Kioto vienībām un saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojumu;

73.1 4. laikposmā līdz 2020. gada 31. decembrim uz citas Eiropas Savienības dalībvalsts atbilstības perioda konkrētā gada atbilstības kontu pārskaita atbilstības perioda konkrētā gada atbilstības konta pozitīvo bilanci, ievērojot regulas Nr. 389/2013 86. panta nosacījumus un ņemot vērā Ministru kabineta lēmumu par darbībām ar gada emisiju sadales vienībām un Kioto vienībām un saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojumu;

73.15. laikposmā līdz 2020. gada 31. decembrim saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojumu pārskaita visas atbilstības perioda konkrētā gada atbilstības kontā esošās Kioto vienības vai to daļu uz citas Eiropas Savienības dalībvalsts atbilstības perioda konkrētā gada atbilstības kontu, ja attiecīgā gada atbilstības konta bilancē ir neizmantotās Kioto vienības šo noteikumu 73.3 punktā minētajā apjomā, ievērojot regulas Nr. 389/2013 87. pantu, kā arī ņemot vērā Ministru kabineta lēmumu par darbībām ar gada emisiju sadales vienībām un Kioto vienībām.

73.2 Ja atbilstības periodā regulas Nr. 389/2013 78. pantā minētā konkrētā gada atbilstības konta bilance ir negatīva vai regulas Nr. 389/2013 79. pantā minētais atbilstības statuss ir negatīvs, tad, ievērojot normatīvos aktus par piesārņojumu, atbilstības konta nacionālais administrators:

73.2 1. laikposmā līdz 2019. gada 31. decembrim saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojumu var pārnest uz atbilstības perioda konkrētā gada atbilstības kontu līdz 5 % no tā gada emisiju sadales vienību apjoma, kas ir piešķirts par atbilstības perioda nākamo gadu, ievērojot regulas Nr. 389/2013 82. panta nosacījumus;

73.2 2. laikposmā līdz 2020. gada 31. decembrim veic visas regulā Nr. 389/2013 noteiktās darbības pārskaitījumu saņemšanai, lai nodrošinātu atbilstības perioda konkrētā gada atbilstības konta pozitīvo bilanci.

73.3 Ikgadējai saistību izpildei izmantojamais Kioto vienību apjoms nepārsniedz 3 % no Latvijas siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoma 2005. gadā, kas noteikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas un prognožu sagatavošanas nacionālās sistēmas izveidošanas un uzturēšanas kārtību, tam pieskaitot no citas Eiropas Savienības dalībvalsts iegādāto Kioto vienību apjomu, kā arī šo noteikumu 73.1 2. apakšpunktā minēto apjomu.

73.4 Šo noteikumu 73.3 punktā minētajai ikgadējai saistību izpildei izmanto tikai šādas Kioto vienības:

73.4 1. sertificētie emisiju samazinājumi un emisiju samazināšanas vienības, kuras tika izsniegtas par emisiju samazinājumiem līdz 2012. gada 31. decembrim, vai sertificētie emisiju samazinājumi un emisiju samazināšanas vienības, kuras no 2013. gada 1. janvāra tika izsniegtas attiecībā uz emisiju samazinājumiem, īstenojot pirms 2013. gada 1. janvāra reģistrētus projektus, un kuras laikposmā no 2008. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim bija atļauts izmantot Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā;

73.4 2. sertificētie emisiju samazinājumi, kas ir izsniegti attiecībā uz emisiju samazinājumiem projektos, kas īstenoti vismazāk attīstītajās valstīs un kurus laikposmā no 2008. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim bija atļauts izmantot Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā līdz brīdim, kad šīs vismazāk attīstītās valstis ir ratificējušas Līguma par Eiropas Savienību darbību 216. pantā minēto starptautisko nolīgumu ar Eiropas Savienību vai līdz 2020. gada 31. decembrim, atkarībā no tā, kas notiek agrāk;

73.4 3. pagaidu sertificētie emisiju samazinājumi vai ilgtermiņa sertificētie emisiju samazinājumi no apmežošanas un mežu atjaunošanas projektiem;

73.4 4. emisiju samazināšanas vienības un sertificētie emisiju samazinājumi no projektiem vai citām emisiju samazināšanas darbībām atbilstoši attiecīgajiem šo noteikumu 50.5. apakšpunktā minētajiem sadarbības nolīgumiem ar trešajām valstīm, ja sarunas par starptautiskā nolīguma noslēgšanu par klimata pārmaiņām Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ietvaros nebija pabeigtas līdz 2009. gada 31. decembrim;

73.4 5. sākot ar 2013. gada 1. janvāri, arī Kioto vienības tikai no tām trešajām valstīm, kuras ir ratificējušas Parīzes nolīgumu.

73.5 Saistību izpildei neierobežotā apjomā izmanto arī tās šo noteikumu 73.4 punktā minētās Kioto vienības, kas ir izsniegtas par Eiropas Savienībā īstenojamiem projektiem attiecībā uz Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā neiekļautām darbībām.

73.6 Ja regulas Nr. 389/2013 78. pantā minētā bilance un regulas Nr. 389/2013 79. pantā minētais atbilstības statuss konkrētā gada atbilstības kontam ir negatīvs arī pēc visu šo noteikumu 73.1 un 73.2 punktā minēto darbību veikšanas un 73.3 un 73.5 punktā minēto Kioto vienību apjoma izmantošanas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic šādas darbības:

73.6 1. pārskaita no atbilstības perioda nākamā gada atbilstības konta uz atbilstības perioda konkrētā gada atbilstības kontu tādu gada emisiju sadales vienību apjomu, kas atbilst konkrētā gada iztrūkumam saistību izpildei (izteiktam oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnās), piemērojot koeficientu 1,08;

73.6 2. sadarbojoties ar attiecīgajām nozaru ministrijām, triju mēnešu laikā pēc regulas Nr. 389/2013 79. pantā minētā atbilstības statusa noteikšanas izstrādā un iesniedz Eiropas Komisijai korekcijas pasākumu plānu, iekļaujot tajā:

73.6 2.1. pasākumus, kuri tiks veikti, lai nodrošinātu, ka ikgadējais Latvijas siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoms, kas noteikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas un prognožu sagatavošanas nacionālās sistēmas izveidošanas un uzturēšanas kārtību, nepārsniedz Latvijai piešķirto gada emisiju sadales vienību ikgadējo apjomu, kā prioritārās nosakot tās politikas un pasākumus, kuri ir īstenojami Latvijā, kā arī politikas un pasākumus Eiropas Savienības siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas mērķu īstenošanai;

73.6 2.2. politikas un pasākumu īstenošanas grafiku ikgadējā īstenošanas progresa novērtēšanai.

73.7 Līdz brīdim, kad ir nodrošināta atbilstības perioda konkrētā gada atbilstības konta pozitīva bilance, atbilstības konta nacionālais administrators nodrošina, ka netiek veikti nekādi izejošie gada emisiju sadales vienību vai Kioto vienību pārskaitījumi."

6. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar trešo punktu šādā redakcijā:

"3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvas Nr. 2009/29/EK, ar ko Direktīvu 2003/87/EK groza, lai uzlabotu un paplašinātu Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

30.09.2016